Hotărârea nr. 407/2013

Hotărârea.nr.407 – privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 407 din data de 19.08.2013

- privind aprobarea modificării Listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19.08.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 8110/14.08.2013, întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării Listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”b” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea Listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, după cum urmează:

I. Se renunță în Lista poziției C ”Alte cheltuieli de investiții”:

Cap. 54.10-b, Total dotări independențe, la poziția:

1. Echipamente telecomunicații speciale-buc.5, valoare 25 mii lei;

II. Se introduce poziție nouă în Lista C ”Alte cheltuieli de investiții”:

Cap. 54.10-b, Total dotări independente, la poziția:

1. Centrală telefonică-buc.l, valoare 25 mii lei;

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.