Hotărârea nr. 413/2013

Hotărârea.nr.413 – privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, doamnei COCA DANIELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.413

din data de 19.08.2013

- privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 2000 de euro, doamnei COCA DANIELA persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013 ;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana și solicitarea doamnei COCA DANIELA, înregistrată cu nr.8215/19.08.2013 , privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 2000 de euro, doamnei COCA DANIELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Având în vedere dispozițiile art.1270 din Codul civil coroborat cu art.15 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art. 91, alin. (3), lit.”a” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 2000 de euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov, Cap.68.02. - Asigurări și asistență socială, doamnei COCA DANIELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, cu domiciliul în județul Brașov, comuna Prejmer, str. Cetății nr.524, posesoare a C.I. seria BV nr.698195

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu