Hotărârea nr. 41/2013

Hotărârea.nr.41 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 41

din data 11.03.2013

- privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 11.03.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1401/05.03.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2013;

Văzând prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 24, alin. (2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 16, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 287-288, art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată și dispozițiile art. 27 și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se stabilesc taxele pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, taxele speciale, precum și alte taxe și tarife pe anul 2013, conform anexelor 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în procent de 50 %.

Art. 3. -Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 258/2012 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


ricescuPREȘEDINTE, AristotalKZăntescu

ANEXAI

Taxe pentru certificate, autorizații si avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul: 1. Pentru mediul urban.

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2013

a.) până la 150 m inclusiv

7,00

b.) între 151 - 250 m2 inclusiv

8,00

c.) între 251 - 500 m2 inclusiv

10,00

d.) între 501 - 750 m2 inclusiv

14,00

e.) între 751 - 1000 m2 inclusiv

16,00

f.) peste 1000 m2

16,00 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

II. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

- Pentru clădirile cu destinație de locuință sau anexă la locuință taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

III. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări.

-lei-

Pentru fiecare m2 de teren afectat de foraj sau de excavație

Taxă pentru 2013

7

m“

9,00

 • IV. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile și în spatiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișai, a firmelor și a reclamelor.

-lei-

Pentru fiecare m de suprafață ocupată de construcție

Taxă pentru 2013

2 m

9,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2013

Pentru fiecare aviz

18,00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale.

-lei-

Taxă pentru 2013

Pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

38,00

VH. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

 • -  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

 • VIII. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

 • -  2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

IX.  Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

 • -  0,1% din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. In cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

X.   Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

 • -  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare al acestora, precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA 2                                                                              PREȘEDINTE,,'

Aristotel Căylțescu

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată^                   '*

la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impoza

?ilă (lei/m2)                V

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative )

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2013

Taxă pentru 2013

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

1.122,00

666,00

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

304,00

190,00

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

190,00

171,00

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

114,00

75,00

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu:

 • - 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • - 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referință.

***) în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m“, prevăzute la coloana 3.

♦***) în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 m2, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 m2 sau fracțiune din aceștia.

NOTĂ:

1. în vederea determinării valorii impozabile a clădirii în funcție de rangul localității și zona în cadrul acesteia, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

2. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult dc 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 1 se reduce cu 0,10.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

r 1x12,912,1^ in 112»,

Aristotil/Căncescii

Taxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea

Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2013 (lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,50

Bastionul Țesătorilor

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen

1,50

Bastionul Graft

Adulți

5,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Săli parter si etai (Expoziție permanentă si temporară):

Adulți

5,00

Pensionari

2,50

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Săli parter (Expoziție temporară):

Adulți

3,00

Pensionari

1.50

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,00

Taxă ehidai pentru grupuri de minim 5 persoane (adulți):

50,00 lei / grup

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov (Muzeul de Etnografie):

Adulți

5,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,50

Pensionari

3,00

Brașov (Muzeul Civilizației Urbane):

Adulți

7,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,50

Pensionari

3,00

Sâcele:

Adulți

5,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,50

Pensionari

3.00

Rupea:

Adulți

5,00

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

1,50

Pensionari

3,00

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

4,90

Militari în termen, pensionari

2,90

Preșcolari, elevi, studenți

1,90

*) Notă: Conform prevederilor art. 21, alin. (3) și (4) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la muzee

- Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel:

 • •   adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;

 • •  adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exe|. Aurelia Popescu

ANEXA4


Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform HLG, nr, 834/1991

-lei-

Suprafața terenului (mp)

Taxă pentru 2013

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu d-

ANEXA5


PREȘEDINTE, AristotellCăncescu n

Taxe pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov;

Activitate

Taxă pentru 2013

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / exemplar

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei/filă

3. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2013

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a) Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,20 lei / pag.

