Hotărârea nr. 406/2013

Hotărârea.nr.406 – privind aprobarea majorării prevederilor bugetare la Cap. 84.02. – A – Obiective în continuare – Consiliul Judeţean Braşov, poziţia „Reabilitare D.J. Şercaia – Hoghiz, Km 0+000-23+830” cu suma de 6.482.000 lei

România         Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 406 din data de 19.08.2013

- privind aprobarea majorării prevederilor bugetare la Cap. 84.02-A-Obiective în continuare-Consiliul Județean Brașov, poziția „Reabilitare DJ 104 Șercaia-Hoghiz, km 0+000-23+830”, cu suma de 6.482.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013;

Analizând referatul nr. 8111/14.08.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea majorării prevederilor bugetare la Cap. 84.02-A—Obiective în continuare-Consiliul Județean Brașov, poziția ”Reabilitare DJ 104 Șercaia-Hoghiz, km 0+000-23+830”, cu suma de 6.482.000 lei;

Ținând cont de Ordinul MDRAP nr. 1997/2013 privind repartizarea sumelor aferente finanțării Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Brașov, pe fiecare subprogram și pe domenii specifice, pentru anul 2013

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1). Iit. „b” Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (1), lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, pct.12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se majorează prevederile bugetare, pentru județul Brașov, la Cap. 84.02-A-Obiective în continuare-Consiliul Județean Brașov, poziția "Reabilitare DJ 104 Șercaia-Hoghiz, km 0+000-23+830”, cu suma de 6.482.000 lei, repartizată prin Ordinul MDRAP nr. 1997/2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism srÂmenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘj

AristoteSECRETAR,


v «Maria Dumbrăveanu