0,40 lei / filă

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei / oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat *)

 • a) Elevi peste 18 ani, studenți, militari în termen

 • b) Alte categorii

3,00 lei / pers.

6,00 lei / pers.

4.

Imprimare documente

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,30 lei / pag.

0,50 lei/filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei / CD

6.

CASĂ OASPEȚI

- tarif cazare

11$/ pat / zi **)

*) Copiii, tinerii pânâ la 18 ani, șomerii și pensionarii beneficiază de gratuitate

**) Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plății

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu

Taxe pentru fotografiere și filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2013

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Graft)

 • ■   Taxă fotografiere

 • ■   Taxă filmare

25,00 lei

35,00 lei

2.

Muzeul de Etnografie Brașov (Brașov, Săcele, Rupea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

15,00 lei / oră 25,00 lei / oră

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

13,00 lei

25,00 lei

4.

Muzeul de Artă Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

17,00 lei

30,00 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu


Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2013

ZONA

Lux (A)

I Centrală (B)

II Centre cartier

(C)

III Unități periferice (D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

35,07

31,56

26,65

21,75

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

36,48

26,65

33,66

21,75

30,16

18,24

26,65

14,73

3.

Spații pentru jocuri mecanice

53,31

47,00

44,89

44,89

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie carte

11,22

6,31

9,82

4,91

6,31

4,91

6,31

4,91

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor

16,83

11,22

9,82

6,31

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

53,31

47,00

44,89

44,89

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism

18,24

16,83

11,22

9,82

8.

Redacții de presă

4,91

4,91

4,91

4,91

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale. învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,41

1,41

1,41

1,41

Ici/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2013

ZONA

Lux

(A)

I Centrală (B)

II Centre cartier

(C)

III Unități periferice (D)

10.

Spații pentru profesii libere conform art. 46(3) din Legea nr. 571/2003 (medic, avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc.) desfășurate în mod independent.

18,24

16,83

11,22

6,31

-cabinet veterinar

2,80

2,80

2,80

2,80

-laboratoare

16,83

1 1,22

9,82

6,31

11.

Farmacii, unități tehnico medicale

4,91

4,91

2,80

2,80

-plante medicinale

4,91

4,91

2,80

2,80

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

4,91

4,91

4,91

4,91

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverința de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințe aferente

1,41

1,41

1,41

1,41

14.

Depozite de mână până la 30 mp

11,22

9,82

6,31

4,91

15.

Unități comerciale en-gros

38,58

36,48

33,66

31,56

16.

Spații de depozitare a) suprateran

21,75

18,24

• 11,22

9,82

b) subteran

14,73

11,22

9.82

6,31

c) depozite de carburanți lubrefianți

-

4,91

4,91

4,91

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii)

2,80

2,80

2,80

2,80

18.

Garaje

6,31

4,91

4,91

4,91

Notă:   Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale Județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu

30% față de cele prevăzute în anexă, în cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

Taxe și tarife pentru serviciile oferite de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Nr.

crt.

Denumire

Taxă / Tarif pentru 2013

1.

Tarife de închiriere

 • 1.1.  închiriere sală fără videoproiector

 • 1.2.  închiriere sală cu videoproiector

 • 1.3.  închiriere echipamente electronice

 • 1.4.  închiriere costume epocă

60 lei / oră

120 lei / oră

50 lei / oră

10 lei / oră

2.

Taxă pedagogie muzeală

5 lei / activitate

3.

Taxă conferință

50 lei / prelegere

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA 10


PREȘEEINȚE, Aristotel ('/


eseuPrețul de vânzare a Revistei Astra și a suplimentelor acesteia

Nr. crt

Denumire Revistă / Supliment

Preț pentru 2013

1.

Revista Astra (istorie)

12 lei

2.

Supliment Literar

5 lei

3.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar

15 lei / pachet

4.

Revista Astra (istorie) + Carte

20 lei / pachet

5.

Carte - supliment

10 lei

6.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar + Carte

22 lei / pachet

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu