Hotărârea nr. 405/2013

Hotărârea.nr.405 – privind apribarea delegării în gestiune a serviciilor de întrţinere ţi reparare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov

România




Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 405

din data de 19.08.2013

Privind aprobarea delegării în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013;

Analizând referatul nr. ad. 8141/16.08.2013 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea delegării în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, precum și raportul de specialitate nr. 8141/16.08.2013 întocmit de către executivul consiliului județean,

Luând în considare amendamentele propuse de:

 • •  domnul vicepreședinte Popa Mihai Valentin privind participarea la licitație a unui minim de trei operatori economici, conform documentației;

 • •  domnii consilieri județeni Veștea Mihail și Comea Gheorghe Claudiu privind includerea serviciilor de deszăpezire ca obiect al contractului de delegare;

Ținând cont de:

 • •  Studiul de oportunitate nr. ad. 8141/16.08.2013 întocmit de către consiliul județean, privind delegarea în gestiune indirectă a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene;

 • •  Dispozițiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

 • •  Dispozițiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •  Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice înregistrată sub nr. ad. 8141/16.08.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Se aprobă regulamentul de delegare în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă delegarea în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform modelului contractului de delegare, anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să dispună componența comisiei de evaluare și negociere privind delegarea în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția Economică, Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘ^

Aristotel


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu



Consiliul Județean Brașov

APROBAT,

PREȘEDINTE,


.oL_

RAPORT DE SPECIALITATE


ARISTOTEL CÂWCESCU


I

Consiliul Județean Brașov, in calitate de proprietar si administrator al reteleiide ... I I drumuri județene din județul Brașov, are obligația de asigura realizarea activitatilbr / legate de proiectarea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea rețelelor de drumuri județene, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere inclusiv deszăpezirea.

-Delegarea gestiunii serviciului public de reparare și întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere se realizează prin gestiune indirecta a activitatilor specifice către un operator economic prin procedura de licitație publica. Alegerea formei de gestiune s-a făcut în funcție de specificul, volumul și natura rețelei de drumuri județene ,lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov și de interesele locale și de perspectivă privind dezvoltarea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, avand la baza studiul de fundamentare,regulamentul serviciului,caietul de sarcini .

Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public constituie obligația exclusivă a Consiliului Județean Brașov , iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliului Județean Brașov .- Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de reparare și întreținere a rețelei de drumuri județene,lucrări de arta, din Județul Brașov vor asigura:

 • a)     satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b)     continuitatea serviciului;

 • c)     ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d)     dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare

c) protecția și conservarea mediului natural și construit;

f) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Având in vedere complexitatea si volumul lucrărilor precum si organizarea eficienta a modului de coordonare si urmărire a lucrărilor, s-a realizat Regulamentul serviciului public de reparare și întreținere a drumurilor județene . lucrări de arta, aliate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, caietul de sarcini ce include si instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea licitației, precum si contractul cadru de delegare a gestiunii, anexate la prezenta.

Regulamentul serviciului public de reparare si întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere , prin gestiune delegata sau gestiune indirecta stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de administrare ,exploatare , reparare și întreținere a drumurilor județene,lucrărilor de arta , în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, și în Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002,in sistem de gestiune delegata .Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, se desfășoară sub autoritatea Consiliului Județean Brașov care controlează, monitorizează, gestionarea serviciului si realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan

local.

Prevederile regulamentului


ica^Sfviciilor publice de administrare a domeniului

public în ceea ce privește activitățile de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, delegarea gestiunii facandu-se prin licitație publica către operatori economici, in condițiile legii .

• Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurare a calitatii, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • •   Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si Ia alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a aclivitatilor de intretinere si reparare a drumurilor județene,lucrărilor de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizării serviciului. Pentru realizarea activitatilor specifice Consiliul Județean Brașov este pregătit sa selecționeze operatorii economici prin licitație deschisa, cu care sa incheie contractul de delegare a gestiunii avand obiectul mai sus menționai.Autoritatea publica dorește ca inlretincrea si repararea drumurilor județene pe baza de contract sa conducă la imbunatatirea prestației in serviciile publice pe drumuri județene in care părțile vor fi implicate printr-o partajare a responsabilităților.

 • •   Delegarea gestiunii presupune realizarea de către operator. în termen scurt, stabilit în contract, reabilitarea intr-o proporție cat mai mare a suprafețelor carosabile care fac obiectul contractului și întreținerea lor permanentă, pe toată durata contractului, astfel încât calitatea acestora să fie permanent la nivelul standardelor stabilite. Beneficiarul se obligă să plătească operatorului contravaloarea lucrărilor.

Plățile se realizează avand la baza tarifele unitare ofertate in urma derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de intretinere si reparare a drumurilor județene, lucrări de arta .

Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002; Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, propunem inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea:

-Studiului de oportunitate privind serviciului public de reparare si întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere , prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

-Regulamentului cadru al serviciului public de reparare si întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere . prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

2 caietului de sarcini aferent serviciului public de reparare și întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, aprobarea propunerii de contract cadru de delegare a gestiunii .

VICEPREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE,

MIMAI PASCU



DIRECȚIA ECONOMICA,




AURELIA POPESCU




DIRECȚIA A.P.L.


SERVICIUL A.D.P


CLAUDIA CRĂCIUN





CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


STUDIU DE OPORTUNITATE

a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene, aflate in administrarea Consiliului Județean Brașov

 • 1 Prezentarea studiului de oportunitate

  • 1.1. Descrierea studiului de oportunitate

  • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

  • 1.3. Obiectivele studiului poprtunitate

 • 2 Aspecte generale ale proiectului

2.1. Analiza situației existente

 • 2.2 Soluții identificate pentru administrarea eficienta a drumurilor județene

 • 2.3 Obiective

 • 3. Fezabilitatea economico-financiara

 • 4. Aspecte sociale si de mediu

 • 5. Temei legal

5.1 Legislație aplicata

5.2Modalitatea de delegare a gestiunii

5.3Finanțarea activitatii delegate

 • 6. Concluzii

 • 7. Termenul de procedura

f/ C              Q* . >

8 CONSWUCj U

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop analiza de eficienta economica si calitativa a serviciului de întreținere si reparare prin gestiune indirecta a drumurilor județene, aflate în proprietatea si administrarea Consiliului Județean Brașov, in vederea stabilirii oportunității de delegare a gestiunii serviciului.

1.Prezentarea studiului de oportunitate


 • 1.1 Descrierea studiului de oportunitate

Studiul de oportunitate cuprinde analiza care permite definirea si cuantificarea în termeni tehnici si financiari a fezabilității proiectului, luând în considerare, totodată, si avantajele pentru autoritatea contractanta ce decurg din acest proiect, pe termen scurt, mediu si lung.

 • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

 • (1) Studiul de oportunitate trebuie sa fie cuprinzător si sa reprezinte baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante.

 • (2) Rezultatul studiului trebuie:

 • •  sa demonstreze fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic și financiar, pentru a fi implementat în regim de delegare de gestiune indirecta ;

 • •  sa indice modul în care proiectul răspunde cerințelor și politicilor autoritatii contractante

 • •  sa demonstreze faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat în regim de delegare de gestiune indirecta este mai avantajoasă pentru autoritatea contractanta decât cea de achiziție publica tradiționala;

 • •  sa indice in mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiază proiectul. Prin proiect se înțelege ansamblul serviciilor si lucrărilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de delegare de gestiune de servicii publice.

 • (3) Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de delegare de gestiune indirecta justifica necesitatea si oportunitatea delegării activitatilor si demonstrează că:

 • •  proiectul este realizabil;

 • •  proiectul răspunde cerințelor si politicilor autoritatii publice;

 • •  au fost luate in considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

 • •  varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de delegarea serviciului este mai avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică;

 • •  proiectul beneficiază de susținere financiara, menționând care este contribuția autoritatii contractante si care este contribuția operatorului economic.

 • 1.3. Obiectivele studiului de oportunutate

 • (l)Prin modul de organizare si desfășurare a activitatilor specifice serviciului de intretinere si reparare a drumurilor județene, se urmărește sa se asigure realizarea următoarelor obiective: ajimbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • b)cresterea calitatii vieții cetățenilor, prin susținerea dezvoltării economice a județului, in principal prin stimularea mecanismelor economiei de piața in scopul atragerii investițiilor profitabile | comunitatea locala;



 • c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) protectia mediului inconjurător;

 • e) continuitatea serviciilor;

 • f) eficienta utilizării fondurilor publice.

 • 2. Aspectele generale ale proiectului

  • 2.1 Analiza a situației existente

 • (l)Rețeaua de drumuri județene ale Județului Brașov, administrată prin D.A.D.P de Consiliul

Județean Brașov are lungimea de 792,020 km, din care:

 • - 542,198 km drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică;...................68%

 • - 5,411 km drumuri cu îmbrăcăminte din beton de ciment;........0.6%

 • - 3,908 km drumuri din pavaje;.......................................0.4%

 • - 203,803 km drumuri pietruite;.......................................26%

 • - 36,770 drumuri de pământ............................................5%

Scurt istoric despre drumurile județene aflate in proprietatea si administrarea Consiliului Județean Brașov:

 • (1) Consiliul Județean Brașov are in proprietate si in administrare cea mai marea rețea de drumuri județene la nivel național.

 • (2) Programele de reparații drumuri județene inițiate de către Consiliul Județean Brașov, propuse in vederea finanțării la nivel guvernamental nu au primit susținerea financiara necesara de la bugetul de stat, pentru a putea beneficia de o rețea de drumuri județene care sa corespunde traficului actual si de perspectiva; Ca urmare, majoritatea programelor de reparații drumuri județene au avut in principal o sigura susa de finanțare, bugetul local al Consiliului Județean Brașov , neputand acoperii in totalitate cerințele unei rețele de drumuri județene de o asemenea dimensiune.

 • (3) La nivelul drumurilor județene se constata lipsa benzilor de staționare adecvate, care sa răspundă standardelor curente, regulilor de circulație rutiera, care sa confere siguranța in exploatare, sa răspundă cerințelor utilizatorilor.

 • (4) Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de intretinere (minime) la reparații curente (medii) iar cele doua categorii de lucrări se interconditioneaza. întârzierea executării lucrărilor de intretinere grăbește executarea rep


curente .

 • (5) Din analiza cheltuielilor bugetare efectuate la capitolul Transporturi si Comunicații se constata ca menținerea stării de viabilitate ainfrastructurii rutiere nu a putut fi realizata deoarece aceste alocari de fonduri nu au reușit sa acopere cu lucrări întreaga rețea de drumuri județene aflata in administrare si proprietate, procentul alocat pentru acest capitol reprezentând aproximativ 2,5 -3,5 % din totalul Bugetului Consiliului Judtean Brașov.

In anul 2010 au fost alocate pentru lucrările de intretinere si reparații pe drumurile judtene 17.477,03 mii lei, in anul 2011, 7.164,23 mii lei , si in anul 2012,12.229,77 mii lei.

Sumele alocate in acești 3 ani au asigurat repararea unui nr de cca 30 drumuri reprezentând 20% din totalul numărului de drumuri aflat in administrare care au beneficiat de lucrări.

In aceasta situație nu putem vorbi de o rețea de drumuri viabila care sa asigure desfasurarea traficului rutier in condiții de siguranța si confort.

Scurt istoric despre lucrările de arta

 • (6)In ceea ce privește starea tehnica a lucrărilor de arta (pasaje rutiere si poduri) existente pe raza județului se constata o stare extrem de avansata de degradare , ce poate pune in pericol in orice moment atat traficul rutier cat si cel pietonal.

 • 2.2 Soluții identificate pentru administrarea eficienta a drumurilor județene.

 • (1) Autoritatea administrației publice locale are obligația întreținerii în permanență a domeniului public si privat aflat in administrare.Prioritatea prezentei administrații ar trebui sa o reprezinte dezvoltarea si reabilitarea infrastucturii rutiere si a construcțiilor aferente , ca baza a dezvoltării economice a Județului Brașov si alocarea la capitolul transporturi si comunicații a unui procent de 5.5% din totalul bugetului local, cel puțin 3 ani consecutiv, pentru a putea schimba radical starea tehnica a rețelei de drumuri județene.

 • (2) O administrare eficienta a fondurilor publice pentru realizarea lucrărilor aferente drumurilor județene si a construcțiilor aferente, nu poate avea rezultate pozitive, decât prin identificarea precisa a obiectivelor ce trebuiesc atinse atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. întreținerea si repararea se va face pe toata suprafața rețelei de drumuri, pe o perioada de 8 ani.

 • (3) Ca urmare , pentru drumurile care au fost modernizate in ultimii 10 ani, apare imperios necesitatea unei activitati de intretinere si reparare in vederea menținerii lor la un nivel de serviciu corespunzător si funcțional .

 • (4) ReaIizarea in zona drumurilor județene a lucrărilor specifice de semnalizare rutira care au scopul de a imbunatati traficul rutier.

 • (5) Realizarea acestui serviciu al întreținerii si reparării drumurilor, presupune alocarea anuală a unor sume însemnate de la bugetul local, eforturi susținute pentru , urmărirea în execuție a lucrărilor, urmărirea comportării în perioada de garanție și postgaranție a acestora, urmărirea în timp a apariției degradărilor și luarea măsurilor de reparare a lor.

( 6 ) In acest context, având în vedere starea actuala si ținând cont de numărul mare de locuitori și a numărului mare de autovehicule care tranzitează Județul Brașov, autoritatea publică locală consideră că realizarea lucrărilor de intretinere si reparații pe intraga rețea de drumuri județene este o prioritate, deoarece rețeaua de drumuri județene este degradată, atât datorită îmbătrânirii, cât și intervențiilor in carosabil ale deținătorilor de utilitati publice( rețelelor de gaz, apă și canal), care sunt situate sub carosabil sau acostamentul drumurilor, precum si transporturilor agabaritice ce se realizează pe drumurile județene.

 • 2.3 Obiective:

Ar

 • (1) Aferent rețelei de drumuri județene propunem realizarea de programe anuale de lucrări de intervenție asupra acesteia in funcție de starea tehnica, durata de viata reziduala, ultima intervenție ca lucrare intretinere după cum urmeaza:

 • - program de intretinere

-program de reparații curente

 • (2) în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a drumurilor județene este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere și reparații de diferite categorii. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. Lucrări le de întreținere și reparații trebuie să satisfacă atât cerințele traficului actual, cât și ale traficului viitor.

 • (3) Aferent lucrărilor de arta propunem realizarea de programe anuale de lucrări de intervenție asupra acestora in funcție de starea tehnica, ultima intervenție ca lucrare intretinere după cum urmeaza:

 • - expertizarea tehnica a lucrărilor de arta

 • - program de intretinere

 • (4) Adoptarea unor soluții materiale si tehnologii performante in vederea creșterii eficientei lucrărilor de întreținere si reparații a drumurilor județene va conduce la realizarea unor lucrări cu o durata de viata mărită, cu atingerea unor indicatori minimi de performanta:

 • a) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum: 2 (ani)

 • b) Intervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum: 3 (ani)

 • c) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • d) Intervalul minim între două lucrări de consolidare realizate pe același pod: 10 (ani)

 • e) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere la drum (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (ani)

 • f) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente la drum (covor sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

 • g) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere la poduri : ( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

 • h) Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani) j)Termenul minim de garanție pentru echipamente de siguranța circulației rutiere: 3 (ani)

 • (5) La lucrările de arta la care se efectuează lucrări de consolidare , amenajare, adica cheltuieli materiale, după expirarea perioadei de garanție, autoritatea contractanta nu va mai realiza nici o cheltuiala cu acestea(intretinere/reparatii) acestea fiind suportate in întregime de către operatorul economic desemnat câștigător.

 • (6) Nerespectarea indicatorilor minimali de performanta atrage aplicarea de penalitati si daune operatorului economic desemnat câștigător.

 • 3. Fezabilitate economico-financiara


Scurta exemplificare a variantelor de lucru aferente programelor mai sus m<

 • (1) Program de întreținere si reparații aferent drumurilor județene, la drumurile nemodernizate cu infrastructura din balast si pamant in suprafața totala de 486.754,3 mp Soluție de intervenție propusa este pentru sistemul rutier cu o alcătuire din balast si piatra sparta. Costul mediu estimat pentru acest program este de 601ei/mp x 623.124 mp si anume 37.387.440 lei cost repartizat in primii doi ani ai contractului, iar prin indicatorii de performanta propuși operatorul economic isi asuma calitatea lucrărilor executate, autoritatea contractanta neefectuand nici o cheltuiala alta cu întreținerea intr-o perioada de 5 ani.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului economic inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta fiind nevoita sa gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor.

Costul mediu estimat al lucrărilor de întreținere este de lOlei/mp.

Economia rezultata este de 6.23 1.2401ei reprezentând suma ocazionata cu efectuarea lucrărilor de întreținere după ce lucrările au ieșit din garanție.

 • (2) Program de reparații Curente aferent drumurilor județene, la drumurile județene modernizate cu îmbrăcăminte asfaltica degradata in suprafața totala de 975.956,4 mp Soluție de intervenție propusa este de realizarea unor lucrări de reparații locale a structurii rutiere si astemerea de noi straturi de mixturi asfaltice.

Costul mediu estimat pentru acest program este de 551ei/mp x 975.956,4 mp si anume 53.677.6021ei cost repartizat in primii trei ani ai contractului , iar prin indicatorii de performanta propuși operatorul economic isi asuma calitatea lucrărilor executate , autoritatea contractanta neefectuind nici o cheltuiala alta cu intretinerea intr-o perioada de 5 ani.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului economic inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta fiind nevoita sa gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stării de viabilitate a străzilor. Costul mediu estimat al lucrărilor de întreținere este de 151ei/mp.

Economia rezultata este de 7.319.673lei reprezentând suma ocazionata cu efectuarea lucrărilor de întreținere după ce lucrările au ieșit din garanție.

Noua forma, de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate si experiența, ales prin licitație publica, a menținerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe întreaga durata a contractului, vine sa răspundă dorințelor utilizatorilor.

Aceștia doresc sa aiba permanent o rețea de drumuri viabila care asigura fluenta traficului si condiții de siguranța.

Repararea si intretinerea drumurilor județene prin delegare de gestiune are ca scop menținerea funcționalității rețelei de drumuri județene existente aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Pentru cuprinderea tuturor drumurilor județene in programe de lucru, precum si pentru realizarea unor lucrări de calitate se elaborează un caiet de sarcini, necesar organizării unei licitații publice.

Principiile de organizare si funcționare sunt următoarele:

 • •   protecția sanatatii publice;

 • •   autonomia locala si descentralizarea;

 • •   responsabilitatea fata de cetateni;

 • •   conservarea si protecția mediului înconjurător:

 • •   calitatea si continuitatea serviciului;

 • •   transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;


 • •   administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor

  publici;


dezvoltarea durabila.

eficienta in utilizarea fondurilor publice

( 8 ) Prin acest contract de delegare de gestiune se urmărește realizarea următoarelor activitati:

 • a) repararea, intretinerea, deszăpezirea drumurilor județene si lucrărilor de arta pe baza de indicatori de performanta cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru lucrări de intretinere , reparații curente,

 • b) lucrări de amenajare elemente de siguranța circulației rutiere.

(9) Repararea , intretinerea, deszăpezirea drumurilor județene și a lucrărilor de arta este responsabilitatea exclusiva a Consiliului Județean Brașov conform legislației in vigoare, si propunem a se realiza pe baza de delegare de gestiune indirecta pastrand următoarele atribuții:

 • •  urmărirea executării lucrărilor de întreținere, reparare si deszăpezire a drumurilor,lucrări de arta; echiparea drumurilor cu elemente de siguranța circulației rutiere,

 • •  întocmirea programelor anuale de lucrări de intretinere si reparații curente,

 • •  întocmirea programelor anuale de deszăpezire si stabilirea nivelelor de viabilitate la drumuri județene

 • •  întocmirea programelor anuale privind echiparea drumurilor județene cu elemente de siguranța circulației rutiere.

 • •  identificare in vederea amenajării, întreținerii si exploatării unor spatii de staționare noi, urmărind imbunatatirea accesibilității utilizatorilor in traficul rutier;

 • •  gestionarea centralizata a tuturor intervențiilor din rețeaua de drumuri județene si asigurarea unor intervenții imediate impreuna cu operatorul economic ;

 • • verificarea documentelor de plata in vederea decontării

 • •  Va urmării încasarea unei redevente anuale in suma de minim 10.000 euro.

 • •  Va urmării respectarea indicatorilor de performanta

 • •  Va urmării refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitati publice.

 • •  Realizarea strategiilor in domeniul dezvoltării infrastucturii rutiere si urmărirea relizarii acesteia de către operatorul economic

Aceste activitati se vor desfasura sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale in scopul asigurării gestionarii si optimizării activitatilor de administrare si intretinere a drumurilor județene de utilitate publica si funcționarea in conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local.

Conform normativelor in vigoare lucrările de întreținere si reparații a drumurilor județene necesita a fi permanente, astfel incat sa se mențină starea de viabilitate a rețelei de drumuri județene . Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

Lucrările de întreținere și reparații trebuie să asigure cerințele unei circulații in siguranța si confort si la finele duratei normale de funcționare.

De asemenea exista necesitatea intretinerii drumurilor si corelarea lucrărilor de reparațfLcu 'Vax lucrările de intervenție la utilitati publice.                                            //g qoNSTR'QC'

 • V MOARA VLĂSIE' *

 • V    S.RA--

Operatorul se angajeaza sa realizeze un program deinvestitii din surse proprii ce consta in modernizarea si construirea unui număr de 267 statii de transport in comun.

Redeventa

Redeventa minima este de 10.000 EURO , care se va achita in avans, in termen de 30(treizeci) de zile de la inceputul fiecărui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30(treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a Contractului.

 • 4. Aspecte sociale si de mediu

 • (1) Având in vedere Legea nr. 137/29.12.1995, republicata, privind reglementarea protecției mediului, Consiliul Județean Brașov are responsabilitatea si obligația de a asigura un mediu sănătos pentru toti locuitorii din Județ.

2) In desfasurarea activitatii este obligatorie respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viata sănătos.

Aceste activități trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b)  administrarea și gestionarea infrastructurii edilitara a unităților administrativ teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitare aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate:

 • c) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia:

f) protecția și conservarea mediului natural și construit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

gjprotecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care sa ridice probleme privind aplicarea proiectului in raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

 • 5.Temei legal;

  • 5.1 Legislație aplicabila,

 • 1. Ordonanță nr. 71 din 29/08/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare in vigoare;

 • 2. Lege nr. 3 din 09/01/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local ; 3.Ordonanță nr. 21 din 30/01/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,cu modificările si completarileulterioare;

4.Hotarâre nr. 955 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de admi nistrare a domeniului public si privat de interes local;


5.2 Modalitatea de delegare a gestiunii .Serviciul public de administrare a domeniului public Și privat al unităților administrativ teritoriale este reglementat prin OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serveiilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003.Prin HG nr. 955/2004 s-a adoptat regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Competența Consiliului Județean Brașov

 • (1) Potrivit disp. art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare ''Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publica a județului si cuprind drumurile județene.

 • (2) Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene.

 • (3) Potrivit OG nr. 7 1/2002 , indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviilor de administrare a domeniului public se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu. Caietul de sarcini și regulamentul serviciului se elaborează și se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

 • (4) Drumurile județene ,lucrările de arta, se afla in proprietate si in administrarea Consiliului Județean Brașov.

 • (5) Consiliul Județean Brașov este autoritatea administrației publice locale care are în responsabilitate administrarea,exploatarea,repararea si întreținerea drumurilor județene care se efectuează prin activități specifice domeniului serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local,

 • (6) Conform disp. OG nr. 71/2002 administrarea,întreținerea, repararea drumurilor județene,lucrărilor de arta,inclusive echiparea drumurilor județene cu elemente de siguranța circulației rutier se poate face prin gestiune delegata.

 • (7) Consiliul Județean Brașov în calitate de proprietar si administrator al drumurilor județene ,lucrărilor de arta, aflate pe raza județului Brașov are dreptul și obligația de a asigura conducerea activității de proiectare, execuție, modernizare, reparare, întreținere, exploatare și administrare , deszăpezire a respectivelor drumuri în calitate de autoritate a administrației publice locale și intenționează să delege gestiunea administrării și întreținerii acestora către un operator economic în vederea eficientizării activităților și reducerii costurilor.

(8jAdministrarea domeniului public și privat sunt definite de disp. art. 2 alin. 1 lit. a) din OG nr. 71/2002 ca fiind „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”

(9)Art. 5 pct. 2 din OG nr. 7 1/2002 prevede că principalele activități edilitar-gospodărești desfășurate la nivelul comunelor, orașelor muniepiilor, județelor și municipiului București trebuie să asigure în domeniul adminsitrării drumurilor și străzilor :

ajexecutarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor,în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

bjverificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

ejereșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

djorganizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de modernizare și întreținere a străzilor;

l(o COWSTR’QCT A v’ moara vlasiei *// V S.RL

'țT/Z

 • e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de

trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economicosocială de perspectivă a localităților;

(lO)Potrivit HG nr. 955/2004 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat , cap. IV art. 23 realizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat are loc prin activități edilitar gospodărești specifice domeniilor componente ale acestor servicii, domenii din care face parte administrarea și întreținerea drumurilor și a străzilor, respectiv activitățile enumerate la acest articol.

(1 l)Alegerea formei de delegare a gestiunii: OG nr. 71/2002 reglementează modul în care se efectuează gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat și care poate fi organizată sub forma gestiunii directe sau gestiunii delegate. Potrivit disp. art. 10 alin. 2 „alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor județene.

 • (12) Potrivit disp. art. 12 din OG nr. 71/2002 în cazul gestiunii indirecte sau delegate, autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau mai mulți operatori cărora le încredințează în totalitate sau numai în parte,în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor.

 • (13) (l)Iar prin art. 13 alin (7) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ -teritoriale aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

 • (2) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

 • a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului;

 • c) durata contractului;

 • d) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric;

 • f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

 • g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

 • h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

 • i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;

 • k) răspunderea contractuală;

 • l) forța majoră;

 • m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;

 • n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

 • o) menținerea echilibrului contractual;

 • p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;


 • q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;

 • r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;

  MOARA VLASIEI .


 • s) alte clauze convenite de părți, după caz.

53 Finanțarea activităților delegate

Sursele de finanțare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorului(OG 71/2002, Art. 18 alin(2) lit.b), din subvenții sau alocari bugetare din bugetele locale (OG 71/2002, Art. 18 alin(3)) si alte surse financiare legal constituite.

 • 6. Concluzii

Din acest punct de vedere se demonstrează faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat in regim de delegare de gestiune este mai avantajoasa pentru Autoritatea contractanta decât cea de achiziție publica tradiționala de lucrări din următoarele considerente:

Economice:

economii substanțiale la bugetul local;

obținerea unei redevente;

o mai buna planificare a bugetului local;

eficienta in utilizarea fondurilor publice;

Juridice:

-orice incident/eveniment care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune si care are ca efect implicații materiale, penale , este responsabilitatea operatorului economic autoritatea contractanta tarnsferand total aceasta obligație;

Tehnice:

-toate drumurile județene sunt cuprinse in cadrul unui contract si se afle in responsabilitatea unui operator economic;

-toate drumurile județene vor avea un anumit nivel de viabilitate si vor îndeplini anumiti parametrii tehnici la finalizarea contractului;

-toate lucrările se executa pe baza de indicatori de performanta.

Delegarea gestiunii presupune realizarea de către operator, în termen scurt, stabilit în contract, repararea intr-o proporție cat mai mare a suprafețelor carosabile care fac obiectul contractului și întreținerea lor permanentă, pe toată durata contractului, astfel încât calitatea acestora să fie permanent la nivelul standardelor stabilite. Beneficiarul se obligă să plătească operatorului contravaloarea lucrărilor:

Plățile se realizează avand la baza tarifele unitare ofertate in urma derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de întreținerea si repararea drumuri județene. Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

7. Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public. Termenul previzibil pentru incheierea contractului este 10.10.2013.

AAtrAMsVare bromuri sî TbcW




Regulamentul serviciului public de reparare și întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere , prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL II Organizarea, coordonarea, monitorizarea și gestiunea serviciului de administrare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației

CAPITOLUL III Obiectul și scopul REGULAMENTULUI

CAPITOLUL IV Clasificarea si periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparații

CAPITOLUL V Lucrări de reparații curente (R.C.)


CAPITOLUL VI Planificarea lucrărilor de intretinere si reparații si/sa drumurilor județene

CAPITOLUL VII Elemente privind organizarea,execuția si recepția Iu

CAPITOLUL VIII Elemente privind siguranța circulației rutiere

CAPITOLUL IX Protecția Muncii

CAPITOLUL X Materialele utilizate

CAPITOLUL XI Indicatori de performanta

CAPITOLUL XII Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale și ale operatorului serviciului de administrare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov

CAPITOLUL XIII Aspecte economice si financiare

CAPITOLUL XIV Urmărirea lucrărilor

CAPITOLUL XV Răspunderi și sancțiuni

CAPITOLUL XVI Dispoziții finale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de administrare ,exploatare , reparare și întreținere a drumurilor județene ,lucrărilor de arta aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, și în Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata.

Art. 2(1) Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de administrare,exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, se desfășoară sub autoritatea Consiliul Județean Brașov care controlează, monitorizează, gestionarea serviciului si realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

 • (2)Repararea si dezvoltarea infrastructurii rutiere , ca premisă pentru dezvoltarea mediului de afaceri si atragerea de investitori.

Art. 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public în ceea ce privește activitățile de administrare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov,inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, delegarea gestiunii facandu-se numai către operatori atestati si autorizați in condițiile legii.

CAPITOLUL II Organizarea, coordonarea, monitorizarea și gestiunea serviciului de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere.

Art. 4 Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public constituie obligația exclusivă a Consiliul Județean Brașov , iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a Consiliul Județean Brașov.

Art. 5 Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de administrare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrări de arta vor asigura:

 • a)      satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b)      continuitatea serviciului;

 • c)      ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d)      dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare a Consiliul Județean Brașov ;

 • e)      protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • f)      menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Art. 6 Delegarea gestiunii serviciului de administrare,exploatare,reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov se realizează prin gestiune indirecta a activitatilor specifice către un operator economic prin procedura de licitație publica. Alegerea formei de gestiune s-a făcut în funcție de specificul, volumul și natura drumurilor județene ,lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov și de interesele locale și de perspectivă privind dezvoltarea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov , avand la baza studiul de fundamentare.

Art. 7(l)Prezentul regulament a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de administrare , exploatarea,reparare și întreținere a drumurilor județene , lucrări de arta, conținând specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, inclusiv pentru echipamentele privind siguranța circulației rutiere;                                      1

 • (2) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării lucrărilor, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de administrare, exploatare,reparare, intretinere a drumurilor județene, lucrări de arta , elemente privind siguranța circulației rutiere;

 • (3) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de administrare , exploatare, reparare, intretinere a drumurilor județene, lucrări de arta, elemente privind siguranța circulației rutiere în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Consiliul Județean Brașov, numai in condițiile specificate in prezentul regulament;

CAPITOLUL III Obiectul și scopul REGULAMENTULUI

Art 8 (1) în conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată - privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.

(2) Prezentul REGULAMENT reglementează în mod unitar activitățile de întreținere, reparare a drumurilor publice, lucrărilor de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere;

 • (3) Prezentul REGULAMENT are ca scop:

 • a) stabilirea din punct de vedere tehnic și economic a tipurilor de lucrări și servicii pentru fiecare din activitățile de întreținere, reparare a drumurilor și podurilor de șosea, a construcțiilor și amenajărilor aferente lor;

b ) reglementarea organizării, planificării și urmăririi execuției lucrărilor și serviciilor de întreținere, reparații, în mod sistematic și la timp, pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții desiguranță și confort și conservarea patrimoniului rutier.

Art. 9 Conținutul și domeniul de aplicare a REGULAMENTULUI:

Prezentul regulament prevede :

 • a) clasificarea și definirea lucrărilor și serviciilor aferente întreținerii, reparării drumurilor, a podurilor de șosea și a anexelor acestora;

 • b) principii, sisteme și proceduri de planificare și evaluare a lucrărilor de întreținere, reparații la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • c) proiectarea, avizarea și/sau aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de întreținere, reparații la drumuri, poduri și construcții aferente;

 • d) organizarea, executarea și urmărirea lucrărilor de întreținere, reparații la drumuri, poduri si construcții aferente;

 • e) recepția lucrărilor de întreținere și reparații la drumuri, poduri și construcții aferente

 • f) furnizare/montare/reparare/intretinere elemente privind siguranța circulației rutiere

Art. 10 Terminologie. Definiții

 • (1) Prin drum, pod sau construcție și amenajare aferenta, în accepțiunea prezentului normativ, se înțelege fiecare construcție distinctă dotată cu toate elementele necesare îndeplinirii funcției pentru care este destinată, astfel:

 • a) drumul - cuprinde terasamentele, fundația, stratul de baza și îmbrăcămintea, acostamentele, șanțurile de scurgere, rigolele, trotuarele, podețele ( cu deschiderea sau suma deschiderilor mai mică de 5 m), trecerile la nivel cu căile ferate, amenajările la nivel ale intersecțiilor de drumuri, benzile separatoare ale căilor și spațiile verzi, plantațiile de arbori și arbuști situate în zonele de siguranță ale drumurilor, indicatorii kilometrici și hectometrici, zidurile de sprijin sau de căptușire și bolțile cu pilaștrii din zona drumurilor, inclusiv părțile componente ale acestor lucrări care depășesc zonele, precum și construcțiile, amenajările și instalațiile legate de siguranța circulației (indicatoarele pentru circulație, console, portale de semnalizare, stâlpi de ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitentă, oglinzi parabolice, etc.), marcaje rutiere, gardurile de protecție de pe autodrumuri, contori de înregistrare a traficului, locurile de parcare și de staționare pentru autovehicule inclusiv dotările lor, platformele stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, refugiile pentru pietoni, pistele pentru cicliști, insule de dirijare, benzile de urgență sau de staționare, benzile suplimentare destinate vehiculelor lente, platformele amenajate (inclusiv căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în punctele de control și trecere a frontie^și-A c°4 pentru instalațiile portabile de cântărire, platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de întreținere și reparare drumuri.

  * tf"V


 • b) podurile - cuprind podurile de șosea și cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai mare de 5 m, pasajele denivelate și pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente. Termenii de pod definitiv, pod semidefinitiv și pod provizoriu sunt cei prevăzuți în standardul de terminologie. Prin definitivare se înțeleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive în categoria podurilor definitive.

 • c) construcțiile și amenajările aferente - cuprind tunelurile, lucrările de drenaje, captările de izvoare, puțurile absorbante, consolidările de suprafață (prin înierbări, brăzduiri, plantații, cleionaje, etc.), apărări de maluri și rectificări ale cursurilor de apă, amenajările de torenți și amenajări de văi contra eroziunilor, șanțurile de gardă și canalele de evacuare, consolidările de terenuri prin coloane și piloți, prin metoda pământului armat sau prin metode chimice și electrochimice, camerele de împrumut, plantațiile din perdelele de protecție cantoane, sedii districte, baze de deszăpezire, precum și alte construcții, amenajări și instalații destinate întreținerii reparării și siguranței circulației pe drumuri sau pentru producția auxiliară necesară realizării lucrărilor de întreținere curentă și periodică precum și pentru informarea operativă asupra stării drumurilor.

 • (3) Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de drum sunt cele prevăzute în Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

 • (4) încadrarea în categorii a drumurilor județene din localitățile urbane se face de către consiliile județene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare și organizare a traficului, potrivit normelor tehnice menționate anterior.

 • (5) Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte,fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităților, servind și ca drumuri. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților, precum și lucrările de realizare, modernizare și reparare a acestora se fac în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (6) Sectoarele de drumuri naționale, județene și comunale, incluzând lucrări de artă și amenajările aferente, situate în intravilanul reședințelor de județ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale.

 • (7) Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind

drumurile           județene,           care           asigură           legătura           între:

 • a) reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea         țării         și         cu         obiectivele         istorice         importante;

 • b) orașe și municipii, precum și între acestea și reședințele de comună;

 • c) reședințe de comună.

 • (8) Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție.

 • (9) Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă.

 • (10) Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantație rutieră sau alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, pentru siguranța circulației ori pentru protecția proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului și altele asemenea. în afara localităților, limitele minime ale zonelor de siguranță a drumurilor, în cale curentă și aliniament

 • (11) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranță este interzisă.

 • (12) Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului.

 • (13) Zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în

administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului        sau        derulării        în        siguranță        a        traficului        prin:

 • a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

 • b) executarea de construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau

să                  împiedice                  vizibilitatea                  pe                 drum;

 • c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor

subterane                       sau                       de                        suprafață;

 • d) practicarea comerțului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.

 • (14) Lucrările și serviciile privind întreținerea drumurilor județene, podurilor și anexelor acestora constau in totalitatea activităților de intervenție ce se executa în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea în condiții normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere si pietonale în siguranță, cu respectarea normelor în vigoare, precum și de a menține acest patrimoniu public în stare permanentă de curățenie și aspect.

 • (15) întreținerea, repararea drumurilor județene, podurilor și anexelor acestora cuprinde pe lângă lucrările propriu-zise și o serie de servicii pregătitoare, si anume gestionarea rețelei de drumuri, întocmirea documentațiilor tehnico-economice și asigurarea calității, la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice.

 • (16) Lucrările de reparații la drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulație existente,refacerea sau înlocuirea de elemente sau părți de construcții ieșite din uz care afectează rezistența,stabilitatea, siguranța în exploatare și protecția mediului.

o' CONSTRUCT F

MOARA VLĂSiE!

 • (17) Tipurile de lucrări de întreținere sau reparații, volumul lucrărilor și fondurilor necesare execuției acestora se stabilesc în funcție de :

 • a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura și intensitatea traficului, zona climatică);

 • b) starea tehnică a drumurilor, a podurilor și a construcțiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a reviziilor și controalelor;

 • c) evidențele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare;

 • d) strategia și politicile de întreținere adaptate în funcție de ipotezele bugetare avute în vedere;

 • e) normativele specifice fiecărei activități.

 • (18) Terminologia uzuală este cea stabilită prin SR 4032/1 - Lucrări de drumuri. Terminologie, cât și prin alte standarde conexe lucrărilor de drumuri. Pentru terminologia neutilizată in mod curent in domeniul întreținerii drumurilor, redăm termenii cu definiția acestora din dicționarul explicativ al limbii române, cu interpretarea și efectele produse asupra drumurilor.

 • a. Fenomene meteorologice

Precipitații - Particule de apă lichidă, solidă sau in amestec care cad din nori și ating suprafața solului. Referirile la cantitățile de precipitații se fac de regulă la cantitatea de apă căzută in 24 de ore. Se măsoară in milimetri ( înălțimea stratului de apă depus pe m2 sau echivalentul in litri. Dacă precipitațiile sunt solide, se echivalează grosimea stratului de zăpadă, în funcție de densitatea sa cu cantitatea de apă corespunzătoare).

 • (l)Definiții privind forma precipitațiilor

 • a. Ploaie - precipitație atmosferică sub formă de picături provenite din condensarea vaporilor din atmosferă;

 • b. Burniță - precipitație caracterizată prin picături foarte fine de apă și foarte apropiate intre ele, carecad lent dintr-o pătură noroasă, relativ densă și in majoritatea cazurilor joasă, care uneori atinge suprafața solului sub formă de ceață;

 • c. Ninsoare - precipitație sub formă de cristale de gheață, izolate sau unite intre ele, ninsoarea poate fi slabă când fulgii sunt rari sau ninsoarea este măruntă (fulguială); ninsoare abundentă, când fulgii sunt mari și deși, sau normală;

 • d. Lapoviță - precipitație constituită dintr-un amestec de picături de apă și fulgi de zăpadă care cade la temperaturi în jur de zero grade;

 • e. Grindină - precipitație sub formă de particule de gheată, fie transparente, fie parțial sau în totalitate opace, de formă sferică, conică sau neregulată; deși este o formă în care pot cădea precipitațiile, grindina are aceleași reguli de tratare ca și fenomenele speciale, din cauza pagubelor deosebite pe care le produce.

 • (2) Fenomenele speciale - sunt acelea care au un impact deosebit asupra economj^j^r naționale, în transport, în agricultură sau industrie. Acestea sunt:

o CONS' Ir MOARA ¥o S!

 • a. Ceață (pâclă, negură)- suspensie în atmosferă de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni microscopice care reduce vizibilitatea (sub un km) la suprafața solului. Ceața slabă care nu reduce vizibilitatea sub un km, se numește aer cețos;

 • b. Chiciură (promoroacă) - depunere pe obiectele terestre, ca urmare a înghețării picăturilor de apă supraîncărcate care se lovesc de suprafețele obiectelor, fie sub acțiunea mișcării lor dezordonate fie sub acțiunea vântului;

 • c. Măzăriche - precipitație atmosferică sub formă de bobițe de zăpădă sau de gheată;

 • d. Brumă - depunere de gheață pe obiectele de la sol, cu aspect general cristalin, provenită direct din sublimarea vaporilor de apă conținuți în aerul ambient; frecvent bruma se formează după răsăritul sau apusul soarelui dar la fel de bine și în cursul nopții. Pe baze statistice s-a stabilit că fenomenul este obișnuit în intervalul 15 octombrie - 20 martie, după 29 martie brumele sunt considerate târzii iar înainte de 15 octombrie, timpurii;

 • e. îngheț la sol - scăderea temperaturii suprafeței solului sub zero grade în timp ce temperatura în adăpost de regulă rămâne superioară acestui prag și se datorează înainte de toate radiației nocturne;

 • f. Polei - depunere de gheață, compactă și netedă, în general transparentă care provine din înghețarea picaturilor de ploaie sau de burniță suprarăcite pe obiectele a căror suprafață au o temperatură negativă sau puțin mai mare de 0° C.

 • g. Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheața la sol (ghețușca), formată prin unul din următoarele procese:

 • - apa rezultată din precipitații lichide înghețată ulterior pe suprafața solului;

 • - apa provenită din topirea parțială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul, îngheață din nou;

 • - zăpada care acoperă solul devine compactă și tare (bătătorită și alunecoasă) datorită circulației rutiere.

 • h. Vânt - Mișcare a aerului în raport cu suprafața solului, caracterizată prin viteză (tărie) și direcție de deplasare care se determină cu instrumente și repere în teren. în prezenta instrucție, viteza vântului se determină cu ajutorul giruetei Vild și se interpretează conform tabelului Scara Beaufort;

 • i. Viscol - Vânt suficient de puternic și turbulent, care depășește tăria 4 pe scara Beaufort, însoțit sau nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafața solului; când fenomenul este intens și vizibilitatea verticală este redusă nu se poate ști dacă este transportată numai zăpada de la sol sau și ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol și nu ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată și nu viscolită;

bruscă. Vijelia precede sau însoțește norii orajoși; momentul ei de declanșare corespunde cu cel al creșterii bruște de presiune și umezeală relative și de scădere a temperaturii aerului. Cerul capătă un aspect întunecat. Din cauza prafului ridicat de pe sol, vizibiltatea scade mult și baza norului orajos nu mai este vizbilă.

Ca mod de manifestare viscolele pot fi:

 • a) Viscolul de sus (viscol sau ninsoare), este produs de vântul puternic concomitent cu ninsoare, antrenând zăpada în cădere.

 • b) Viscolul de jos (viscolul de sol), este produs de vânt puternic care spulberă zăpada afânată căzută anterior pe suprafața solului.

 • c) Viscolul general este determinat de viscolul de sus (căderi de zăpădă), concomitent cu viscolul de jos ( antrenarea zăpezii căzută anterior).

Ținând seama de viteza vântului pot fi:

 • a) Viscole moderate - când viteza vântului este cuprinsă între 6 și 10 m/s.

 • b) Viscole tari - când viteza vântului este cuprinsă între 11 și 16 m/s.

 • c) Viscole violente - când viteza vântului este mai mare de 17 m/s.

 • d) Furtuni de zăpadă - viscolul general cu o viteză a vântului mai mare de 17 m/s, când transportul zăpezii este foarte intens, iar vizibilitatea este redusă; în cazul viscolelor lucrările de deszăpezire sunt întrerupte.

 • (3) Vizibilitate - distanța maximă până la care un obiect, luat ca punct de reper, rămâne vizibil în condiții atmosferice date. în legătură cu starea meteo, vizibilitatea se reduce datorită ploii, ceții, viscolului.

Se consideră:

 • - Vizibilitate bună pentru distanțe mai mari de 300 m.

 • - Vizibilitate redusă pentru distanțe cuprinse între 300 și 50m.

 • - Vizibilitate foarte redusă pentru distanțe mai mici de 50 m.

 • (4) Zăpadă ( omăt, nea, ninsoare) - Precipitație solidă sub formă de fulgi albi alcătuiți din cristale de apă înghețată, sau referitor la existența acesteia, strat provenit din aglomerarea acestor fulgi când temperatura solului este sub 0° C.

 • (5) Zăpor - îngrămădire de sloiuri de gheață , care se formează primăvara într-un punct al unui râu, îndeosebi la coturi sau pe secțiuni de scurgere mai înguste, datorită careia se produc creșteri de nivel și inundații.

 • (6) Zăi - sloiuri de gheață care plutesc liber la suprafața unei ape

o CONSTRUCT ?

* MOARA VLĂSIEI '

 • (7) Zloată - amestec de apă cu zăpadă format pe partea carosabilă ca urmare a căderii precipitațiilor sub formă de lapoviță sau a topirii zăpezii datorată creșterii temperaturilor atmosferice sau acționării cu materiale chimice.

b. Consecințe ale fenomenelor meteorologice

 • •  Inzăpezirea - depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantități mari de zăpadă, unde poziția drumului fată de vânt și profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m pe sectoare continuie sau discontinuie.

 • •  Grad de inzăpezire - etalon sau criteriu pentru aprecierea felului în care se produce înzăpezirea. Este influențat de configurația profilului transversal al drumului, poziția drumului față de direcția vântului, tăria vântului (viteza), volumul de precipitații. Exprimă de regulă pericolul de îzăpezire prin factorii care îl determină, dar și înzăpezirea produsă la un anumit moment din timpul iernii.

Fenomene de înzăpezire - mod de depunere a zăpezii, cum ar fi:

 • •  Suluri de zăpadă - depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului ( parțial sau total), mai înalte spre partea de unde suflă vântul; depuneri de zăpadă cu grosime aproape constantă pe o lungime de drum.

Art. 11 Durata normala de funcționare a drumurilor județene, podurilor

 • (1) Durata normala de funcționare pentru partea carosabila, trotuare, piste pentru cicliști, parcare este funcție de tipul de îmbrăcăminte rutiera si de intensitatea medie zilnica anuala a traficului.

 • (2) Durata normala de funcționare a podurilor si podețelor este funcție de tipul podului sau podețului si diferențiat pe infrastructura si suprastructura

 • (3) Durata normală de funcționare variază în funcție de diverși factori: climă, trafic, structură rutieră, calitatea execuției, etc.

 • (4) Durata normală de funcționare se stabilește considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele și construcțiile aferente care asigură stabilitatea și capacitatea de circulație și portantă a drumului județean.

 • (5) La alegerea structurilor rutiere și dimensionarea acestora, elemente care determină în mod direct durata normală de funcționare a drumurilor județene, se va ține seama de normele și reglementările tehnice de proiectare specifice.

 • (6) Duratele normale de funcționare a diverselor structuri rutiere stabilite în raport cu

elementele menționate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulație ca drum județean nou sau după reparație capitală, au intervenit creșteri ale traficului sau modificări în structura acestuia, altele decât cele avute în vedere la proiectare. în acest caz se vor executa lucrări de reparații capitale la drumurile județene respective înainte de expirarea duratei normale de funcționare.                                                                            C°w

° CONSTRUCT . n                                      L moara vlăsiei

 • (7) Se consideră că durata normală de funcționare este expirată și în situațiile în care drumurile județene au capacitatea de circulație depășită, necesitând lărgiri, benzi suplimentare de circulație, reorganizarea circulației sau modernizări, chiar dacă din punct de vedere al structurilor rutiere, durata de funcționare nu a expirat.

 • (8) Durata inițială de funcționare sau între două reparații capitale va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică, capacitatea portantă și capacitatea de circulație a drumului județean se mențin în limitele admisibile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcționare.

 • (9) Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de funcționare se determină prin observații și măsurări directe ale traficului, ale stării tehnice, ale capacității portante și capacității de circulație în raport cu evoluția traficului.

 • (10) Pentru menținerea stării de viabilitate a drumului județean în intervalul duratei normale de funcționare (inițială sau între două reparații capitale), se execută lucrări de întreținere și reparații curente.

Art. 12 Tipuri de defecțiuni ce intervin la diversele componente ale drumurilor județene

 • (1) Diversele tipuri de defecțiuni sunt prezentate detaliat cu definiția si masurile de prevenire si remediere, in normativul AND 547 intitulat "Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne".

 • (2) Tipurile de defecțiuni sunt enumerate in continuare in funcție de principalele parti componente ale drumurilor județene si de straturile rutiere la care se manifesta.

Art. 13.Terasamente

Principalele defecțiuni ale terasamentelor sunt:

 • (1) Burdusiri datorita fenomenului de inghet-dezghet.

 • (2) Tasarea inegala a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozării sau reparării de conducte tehnico-edilitare in corpul drumului județean.

 • (3) Degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecări provocate de factori atmosferici.

 • (4) Degradări datorate infiltrării apelor de suprafața in corpul drumului județean sau nivelului ridicat al apelor freatice.

Art.14 Partea carosabila

Defecțiunile pârtii carosabile sunt diferențiate după tipul imbracamintei rutiere.

 • (1) Drumuri județene modernizate avand ca îmbrăcăminte pavaje din piatra cioplita, beton de ciment sau straturi asfaltice. Pentru aceasta categorie de drumuri, tipurile de defecțiuni inclusiv masurile de remediere sunt prezentate detaliat in Normativul AND indicativ 547.


 • (2) Drumuri județene cu imbracaminti semipermanente alcătuite din pavaje de bolov piatra bruta, macadam penetrat sau semipenetrat si covoare asfaltice pe macadam sau pe pie^raidoNSTR'JCT ț^'jj

 • a) uzura mare si neuniforma datorita calitatii eterogene a bolovanilor;

 • b) spargerea unor bolovani sau a blocurilor de piatra bruta;

 • c) stabilitate redusa a elementelor pavajului;

 • d) denivelări pronunțate ale suprafeței de rulare;

 • e) suprafața permeabila si alunecoasa;

 • f) decolmatarea rosturilor.

 • (3) Drumuri județene cu imbracaminti provizorii alcătuite din macadam, pietruiri sau din pamant stabilizat:

 • a) gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;

 • b) fagase longitudinale, denivelări;

 • c) aglomerarea către margini a granulelor dislocate prin circulație;

 • d) uzura neuniforma, praf, noroi.

Pentru categoriile de drumuri de la pct. 1, 2 si 3 pot aparea si defecțiuni datorate pozării de conducte sub carosabil si repararea necorespunzatoare a acestuia.

Art.15 Trotuare, alei pietonale, piste pentru cicliști

 • (1) Defectiunile acestor elemente constructive apar la îmbrăcăminte si la fundație.

 • (2) Pot aparea si defecțiuni care afecteaza întreaga structura datorita:

 • - pozării de conducte sub trotuar si repararea acestuia fara realizarea compactării optime a umpluturii din tranșee;

 • - traversarea trotuarelor de către autovehicule cu tonaj mare;

 • - rădăcinilor de copaci;

 • - neetanseitatii îmbrăcămintei si acțiunii fenomenului de inghet-dezghet.

 • (3) Principalele defecțiuni ale trotuarelor cu imbracaminti bituminoase sunt:

 • a) fisuri si crăpături, praguri, gropi, denivelări;

 • b) suprafața siroita sau exudata;

 • c) formari de amprente sau umflaturi.

 • (4) Principalele defecțiuni ale imbracamintilor din placi de beton sunt:

 • a) tasari inegale, scufundări sau înclinări de placi;



 • b) craparea sau sfaramarea plăcilor, ruperi de colturi si muchii;

 • c) uzura mai avansata a unor placi cu beton mai slab;

 • d) decolmatari de rosturi, etc.

Art.16 Borduri

Principalele defecțiuni care se constata la marginea trotuarelor sunt:

 • (1) borduri tasate, înclinate sau răsturnate;

 • (2) sparturi si rupturi ale bordurilor;

 • (3) rosturi netratate.

Art.17 Poduri, pasaje si podețe

Data fiind complexitatea acestor componente ale drumurilor județene, in prezentul regulament se prezintă numai principalele tipuri de defecțiuni care fac de regula, obiectul activitatii de intretinere si reparații curente.

 • (1) Poduri din lemn:

 • a) slăbirea strângerii butoanelor sau deplasarea penelor;

 • b) degradarea anumitor componente ale suprastructurii sau a caii pe pod;

 • c) lipsa ignifugarii elementelor din lemn.

 • (2) Poduri si pasaje din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) degradarea tencuielii sau a stratului de acoperire a armaturilor;

 • b) degradarea rosturilor de dilatatie si a celor dintre elementele zidăriei;

 • c) infundarea gurilor de scurgere;

 • d) degradări ale caii pe pod, hidroizolatiei, parapetelui, trotuarelor;

 • e) degradări ale casiurilor, sferturilor de con, aripilor, scărilor de acces.

Principalele defecte si degradări constatate sunt:

La nivelul suprastructurii - grinzi prefabricate si antretoaze din beton armat:

 • •      defecte de suprafața ale fetei văzute: culoare neuniforma, pete de rugina;

 • •       infiltrații mari în zona grinzilor marginale, apariția de stalactite în special în zona gurilor de scurgere si a rostului dintre grinzile marginale si cele adiacente pe toate deschiderile;

beton degradat prin carbonatare la consolele trotuar;

antretoaze cu culoare neuniforma, pete negre, zone cu beton reparat;

• zone de beton cu calcinari pe grinzile principale, mai accentuate la grinzile marginale, stalactite;

 • •       zone cu calcinari la partea inferioara a dalei din beton;

 • •       beton degradat, desprins si armatura vizibila la talpa superioara a grinzii

La nivelul infrastructurii, aparatelor de reazem, sferturi de con:

 • •       defecte de suprafața ale fetei văzute: culoare neuniforma, aspect prăfuit, impurități ale betonului din bancheta cuzineților;

 • •       prezenta vegetației si depuneri de material pe banchete, tencuiala degradata;

 • •       infiltrații la riglele pilelor, beton carbonatat, armaturi fara strat de acoperire la pile;

 • •      dislocarea din bancheta la culeea, beton segregat;

 • •      aparatele de reazem metalice ruginite;

 • •       podul nu are dispozitive de protecție la acțiuni seismice;

 • •       pereuri degradate la sferturi de con, scara acces degradata, lipsa/degradare casiuri, lipsa/degradare parapet;

 • •       infiltrații pe fetele zidurilor întoarse;

 • •        pilele sunt afuiate ;

La nivelul albiei si a rampelor de acces:

 • •       pereul de pe maluri este degradat;

 • •       calea pe rampe este degradata, prezintă crăpături, denivelări;

La nivelul caii pe pod:

 • •       Sistem rutier cu degradări: fisuri, crăpături, faiantari denivelări, etc. Scurgere defectuoasa a apelor de pe pod si depozite de praf la marginea pârtii carosabile;

 • •      Calea pe trotuar este fisurata, denivelata. Bordurile de trotuar sunt degradate;

 • •       Gurile de scurgere ruginite, lipsesc grătarele de acoperire si tuburi prelungitoare

 • •       Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip lisa metalica, sunt degradate conducând la infiltrații mari în zona rosturilor

 • •       parapetul din beton armat este degradat: stâlpii, zabrelutele, mana curenta au betonul corodat, armatura vizibila, panouri de parapet sunt înlocuite cu panouri metalice

 • (3) Poduri metalice:

 • a) desprinderea vopselei pe anumite suprafețe si ruginirea;

 • b) deformarea unor elemente ca urmare a lovirii de către vehicule;

 • c) degradarea sudurilor sau niturilor.

 • (4) Podețe:

 • a) spargeri ale coronamentelor;

 • b) colmatarea camerelor de cădere sau degradarea pereților acestora;

 • c) colmatarea secțiunii podețelor in special după viituri;

 • d) degradări ale pereelor etc

Art.18 Spatii de staționare

Spatiile de staționare includ parcajele si stafiile de transport public de calatori.

Pentru aceste suprafețe se produc aceleași tipuri de defecțiuni ca si pentru partea carosabila, dar cu intensitate mult mai accentuata datorita sarcinilor statice produse in majoritatea cazurilor, de vehicule grele.

Art.19 Șanțuri, rigole, canalizare pluviala

Principalele defecțiuni ale dispozitivelor de scurgere a apelor: șanțuri, rigole, lucrări de canalizare pluviala sunt:

 • (1) infundarea si astuparea gurilor de canalizare;

 • (2) colmatarea rigolelor, lipsa pantelor de scurgere, infundarea podețelor;

 • (3) ruperea pereului si dalelor de captusire a șanțurilor sau rigolelor;

 • (4) dezvoltarea vegetației in rosturi si crăpături.

CAPITOLUL IV Clasificarea si periodicitatea lucrărilor de întreținere si reparații

Art.2O In scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a drumurilor județene, este necesara executarea periodica a lucrărilor de întreținere si reparații de diferite categorii.

Aceste lucrări trebuie realizate la intervale adecvate, in condiții tehnice si economice corespunzătoare, care sa asigure confortul si siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.Lucrările de intretinere si reparații trebuie sa satisfaca atat cerințele traficului actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de funcționare.

Lucrările de intretinere si reparație a drumurilor județene se clasifica astfel:

 • - lucrări de intretinere (L.I.);

 • - lucrări de reparații curente (R.C.);

 • (1) Lucrările de întreținere (L.l.) - au caracter permanent executandu-se in tot cursul anului pe întreaga rețea de drumuri județene in scopul menținerii tuturor elementelor componente ale drumului in condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue si fara pericol a circulației. Lucrările de întreținere includ si operațiile pentru asigurarea curățeniei si esteticii drumului, precum si activitatea de combaterea poleiului si îndepărtarea zăpezii.

 • (2) Lucrările de reparații curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale drumului, spre a fi repuse in funcțiune in condiții normale de exploatare si siguranța a circulației. Lucrările de reparații curente asigura, după caz, imbunatatirea, repararea sau chiar înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de întreținere.

Art.21 Lucrări de întreținere (L.l.)

Lucrările de întreținere se clasifica astfel:

(1) Lucrări privind caile circulabile;

(2 Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin, etc.;

Art. 22 întreținerea cailor circulabile

La întreținerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne" - indicativ AND 547.

Activitatea de întreținere a cailor circulabile consta, in principal, din:

(1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea

condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra cioplita comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a bitumarii acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) întreținerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) întreținerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmatarea crăpăturilor, inlaturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Asternerea de criblura sau nisip pe suprafețele șlefuite (lunecoase) ale imbracamintilor asfaltice cu bitum in exces;

 • (6) întreținerea tratamentelor bituminoase efectuate in cadrul reparațiilor curente, prin reasternerea criblurii indepartata de trafic;

 • (7) Curățirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (8) întreținerea drumurilor județene pietruite cu materiale pietroase pentru cor

uzurii precum si astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (9) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

 • (10) Impermeabilizari ale pietruirilor existente si stropiri pentru combaterea prafului;

 • (11) Astuparea gropilor si făgașelor cu materiale locale la drumurile din pamant, taierea dâmburilor izolate, reprofilarea platformei in vederea asigurării condițiilor de circulație si de evacuare a apelor;

 • (12) Aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la drumurile din pamant;

 • (13) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de drumuri;

 • (14) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, a platformelor stațiilor de transport in comun, stațiilor de taximetre, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (15) Repararea îmbrăcămintei si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub drumuri, al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va tine cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre structura existenta si cea noua;

 • (16)  întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști, pentru eliminarea defecțiunilor îmbrăcămintei modernizate (îmbrăcăminte bituminoasa, dale de beton, beton monolit) după caz, prin plombări, badijonari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;

 • (17) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii (bolovani de rau, piatra bruta, pietruiri, balastari) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (18) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (19) întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc.;

 • (20)  întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, desfundarea podețelor, etc.;

 • (21) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor drumurilor județene;

 • (22) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, politura, brazduire, precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona drumului;

 • (23) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

Art.23 întreținerea lucrărilor de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin, etc.

întreținerea lucrărilor de arta consta in principal din:

(1) la lucrările din lemn:

 • a) strângerea butoanelor si baterea penelor;

 • b) impregnarea cu substanțe antiseptice si ignifuge.

 • (2) la lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) reparații de tencuieli;

 • b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

 • c) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

 • d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

 • e) completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

 • f) reparații la parapete, trotuare si guri de scurgere;

 • g) reparații locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

 • h) reparații izolate la coronamentele podețelor, la camerele de cădere si la pereuri;

 • i) desfundarea si decolmatarea podețelor;

 • j) reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scări de acces.

 • (3) la lucrările din metal:

 • a) intretinerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate;

 • b) îndreptarea elementelor deformate;

 • c) curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

 • d) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

 • e) revopsirea parapetelor.

 • (4) la albiile râurilor traversate pe poduri:

a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetației care împiedica scurgerea apei;

b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;

 • c) reparații izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

Art 24. întreținerea curenta pe timp de iarnă;

(1) Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă:

 • •   curățiri deșanțuri,

 • •   tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă

înzăpezirea ;

amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant puncte periculoase;

platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare ;

o COMSTRUCT


MOARA VLĂSIEI


 • •  înlăturareaobstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri viietc.);

 • •   instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă;

 • •   plombarea gropilor,inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.

 • (2) Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde:

 • •   aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului;

 • •   amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase;

 • •  întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații.

 • (3) Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde:

 • •  aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materialele necesare pentru montarea și întreținerea acestora.

 • •  Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde : montare - demontare, transport,revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective.

 • (4) Deszăpezirea manuala și mecanica cuprinde :

 • •  răspândirea (manual sau mecanic)a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;

 • •   patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/h);

 • •   deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor,trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km și hm, al coronamentelor de podețe, camerelor deliniștire, parcărilor, șanțurilor și rigolelor cu gheata, suprafețelor izolate cu zăpada îndesată sau cu gheata pe platforma drumului, curților, acoperișurilor, platformelor, fântânilor, etc.;

 • •   marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire;

 • •   deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare;

 • •   utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor;

 • •   mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți;

 • •   activitatea de iarnă a utilajelor , echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor , a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (așteptare în baza, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceasta acțiune );

 • •   punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin;

 • •   revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloaceloi

proprii, utilizate în perioada de iarnă .

 • (5) Asigurarea masurilor de intervenție pe timp de iarna:

 • •   Bază de deszăpezire - unitate operativă de acțiune în timpul iernii, operativitatea constituind și principalul criteriu de organizare pornind de la importanța economică și socială a tronsoanelor de drum ce le deservește. Dispune de personal de informare și intervenție, mijloace de intervenție, spații de cazare și garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate și cu experiență.

 • •  Combaterea înzăpeziri- ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. încep cu măsurile de menținere a circulației în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea și se finalizează cu îndepărtarea zăpezii;

 • •  Combaterea lunecusului (poleiului) - acțiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu, clorură de calciu în stare granulară sau soluție, ori în amestec de materiale granulare (nisip, zgură, cenuși), pentru îndepărtarea poleiului sau lunecușului;

 • •   Deszăpezire - curățirea ori degajarea zăpezii parțial sau pe toată lățimea părții carosabile sau a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depășește 15 cm;

 • •  îndepărtarea zăpezii - acțiune de curățire a zăpezii de pe toată platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire;

 • •   Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă -caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea de utilaje și intervalele de timp maxim necesare intervențiilor;

 • •   Prevenirea înzăpezirii - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinței de înzăpezire; panouri parazăpezi, perdele de protecție, copertine antiavalanșe, corectarea profilului transversal al drumului îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje;

 • •   Prevenirea producerii poleiului - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorură de sodiu în stare granulară sau soluție), când se anunță condiții favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărtă posibilitatea producerii lui;

 • •   Punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporară a utilajelor de intervenție și cazarea muncitorilor. Face parte din rețeaua de informare având și dotările necesare.

 • •   Punct de informare - orice obiectiv al administrației drumurilor, administrației de stat, al poliției, agenți economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informații cu privire la evoluția vremii sau condițiile de circulație.

 • (6) Modul în care fenomenele meteorologice înfluențeaza traficul rutier:

Ceața - reduce vizibilitatea atmosferică. în condiții de temperaturi scăzute indiferent de densitate produce chiciură, iar pe suprafața îmbrăcăminților rutiere - condens. Când se manifestă cu caracter general, pe zone geografice mai mari este anunțată prin buletinele meteorologice. în multe situații apare instantaneu sau pe sectoare izolate de dri


însoțită de burniță.

 • •   Burniță - este specifică perioadelor de trecere toamnă-iarnă-primavară. Apare și în timpul iernii în condiții de temperaturi pozitive și presiune atmosferică scăzută. Generează mâzgă sau noroi pe partea carosabilă unde activitățile de pe terenurile limitrofe favorizează transportul de noroi. Când temperatura atmosferică scade spre valori negative, favorizează producerea poleiului. Pe sectoare de drum cu zăpadă pe partea carosabilă produce lunecuș, mărind riscul unor coliziuni sau accidente. Favorizează tasarea zăpezii, creșterea gradului de umiditate al acesteia și transformarea ei în gheață când este tasată și apare îngheț brusc. Ajută la reducerea grosimii stratului de zăpadă de pe sol la formarea unei cruțe la suprafața acestuia reducând efectul vântului de antrenare a zăpezii și deci riscul de viscol.

 • •   Dezghețul - se manifestă în perioada martie - aprilie pe sectoarele de drum ce conțin în patul drumului în zona de îngheț terenuri argiloase sensibile la îngheț-dezgheț, prin scăderea capacității portante a structurii rutiere iar prin efectul circulației grele în această perioadă se produce degradarea puternică a drumului.

 • •   Ploaia - se manifestă și în perioada de iarnă când condițiile atmosferice sunt favorabile. Poleiul provocat de ploaie se produce brusc și în strat gros. în aceste condiții măsurile preventive sunt anihilate iar măsurile de combatere ineficiente. Singura soluție este oprirea circulației până la încetarea fenomenului. Are efect puternic de spălare a sărurilor de pe partea carosabilă răspândite preventiv sau rămase de la intervențiile anterioare. în multe cazuri se transformă în ninsoare și favorizează aderența zăpezii pe suprafața îmbrăcăminții rutiere. Are efect distructiv asupra zăpezii. Pe sectoarele unde s-a întârziat acțiunea de deszăpezire apariția ploii creează dificultăți la îndepărtarea zăpezii.

 • •   Ninsoarea - se manifestă în forme variate. De regulă ninsorile în zona de munte sunt abundente, afectând circulația rutieră prin acumularea unui strat gros pe partea carosabilă și într-o perioadă scurtă de timp. în cazul unor grosimi de 15-30 cm, se circulă îngreunat iar când grosimile sunt mai mari, circulația autovehiculelor se poate întrerupe. în timpul ninsorii vizibilitatea atmosferică se reduce simțitor. Când temperatura aerului este în jurul limitei de îngheț, ninsoarea umedă sub acțiunea circulației se tasează și devine lunecoasă (pod de gheață), situație în care traficul greu are dificultăți pe rampe, iar riscul de lunecuș și derapaj este iminent.

• Chiciura - nu este periculoasă în timpul formării. Odată cu creșterea temperaturii aerului, fenomenul de formare a chiciurii se întrerupe temporar sau pentru o durată mai mare. în această situație chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format și cade pe sol. Pe sectoarele de drum cu plantație mare, a cărei coroană se desfășoară deasupra părții carosabile, chiciura căzută creeaza lunecuș , care, fiind prezent numai în dreptul arborilor, surprinde și conduce la accidente.


Viscolul - afectează traficul rutier prin depunerea zăpezii pe platforma drumului. Obstacolele

create sub formă de suluri sau straturi continui, ocupând parțial sau în totalitate platforma drumurilor, îngreunează circulația rutieră sau o întrerupe. Efectul viscolului depinde de

poziția și înălțimea obstacolelor care favorizează înzăpezirea, de volumul de zăpadă pe care îl poate antrena, de vântul și de tăria vântului. în această situație evoluția înzăpezirii în timpul viscolului este diferită pe un anumit sector de drum, iar cei care circulă pe rețeaua rutieră în acestă perioadă, pot fi surprinși și blocați în zăpadă, cu consecințe grave. Urmările viscolului

sunt mai grave pe traseele din zonele de podiș și subcarpatice prin gradul de înzăpezire,

IA.   II     .

zona de câmpie modul de manifestare face aproape imposibilă deplasarea pe drumurile publice, chiar la primele manifestări ale vântului. în zonele mai grav afectate, Gyuț^tg^gteffiuCT

\\ MOARA VLÂSiEI \\* S.R.L. , întrerupere a circulației este mai mare și are legătură directă cu procentul din lungimea rețelei de drumuri acoperită cu zăpadă, înălțimea stratului de zăpadă și densitatea acesteia.

 • (7) ORGANIZAREA INTERVENȚIILOR PENTRU ASIGURAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN PERIOADA DE IARNĂ

Pentru asigurarea circulației rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri;

 • - măsuri pregătitoare (reparații asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri, inclusiv întocmirea programelor comune la nivel central

 • - măsuri de prevenire a poleiului și înzăpezirii;

 • - măsuri de deszăpezire;

 • - întocmirea anuală a programelor comune la nivel central cu termen 1 octombrie, iar în plan teritorial, între serviciile de poliție rutieră și secțiile de drumuri naționale, respectiv Consiliile locale, cu termen 15 octombrie;

Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

a ) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor, de intervenție și dotare a unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;

b ) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;

c ) întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;

d ) organizarea unităților operative de acțiune.

Unitățile de administrare a drumurilor publice vor analiza și clasifica în fiecare an rețeaua aferentă pe niveluri de viabilitate și vor stabili nivelurile de intervenție în conformitate cu tabelul nr.

 • 1.

în funcție de nivelul de viabilitate și de intervenție pe timp de iarnă administratorul drumurilor va organiza unitățile operative de acțiune ( bazele de deszăpezire, punctele de sprijin și de informare ) și vor face dotarea acestora cu utilaje și echipamente de intervenție.

în baza nivelului de viabilitate și de intervenție pe timp de iarnă aprobat, vor întocmi până la data de 1 august planurile operative de acțiune pe timpul iernii, care vor fi analizate și aprobate până la data de 15 august.

Planul operativ de acțiune în timpul iernii se întocmește pe perioada 20 octombrie ac. - 31 martie anul viitor și va cuprinde:

 • 1. Planul operativ de acțiune în timpul iernii;

 • 2. Centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților pe baze de deszăpezire și secții prevăzute în planul de acțiune pe timpul iernii;


 • 3. Centralizatorul utilajelor și mijloacelor de transport prevăzute în planul

în timpul iernii;

 • 4. Centralizatorul bazelor de deszăpezire și al punctelor de sprijin pe zone climaterice;

 • 5. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi și perdele forestiere de protecție pe timpul iernii;

 • 6. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcționa pe timpul iernii, precum si adresa unității, șeful unității și numerele de telefon de la serviciu;

 • 7. Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unității, șeful bazei și numerele de telefon de la serviciu și de acasă,

 • 8. Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă;

 • 9. Necesarul de carburanți, materiale pentru combaterea poleiului și înzăpezirii, dotări, care se găsește în planul operativ de acțiune pe timpul iernii de la secție și baze;

 • 10. Lista sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante (nisip și zgură);

 • 11. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulației rutiere pe sectoarele de drumuri blocate;

 • 12. Centralizator cu personalul închiriat pe baze, puncte de sprijin și secții prevăzut în planul operativ de acțiune pe timp de iarnă.

Programul pregătirilor în vederea iernii se elaborează de către unitățile teritoriale de administrare a drumurilor publice și va cuprinde ansamblul de măsuri necesare/cantitățile de lucrări estimate și termenele de realizare pentru:

 • - punerea în ordine a drumurilor (punere în ordine a părții carosabile a drumurilor (reparații izolate sau pe suprafețe întinse, impermeabilizarea părții carosabile, asigurarea scurgerii apelor, înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor) se întocmește, pentru perioada 1 septembrie - 31 octombrie.);

 • - pregătirea unităților operative de acțiune pe timpul iernii (baze de deszăpezire, puncte de sprijin și de informare, spații de cazare, de garare utilaje, spații pentru parcaje).

în vederea pregătirii pentru iarnă a unităților operative de acțiune pe timpul iernii, se vor face din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare și canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare radio-telefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI și protecție, a depozitelor de carburanți, lubrifianți, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora se vor stabili măsurile necesare, în scopul creării unor condiții corespunzătoare desfășurării operative a activității unităților pe toată durata iernii.

 • (8) Aprovizionarea cu materiale se va desfășura astfel: - Materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-8 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);

*50% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie;

o CONSTRUCT

MOARA VLĂSiEI


*75% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;

Completare până la 100% în funcție de condițiile meteo și de stocuri.

 • - Materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluție de sare, clorură de calciu);

 • • 25% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie ;

 • • 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;

 • • 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie;

 • • Completare până la 100% în funcție de condițiile meteo și de stocuri.

Acolo unde se acționează cu amestec de material antiderapant și sare, proporția recomandată a amestecului este de 1:1.

Cantitățile de carburanți (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acționare se vor stabili în funcție de numărul autovehiculelor și autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menține la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.

 • (9) Coordonare operativă și informare până la 15 octombrie prin care se vor stabili:

 • - posturile telefonice de la unitățile proprii și de la alte unități amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv a programului de serviciu pentru informare;

 • - personalul pentru coordonare și informare, în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare și punct de informare, de pe rețea și la unități și dispecerate.

Art.25 Periodicitatea lucrărilor de intretinere

 • (l)Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere ia drumuri se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de drum. Aceasta perioada se incadreaza in interiorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale.

 • (2)Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sunt: intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

 • (3)Perioada dintre doua lucrări succesive de intretinere poate fi majorata daca lucrările se prezintă in buna stare de funcționare.

 • (4) Prevenirea șl combaterea poleiului șl înzăpezirii drumurilor și apărarea acestora împotriva degradării pe timp de dezgheț

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscolelor slabe ( viteza vântului mai mică de 30 km/h ) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.

Combaterea poleiului si înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici. Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafața părții carosabile. Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la supraj carosabilului mai mari de -7°C . Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminte bine etanșeizat ^6ar

o CCNSTRUCT H MOARA VlASIEI Jl *      C □ I         // cu avizul administratorului drumului public. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau fondanți chimici echivalenți. Pe timp de iarnă este permisă răspândirea manuală de materiale antiderapante si fondanți chimici, numai pe suprafețe foarte mici, acolo unde nu au acces utilajele prevăzute cu răspanditor de material antiderapant, pe poduri, pasaje, podețe, diguri, etc.

CAPITOLUL V

Lucrări de reparații curente (R.C.)

Art.26 Lucrările de reparații curente se clasifica astfel:

 • (1) Lucrări privind caile circulabile;

 • (2) Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin etc.;

 • (3) ln cadrul lucrărilor de reparații curente mai sunt cuprinse si o serie de activitati specifice determinării caracteristicilor tehnice ale drumurilor județene si ale traficului, capacitatii portante a structurilor rutiere si stării de viabilitate a cailor circulabile.

 • (4) Simultan cu efectuarea reparațiilor curente, se pot realiza si lucrări noi pentru completări de echipări sau extinderi locale ale acestora justificate de imbunatatirea condițiilor de funcționare ale drumurilor județene.

Art.26 Reparații curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe întinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet (burdusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafețe întinse, bitumarea rosturilor.

 • (3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe porțiuni izolate in vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație la statii de transport in comun, parcaje, intrări in intersecții, statii de alimentare cu carburanți, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, înlocuirea izolata a structurii rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a crăpăturilor, etc.

 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura compensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste

imbracaminti existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

 • - imbracaminti asfaltice ușoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

 • - pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin calcule de dimensionare.

Nota: In cazul adoptării soluțiilor de reparații indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor existente.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:

 • - suprafețe bituminoase;

 • - macadamuri si straturi stabilizate;

 • - beton de ciment;

 • (9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

 • (10) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita.

 • (11) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

 • (12) Executarea de stabilizări complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu sau fara adaos de material pietros la:

 • - pietruirile existente;

 • - drumurile din pamant.

 • (13) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (14) Lucrări de terasamente executate la drumurile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe drumul precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente.

 • (15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (17) Repararea si înlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace distruse, etc.

 • (18) Executarea de peroane pentru calatori la stafiile de tramvai, precum si alveole in partea carosabila pentru stațiile de autobuze si troleibuze.

 • (19) Repararea suprafețelor carosabile degradate


 • (20) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (21) Refaceri de trotuare si piste de cicliști cu imbracaminti moderne: bituminoase, din dale prefabricate de beton sau din beton monolit.

 • (22) Refaceri de trotuare si piste de cicliști executate cu imbracaminti semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si imbunatatirea stării tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, execuția de dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

 • (23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de încadrare a pârtii carosabile pe acostamente când drumul are profil de sosea.

 • (24) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul.

 • (25) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare întregi de drum.

 • (26) Reparații si amenajari pentru corecții de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare, etc.

 • (27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drenuri longitudinale sau transversale.

 • (28) Lărgiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului si condițiilor locale.

 • (29) Reamenajari si modernizări de intersecții de drumuri la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

 • (30) Executarea de trotuare si piste de cicliști la drumurile cu trafic intens.

 • (31) Executarea de locuri de parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (32) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (33)  Lucrări de desființare a variantelor de drumuri nefunctionale cu recuperarea materialelor rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosințe.

 • (34) Eliminarea refulărilor si a vaIuririlor îmbrăcămintei in stațiile mijloacelor de transport in comun si la semafoare.

Art.27 Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, podețe, ziduri de sprijin, etc.

Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) Executarea de podețe pentru scurgerea apelor;

 • (2) Definitivări ale podețelor, in cazul când acestea sunt incomplet realizate;

  o CONSTRUCT

  MOARA VLĂSIEi


 • (3) înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

 • (4) Consolidarea infrastructurilor;

 • (5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

 • (6) Realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;

 • (7) Demolări si desființări de poduri;

 • (8) Captarea izvoarelor de pe zona drumurilor județene si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (9) Lucrări de aparare a drumurilor județene impotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

Art.28 Activitati pentru urmărirea stării tehnice a drumurilor județene si a caracteristicilor traficului

Principalele activitati desfășurate in scopul urmăririi stării tehnice a drumurilor județene si evaluării traficului sunt:

 • (1) Efectuarea de sondaje, măsurători de trafic efectuate automat cu contori sau manual si anchete de circulație origine/destinatie inclusiv operațiile de pregătire a acestor acțiuni si de prelucrare statistica a datelor înregistrate;

 • (2)  Determinări privind pantele, denivelările, planeitatea si rugozitatea suprafețelor circulabile;

 • (3) Determinări privind capacitatea portanta a structurilor rutiere;

 • (4) Elaborarea unui sistem de monitorizare a stării tehnice a structurii rutiere, care sa includă investigații de teren referitoare la capacitatea portanta a drumului si la degradările structurii precum si studii tehnico-economice in care, pe baza prelucrării datelor din teren, se vor programa lucrările de intretinere si reparații;

 • (5) întocmirea de studii si cercetări referitoare la perfecționarea metodelor de intretinere si reparație a drumurilor județene;

 • (6) întocmirea si completarea la zi a cârtii tehnice a drumurilor județene si a băncii de date tehnice unde se vor prezenta indicii de stare tehnica a drumului determinați in conformitate cu normativul AND 540.

Art. 29 Periodicitatea lucrărilor de reparații curente

 • (1) Periodicitatea efectuării lucrărilor de reparații curente la drumuri se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de drum, in interiorul ciclului de reparații capitale.

 • (2) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: marimea intensității traficului si structura acestuia, tipul sau genul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației, factorilor naturali sau a altor cauze.

 • (3) Periodicitatea normata a execuției lucrărilor de reparații curente este prezentata in studiul de oportunitate.

CAPITOLUL VI Planificarea lucrărilor de întreținere si reparații si/sau ale drumurilor județene

Art. 30 Executarea lucrărilor de intretinere si reparații ale drumurilor județene se realizează cu respectarea următoarelor principii de baza:

 • (1) evitarea dispersării fondurilor alocate;

 • (2) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale localității prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de drumuri organizata astfel incat sa faca fata cerințelor de transport atat din punct de vedere funcțional cat si tehnic;

 • (3) acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale de circulație precum si pentru traseele de drumuri importante din punct de vedere economic si social;

 • (4) acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale rezultate ca urmare a calamitatilor naturale, pentru restabilirea circulației;

 • (5) alegerea soluției optime de reparație pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvări tehnice si economice, astfel incat sa se obțină eficienta maxima a utilizării fondurilor disponibile;

 • (6) respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activitati.

 • (7) Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de intretinere (minime) la reparații curente (medii) si la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se interconditioneaza.

 • (8) întârzierea executării lucrărilor de intretinere grăbește executarea reparațiilor curente si mărește volumul si costul lucrărilor de reparații capitale.

 • (9) Volumul lucrărilor de reparații si fondurile necesare se stabilesc pe baza de documentații tehnico-economice, respectiv proiecte elaborate in raport cu starea tehnica si funcționalitatea^

  drumurilor județene, ținând seama de compoziția si intensitatea traficului actual si in perspectivi In          \


O CONSTRUCT ? f

. MOARA VLÂSIEI acest scop se vor efectua periodic, la intervale de 5 ani, recensăminte si anchete de circulație si anual măsurători tehnice cum sunt: relevee, revizii, controale cantitative sau calitative si se va tine la zi evidenta privind comportarea drumului in exploatare. Documentația tehnica pentru execuția lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor si a normelor specifice precum si a cadrului de conținut pentru proiectele de drumuri si drumuri.

 • (10) Propunerile privind programele de perspectiva se întocmesc in funcție de realizările din perioada precedenta celei planificate si de notele de fundamentare elaborate in acest scop.

 • (11) Programele de perspectiva pentru lucrările de întreținere si reparații cuprind volumele globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor funcționale, economice si sociale realizabile, precum si evidențierea pierderilor care s-ar produce in lipsa executării lucrărilor respective. Programele anuale pentru aceste lucrări se defalca din programul de perspectiva in ordinea urgentei de realizat.

 • (12) Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii in definirea politicii de întreținere si refacere a drumurilor județene, ținând cont de aplicarea eficienta a investițiilor.

Art.31 Programarea lucrărilor de întreținere si reparații se face avandu-se in vedere următoarele:

 • (1) pentru lucrări de întreținere se vor efectua evaluări globale, respectiv se vor utiliza preturile unitare pe categorii de operații,conform prevederilor caietului de sarcini;

 • (2) pentru lucrările de reparații curente , detalierea se face pe baza devizelor si a proiectelor de execuție întocmite in prealabil,utilizând preturile unitare din caietul de sarcini;

 • (3) Cheltuielile necesare pentru întreținerea si reparația arterelor de circulație se finanteaza din bugetele locale precum si din alte resurse prevăzute de legislația in vigoare.

Art.32 Proiectarea, avizarea si aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de intretinere, reparații ale drumurilor județene

 • (1) Documentația tehnico-economica pentru lucrările de intretinere, reparații ale drumurilor județene se elaborează de regula in fazele normale de proiectare - DALI, proiect tehnic si detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrării.

 • (2) Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale , pe baza de comanda scrisa.

 • (3) Elaborarea documentației se efectuează astfel:

 • - pentru lucrări de intretinere (L.l.)-unitati specializate in proiectare;

 • - pentru lucrări de reparații curente (R.C.)-unitati specializate in proiectare,

m(WvlaS‘'e'

 • (4) Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere si reparați curente a drumurilor județene se face de către comisia tehnica a Consiliul Județean Brașov .

Art. 33 Condiții tehnice privind proiectarea :

 • (1) Pentru drumurile existente, condițiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea lor.

 • (2)  Zona drumurilor județene din localitățile urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele,trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de drumuri fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a drumurilor județene.

 • (3) Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului localităților urbane se stabilesc prin studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • (4) La proiectarea drumurilor județene se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a drumurilor județene, precum și capacitățile maxime de circulație care sunt prevăzute in Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • (5) Proiectarea, sistematizarea și realizarea drumurilor județene se fac în corelare cu planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

 • (6) Prin sistematizarea drumurilor județene se va asigura ca drumurile naționale să traverseze localitatea prin una sau cel puțin două drumuri principale de circulație, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (7) La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor județene se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici, sociali și de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști.

 • (8) Desființarea, lărgirea sau crearea de drumuri noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul drumurilor județene, și la propunerea consiliilor județene.

 • (9) Documentațiile tehnice privind proiectarea construcției, modernizarea și reabilitarea drumurilor județene se avizează de către administratorul acestora, in speța Consiliul Județean Brașov după avizarea in prealabil de către comisia tehnica.

 • (10) îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurăn^Luse^ lățimea minimă de trotuar.

\ o CONSTRUCT

MOARA VLĂSIEI

 • (11) Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitate, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

 • (12) Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.

 • (13) Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcție de intensitatea și caracteristicile traficului, cu respectarea capacităților maxime de circulație pe drumuri, prevăzute în Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • (14) Adoptarea elementelor geometrice ale drumurilor județene se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare și sunt redate în Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • (15) Alinierea construcțiilor în lungul drumurilor județene din categoriile l-lll se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • (16) Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare.Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

 • (17) Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț-dezgheț se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

 • (18) La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de fluxurile circulației, de relațiile dintre curenții de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condițiile de vizibilitate și de siguranță a circulației, cu respectarea normelor în vigoare.

 • (19) Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

 • (20) La traversarea drumurilor județene pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.

 • (21)Realizarea și amplasarea în zona drumurilor județene a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 • (22)Deținătorii construcțiilor sau instalațiilor acceptate sunt obligați să execute, pe cheltuiala lor ,demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu^oțâ^paTții carosabile a drumurii, dacă aceste operațiuni sunt impuse de modernizarea/^hodificareâ^ întreținerea sau exploatarea drumurilor.                                              o CONSTR’JC' 1

MOARA VLASIB V S.R.L.

 • (23) Consiliul județean este obligat să-i înștiințeze pe deținători în legătură cu lucrările prevăzute, după cum urmează:

 • - cu cel puțin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție impune mutarea sau modificarea, pentru construcțiile autorizate cu caracter definitiv;

 • - cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor, în cazul construcțiilor acceptate cu caracter provizoriu.

 • (24) Deținătorii de construcții amplasate în zona drumurilor județene sunt obligați să execute revizia periodică și repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea drumurilor și siguranța circulației.

 • (25) Autoritățile locale împreună cu poliția rutieră au obligația de a reglementa parcarea și staționarea pe drumuri a vehiculelor.

 • (26) Parcarea autovehiculelor se admite, în zone special amenajate, în afara benzilor de circulație și a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliția rutieră.

CAPITOLUL VII Elemente privind organizarea,execuția si recepția lucrărilor

Art. 34 In vederea realizării coordonate, integrale si in condiții tehnico-economice corespunzătoare a lucrărilor de întreținere si reparații ale drumurilor județene se vor întocmi programe anuale pentru organizarea execuției. Acestea se întocmesc in primele sase luni ale anului care precede execuția lucrărilor, prin defalcare din programul de perspectiva.

 • (1) Elaborarea documentațiilor tehnico-economice si a execuției lucrărilor de întreținere si reparații si/sau ale drumurilor județene se realizează de către unitati specializate in proiectare pe baza de comanda din partea autoritatii contractante , avand la baza programul anual stabilit de comun acord intre autoritatea contractanta si operatorul economic.

 • (2) La baza întocmirii programelor vor sta tabelele cu situația drumurilor județene pe care trebuie executate lucrările menționate in ordinea dictata de urgente si importanta lucrărilor.

 • (3) Stabilirea ordinei de prioritate pentru lucrările de întreținere si reparații se va face pe baza informațiilor primite in urma aplicării unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea portantei structurii, examinarea vizuala a stării tehnice si determinarea duratei de viata reziduala.

Art. 35 La organizarea execuției lucrărilor se vor avea in vedere următoarele criterii:

 • (1) se va da prioritate reparației drumurilor județene in stare rea, intens solicitate de trafic, in ordinea categoriei tehnice a acestora;

 • (2) pentru lucrările de reparații curente care se executa pe întreaga lungime a drumului, in cazul unor volume mari de lucrări, se va organiza lucrul in 2 sau 3 schimburi prin prevederea execuției in flux continuu, cu procedee tehnologice cat mai eficiente, utilaje multifunctionaJj^sACo^, consumuri de energie reduse;                                                           [fg

$ CONSTRUCT U * MOARA VLASiEI

 • (3) se va prevedea de regula, execuția lucrărilor pe jumătate din latimea pârtii carosabile, astfel incat pe cealalta jumătate a drumului sa se poata circula in ambele sensuri sau intr-un singur sens, dar in acest caz trebuie amenajate variante provizorii de circulație pentru celalalt sens;

 • (4) in toate situațiile se va da importanta deosebita semnalizărilor rutiere pentru circulația curenta si pentru avertizarea punctelor de lucru in vederea evitării confuziilor si accidentelor, atat ziua cat si noaptea;

 • (5) când circulația trebuie deviata pe o ruta ocolitoare, aceasta va fi aleasa după o analiza atenta a traseului, a lățimii pârtii carosabile, a capacitatii portante a structurii rutiere a drumului, asigurandu-se parcursuri minime.

 • (6) Lucrarile rutiere de întreținere si reparații a drumurilor județene se realizează cu aplicarea procedeelor tehnologice specifice in funcție de natura si soluția aplicata conform prevederilor din standardele si normativele pentru execuția drumurilor.

 • (7) La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparație a drumului se vor avea in vedere următoarele criterii:

 • •   tehnologia executării lucrărilor va asigura o cat mai mare productivitate si nivelul calitativ sau nivelul de performanta solicitate prin documentația tehnica;

 • •   utilajele trebuie sa fie adecvate volumelor de lucrări si se va recurge la munca manuala numai in cazul volumelor mici si dispersate;

 • •   soluția tehnica prevăzută pentru repararea îmbrăcămintei drumului va trebui astfel aleasa incat sa asigure menținerea corespunzătoare a stării tehnice a îmbrăcămintei înconjurătoare locurilor reparate;

 • •   reparațiile vor fi realizate la cota caii, de regula in straturi cu grosimi uniforme astfel incat sa nu se formeze praguri sau depresiuni;

 • •   execuția reparațiilor imbracamintilor bituminoase va asigura o buna aderenta a mixturilor asfaltice fata de îmbrăcămintea bituminoasa veche;

 • •   reparația pârtilor carosabile va trebui sa asigure realizarea unei bune suprafețe de circulație ca planeitate, rugozitate, pante transversale si longitudinale, etc.;

 • •   reparația porțiunilor degradate ale caii se va efectua folosind materiale si sisteme constructive similare acelora din restul drumului, soluțiile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu Autoritatea contractanta;

 • •   materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate in vederea reutilizarii;

 • •   suprafața care trebuie reparata nu se va limita strict la suprafața degradata ci va îngloba si fâșiile adiacente slăbite sau desprinse.

Art.36 Programele de organizare a lucrărilor vor preciza:

Anual,înainte de începere lucrărilor,operatorul economic va prezenta autoritatii contractante documente din care sa rezulte următoarele:

 • (1) amplasarea, categoria si volumul lucrării;


 • (2) cantitatile de materiale de aprovizionat;

 • (3) lucrările de pozare sau de reparare a conductelor tehnico-edilitare sau alte echipări tehnice ale drumului (ex.: iluminat public, semaforizare, etc.) ce trebuie sa preceadă lucrările de reparație ale drumului;

 • (4) masurile de siguranța circulației si rutele ocolitoare pentru efectuarea circulației pe durata executării lucrărilor de reparații.

Art.37 Recepția lucrărilor de R.C se efectuează conform reglementarilor legale, atat pe parcursul realizării obiectivului pentru lucrările ascunse, pe măsură terminării acestora, cat si la terminarea completa a lucrării si după expirarea perioadei de garanție.

 • (1) Recepția este actul prin care autoritatea contractanta declara ca accepta lucrarea cu sau fara rezerve , si ca aceasta poate fi data in folosința. Prin acest act se certifica faptul ca operatorul economic si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentației de execuție. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de execuție .Recepția se face atat la lucrări noi, cat si la intervenții in timp asupra construcțiilor existente.Recepția se realizează in 2 etape :

 • * recepția la terminarea lucrărilor

 • * recepția finala

 • (2) Indiferent de sursa de finanțare, recepția se va organiza de către autoritatea contractanta cu sprijinul dirigintelui de șantier.

 • (3) Operatorul economic trebuie sa comunice autoritatii contractante data terminării tuturor lucrărilor prevăzute in proiect, printr-un act scris confirmat de către aceasta. O copie va fi emisa de executant direct dirigintelui de șantier.

 • (4) Comisia de recepție lucrări va fi alcatuita din cel puțin 5 membrii. Din ei vor face parte reprezentanți ai autoritatii contractante, specialiști in domeniu,dirigintele de șantier.

 • (5) Autoritatea contractanta va organiza începerea recepției in maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrariilor si va comunica data stabilita :

la membrii comisiei de recepție

la executant

la proiectant

 • (6) Proiectantul va întocmi si va prezenta in fata comisiei de recepție punctul sau de vedere privind execuția lucrărilor.

 • (7) In cazul in care comisia de recepție nu stabilește , in urma comunicării primite, o data pentru recepția lucrărilor in termenul prevăzut de lege, sau daca la data fixata nu se prezintă direct sau prin imputernicit, operatorul economic va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepție. Daca nici la stabilirea celui de-al doilea termen comisia de recepție nu se prezintă, operatorul economic va stabili un termen de recepție in intervalul de 12 zile calende expirarea termenului al doilea.


 • (8) In momentul prezentării la fata locului pentru efectuarea recepției lucrărilor, programul după care se va realiza aceasta va fi întocmit de către președintele comisiei.

 • (9) Comisia poate funcționa legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiți ai acesteia. In cazul in care comisia nu este intreaga, președintele poate fixa un nou termen care nu va depăși 4 zile lucratoare de la data fixata inițial.

 • (10) Comisia de recepție examinează:

 • •   respectarea prevederilor din autorizația de construcție

 • •   respectarea avizelor

 • •   respectarea condițiilor de execuție impuse de autoritatile competente

 • •   executarea lucrărilor in conformitate cu prevederile proiectului si anexelor acestuia

 • •   referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea

 • •   terminarea tuturor lucrărilor prevăzute in proiect si in anexele aferente acestuia

Examinarea se va face prin:

 • •   cercetarea vizuala a construcției

 • •   analiza documentelor conținute in cartea tehnica a construcției

 • (1) La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile si concluziile intr-un proces verbal de recepție cu recomandarea de admitere a recepției, amanarea ei sau respingerea acesteia.

 • (2) Admiterea recepției se face in cazul in care nu exista obiecții, sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale

 • (3) Amanarea recepției se face daca se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afecteaza siguranța in exploatarea construcției; daca construcția prezintă vicii a căror remediere este de durata si care daca nu ar fi făcute, ar diminua utilitatea construcției; daca exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor.

 • (4) Respingerea recepției se face daca se constata vicii ce nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esențiale, caz in care se propun expertize.

 • (5) 1 n cazul in care operatorul economic nu ia parte împreuna cu comisia la recepția lucrărilor, acesta nu este un motiv de anulare sau amanare a recepției. Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate in procesul verbal de recepție.

 • (6) In cazul in care recepția se va face cu obiecții, in PV se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate. Termenele de remediere se vor stabili cu operatorul economic, dar nu vor depăși 90 de zile calendaristice de la data recepției. Daca operatorul economic nu isi îndeplinește obligațiile in acest sens, după trecerea termenului, comisia de recepție il va soma pe operatorul economic, iar daca acesta din urma nu da curs somației, autoritatea contractanta va face remedierile aferente numai pe seama operatorului economic. Daca remedierile vor fi executate, operatorul econ^aif^va.^ cere in scris autoritatii contractante anularea obiecțiilor in maxim 30 zile calendaristice^^zâzul in,<^\

o constructiv 05 MOARA VLASIEI * S.R.L. care termenul nu e respectat, operatorul economic poate sa acționeze in instanța pe autoritatea contractanta.

 • (7) Data recepției este cea a încheierii de către comisia de recepție a PV de recepție a lucrărilor, cu sau fara obiecții.

 • (8) Operatorul economic in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de recepție, poate contesta obiecțiile sau respingerea acestuia.

 • (9) După acceptarea recepției de către comisia de recepție cu sau fara obiecții, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, etc, decât cele consemnate in PV de recepție.

 • (10) Recepția finala este convocata de comisia de recepție in cel mul 15 zile după expirarea perioadei de garanție care este specificata in contract.

 • (11) La recepția finala participa :comisia de recepție, proiectantul lucrării si operatorul economic

 • (12) Comisia de recepție finala se întrunește la data, ora si la locul fixate, si vor examina următoarele:

 • •   procesele- verbale de recepție la terminarea lucrărilor

 • •   finalizarea lucrărilor cerute de recepția de la terminarea lucrărilor

 • •   referatul autoritatii contractante privind comportarea construcțiilor si instalațiilor aferente pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente si remedierea lor

 • (13) La terminarea recepției finale, comisia isi va consemna observațiile si concluziile in PV de recepție finala cu recomandarea de admitere, de amanare sau respingere a recepției.

 • (14) Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de recepție finala cad in sarcina autoritatii contractante.

 • (15) Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autoritatii contractante, Organului administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si Organului administrației financiare locale. Procesele verbale de recepție finala la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autoritatii contractante - Organului administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si operatorului economic.

 • (16) Cartea tehnica a construcției se pastreaza la autoritatea contractanta pe toata durata existentei construcției. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, execuție, recepție, exploatare, întreținere, reparare si urmărire in timp a construcției. Ea se definitivează înainte de recepția finala , se întocmește de către operatorul economic si cuprinde:

 • a) documentația privind proiectarea:

- acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului

 • - documentația tehnica care se refera la construcția respectiva (caracteristici, detalii de execuție structuri de rezistenta, scheme de instalații efectiv realizate)

 • - breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare, etc)

 • - indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea care au condus la aceste diferente

 • - caietele de sarcini privind execuția lucrărilor

 • b) documentația tehnica privind execuția

 • - autorizația de executare a construcției

 • - procesul verbal de predare al amplasamentului si reperului de nivelment general

 • - înregistrările de calitate efectuate pe parcursul lucrărilor, precum si celelalte documente întocmite conform prescripțiilor tehnice prin care se atesta calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări si dispoziții de șantier, etc)

 • - procesele verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor si a structurii de rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinante

 • - expertiza tehnica, verificări in teren sau cercetări suplimentare rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cadrul execuției

 • - caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi exesive, etc)

 • c) documentația tehnica privind recepția

 • - procesele verbale de recepție precum si anexele lor

 • - alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare

 • d) documentația tehnica privind urmărirea comportării in exploatare si intervenții in timp

 • - prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiuni de exploatare si întreținere si lista prescripțiilor de baza care vor fi respectate pe timpul exploatării construcției

 • - actele de constatare ale unor deficiente aparute după recepția executării lucrărilor si masurilor de intervenție luate (PV de remediere a defectelor)

 • - jurnalul evenimentelor

CAPITOLUL VIII Elemente privind siguranța circulației rutiere

Art.38 Elemente privind siguranța circulației rutiere

 • (1) Lucrări de marcaje rutiere

a. Marcajele longitudinale sunt:

 • (1) de separare a sensurilor de circulație pe drumuri cu două benzi;

 • (2) de delimitare a benzilor;

 • (3) de delimitare a părții carosabile.

Aceste marcaje sunt reprezentate prin :

linie simplă sau dublă continuă;

linie simplă sau dublă discontinuă;

linie dublă compusă dintr-o linie continuă și una discontinuă.

 • (1) Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulație pe drumuri cu doua benzi

o Linie simplă discontinuă; cu spații între segmente în funcție de condițiile drumului;

o Linie dublă compusă dintr-o linie continuă și una discontinuă, care permite depășirea numai pentru sensul cu linie discontinuă;

o Linie dublă continuă, care nu permite depășirea.

 • (2) Marcaje de delimitare a benzilor

 • •  Linie discontinuă; cu spații între segmente în funcție de condițiile drumului.

 • •  Marcaje de delimitare a părții carosabile

 • •  Linie simpla continua pe drumuri pe partea exterioară a curbelor periculoase;

 • •  Linie simpla discontinua pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare și de viraj față de benzile principale de circulație.

 • (3) Marcaje pentru supralărgirea în curbe

 • •  Pentru supralărgiri < lm, toate supralărgirile vor fi marcate pe partea interioară a curbei;

 • •  Pentru supralărgiri > lm, partea interioara a curbei va fi marcată cu lm + 60% din diferența peste lm, iar banda de circulație exterioară va fi marcată cu 40% din restul de peste 1 m.

b. Marcaje transversale

 • (1) Marcajul de oprire: Linie continuă cu lățimea de 400 mm.

  MOARA VLASIEI


  VTA


 • (2) Marcajul „Cedează trecerea": Linie discontinuă cu lățimea de 400 precedată de un triunghi.

 • (3) Marcaje pentru trecerile de pietoni

o Linii cu lățimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului:

o linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/oră;

o linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza > 50 km/oră.

o Liniile de oprire cu lățimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 mm înaintea trecerii de pietoni pentru fiecare bandă de circulație.

 • (4) Marcaje de traversare pentru biciclete

o Două linii discontinue.

o carosabile.

 • (2)Indicatoare rutiere:

 • -  INDICATOARE DE AVERTIZARE

 • -  INDICATOARE DE REGLEMENTARE

o Indicatoare de prioritate:

o Indicatoare de interdicție sau restricție:

o Indicatoare de obligare

Indicatoare de orientare și informare

o Indicatoare de orientare:

o Indicatoare de informare:

o Semne adiționale

Limitator reducere viteza cauciuc

Termenul minim de livrare este de 5 zile pentru fiecare produs din toata gama de produse aferente caietului de sarcini.

Durata medie de viata a unei utilizări de elemente privind siguranța circulației rutiere se poate incadra in intervalul 5-10 ani,

CAPITOLUL XI Protecția Muncii

Art.39 (1) La execuția lucrărilor de întreținere, reparații curente, la drumuri, poduri, ce fac obiectul

prezentului REGULAMENT, se vor asigura de către operatorul economic toate masurile de protecția muncii stabilite in standardele si normativele specifice in vigoare pentru diferitele categorii de lucrări, avand in vedere in special "Normele de protecția muncii pentru lucrări de intretinere^Tep

MOARA VUXSIEI drumuri" aprobate de M.T.Tc. cu ordinul nr. 9/1982 si NSPM 79- Norme de protecție a muncii pentru exploatarea si întreținerea drumurilor si podurilor.

 • (2) Normele specifice de protecție a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate naționala care cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activitati din economia naționala in condiții de securitate.Respectarea conținutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de răspundere pentru prevenirea si asigurarea oricăror altor masuri de securitate a muncii adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activitatii respective. Normele specifice de protecție a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securității si sanatatii in munca, sistem compus din:

 • - Norme generale de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate;

 • - Norme specifice de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecție a muncii.

 • (3) Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate pe toata perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune încheiat de autoritatea contractanta si operatorul economic stabilit câștigător.

 • (4) Respectarea cerințelor din Reglementarea masurilor de protecție a muncii in cadrul normelor specifice de protecție a muncii, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in condiții de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securității muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de producție -mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

 • (5)Se va avea in vedere necesitatea respectării următoarelor cerințe :

 • •   Procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de către salariati care poseda pregătirea tehnica corespunzătoare, numiți prin decizia conducerii persoanei juridice.

 • •   Salariatii care in timpul efectuării sarcinilor de munca folosesc tehnici specifice lucrului la inaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajați si repartizați la locul de munca conform prevederilor NSSM pentru lucru la inaltime si NSSM pentru alpinism utilitar.

 • •   Pentru activitati complexe (utilizarea mașinii de frezat asfalt, a mașinii de marcat drumuri,etc.) sunt admiși numai salariatii care poseda calificarea necesara, care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au implinit varsta de 18 ani.

 • •   Dotarea salariatilor cu echipament individual de protecție (EIP)

 • •   Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecție a muncii

înaintea deschiderii șantierului este obligatorie actualizarea planului de se< sanatate de către coordonatorul in materie de securitate si sanatate

• Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrările de întreținere si reparare a drumurilor județene, precum si asigurarea circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face in conformitate cu "Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" - emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000.

 • (6) Concomitent cu lucrările de reparații capitale se pot realiza pe sectoare diferite ale aceleiași drumuri si reparații curente, iar in mod similar, concomitent cu lucrările de reparații curente se pot executa si lucrări de întreținere.

 • (7) Organizarea si realizarea întreținerii si reparației drumurilor județene se vor corela cu celelalte lucrări specifice pentru echipare si instalații din ampriza drumului si se vor realiza conform reglementarilor tehnice prevăzute in standardele si normativele de drumuri pentru fiecare categorie de lucrări (terasamente, consolidări, fundații si substraturi, strat de baza, imbracaminti, incadrari, trotuare, etc.).

 • (8) ln cadrul lucrărilor de întreținere si reparații se pot realiza si extinderi de echipări rutiere pentru satisfacerea unor noi condiții funcționale generate de dezvoltarea urbanistica si de intensificarea circulației.

 • (9) Operatorul economic desemnat câștigător va urmări comportarea acestora sub trafic si in conformitate cu prevederile tehnice legale va interveni pentru asigurarea condițiilor de circulație normala atat la perioadele normate pentru întreținerea si reparația drumurilor județene precum si ori de cate ori apar necesare astfel de lucrări.

 • (10) Documentatia tehnico-economica privind lucrările de reparație curente a drumurilor județene se va elabora in concordanta cu planurile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) si studiul de organizarea circulației din localitate, fiind insotita de acordul organelor locale de politie rutiera.

 • (11) Administratorii instalațiilor subterane sunt obligați sa asigure integritatea si refacerea caii de rulare a drumului in cazurile când intervin la instalații sau când se produc degradări ale drumurilor județene din diverse cauze ale instalațiilor subterane. Executarea lucrărilor de reparații a caii de rulare afectate se efectuează de către operatorul economic desemnat câștigător si pe baza unei documentații de specialitate avizata de autoritatea contractanta.

CAPITOLUL X Materialele utilizate

Art.4O Materialele utilizate pentru activitatea de întreținere si reparare a drumurilor județene sunt aceleași cu cele folosite pentru lucrările de construcție sau reabilitare a drumurilor si sunt explicitate in normele tehnice specifice diverselor categorii de lucrări.

 • (l)Principalele materiale utilizate sunt indicate in: - SR 174 pentru imbracaminti bituminoase;


- SR 183 pentru imbracaminti din beton de ciment rutier;

 • - SR 7970 pentru straturi din anrobate bituminoase;

 • - STAS 6400 pentru straturi de baza si de fundație;

 • - NE 012 pentru betoane turnate monolit;

 • - NE 013 pentru elemente prefabricate din beton;

 • - SR 662 pentru produse de balastiera;

 • - SR 667 pentru produse din piatra concasata.

Legislație aplicabila:

 • (1) oLegea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea oOrdonantei Guvernului nr, 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • (2) oLegea nr. 10/1995 - Lege privind calitatea in construcții;

 • (3) oLegea nr. 50/1991 , republicata - Lege privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

 • (4) <>H.G. nr. 766/1997 , Anexa nr. 4 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții - Regulament privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor;

 • (5) Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale

 • (6) Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea drumurilor județene in localitati urbane

 • (7) Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrărilor si serviciilor de întreținere si reparații aferente drumurilor publice;

 • (8) Ord. MLPAT nr. 57/N/1999 - Normativ privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor, P 130-99;

 • (9) Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului - aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000;

 • (10) SR 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie;

 • (11) STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie;

  imbracaminti bituminoase cilindrate


 • (12) SR 174/1-2002 - Lucrări de drumuri, cald. Condiții tehnice de calitate;

 • (13) SR 174/2-1997 - Lucrări de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si recepția imbracamintilor executate;

 • (14) SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Condiții tehnice generale de calitate;

 • (15) STAS 599-87 - Tratamente bituminoase;

 • (16)  AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne;

 • (17) AND 554-2002 - Normativ privind întreținerea si repararea drumurilor publice;

 • (18) AND 567-2002 - Instrucție privind modul de intervenție in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

 • (19) AND 504-1993 - Instrucție privind revizia drumurilor publice;

 • (20) CD 99-2001 - Instrucțiuni tehnice privind repararea si întreținerea podurilor, podețelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatra;

 • (21) AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea recepțiilor lucrărilor de întreținere si reparații curente la drumurile publice; (22) AND 532-1997 - Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere;

 • (23) AND 522-2002 - Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod;

 • (24) AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei pentru structuri rutiere suple si semirigide;

 • (25) Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - indicativ NE 012-99;

 • (26) Cod de practica pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat - indicativ NE 013-2002.

CAPITOLUL XI Indicatori de performanta

Art. 41 Indicatorii de performanță

(1) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de administrare a domeniului public care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității

cjsatisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

djadministrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

 • e)respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului;

fjrespectarea standardelor și reglementarilor tehnice.

 • (2) 1 ndicatorii de performanță sunt specifici pentru următoarele activități:

ajcalitatea și eficiența serviciului;

 • b)îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

cjmenținerea unor relații echitabile între delegatar și delegant prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

djsoluționarea reclamațiilor beneficiarului referitoare la serviciu;

e)creșterea gradului de siguranță rutieră;

 • (3) în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea activitatilor de intretinere si reparare a drumurilor județene trebuie să asigure:

 • a)gestiunea activitatilor de intretinere si reparare a drumurilor județene,lucrărilor de arta,parcaje aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform prevederilor contractuale;

bjînregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;

cjaccesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • •      modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • •       calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;

 • •       modului de menținere în funcțiune a sistemului rutier încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •       modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de întreținere si reparare a drumurilor județene care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov;

stadiului de realizare a lucrărilor;


modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Art 42. Indicatori de performanță generali

 • (1) CALITATEA ACTIVITATILOR PRESTATE

 • a) numărul de reclamații privind degradările in drum si lucrări de arta, deszăpezire;

 • b) numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale; pe tipuri de lucrări -drum, lucrare de arta, deszăpezire etc. - notificate operatorului;

 • c) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în execuție;

 • d) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore;

 • e) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.

 • (2) RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU A AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

 • a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;

bjprocentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

Art.43 Indicatori de performanță garantați

 • (1) . Indicatori de performanță garantați prin contractul de delegare a gestiunii:

 • a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către executant a obligațiilor din contract;

 • b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele delegantului și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații.

 • (2) . Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalizarea operatorului de servicii publice:

ajvaloarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a rețelei drumulle;

 • b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de execuție;

Calitatea serviciilor prestate

 • a)  numărul de sesizări si reclamații primite

 • b)  numărul de sesizări si reciamatii soluționate,în mai puțin de 10 zile calendaristice, din totalul sesizărilor si reclamatiilor primite


cjraportul dintre a) si b)

d) numărul de sesizări si reciamatii soluționate,în termen de 30 zile

sesizărilor si reclamatiilor primite

e)raportul dintre a) si d)

 • (3) Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobat(fizic si valoric)

 • a)  Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC

 • b)  Valoare lucrări realizate

 • c)  Raportul dintre a) si b)

 • d)  Respectarea termenelor prevăzute de realizare a lucrărilor

 • e)  Procent de încadrare a lucrărilor în termenele de realizare prevăzute

 • (4) Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

 • a) lntervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum: 2 (ani)

 • b) lntervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum: 3 (ani)

d)lntervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • (5) Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

 • a) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere drumuri, (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (zile/lOOOmp)

 • b) Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la drumuri si (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/lOOOmp)

 • d) Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

 • e) Durata minima de intervenție pentru curatat manual al zăpezii: 5(ore)

 • f) Durata minima de intervenție pentru curatat mecanizat al zăpezii: 6(ore)

 • g) Durata minima de intervenție pentru combaterea poleiului prin imprastiere de materiale antiderapante: 6(ore)

 • (6) Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

a)Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la drumuri (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (ani)

b)Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri (covor sfaltic 2

straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

d)Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri : ( repa parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

03 MOARA VLASIEI


 • (7) Indicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea serviciului de administrare si exploatare a drumurilor, lucrări de arta, de pe raza Consiliul Județean Brașov.

 • (8) Lunar,Trimestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliul Județean Brașov vor verifica respectarea indicatorilor de performanta.

CAPITOLUL XII Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale și ale operatorului serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov

Art. 44 Consiliul Județean Brașov acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspunde față de aceasta pentru:

ajmodul în care gestionează și administrează arterele,lucrările de arta, le aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov;

b)modul în care organizează, coordonează și controlează serviciul de administrare drumurilor județene,lucrărilor de arta, lor.

Art.45(1) Autoritatea administrației publice locale are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului de administrare a drumurilor județene,lucrări de arta;

 • b) luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de administrare a drumurilor județene, lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov;

 • c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce îi revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public, respectiv de administrare și întreținere a drumurilor județene,lucrări de arta.

Art.46(1) Autoritatea administrației publice locale are în raport cu operatorii următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea structurii, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul activitatilor de întreținere si reparare a drumurilor județene;

 • b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art.47(1) Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:

a) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind pregătirea ofertelor și participarea la licitații;

o CONSTRUCT r

* MOARA VLĂSIEI

 • b) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene,lucrări de arta, ,elemente privind siguranța circulației rutiere;

 • c) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie activitățile de întreținere si reparare a drumurilor județene, lucrări de arta, , dotarea cu elemente privind siguranța circulației rutiere;

 • d) să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităților de întreținere si reparare a drumurilor județene,lucrărilor de arta, lor din administrarea Consiliul Județean Brașov, în conformitate cu procedurile legale;

 • e) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

 • f)  să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

 • g) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Art.48. Drepturile și obligațiile operatorului

 • (1) Drepturile operatorului serviciilor de întreținere si reparare a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov se regăsesc în prezentul Regulament, se înscriu în caietul de sarcini, și în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

Art. 49 Operatorul serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta,aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov are următoarele drepturi:

 • a) să propună autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • b) să fundamenteze conform prevederilor legislației, tarifele utilizate în activitatea serviciului și să le supună aprobării autorității publice locale;

 • c) în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica deîndată acest fapt autorității publice în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • d) Să preia de la autoritatea publică pe bază de proces-verbal de predare-preluare, rețeaua drumullă,lucrările de arta, le care face obiectul delegării de gestiune.

Art. 50 Operatorul serviciilor de administrare și întreținere a drumurilor județene are față de autoritatea publică locală următoarele obligații:


a) să asigure în cel mai scurt prestării serviciilor;

 • b) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a serviciilor publice care fac obiectul delegării, potrivit obiectivelor stabilite de către autoritatea contractanta;

 • c) să execute activitățile specifice prezentului regulament pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • d) să exploateze în mod direct bunurile, activitățile sau serviciile publice care fac obiectul delegării de gestiune;

 • e) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • f) de a nu subcontracta serviciul ce face obiectul delegării de gestiune fără acordul autorității contractante;

 • g) să asigure creșterea eficienței în următoarele modalități: aplicarea unor metode performante de management; utilizarea de tehnologie modernă;

 • h) să realizeze investiții ce privesc modernizarea serviciului; Standardele de calitate a activităților și serviciilor publice prestate;

 • i) să respecte prevederile prezentului Regulament, caietului de sarcini și a celorlalte reglementări tehnice;

 • j) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietul de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii și să realizeze investițiile stabilite prin caietul de sarcini;

 • k) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederile legale în vigoare;

 • l) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • m) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

 • n) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunului etc.);

 • o) la încetarea contractului din alte cauze decât: termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităților în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către autoritatea contractanta, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • p) de a achita obligația privind redevența, în cuantumul stabilit de către autoritatea publică locală și la termenele stabilite.

CAPITOLUL XIII Aspecte economice si financiare

Art.51. Finanțarea serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene,lucrărilor de arta, echipamentelor privind siguranța circulației rutiere;

 • (1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea activităților ce fac obiectul delegării de gestiune a serviciului de întreținere si reparare se realizează pe criterii economice și comerciale și se asigură din bugetul local.

 • (2) Exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale și se asigură din veniturile operatorului in perioada postgarantie si numai la activitatile care au fost executate prin lucrări care fac obiectul contractului de delegare de gestiune.

 • (3) Prețurile și tarifele aferente serviciilor publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații si/sau modernizări, amortismentele capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, cota minimă de profit.

 • (4) Tarifele unitare pentru plata serviciilor prestate se propun de către operatorul de servicii publice și se ajustează și se modifică prin hotărârea Consiliul Județean Brașov.

 • (5) Principiile care stau la baza realizării veniturilor operatorului de servicii publice au la bază asigurarea autonomiei financiare a acestuia, asigurarea rentabilității și eficienței economice, recuperarea în totalitate de către operatorul de servicii publice a costurilor furnizării serviciilor, asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general.

 • (6) Veniturile operatorului se vor constitui:

 • a) Sume provenite din exploatarea investițiilor realizate din surse proprii , sub formă de prețuri sau tarife încasate de la clienți persoane fizice și juridice

 • b) Sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise , conform situațiilor de lucrări întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare, reprezentând contravaloarea activităților prestate către Consiliul Județean Brașov.

 • c) Sume provenite de la clienți persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea activităților prestate de către operator pentru lucrări de refacere sistem rutier, conform situațiilor de lucrări, întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare.

Art.52 (1) Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic.

Operatorul economic va finanța din surse proprii si va exploata realizarea a unui număr de 267 statii de transport in comun.


 • (2)Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare.

ART.53 Decontarea cheltuielilor

 • (1) Autoritatea contractanta nu acordă plăți în avans .

 • (2) Autoritatea contractanta nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între operatorul economic desemnat câștigător și furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

 • (3) Documente obligatorii necesare decontării

 • •   factura fiscală/facturile fiscale, în original, în vederea certificării conformității de către personalul autoritatii contractante;

 • •   proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în original;

 • •   documente de calitate pentru materialele puse in opera (certificatul de garanție emis de producător,agremente tehnice,declarație de conformitate,etc;

 • •   situație de lucrări acceptata de responsabilul de zona care să precizeze data și numărul contractului conform căruia se emite și perioada în care au fost executate lucrările aferente,insotite si de punctul de vedere al RTE SI CQ

 • •  atasamente vizate de responsabilul de zona

 • •   procesele verbale de inspecție în fazele determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor prin programe de control avizate de către structurile ISC, conform prevederilor legale si/sau faze determinante.

 • •   autorizație de construire ,conform prevederilor in vigoare.

Art.54 Redeventa

(1) Nivelul minim al redeventei.

Redeventa minima anuala care se va plăti de către Operator nu poate fi mai mica de 10.000 EURO. Redeventa se va achita in avans, in termen de 30(treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30(treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a Contractului.

CAPITOLUL XIV Răspunderi și sancțiuni

Art. 55 (l)încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară civilă, contravențională sau penală, contractuala, după caz.

CAPITOLUL XV Dispoziții finale

/7O CONSTRUCT r

• MOARA VLĂSIEI

 • V

 • V

Art. 56 (1) Regulamentul serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, prin gestiune indirecta va fi supus aprobării Consiliul Județean Brașov și va intra in vigoare conform normelor legale.

(2) Modificările survenite in Strategia de dezvoltare a Consiliul Județean Brașov in domeniul de activitate prevăzut de prezentul regulament vor putea fi preluate numai cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.



CAIET DE SARCINI

 • 1. CONSIDERAȚII GENERALE

  • 1.1.  OBIECTIVELE AUTORITATE CONTRACTANTE

  • 1.2.  INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.......Error! Bookmark not

defined.

 • 2. SITUAȚIA TEHNICA ACTUALA A DRUMURILOR JUDEȚENE, LUCRĂRILOR DE

ARTA

 • 3. DATE REFERITOARE LA OBIECTUL DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • 3.1 OBIECTUL GESTIUNII DELEGATE

 • A.    Obiectul 1 - întreținere curenta (pe timp de vara si pe timp de iama) la drumurile județene si

lucrările de arta ;

 • B.    Obiectul 2 - Reparații curente la drumurile județene si lucrările de arta ;

  C. Obiectul 3 - Echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere 74


 • D.    Obiectul 4 - Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic

 • E.  Obiectul 5 - Realizarea serviciilor de proiectare aferente lucrărilor de întreținere si reparații

curnete la drumuri județene si lucrări de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • F.  Obiectul 6 - Indicatori de performanta

 • 3.2. CONDIȚII IMPUSE DE NATURA BUNURILOR SI SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL

DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • A.    Condiții de exploatare in siguranța:

 • B.    Condiții privind protecția mediului, condiții privind protecția muncii condiții impuse de

organele de sanatate publica, condițiile impuse de acordurile si convențiile internaționale la care Romania este parte, condițiile de adaptare trepatata la normele U.E

 • C.    Competența Consiliului Județean Brașov

 • D.    Protecția Mediului, Protecția muncii, sanatate si securitate in munca

 • E.  Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

 • F.  Condiții tehnice, economice si finaniciare urmărite de Consiliul Județean Brașov in exploatarea

eficace a acestor servicii:

 • G.    Sarcinile Consiliului Județean Brașov si ale operatorului in ceea ce privește serviciul de

întreținere, reparații curente drumuri județene si lucrări de arta:

 • 4. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

  • 4.1. Conținutul Ofertei tehnice

  • 4.2. Conținutul Ofertei financiare

  • 4.3. Criteriu de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

118

 • 5. CUANTUMUL GARANȚIILOR CE URMEAZA A FI DEPUSE DE CĂTRE OPERATOR IN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA IN VIGOARE

 • 6. CENTRALIZATORUL DE TARIFE UNITARE PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII CURENTE LA DRUMURI JUDEȚENE SI LUCRĂRI DE ARTA, INCLUSIV ECHIPAREA CU ELEMENTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Error! Bookmark not defined.

o CONSTRUCT r 'r‘ MOARA VLĂSIEI u

CAPITOLUL I

 • 1. CONSIDERAȚII GENERALE

 • (1) Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației in vigoare si stabilește condițiile de desfășurare ale activitatilor specifice Serviciului de intretinere, reparare a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice minime necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

 • (2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de delegare de gestiune a activitati intretinere, reparare a drumurilor județene, lucrărilor de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere si este anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de intretinere,reparare drumuri județene,inclusiv echiparea cu elemente de siguranța circulației rutiere.

 • (3) Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatilor de realizare a delegării de gestiune a serviciului de intretinere, reparare a drumurilor județene, lucrărilor de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere si se aproba prin Hotararea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (5) Specificatiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a activitatilor de intretinere si reparare a drumurilor județene,lucrărilor de arta, inclusiv inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • (6) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

 • (7) Terminologia utilizata este cea din Regulamentul serviciului public de și întreținere a drumurilor județene, lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, prin gestiune delegata.

 • 1.1. OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

 • (l)Obiectul serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov inclusiv echiparea drumurilor județene cu

elemente privind siguranța circulației rutiere, prin gestiune delegata, presupune realizarea următoarelor activități:

 • 1.2.1. întocmirea documentației tehnice pentru realizarea tuturor lucrărilor de întreținere si reparații curente, conform legislației in vigoare

 • 1.2.2. întreținerea si menținerea in funcțiune a drumurilor județene, lucrărilor de arta

 • 1.2.3. reparații ale lucrărilor de arta

 • 1.2.4. echiparea tramei stradale cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • 1.2.5. impleme ntarea unui sistem de management modern al serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene

Prin delegareade gestiune a serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene si a lucrărilor de arta aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, se va urmări realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • 1.2.6. Administrarea, exploatarea, repararea si întreținerea drumurilor județene este responsabilitatea exclusiva a Consiliului Județean Brașov, conform legislației in vigoare, si propunem a se realiza pe baza de delegare de gestiune pastrand următoarele atribuții:

 • a.  urmărirea executării lucrărilor de întreținere si reparare a drumurilor județene, lucrări de arta, echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere ;

 • b.  întocmirea programelor anuale de lucrări de întreținere, reparații curente la drumurile județene si lucrări de arta ;

 • c.  întocmirea programelor anuale privind echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere in scopul îmbunătățirii siguranței rutiere si pietonale;

 • d.  gestionarea centralizata a tuturor intervențiilor din drumurile județene si asigurarea unor intervenții imediate împreuna cu operatorul economic ;

 • e.  verificarea documentelor de plata in vederea decontării ;

 • f.  va urmări realizarea unui program de investiții din surse proprii ale operatorului economic, care va finanța si va exploata realizarea a 267 statii de transport in comun.. Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii, în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise, contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare;

 • g.  Va urmări incasarea unei redevente anuale in suma de minim 10.000 euro ;

 • h.  Va urmări respectarea indicatorilor de performanta ;

 • i.   Va urmări refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitari publice ;

 • j.   Realizarea strategiilor in domeniul dezvoltării infrastucturii rutiere si urmărirea realizării acesteia de către operatorul economic ;

 • 1.2.7. Aceste activitati se vor desfasura sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritarilor administrației publice locale, in scopul asigurării gestionarii si optimizării activitatilor de administrare si întreținere a drumurilor județene si a pasajelor pietonale, subterane și supraterane de utilitate publica si funcționarea in conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local.

 • 1.2.8. Conform normativelor in vigoare, lucrările de întreținere si reparare a drumurilor județene si pasajelor pietonale, subterane și supraterane necesita a fi permanente, astfel incat sa se mențină starea de viabilitate a drumurilor județene. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

o CONSTRUCV •

 • 1.2.9. Lucrările de întreținere și reparații trebuie să asigure cerințele unei circulații in siguranța si confort si la finele duratei normale de funcționare.

 • 1.2.10. De asemenea, exista necesitatea întreținerii drumurilor județene si corelarea lucrărilor de reparații cu lucrările de intervenție Ia utilitati.

 • 1.2. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE

 • (1) Durata pentru care se încheie contractul de delegarea de gestiune este de 8 ani.

 • (2) Pe durata contractului de delegare se interzice operatorului subdelegarea serviciului de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrărilor de arta iar subcontractarea nu este permisafara acordul Consiliului Județean Brașov.

 • 2. SITUAȚIA TEHNICA ACTUALA A DRUMURILOR JUDEȚENE, LUCRĂRILOR DE ARTA

Rețeaua de drumuri județene ale Județului Brașov, administrată prin D.A.D.P. de Consiliul Județean

Brașov, are lungimea de 792,02 km, din care:

 • - 542,198 km drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică;..................68 %

 • - 5,411 km drumuri cu îmbrăcăminte din beton de ciment;.........0.6%

 • - 3,908 km drumuri din pavaje;..........................................0.4%

 • - 203,803 km drumuri pietruite;.........................................26  %

 • - 36,770 drumuri de pământ..............................................5  %


Activitatea de întreținere, reparații și modernizare a rețelei de drumuri județene ale Județului Brașov si-a desfășoară pe baza Strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri județene ale județului Brașov pe perioada 2009-2013, elaborată de Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, aprobată prin H.CJ. nr. 143/01.07.2009 prin care s-au propus următoarele obiective:

 • - întreaga rețea de drumuri județene să fie asfaltată;

 • - toate podurile de pe rețea să fie executate din beton;

 • - lucrările de artă ( ziduri de sprijin, podețe, gabioane, praguri de protecție etc) necesare pentru exploatarea normală a drumurilor, să fie executate integral.

Această Strategie s-a actualizat la începutul fiecărui an și cuprinde Starea de viabilitate a drumurilor județene la finele anului anterior, precum și Starea de viabilitate a podurilor de pe drumurile județene.

Activitatea de întreținere, reparații și modernizare a rețelei de drumuri județene s-a desfășurat în anii 2010,2011,2012 pe baza Programului de lucrări pe drumuri județene, aprobate prin buget.

 • 3. DATE REFERITOARE LA OBIECTUL DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • (1) Operatorul poarta răspunderea pe toata durata de derulare a contractului pentru executarea lucrărilor conform tehnologiei si a programelor aprobate pe drumurile județene alocate, lucrări ce trebuie realizate in termenele si modalitățile stabilite prin contract, programe de lucru si a prevederilor din caietul de sarcini,ramanand direct răspunzător pentru eventualele daune si pagube provocate ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

 • (2) Executia lucrărilor va fi comandata de către beneficiar prin programe lunare ce vor fi transmise operatorului pana la începutul fiecărei luni.Amplasamentele pe care urmeaza sa se execute lucrările cuprinse in caietul de sarcini vor fi menționate de beneficiar in anexa la contract si va cuprinde suprafețele si starea tehnica a acestora precum si dotările existente.

 • (3) Operatorul va transmite zilnic,in scris,beneficiarului programul cu drumurile,activitatile programate,numărul de persoane si numărul de utilaje cu care se executa aceste lucrări.In baza acestor programme , beneficiarul va efectua verificări la punctele de lucru in ceea ce privește cantitatea si calitatea lucrarilor.In cazul in care in mod repetat operatorul nu transmite programul de lucru zilnic,in scris, acesta va fi penalizat conform clauzelor contractuale.

 • (4) Receptia se face saptamanal sau ori de cate ori este necesar, in zilele stabilite de comun acord de reprezentanți ai beneficiarului si ai operatorului.Pentru recepția lucrărilor eexecutate, operatorul are obligația punerii la dispoziție a unui mijloc de transport, fara ca acesta sa afecteze prețul lucrărilor. La recepție se va încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor care va fi semnat de reprezentanții ambelor parti.Pe baza proceselor verbale de recepție operatorul va întocmi la sfârșitul flecarei luni o situație de lucrări ce va fi înaintata beneficiarului pentru verificare si decontare.

Lucrările executate necorespunzator nu vor fi recepționate, iar operatorul are obligația de a le reface pe cheltuiala proprie.

 • (5) Daca după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor se constata distrugeri ale lucrărilor executate prin acte de vandalism sau sustragerea unor elemente montate, se va întocmi un proces verbal de constatare care va fi semnat de reprezentanții beneficiarului si ai operatorului.Lucrările necomandate si neaprobate expres de beneficiar nu vor fi recepționate si plătite.

 • (6) In cazul in care pe perioada execuției unor lucrări se provoacă pagube domeniului public sau privat din vina operatorului, refacerea se va face pe cheltuiala acestuia, iar lucrarea respectiva nu va fi recepționată pana la remedierea pagubelor, beneficiarul avand dreptul de a folosi in acest scop garanția de buna execuție.Suma astfel cheltuita din fondul de garanții va fi recuperata din următoarele situații de lucrări pe care operatorul le va înainta la plata.

Operatorul are obligația de a intocmi, in urma verificărilor pe teren, propuneri lunare care vor fi analizate de beneficiar, urmând ca propunerile intemeiate sa fie incluse in programul de lucru pentru luna următoare.

 • (7) Operatorul are obligația sa asigure o inventariere si o analiza permanenta,sesizând beneficiarul orice probleme aparute ; in acest sens, va propune beneficiarului executarea lucrărilor care se impun pentru remedierea situatiilor.In cazul in care in programul lunar sunt prevăzute lucrări de natura a remedia cele semnalate, acestea se vor executa cu prioritate.

 • (8) Daca pe parcursul derulării contractului operatorul nu executa unele lucrări prevăzute in programul de lucru din cauza ca nu are anumite utilaje, el va fi făcut răspunzător si penalizat pentru pagubele care se vor înregistra din aceasta cauza,conform clauzelor contractuale.

 • 3.1 OBIECTUL GESTIUNII DELEGATE

3.1.1.Obiectul delegării de gestiune a serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, presupune realizarea următoarele lucrări de investiții:

 • A.     Obiectul 1 - întreținere curenta (pe timp de vara si pe timp de iarna) la drumurile județene si lucrările de arta;

 • B.      Obiectul 2 - Reparații curente la drumurile județene si lucrările de arta ;

 • C.     Obiectul 3 - Echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • D.     Obiectul 4 - Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic

 • E.      Obiectul 5 - Realizarea serviciilor de proiectare aferente lucrărilor de întreținere si reparații cumete la drumuri județene si lucrări de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • F.      Obiectul 6 - Indicatori de performanta.


 • A. Obiectul 1 - întreținere curenta (pe timp de vara si pe timp de iarna) la drumurile județene si lucrările de arta ;

ACTIVITATILE SPECIFICE SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE A DRUMURILOR JUDEȚENE SE DESAFASOARA PE DRUMURILE JUDEȚENE PREZENATE IN ANEXA.

Lucrări de intretinere (L.I.)

 • 1. Lucrările de intretinere curenta pe timp de vara se clasifica astfel:

 • (a) Lucrări privind caile circulabile;

 • (b) Lucrări privind lucrările de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.;

1. a. întreținerea cailor circulabile

La intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne" -indicativ AND 547.

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

 • (1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a bitumarii acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) întreținerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) întreținerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmatarea crăpăturilor, inlaturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Curățirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (6) întreținerea drumuri judetenelor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (7) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

 • (8) Aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la drumuri judetenele din pamant;

 • (9) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de drumuri județene;

 • (10) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, a platformelor stafiilor de transport in comun, stațiilor de taximetre, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (11) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub drumuri județene, al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va tine cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre structura existenta si cea noua;

 • (12)  întreținerea trotuarelor si a pistelor de cicliști, pentru eliminarea defecțiunilor imbracamintii modernizate (îmbrăcăminte bituminoasa, beton de ciment) după caz, prin plombări, badijonari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;

 • (13) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii ( pietruiri, balastari) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (14) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (15) întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc.;

 • (16) întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, etc.;

 • (17) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor drumuri judetenelor;

 • (18) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, , precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona drumurilor județene;

 • (19) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

1. b întreținerea lucrărilor de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.

întreținerea lucrărilor de arta consta in principal din:

 • (1) la lucrările din lemn:

 • a) strângerea butoanelor si baterea penelor;

 • b) impregnarea cu substanțe antiseptice si ignifuge.

 • (2) la lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

 • a) reparații de tencuieli;

 • b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

 • c) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

 • d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

 • e) completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

 • f) reparații la parapete, trotuare si guri de scurgere;

 • g) reparații locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

 • h) reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scări de acces.

 • (3) la lucrările din metal:

 • a) indreptarea elementelor deformate;

 • b) curatarea aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

 • c) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

 • d) revopsirea parapetelor.

 • (4) la albiile râurilor traversate pe poduri:

 • a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetației care împiedica scurgerea apei;

 • b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;

 • c) reparații izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

2 . întreținerea curenta pe timp de iarnă:

(1) Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă:

 • •   curățiri de șanțuri,

 • •   tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea ;

 • •   amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase;

 • •   platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare ;

 • •  înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri viietc.);

 • •   instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă;

 • •   plombarea gropilor,inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.

 • (2) Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde:

 • •   aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului;

 • •   amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase;

 • •   întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații.

 • (3) Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde:

 • •   aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materialele necesare pentru montarea și întreținerea acestora.

 • •   Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde : montare - demontare, transport,revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective.

 • (4) Deszăpezirea manuala și mecanica cuprinde :

 • •   răspândirea (manual sau mecanic)a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;

 • •   patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/h);

 • •   deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor,trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km și hm, al coronamentelor de podețe, camerelor deliniștire, parcărilor, șanțurilor și rigolelor cu gheata, suprafețelor izolate cu zăpada îndesată sau cu gheata pe platforma drumului, curților, acoperișurilor, platformelor, fântânilor, etc.;

 • •   marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire;

 • •   deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare;

 • •   utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor;

 • •   mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți;

 • •   activitatea de iarnă a utilajelor , echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor , a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (așteptare în baza, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceasta acțiune);

 • •   punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin;

revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă .

 • 1. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTA DRUMURI JUDEȚENE SI LUCRĂRI DE ARTA Nota : conține 54 de preturi unitare

întreținerea pârtii carosabile specifica tipului de îmbrăcăminte

întreținerea pârtii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte ( strat de rulare ) cuprinde :

 • •  întreținerea imbracamintii asfaltice:

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de întreținerea suprafețelor degradate la imbracaminti asfaltice BA 16 -

plombări gropi ( m2)          ( pentru adancimea de 4 cm)

 • 2. PREȚUL 2- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor ( numai frezare) ( m2);

 • 3. PRETUL 3- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor ( frezare +asternere) ( m2);

 • 4. PREȚUL 4- Lucrări de colmatarea crăpăturilor si fisurilor cu mastic (m);

5.PRETUL 5- Lucrări de badijonarea suprafețelor poroase (m2);

 • 6. PREȚUL 6- Lucrări de asternerea nisipului pe suprafețele cu bitum in exces sau șlefuite ( m“);

 • 7. PREȚUL 7- Lucrări de inlaturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare (m2);

 • 8. PREȚUL 8- Lucrări de stropiri succesive executate mecanizat (m2)

 • •  intretinerea imbracamintilor cu lianți hidraulici:

 • 9. PREȚUL 9- Lucrări de plombări BA 16/BCR 3,5- 5 cm (m2)

 • 10. PREȚUL 10- Lucrări de colmatari de rosturi si crăpături cu mastic (ml);

 • 11. PREȚUL 11- Lucrări refacerea rosturilor (ml);

 • 12. PREȚUL 12- Lucrări derefaceri de dale (m2)

intretinerea pavajelor din bolovani sau piatra bruta:

 • 13. PREȚUL 13- Lucrări refaceri suprafețe izolate (m2);

 • 14. PREȚUL 14- Lucrări înlocuiri pavele (m2);

 • 15. PREȚUL 15- Lucrări refacere locala a bitumarilor de rosturi(m2);

 • 16. PREȚUL 16- Lucrări combatere exces bitum (m2);

 • 17. PREȚUL 17- Lucrări eliminarea suprafețelor șlefuite (m2);

• intretinerea pavajelor

 • 18. PREȚUL 18- Lucrări curățire pavaje de bolovani sau piatra bruta; (m2)

 • 19. PREȚUL 19- Lucrări reparare locala a pavajelor de bolovani sau piatra bruta. (m“)

 • •  intretinerea drumurilor pietruite:

 • 20. PREȚUL 20- Lucrări greblarea pietrei alergătoare si asternerea ei pe drum (m“);

 • 21. PREȚUL 21- Lucrări aprovizionarea cu materiale pietroase in volum de pana Ia 300 mc / km (nP );

 • 22. PREȚUL 22- Lucrări astupare gropi si fagase cu material pietros (m2);

 • 23. PREȚUL 23- Lucrări scarificare si reprofilare cu sau fara cilindrare( 100 m2).

 • • intretinerea drumurilor de pamant

 • 24. PREȚUL 24- Lucrări reprofilarea platformei ( 100 m2);

 • 25. PREȚUL 25- Lucrări astuparea gropilor si a făgașelor cu pamant ( m3);

 • 26. PREȚUL 26- Lucrări taiere dâmburi ( m3 );

 • 27. PREȚUL 27- Lucrări stabilizări cu lianți si alte produse chimice (100 m2);

2 8. PREȚUL 28- Lucrări completare cu nisip sau balast ( m3);

Intretinerea platformei drumului cuprinde :

 • 29. PREȚUL 29- Lucrări curățirea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (mp)

 • 30. PREȚUL 30- Lucrări curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmoi, stanei, anrocamente, arbori, etc.) nr

 • 31. PREȚUL 31- Lucrări tratarea burdusirilor si tasurilor locale ( m2) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, urmând ca decontarea sa se realizeze pe baza P.V. de natura teren, P.V.L.A., in conformitate cu situația din teren);

 • 32. PREȚUL 32- Lucrări aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala si mecanizata (100 m2), taierea dâmburilor ( m3 ), completarea cu pamant, cu balast si nivelarea la cota ( m?), tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu ( m3);

 • 33. PREȚUL 33- Lucrări intretinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale( m2);

 • 34. PREȚUL 34- Lucrări eliminarea gropilor sau adânciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate inițial, cu adancimea > 3 cm - mp.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, si prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde :

 • • Prevenirea efectelor inundațiilor:

 • 35. PREȚUL 35- Lucrări intretinerea lucrărilor de corecții ale torentilor si de amenajare a văilor contra eroziunilor( m2);

 • 36. PREȚUL 36- Lucrări intretinerea lucrărilor de aparari de maluri si regularizări ale cursurilor de ape (in3);

 • 37. PREȚUL 37- Lucrări completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunii provocate de topirea zăpezilor ( m3 );

 • 38. PREȚUL 38- Lucrări aparari de maluri de volum mic, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200 m lungime (m3);

 • 39. PREȚUL 39- Lucrări variante locale de deviere a circulației ca urmare a efectelor inundațiilor ( m3);

 • •  Intretinerea zidurilor de sprijin :

 • 40. PREȚUL 40- Lucrări intretinerea bolților cu pilaștri ,a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de căptuși re,curatarea coronamentelor si barbacanelor de vegetație, gunoaie, precum si corecții izolate( m2);

- Intretinerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare, cuprinde :

 • • Intretinerea parapetelor direcționale:

 • 41. PREȚUL 41- Lucrări curatarea, aducerea la cota, completarea prin achiziție cu elemente necesare (m ),

 • 42. PREȚUL 42- Lucrări repararea tencuielilor, a zidurilor ( m2 ),

 • • Intretinerea zonei drumului:

 • 43. PRETUL43- Lucrări curatarea pârtii carosabile de materiale lunecoase ( vopsele, bitumuri, etc.) (m2),

 • 44. PREȚUL 44- Lucrări indcpatarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulație si a vehiculelor implicate in accidente rutiere cu ajutorul utilajelor specifice ( la cerere) ( ore).

Asigurarea esteticii rutiere

Asigurarea esteticii rutiere este activitatea care se face saptaminal prin revizii curente și intervenții operative de către echipe mobile și consta în:

 • 45. PREȚUL 45- Lucrări curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor si a spatiilor verzi, strângerea materialului in grămezi si transportul lor ( ore ) ;

 • 46. PREȚUL 46- Lucrări curatarea trotuarelor si a casiurilor (m2);

 • 47. PREȚUL 47 Lucrări repararea trotuarelor si a casiurilor sau completarea elementelor lipsa ( m)

o CONSTRUCTț?

w moara vlăsiei

 • 48. PREȚUL 48- Lucrări demontarea, la solicitarea administratorului drumului, a panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor la districtele CJ Brașov (ore);

 • 49. PRETUL49- Lucrări Cosirea mecanica a vegetației ierboase in zona drumului( acostamente, șanțuri, taluzuri, banda mediana) (sute mp);

 • 50. PREȚUL 50- Lucrări tăierea mecanica a drajonilor , lăstărișului și a mărăcinilor , curatarea plantației de ramuri uscate ( buc ).

întreținerea drumurilor laterale

 • 51. PREȚUL 51- Lucrări de aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor ( m)•

întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor întreținerea poduri, pasaje, podețe.

Activitățile de întreținere curentă a podurilor, pasajelor, podețelor se execută permanent pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurării scurgerii apelor și pentru eliminarea unor degradări punctuale, se clasifică în:

 • a) lucrări și servicii de întreținere planificate;

 • b) lucrări de întreținere accidentale.

Desfășurarea acestor activități se va face ori de câte ori este necesar, cu respectarea principalelor exigențe pentru asigurarea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort.

întreținerea podurilor din lemn

 • 52. PREȚUL 52- Lucrări de strângerea buloanelor si baterea penelor (buc)

La podurile din lemn, periodic, este necesara strângerea buloanelor slăbite din alcătuirea îmbinărilor elementelor structurale.

Variația in timp a volumului penelor din lemn conduce la deplasarea acestora si slăbirea solidarizării urșilor suprapuși. Remedierea consta in baterea penelor deplasate lateral sau înlocuirea cu pene noi, care sa se poată păsui in locașul respectiv.

 • 53. PREȚUL 53- Lucrări dc impregnarea cu substanțe antiseptice si ignifuge a elementelor din lemn (mc)

Soluția de ignifugare se va aplica in doua straturi in conformitate cu prescripțiile tehnice de aplicare. Ignifugarea va fi efectuata de persoane atestate de I.G.S.U. - Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.

 • 54. PRETUL54- Lucrări de înlocuirea podinilor de rezistenta si de uzura(mc)

IV LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PE TIMP DE IARNA

DESZĂPEZIRE

NOTA: conține 21 preturi unitare

 • l.PRETUL 1 MONTARE DEMONTARE PARAZAPEZI

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 2. PREȚUL 2 APROVIZIONARE, ASTERNERE NISIP

Prețul se va prezenta in lei / to.

 • 3. PRETUL 3 APROVIZIONARE, ASTERNERE SARE

Prețul se va prezenta in Iei / to.

 • 4. PRETUL 4 APROVIZIONARE, ASTERNERE CLORURA DE CALCIU

Prețul se va prezenta in Iei / to.

 • 5. PRETUL 5 TARIF ACȚIONARE AUTOBASCULANTA ECHIPATA CU LAMA SI RASPANDITOR

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 6. PREȚUL 6 TARIF STAȚIONARE AUTOBASCULANTA ECHIPATA CU LAMA SI RASPANDITOR

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 7. PRETUL 7 TARIF ACȚIONARE AUTOMOBIL MIXT

Prețul se va prezenta in Iei / ora.

 • 8. PRETUL 8 TARIF STAȚIONARE AUTOMOBIL MIXT

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 9. PRETUL 9 TARIF ACȚIONARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, CU CUPA

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 10.PREȚUL 10 TARIF STAȚIONARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, CU CUPA

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 11. PREȚUL 11 TARIF ACȚIONARE BULDOEXCAVATOR

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 12. PREȚUL 12  TARIF STAȚIONARE BULDOEXCAVATOR

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 13. PREȚUL 13  TARIF ACȚIONARE TRAILER 40TO

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 14. PREȚUL 14  TARIF STAȚIONARE TRAILER 40TO

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 15. PREȚUL 15  TARIF ACȚIONARE AUTOTURISM TEREN

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 16. PREȚUL 16 TARIF STAȚIONARE AUTOTURISM TEREN

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 17. PREȚUL 17 TARIF ACȚIONARE TURBOFREZA ZAPADA

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 18.PREȚUL 18 TARIF STAȚIONARE TURBOFREZA ZAPADA

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 19.PREȚUL 19 TARIF ACȚIONARE UNIMOG

Prețul se va prezenta in Iei / ora.

 • 20. PREȚUL 20 TARIF STAȚIONARE UNIMOG

Prețul se va prezenta in lei / ora.

 • 21. PRETUL 21 TARIF DEZAPEZIRE MANUALA

Prețul se va presenta in lei/mp

 • B. Obiectul 2 - Reparații curente la drumurile județene si lucrările de arta ;

Lucrări de reparații curente (R.C.)

1.Reparații curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe întinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet (burdusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafețe întinse, bitumarea rosturilor.

 • (3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe porțiuni izolate in vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație la statii de transport in comun, parcaje, intrări in intersecții, statii de alimentare cu carburanți, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, înlocuirea izolata a structurii rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a crăpăturilor, etc.

 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura compensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste imbracaminti existente, respectiv pe:

 • - pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

 • - imbracaminti asfaltice ușoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

 • - pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin calcule de dimensionare.

Nota: In cazul adoptării soluțiilor de reparații indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor existente.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase pe:

- suprafețe bituminoase;

 • - macadamuri si straturi stabilizate;

 • - beton de ciment;

 • (9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

 • (10)     Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita.

 • (11)     Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

 • (12)      Executarea de stabilizări complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu sau fara adaos de material pietros la:

 • - pietruirile existente;

 • - drumurile din pamant.

 • (13) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (14) Lucrări de terasamente executate la drumurile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe drumul precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente.

 • (15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (17) Repararea si Înlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace distruse, etc.

 • (18) Executarea de peroane pentru calatori la stațiile de tramvai, precum si alveole in partea carosabila pentru stațiile de autobuze si troleibuze.

 • (19) Repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare si staționare.

 • (20) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (21) Refaceri de trotuare si piste de cicliști cu imbracaminti moderne: bituminoase, din dale prefabricate de beton sau din beton monolit.

 • (22) Refaceri de trotuare si piste de cicliști executate cu imbracaminti semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra bruta, pietruiri, balasturi, etc. precum si imbunatatirea stării tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, execuția de dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

 • (23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de încadrare a pârtii carosabile pe acostamente când drumul are profil de sosea.

 • (24) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul.

 • (25) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare întregi de drum.

 • (26) Reparații si amenajari pentru corecții de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare, etc.

 • (27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drenuri longitudinale sau transversale.

 • (28) Lărgiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului si condițiilor locale.

 • (29) Reamenajari de intersecții de drumuri la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

 • (30) Executarea de trotuare si piste de cicliști la drumurile cu trafic intens.

 • (31) Executarea de locuri de parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (32) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (33) Lucrări de desființare a variantelor de drumuri nefunctionale cu recuperarea materialelor rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosințe.

 • (34) Eliminarea refulărilor si a valuririlor îmbrăcămintei in stațiile mijloacelor de transport in comun si la semafoare.

Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, podețe, ziduri de sprijin, etc

Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) Executarea de podețe pentru scurgerea apelor;

 • (2) Definitivări ale podețelor, in cazul când acestea sunt incomplet realizate;

 • (3) înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

 • (4) Consolidarea infrastructurilor;

 • (5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

 • (6) Realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;

 • (7) Demolări si desființări de poduri;

 • (8) Captarea izvoarelor de pe zona drumurilor județene si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (9) Lucrări de aparare a drumurilor județene împotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

 • II.LUCRARI de REPARAȚII CURENTE DRUMURI JUDEȚENE

Nota : conține 59 de preturi unitare

DESCRIEREA PRETURILOR

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, asigurarea utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare;

LUCRĂRI de REPARAȚII

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 5 cm

 • •   delimitarea zonelor degradate ;

 • •   frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decupate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

 • 2. PREȚUL 2 - Lucrări de frezare mixturi asfaltice 9 cm

 • •   delimitarea zonelor degradate ;

 • •   frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.



 • 3. PREȚUL 3 - Lucrări de decapare asfalt trotuare

 • •   delimitarea zonelor degradate;

 • •   decapare asfalt trotuare

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   curățirea suprafețelor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 4. PREȚUL 4 - desfacere pavaje din piatra cubica sau bolovani de rau

 • •  delimitarea zonelor degradate;

 • •   desfacerea pavelelor;

 • •  strângerea molozului in grămezi;

 • •   incarcarea si transportul rezidurilor;

 • •  curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 5. PREȚUL 5 - Lucrări de spargere beton

 • •  delimitarea zonelor degradate;

 • •  spargere si desfacere îmbrăcăminte din beton;

 • •  strângerea molozului in grămezi;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •  curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 6. PREȚUL 6 - săpătură manuala

 • •  marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură ;

 • •   executarea săpăturii conform proiectului;

 • •   incarcarea, si transportul pământului;

 • •   curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • •   marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură ;

 • •   executarea săpăturii conform proiectului;

 • •   incarcarea, si transportul pământului;

 • •   curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 8. PREȚUL 8 - Lucrări de curatare si amorsare suprafețe

 • •   curatarea suprafețelor;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul emulsiei

 • •   amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / lOOmp.

 • 9. PREȚUL 9 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm

 • •  procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • •  asternerea mixturii din BA 16

 • •  compactarea si inchiderea suprafețelor ;

 • •  verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 10. PREȚUL 10 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16 cu bitum modificat - 5 cm

 • •  procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • •  asternerea mixturii din BAI6 cu bitum modificat

 • •  compactarea si inchiderea suprafețelor ;

 • •  verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 11. PREȚUL 11 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BAD 25

 • •  procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • •  asternerea mixturii din BAD 25

 • •  compactarea stratului de mixtura așternut;

 • •  verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.


o CONSTRUCT


 • 12. PREȚUL 12 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica AB2

 • •  procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • •  asternerea mixturii din AB2

 • •  compactarea stratului de mixtura așternut;

 • •  verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / to.

 • 13. PREȚUL 13 - asternere geocompozit antifisura rezistenta Ia tracțiune longitudinala si transversala mai marc de 50kN/m alungire la rupere de min 3%, greutate min 340gr/mp

 • •  curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • •  procurarea si transportul geocompozitului;

 • •  asternerea stratului de geocompozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / mp.

 • 14. PREȚUL 14 - asternere geotextil rezistenta Ia inindere 50 kN/m

 • •   pregătirea terenului

 • •  procurarea si transportul geotextilului;

 • •   asternerea stratului de geotextil;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 15. PREȚUL 15 - pregătire pat drum (nivelare si compactare)

 • •   nivelarea patului drumului;

 • •   udarea pana la obținerea umidității optime de compactare;

 • •  compactarea;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului Prețul se va prezenta in Iei /100 mp

• pregătirea terenului;

fo CONSTRUCTIV

i i MOARA VLÂsâO;( Vz SAL J/

 • •   procurarea si transportul balastului;

 • •   astemerea stratului de balast;

 • •   umezirea si compactarea ;

 • •   corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

 • 17. PREȚUL 17 - asternere nisip la carosabil

 • •   procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • •  transport precum si a forței de munca necesare ;

 • •   pregătirea terenului;

 • •   procurarea si transportul nisipului;

 • •   asternerea stratului de nisip ;

 • •   umezirea si compactarea ;

 • •   corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 18. PREȚUL 18 - asternere piatra sparta la carosabil

 • •       pregătirea terenului;

 • •       procurarea si transportul pietrei sparte;

 • •        asternerea stratului de piatra sparta;

 • •      umezirea si compactarea ;

 • •       corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • •        luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

 • 19. PREȚUL 19 - strat din balast stabilizat cu ciment Ia carosabil

 • •   procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

 • •   asternerea balastului stabilizat

 • •  compactarea;

 • •   corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

C°'V\

£constructȘ

” MOARA VLASIEI

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •   asternerea betonului pentru carosabil

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

21. PREȚUL 21 - strat din beton - C20/25

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •  asternerea betonului pentru carosabil

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 22. PREȚUL 22 - strat din beton - BcR 3,5

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •   asternerea betonului       pentru

carosabil

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 23. PREȚUL P23 - strat din beton - BcR 4,5

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •   asternerea betonului       pentru

carosabil

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 24. PREȚUL 24 - demontare borduri inari 20X25cm

 • •  demontare borduri;

 • •   spargerea fundației bordurilor;

 • •   incarcarea si transportul bordurilor ;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •  curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 25. PREȚUL 25 - montare borduri mari noi 20X25cm

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului ;

 • •   realizare fundație de beton pentru borduri;

 • •   procurarea si transportul bordurilor;

 • •  montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / ml.

 • 26.PREȚUL 26 - montare borduri mari vechi 20X25cm

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment

 • •   realizare fundație de beton pentru borduri;

 • •   montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 27. PREȚUL 27 - demontare borduri mici 10X15cin

 • •  demontare borduri;

 • •   spargerea fundației bordurilor;

 • •   incarcarea si transportul bordurilor ;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 28. PREȚUL 28 - montare borduri mici noi 10X15cni

• procurarea sau prepararea si transportul betonului;

(                      s' V

o CONSTRUCT £ moara vLĂsiaț v* S-R-L- /

 • •   realizare fundație de beton pentru borduri;

 • •   procurarea si transportul bordurilor ;

 • •  montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 29. PREȚUL 29 - borduri mici vechi lOXIScm

 • •  demontare borduri;

 • •   spargerea fundației bordurilor

 • •   incarnarea, transportul rezidurilor ;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment

 • •   fundație de beton pentru borduri;

 • •   montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / ml.

 • 30. PREȚUL 30 - strat de mixtura asfaltica BA 8-4 cm

 • •   curățirea , uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • •  asternerea mixturii asfaltice BA 8 - compactare.

 • •   verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 31. PREȚUL 31 - Lucrări de astcrnere asfalt turnat

 • •   curățirea , uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

 • •   asternerea asfaltului.

 • •   verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

 • 32. PREȚUL 32 - Lucrări de asternere beton C8/10 (B 150) la trotuare

 • •  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • •  transport precum si a forței de munca necesare ;


 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •   asternerea betonului pe trotuare

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 33. PREȚUL 33 - Lucrări de asternere beton C12/15 (B 200) la trotuare

 • •   procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

 • •   procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •   asternerea betonului pe trotuare

 • •  compactarea;

 • •   protejarea betonului proaspăt turnat;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 34. PREȚUL 34 -lucrări de pavaj cu pavele din piatră naturala 9x9x9 cm

 • •   procurarea, transportul pavelelor

 • •   sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere cu

 • •   ciocanul

 • •   baterea la uscat cu maiul

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi

 • •   stropirea cu apa

 • •   baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

 • •   rectificarea denivelărilor

 • •   asternerea unui strat de nisip de concasaj si cilindrarea cu ruloul compresor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 35. PREȚUL 35 -lucrări de pavaj cu pavele din piatră naturala 10x10x10 cm

 • •   procurarea, transportul pavelelor

 • •   sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere cu

 • •   ciocanul

 • •   baterea la uscat cu maiul

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi


  g CONSTRUI


 • •   stropirea cu apa

 • •   baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

 • •   rectificarea denivelărilor

 • •   asternerea unui strat de nisip de concasaj si cilindrarea cu ruloul compresor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Ici / mp

 • 36. PREȚUL 36 - lucrări de montare pavele din piatra naturala - 4 cm pe mortar ciment -4 cm

 • •   procurarea, transportul mortarului de ciment

 • •   turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   punerea pavelelor in opera :

 • •   verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •   montarea pavelelor din granit

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei /mp

 • 37. PREȚUL 37 - lucrări de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm

 • •  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

 • •   procurarea, transportul pavelelor

 • •   sortarea pavelelor, așezarea lor si fixarea prin batere cu ciocanul

 • •   baterea la uscat cu maiul

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi

 • •   stropirea cu apa

 • •   baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

 • •   rectificarea denivelărilor

 • •   asternerea unui strat de pamant si împingerea lui cu peria in locașurile pavajului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .

Prețul se va prezenta in Iei / mp

 • 38. PREȚUL 38 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm - pe mortar de ciment


• procurarea, transportul mortarului de ciment

 • •   turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 cm

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   punerea pavelelor in opera :

 • •   verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •  montarea pavelelor

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 39. PREȚUL 39 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip

 • •   procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   astemerea stratului de nisip de 10 cm

 • •   verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •  montarea pavelelor

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 40. PREȚUL 40 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 8 cm - pe mortar de ciment

 • •   procurarea, transportul mortarului de ciment

 • •   turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 cm

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   punerea pavelelor in opera :

 • •   verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •  montarea pavelelor

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea Iui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 41. PREȚUL 41 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton -8 cm pe nisip

 • •   procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • •   procurarea si transportul pavelelor

 • •   asternerea stratului de nisip de 10 cm

 • •   verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • •  montarea pavelelor

 • •   imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 42. PREȚUL 42 - Lucrări de așezare Ia cota rasuflatori de gaze - capac existent

 • •   efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • •   desfacere sistem rutier existent;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   demontarea capac rasuflatori;

 • •   procurarea materialelor necesare (țeava), manipularea si transportul lor

 • •   montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • •  montarea capacului metalic

 • •   refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 43. PREȚUL 43 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac nou

 • •   efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • •   desfacere sistem rutier existent;

 • •   incarcarea, transportul rezidurilor ;

 • •   demontarea capac rasuflatori;

 • •   procurarea materialelor necesare (țeava, capac ), manipularea si transportul lor ;

 • •   montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • •  montarea capacului metalic

 • •   refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 44. PREȚUL 44 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac existent

 • • taiere rost (desfacere guler cămin);

 • • spargere si desfacere sistem rutier ;

 • • desfacere capac si rama ;

 • • demolare porțiuni deteriorate ;

 • • incarcare, transportul reziduurilor ;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va folosi mortar cu întărire rapida);

 • • montare capace cămine ;

 • • chituire rosturi

 • • refacere îmbrăcăminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 45. PREȚUL 45 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac nou


 • • taiere rost (desfacere guler cămin);

 • • spargere si desfacere sistem rutier ;

 • • desfacere capac si rama ;

 • • demolare porțiuni deteriorate ;

 • • incarcare, transportul reziduurilor ;

 • • refacere porțiuni deteriorate ;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va

 • • folosi mortar cu întărire rapida) ;

 • • procurare, transport si montare capace cantine ;

 • • chituire rosturi

 • • refacere îmbrăcăminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 46. PREȚUL 46 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar existent

 • •   taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • •   spargere si desfacere sistem rutier;

 • •   desfacere gratar

 • •   demolare porțiuni deteriorate ;

 • •   incarcare si transportul reziduurilor;

 • •   refacere porțiuni deteriorate ;

 • •   aducere la cota cu prefabricate

 • •   chituirea rosturilor

 • •   montare gratar;

 • •   refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 47. PREȚUL 47 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar nou

 • •   taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • •   spargere si desfacere sistem rutier;

 • •   desfacere gratar

 • •   demolare porțiuni deteriorate ;

 • •   incarcare si transportul reziduurilor;

 • •   refacere porțiuni deteriorate ;

 • •   aducere la cota cu prefabricate

 • •   chituirea rosturilor

 • •   procurare si montare gratar;

 • •   refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 48. PREȚUL 48 - Lucrări de execuție guri de scurgere noi, inclusiv racordul la cămin

 • •   spargere si desfacere sistem rutier;

 • •  executat săpătură pentru montat gura scurgere si țeava de legătură

 • •   incarcare si transportul pamant;

 • •   procurare, transport elemente gura scurgere, inclusiv țeava pentru racord ;

 • •  montare gura scurgere;

 • •  montare țeava pe un pat de nisip de 10 cm ;

 • •  realizarea umpluturilor cu pamant

 • •   montare rama si gratar de fonta

 • •   refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 49. PREȚUL 49 - Procurare, montare banda (grila) semnalizare pentru canalizare.

 • •  procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare

 • •  montare banda de semnalizare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/ml

 • 50. PREȚUL 50 - Procurare, montare conducte PVC - KG cu D=160x3,6 mm.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a conductelor

 • •  pozarea conductelor

 • •   efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 51. PREȚUL 51 - Procurare, montare mufa PVC , D=160 mm pentru îmbinare conducte.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc.

 • 52. PREȚUL 52 - Procurare, montare teu PVC D=160 mm pentru îmbinare conducte.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 53. PREȚUL 53 - Procurare, montare cot PVC , D=160 mm pentru îmbinare conducte.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 54. PREȚUL 54 - Procurare, montare conducte PVC - KG cu 0=200x4,5 mm.

 • •   procurarea si transportul ia amplasament a conductelor

 • •  pozarea conductelor

 • •   efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 55. PREȚUL 55 - Procurare, montare mufa PVC , D=200 mm pentru iinbinare conducte.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 56. PREȚUL 56 -Procurare, montare teu PVC D=200 mm pentru îmbinare conducte.

 • •  procurarea si transportul la amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 57. PREȚUL 57 - Procurare, montare cot PVC , D=200 mm pentru îmbinare conducte.

 • •   procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • •   montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 58. PREȚUL 58 - Procurare, montare teu redus pentru racord PVC 200x160x200 .

 • •  procurarea si transportul la amplasament a teului PVC

 • •   montarea teului redus (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc.

 • 59. PREȚUL 59 - Lucrări de amenajare spatii verzi, inclusiv semanare gazon

  • pregătirea suprafeței prin curatare de vegetație si nivelare



  o CONSTRUCT |

  MOARA VLĂ®"


 • •   procurarea, transportul si asternerea pământului vegetal;

 • •   procurarea si transportul gazonului ;

 • •  semanarea gazonului;

 • •   udarea pana la intrarea in vegetație;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in !ei/mp

in LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LUCRĂRI DE ARTA

LUCRĂRI DE PODURI SI REPARAȚII PODURI

NOTA: conține 138 de preturi unitare

 • 1. PREȚUL 1 SĂPĂTURĂ PENTRU FUNDAȚII CU ADÂNCIMEA MAI MICĂ DE 4.00 m

 • •   trasarea și marcarea gropii de fundație;

 • •   săpătură în groapa de fundație;

 • •   evacuarea, transportul și împrăștierea pământului în depozit;

 • •   epuismentul apei din groapa de fundație;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

 • •   execuția sprijinirilor;

 • •   recuperarea materialelor de sprijinire, transportul și depozitarea acestora după execuția lucrărilor;

 • •  execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

 • •   redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor și ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 2. PRETUL 2 SĂPĂTURĂ PENTRU FUNDAȚII CU ADANCIMEA MAI MARE DE 4.00 m

 • •   trasarea si marcarea gropii de fundație;

 • •  săpătură in groapa de fundație;

 • •   evacuarea, transportul si imprastierea pământului in depozit;

 • •  epuismentul apei din groapa de fundație;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

 • •   execuția sprijinirilor;

 • •   recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora după execuția lucrărilor;

 • •   execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

 • •   redarea terenului in circuitul agricol Ia terminarea lucrărilor si ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 3. PRETUL 3 FORAREA PILOTILOR CU DIAMETRUL DE: 1080 mm

• procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalației de forat și accesoriilor;

 • •   nivelarea și amenajarea suprafeței amplasamentului;

 • •   trasarea si marcarea axului forajului;

 • •   mutarea instalației de forat de la un foraj la altul;

 • •   execuția forajului;

 • •   evacuarea, transportul si imprastierea pământului rezultat in depozit;

 • •   execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);

 • •   redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m de foraj.

 • 4. PRETUL 4 FORAREA PILOTILOR CU DIAMETRUL DE: 1500 mm

 • •   procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalației de forat și accesoriilor;

 • •   nivelarea și amenajarea suprafeței amplasamentului;

 • •   trasarea si marcarea axului forajului;

 • •   mutarea instalației de forat de la un foraj la altul;

 • •   execuția forajului;

 • •   evacuarea, transportul si imprastierea pământului rezultat in depozit;

 • •   execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);

 • •   redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /m de foraj.

 • 5. PRETUL5  ARMĂTURI DIN OȚEL BETON OB 37 LA INFRASTRUCTURI

 • •   procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • •   curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • •   montarea barelor sau carcaselor;

 • •   execuția imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • •   epuismentul apei din fundație pe perioada efectuării armarii;

 • •   procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1

 • 6.PRETUL 6 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON PC 52 LA INFRASTRUCTURI


procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • •   curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • •   montarea barelor sau carcaselor;

 • •   execuția imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • •   epuismentul apei din fundație pe perioada efectuării armarii;

 • •   procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei /1.

 • 7.PREȚUL 7 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MARE PC 52

 • •   procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   curățarea și fasonarea barelor si confecționarea carcaselor;

 • •   montarea barelor si carcaselor ;

 • •   execuția îmbinărilor între bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si verificări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei /1

 • 8. PRETUL 8 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MARE OB 37

 • •   procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   curățarea și fasonarea barelor si confecționarea carcaselor;

 • •   montarea barelor si carcaselor ;

 • •   execuția îmbinărilor între bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si verificări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1

 • 9. PRETUL9 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI OBIȘNUITE

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •  confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp .

 • 10. PRETUL 10    COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI PENTRI FATA VĂZUTĂ

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp .

 • 11. PRETUL 11    COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI OBIȘNUITE

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m la metru patrat ( m2 )

12.PRETUL 12


COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI FATA VĂZUTĂ

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   epuizarea apei in timpul realizării si utilizării cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   recuperarea materialelor, transportul, curățarea și depozitarea acestora după execuția lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m la metru patrat ( m2 )


13.PRETUL 13


BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C8/10

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   protecția betonului pe perioada întăririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

14.PRETUL 14


BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C12/15

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   protecția betonului pe perioada întăririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 15.PRETUL 15     BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C16/20

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc

 • 16.PRETUL 16 BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C20/25

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.; prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

epuizarea apei imediat înaintea turnării betonului; punerea in opera a betonului;

prelevări de probe si determinări de laborator;

MOARA

protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

 • 17. PRETUL 17     BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C25/30

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

 • 18. PRETUL 18.    BETON LA INFRASTRUCTURĂ în fundații clasa C30/37

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   epuizarea apei imediat inaintea turnării betonului;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   protecția betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc

 • 19. PRETUL 19.BETON ÎN PILOȚI FORAȚI DE DIAMETRU MARE clasa C20/25

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   verificarea calitatii si continuității betonului din corpul pilotului. Se vor verifica toti pilotii forați.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 20.PRETUL 20 DEMOLARE BETON DIN CAPUL PILOȚILOR FORAȚI DE DIAMETRU MARE


• demolarea parțiala a elementelor de beton armat;

 • •   îndreptarea armaturilor;

 • •  curatarea de rugina a armaturilor;

 • •   incarcarea betonului demolat in mijloace auto;

 • •   transportul betonului demolat si descărcarea in depozit;

 • •   refasonarea armaturilor din capul pilotului conform detaliilor de execuție.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 21. PRETUL 21     INJECTAREA PILOȚILOR FORAȚI DE DIAMETRU MARE

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor: ciment, apă, etc.;

 • •  prepararea suspensiei;

 • •   procurarea, transportul, montarea și demontarea pompei de injectat inclusiv a accesoriilor;

 • •   verificarea calitatii suspensiei;

 • •   injectarea suspensiei la baza pilotilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 22. PRETUL 22    HIDROIZOLAȚIE PE SUPRAFEȚELE DE BETON ÎN CONTACT CU

PĂMÂNTUL

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • •   curatarea suprafeței;

 • •  executarea a doua straturi de soluție bituminoasa;

 • •   protecția suprafeței stratului bituminos pe parcursul executării umpluturii, dacă este cazul.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 23.PRETUL 23 UMPLUTURI LA FUNDAȚII

 • •   săpătură in groapa de împrumut sau in depozitul intermediar;

 • •   transportul si iinprastierea pământului;

 • •  asigurarea umidității optime de compactare si compactarea pământului;

 • •   finisarea si verificarea suprafețelor;

 • •   prelevări de probe si verificări de laborator;

 • •   redarea terenului din groapa de împrumut in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / mc.

24.PRETUL 24

100 x 150 x 19 mm


PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 1

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 25.PRETUL 25     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 2

100 X 200 X 30 MM

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 26. PRETUL 26    PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 3

150 x 300 x 19 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 27. PRETUL 27    PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 4

150 x 300 x 41 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •  pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 28.PRETUL 28 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 5 200 x 300 x 30 nun

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.


g CONSTRUCT y

“ MOARA

■K         f □ I             /,


 • 29.PRETUL 29     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 8

200 x 350 x 52 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 30. PRETUL30 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 9

200 x 400 x 30 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 31. PREȚUL 31     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 10

200 x 400 x 63 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 32. PRETUL32 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 11 230 x

450 x 41 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 33.PRETUL 33 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 12 230 x 450 x 63 mm

• procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

MOARA VLASIE1

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 34.PRETUL 34     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 13

300 x 500 x 37,5 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 35.PRETUL 35 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 14 300 x 500 x 81 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 36.PREȚUL 36     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 15

400 x 500 x 37,5 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •  procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 37.PRETUL 37 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 16 400 x 500 x 110 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 38.PRETUL 38PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 17 400 x 600 x 52 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 39.PRETUL 39 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 18 400 x 600 x 110 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •  pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 40.PRETUL 40 PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 19 500 x 600 x 52 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •  procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 41.PRETUL 41     PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP 20

500 x 600 x 110 mm

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor din neopren si a mortarului de poza;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

 • •   pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecțiile de poziție necesare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.


o' CONSTRUCT P


 • 42.PRETUL 42      MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN

NEOPREN ȘI DISPOZITIVE ANTISEISMICE;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • •   execuția confecțiilor metalice conform proiectului;

 • •   protecția anticoroziva a suprafețelor aparente ale confecțiilor metalice;

 • •   protecția anticoroziva a suprafețelor înglobate in beton;

 • •   manipularea si montarea confecțiilor;

 • •   verificarea poziționării corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

 • •  procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / kg.

 • 43.PRETUL 43 ȚEVI PENTRU CONTROLUL US ȘI PENTRU INJECTARE LA PILOȚI FORAȚI ȘI TOBA DE INJECȚIE

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 • •   procurarea materialului metalic pentru toba si țevile de injectare;

 • •   executarea tobei;

 • •   montarea tobei si țevilor de injectare la carcasa de armatura a coloanei;

 • •   îmbinările intre țevile de injectare si verificarea acestor îmbinări;

 • •   verificarea poziției țevilor si a tobei de injectare conform proiect;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / kg.

 • 44.PRETUL 44 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMĂTURĂ PREÎNTINSĂ

 • •   procurarea, transportul, manipularea si așezarea pe platforma a grinzilor prefabricate precomprimate;

 • •   riparea si lansarea grinzilor;

 • •   montarea grinzilor;

 • •   așezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

 • •   execuția si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);

 • •   redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc de grinda.

 • 45.PRETUL 45 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURĂ obișnuite

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

o?

g CONSTRUcW , MOARA VL$SEI>

 • •  procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 46. PRETUL46 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURĂ pentru fața văzută

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 47. PRETUL 47    COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURĂ obișnuite

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 48. PRETUL 48    COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURĂ pentru fața văzută

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si susținerilor;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor, susținerilor si eșafodajelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

 • •   verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

 • •   curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • •   procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • •   curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • •  montarea barelor sau carcaselor;

 • •   execuția îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • •   procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformării barelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

50.PRETUL 50 ARMĂTURI DIN OȚEL BETON PC 52 LA SUPRASTRUCTURĂ

 • •   procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

 • •   fasonarea barelor sau confecționarea carcaselor;

 • •   curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

 • •   montarea barelor sau carcaselor;

 • •   execuția îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

 • •   procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformării barelor;

 • •   procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

 • •   verificarea poziției barelor conform proiect;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator..

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /1.

51.PREȚUL 51


BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 8/10

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc.

52.PRETUL52


BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 16/20



8 CCNSTRUC'l


 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 53. PREȚUL 53     BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 20/25

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 54. PRETUL 54 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 25/30

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 55. PRETUL 55 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 30/37

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;

 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 56. PRETUL 56    BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ clasa C 35/45

• procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, etc.;


w MOARA VLASIEI


 • •   prepararea si transportul betonului;

 • •   verificarea calitatii betonului la statie si in șantier;

 • •   punerea in opera a betonului;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / inc.

 • 57.PRETUL 57 TABLIERE METALICE DREPTE , DIN OTEL OL52 SUDATE

 • •   procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice;

 • •   procurarea, transportul, manipulările si verificarea materialului metalic pentru tablier;

 • •   uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusive protecția anticoroziva din uzina;

 • •   manipularea, transportul si așezarea pe platforma / platforma de asamblare a tronsoanelor / a elementelor, inclusiv asigurarea stabilitatii;

 • •   reîntregirea tronsoanelor pe platforma / asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de tablier (contravantuiri, rigidizari, etc.);

 • •   riparile, lansările si manipulările necesare pentru montarea tablierului si așezarea pe aparatele de reazem;

 • •   curățirea suprafețelor si refacerea protecției existente in zonele cu deteriorări;

 • •   aplicarea protecției anticorozive prevăzută sa se execute la șantier;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si eșafodajelor;

 • •   execuția si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator;

 • •   redarea terenului in circuitul agricol.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

 • 58.PRETUL 58 IIIDROIZOLAȚIE

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protecției acesteia;

 • •   pregătirea stratului suport;

 • •   execuția hidroizolatiei conform instrucțiunilor specifice de punere in opera;

 • •   executarea protecției hidroizolatiei;

 • •   închiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Ici / mp.

59.PRETUL 59 (3+4 cm)


ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD TIP BAP16

o CONSTRUGT O.

00 MOAȘA VCT51EI

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • •   pregătirea stratului suport;

 • •   prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • •   punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • •   realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 60. PRETUL 60    ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD turnată

(asfalt turnat dur 2 x 3.0 cm)

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției imbracamintii asfaltice;

 • •   pregătirea stratului suport;

 • •   prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • •   punerea in opera a mixturii asfaltice;

 • •   realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 61. PRETUL6I GURI DE SCURGERE T1G1

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;

 • •   montarea gurilor de scurgere și a tuburilor de prelungire;

 • •   racordarea hidroizolației și a căii la gura de scurgere.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 62. PRETUL 62    DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE Almax =

20 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •   confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • •   fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • •   pregătirea locașului pentru rost;

 • •   curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • •   reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • •   verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • •   verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • •   verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 63. PRETUL63 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE Almax = 30 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •   confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • •   fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • •   pregătirea locașului pentru rost;

 • •   curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • •   reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • •   verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • •  .prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • •   verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • •   verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 64. PRETUL 64 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE Almax =

50 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •   confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • •   fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • •   pregătirea locașului pentru rost;

 • •   curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • •   reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • •   verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • •   verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • •   verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului; prelevări de probe și determinări de laborator.

 • 65. PRETUL 65    DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE Almax =

80 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •  confecționarea, montarea și demontarea eventualelor cofraje necesare;

 • •   fasonarea și montarea armăturilor pentru ancore;

 • •   pregătirea locașului pentru rost;

 • •   curățarea rostului prin periere și suflare cu aer comprimat;

 • •   reparații locale ale suportului de beton și a denivelărilor mai mari de 2 cm;

 • •   verificarea poziționării rostului conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   prepararea, transportul și turnarea betonului în zona de ancorare;

 • •   verificarea calității betonului la stație și în șantier;

 • •   protecția betonului pe timpul întăririi;

 • •   montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;

 • •   verificarea poziționării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / m.

 • 66. PRETUL66 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE Almax = 100 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 67. PRETUL 67    BORDURI DIN BETON 20x25cin

 • •   procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • •   prepararea, transportul, manipularea și așternerea mortarului de pozare;

 • •   montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • •   rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / m.

 • 68.PRETUL 68 BORDURI DIN BETON 25x50cm

 • •   procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • •   prepararea, transportul, manipularea și așternerea mortarului de pozare;

 • •   montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • •   rostuirea bordurilor.

 • 69. PRETUL 69 BORDURI ÎNALTE DIN BETON ARMAT

 • •   procurarea, transportul și manipularea bordurilor și a celorlalte materiale și scule necesare;

 • •   prepararea, transportul, manipularea și așternerea mortarului de pozare;

 • •   montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • •   rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 70. PRETUL 70 PARAPET METALIC PIETONAL

 • •   procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • •   curățarea parapetului;

 • •   montarea parapetului;

 • •   aplicarea prin vopsire a unui strat de protecție (grund);

 • •  vopsirea cu două straturi de vopsea a parapetului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   verificarea execuției conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor pe pod va respecta Normele SR EN 1948 partea a 2-a/l 995.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 71. PRETUL71 PARAPET METALIC COMBINAT precizat

 • •   procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • •   curățarea parapetului;

 • •   montarea parapetului;

 • •   aplicarea prin vopsire a unui strat de protecție (grund);

 • •   vopsirea cu două straturi de vopsea a parapetului;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •   verificarea execuției conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor si a pietonilor pe pod va respecta Normele SR EN 1948.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 72. PRETUL 72PARAPET METALIC DIRECȚIONAL

 • •   procurarea, transportul și manipularea elementelor de parapet și a celorlalte materiale;

 • •   curățarea parapetului;

 • •   montarea parapetului;

 • •   glisiera va fi protejată cu un strat de zinc;

 • •   celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protecție (grund) și două straturi de vopsea;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator;

 • •  verificarea execuției conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet direcțional pentru siguranța circulației autovehiculelor pe pod va respecta Normele SREN 1948

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / m.

 • 73. PRETUL 73    TROTUARE 1,00 m lățime

Lucrarea consta din:

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • •   inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • •   montarea tuburilor pentru goluri;

 • •   prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • •   prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • •   realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / ni.

 • 74. PRETUL 74.    TROTUARE 1,50 m lățime

Lucrarea consta din:

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • •   inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • •   montarea tuburilor pentru goluri;

 • •   prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • •   prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • •   realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 75. PRETUL 75        COBORÂREA TEHNOLOGICĂ A TABLIERULUI METALIC PE

REAZEME

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor, calajelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • •  transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor și eșafodajelor;

 • •   asigurarea stabilității tablierului;

 • •   coborârea tablierului metalic pe reazeme, respectând precizările din proiect privind înălțimea și modul de coborâre.

 • 76. PRETUL 76 RIDICAREA TEHNOLOGICĂ A TABLIERULUI METALIC PE REAZEME

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor (pompe și prese hidraulice);

 • •   ridicare tablier cu prese hidraulice si pompe;

 • •   asigurarea stabilitatii tablierului;

 • •   ridicarea tablierului metalic pe reazeme, respectând precizările din proiect privind inaltimea si modul de ridicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1 x m de ridicare.

 • 77. PRETUL77 ȚEAVA PVC PENTRU CABLE ILUMINAT PASAJ

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare realizării iluminatului,

 • •   inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • •   montarea tuburilor pentru goluri;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 78. PRETUL 78 UMPLUTURI DE PĂMÂNT ÎN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, ÎN SPATELE ARIPILOR, ÎNTRE ZIDURILE ÎNTOARSE, etc.)

 • •   săpătura în groapa de imprumut sau în depozitul intermediar;

 • •   transportul și împrăștierea pământului;

 • •  asigurarea umidității optime de compactare și compactarea pământului;

 • •   finisarea și verificarea suprafețelor;

 • •   prelevări de probe și verificări de laborator;

 • •   redarea terenului din groapa de împrumut în circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 79.PRETUL 79 SCĂRI PE TALUZE

 • •   procurarea, transportul și manipularea prefabricatelor, materialelor și sculelor necesare;

 • •   execuția și finisarea săpăturii;

 • •   execuția stratului de nisip pilonat;

 • •   prepararea, transportul și punerea în operă a betonului;

 • •   execuția fundației treptelor;

 • •   montarea elementelor prefabricate;


o CONSTRUCT £

MOARA VLĂSIEI prepararea, transportul și manipularea mortarului; rostuirea prefabricatelor;

execuția parapetului (procurare, transport, montare, protecție anticorozivă).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / m.

 • 80.PRETUL 80 CASIURI PE TALUZE

 • •   procurarea, transportul și manipularea prefabricatelor, materialelor și sculelor necesare;

 • •   execuția și finisarea săpăturii;

 • •   execuția stratului de nisip pilonat;

 • •   prepararea, transportul și turnarea betonului de fundație;

 • •   montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

 • •   prepararea, transportul și manipularea mortarului;

 • •   rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

 • •   racordarea casiului la platformă și la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 81.PRETUL 81 PEREU LA SFERTURILE DE CON din prefabricate de beton

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);

 • •   procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

 • •   execuția stratului de nisip pilonat;

 • •  executarea fundației de beton;

 • •   montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

 • •   prepararea, transportul și manipularea mortarului de rostuire;

 • •   rostuirea pereului;

 • •   finisarea și verificarea suprafețelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mp.

 • 82.PRETUL 82 PEREU LA SFERTURILE DE CON din piatră brută

procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);

procurarea, transportul si punerea in opera a betonului; execuția stratului de nisip pilonat;

executarea fundației de beton;

montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; prepararea, transportul și manipularea mortarului de rostuire; rostuirea pereului;


g CONSTRUCT £

MOARA VLASl^n

finisarea și verificarea suprafețelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 83. PRETUL 83    PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 4,00x1,10x0,26m

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • •   execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • •   montajul plăcilor prefabricate;

 • •   execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul întors al culeii;

 • •   hidroizolarea suprafețelor;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 84. PREȚUL 84 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 3,00x1,00x0,20m

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • •   execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • •   montajul plăcilor prefabricate;

 • •   execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • •   hidroizolarea suprafețelor;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 85. PRETUL 85 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 6,00x1,10x0,38m

 • •   procurarea, transportul si manipularea plăcilor prefabricate;

 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundație si grinda de rezemare;

 • •   execuția fundației și a grinzii de rezemare;

 • •   montajul plăcilor prefabricate;

 • •   execuția rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

 • •   hidroizolarea suprafețelor;

 • •   prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.


86.PRETUL 86


ARIPI din beton simplu


 • •  trasarea și marcarea amplasamentului;

 • •   săpături pentru fundații și elevații, inclusiv epuismente;

 • •  transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • •   procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

 • •   transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • •   manipularea materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • •   cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • •  executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

 • •   turnarea betonului în fundații și elevații;

 • •   decofrarea elevațiilor;

 • •   executarea drenului în spatele aripii;

 • •   testări cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate; hidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

87.PREȚUL 87     ARIPI din beton ARMAT

 • •  trasarea și marcarea amplasamentului;

 • •   săpături pentru fundații și elevații, inclusiv epuismente;

 • •   transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • •   procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

 • •   transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • •   manipularea materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • •   cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • •  executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

 • •   turnarea betonului în fundații și elevații;

 • •   decofrarea elevațiilor;

 • •   executarea drenului în spatele aripii;

 • •   testări cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate;

 • •   hidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.


o CONSTRUCT

MOARA VLÂSIEI 5


88.PRETUL 88


CURĂȚAREA ȘI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM aparate metalice


 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •   verificarea poziționării corecte a acestora și eventual rectificarea acesteia;

 • •  curățarea aparatelor de reazem;

 • •   ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • •   procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor de acces necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.


89.PRETUL 89

neopren


CURĂȚAREA ȘI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM aparate din


 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare;

 • •   verificarea poziționării corecte a acestora și eventual rectificarea acesteia;

 • •   curățarea aparatelor de reazem;

 • •   ungerea aparatelor de reazem metalice;

 • •  procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor de acces necesare.


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.


90.PRETUL 90 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURĂ


 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • •   procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

 • •   demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

 • •   taierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;

 • •   curatarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • •   incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

 • •   redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrărilor

 • •   sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

91.PRETUL 91     PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ A ARMĂTURILOR EXISTENTE


 • •   procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • •   curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

 • •   curatarea prin suflare cu jet de aer;

 • •   protecția anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protecție.



o CONSTRUCT ț w MOARA VLÂS'&t


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

 • 92. PRETUL 92 CORECTAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE suprafețe plane

 • •   pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • •   procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • •  aplicarea mortarului special, în grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafeței elementului din beton;

 • •   folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de suprafața corectata.

 • 93. PRETUL 93 CORECTAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE suprafețe CURBE

 • •   pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • •   procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • •  aplicarea mortarului special, în grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafeței elementului din beton;

 • •   folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de suprafața corectata.

 • 94. PRETUL 94    FINISAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE

suprafețe plane

 • •   pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • •   procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafeței elementului din beton;

 • •   folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 95.PRETUL 95 FINISAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE suprafețe CURBE

 • •   pregătirea suprafeței de beton existentă;

 • •  procurarea și prepararea mortarului special conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafeței elementului din beton;

 • •   folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 96. PRETUL 96    INJECȚII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR ȘI CRĂPĂTURILOR DIN

ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT ȘI BETON PRECOMPRIMAT

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru;

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare injectării și lucrărilor pregătitoare;

 • •   efectuarea lucrărilor pregătitoare;

 • •   prepararea materialului pentru injectare;

 • •   injectarea fisurilor și crăpăturilor;

 • •   verificarea execuției.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 97. PRETUL 97    PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ A BETONULUI infrastructura

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru;

 • •   procurarea, transportul și manipularea vopselei anticorozive și a celorlalte scule și materiale;

 • •   curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   prepararea vopselei anticorozive;

 • •   aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 98. PRETUL 98 PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ A BETONULUI SUPRAstructura

 • •   procurarea, transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor de lucru;

 • •   procurarea, transportul și manipularea vopselei anticorozive și a celorlalte scule și materiale;

 • •   curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   prepararea vopselei anticorozive;

 • •   aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 99. PRETUL 99    PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU

RĂȘINI EPOXIDICE <D gaura = 14 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • •   aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • •   executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • •   umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • •   introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • •   prelevări de probe și verificări de laborator.

NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / ni.

 • 100.PRETUL 100 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU RĂȘINI EPOXIDICE <I> gaura = 16 mm

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • •   aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • •  executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • •  umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • •   introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • •   prelevări de probe și verificări de laborator.

NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 101.PRETUL 101 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU RĂȘINI EPOXIDICE <D gaura = 18 mm

 • •  procurarea, transportul și manipularea materialelor, sculelor și echipamentelor necesare;

 • •   aducerea utilajului de perforare pe poziție;

 • •  executarea perforării și curățarea cu aer comprimat;

 • •   umplerea găurilor cu material special de ancorare;

 • •   introducerea și fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • •   prelevări de probe și verificări de laborator.

NOTĂ:

Prin proiect se vor da diametrul și lungimea ancorelor și a găurilor cât și compoziția materialului de matare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețui se va prezenta in Iei / m.

 • 102.PRETUL 102CURĂȚIREA ROSTURILOR DE DILATAȚIE

Lucrarea consta din:

 • •   procurarea, transportul și manipularea, materialelor necesare;

 • •   curățarea de rugină și impurități a barelor de rost;


 • •   curățarea de pământ și alte impurități a betonului din rost;

încărcarea, transportul și împrăștierea molozului în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 103. PRETUL 103 CURĂȚAREA ȘI PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ A TABLIERULUI METALIC

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •  transportul, manipularea, montarea și demontarea schelelor și eșafodajelor;

 • •   curățarea și degresarea suprafețelor;

 • •   sablarea suprafețelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;

 • •   executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din proiect și din caietul de sarcini;

 • •   prelevări de probe și determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1. de tablier metalic curatat

 • 104. PRETUL 104 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •  înlăturarea elementelor degradate și înlocuirea lor cu elemente noi (10% din totalul parapetului existent);

 • •   îndreptarea prin ciocănire a elementelor deformate (10% din totalul parapetului existent);

 • •  curățarea suprafețelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

 • •  curățarea suprafețelor existente de rugină prin periere cu peria de sârmă sau cu decapant;

 • •   degresarea și înlăturarea prafului prin spălare cu apă și sodă caustică;

 • •   vopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 105. PRETUL 105 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BETON PENTRU LĂRGIRI ȘI PLĂCI DE SUPRABETONARE

 • •   procurarea, transportul și manipularea tuturor materialelor necesare;

 • •   montarea și demontarea schelelor de lucru; inclusiv platforme de lucru și parapeți de siguranță;

 • •   pregătirea suprafețelor de beton pentru obținerea unei suprafețe rugoase (buciardare, sablare, etc.)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 106.PRETUL 106 TORCRET

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •   montarea și demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei și a parapetelor de siguranță;

 • •   prelucrarea suprafețelor de beton existente în vederea obținerii unei suprafețe rugoase (șpițuire, buciardare, sablare, etc);

 • •   înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • •   curatarea armaturilor pana la luciu metalic;

 • •   suflarea cu jet de aer și spălarea cu jet de apă;

 • •   executarea găurilor și perforărilor în vederea introducerii ancorelor;

 • •   aprovizionarea, fasonarea și montarea plasei sudate și a plasei de rabiț;

 • •   înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • •   prepararea, transportul betonului și aplicarea lui cu pompa prin torcretare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 107. PRETUL 107 REPARAȚII CU BETOANE SPECIALE (min. 5 cm grosime) A INFRASTRUCTURILOR

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •   montarea și demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei și a parapetelor de siguranță;

 • •  demolarea betonului existent degradat până la betonul sănătos;

 • •   înlăturarea și transportul materialului rezultat;

 • •   curățarea armăturilor (daca există) până la luciu metalic;

 • •   suflarea cu jet de aer și spălarea cu jet de apă;

 • •   executarea găurilor și perforărilor în vederea introducerii ancorelor;

 • •   introducerea și fixarea ancorelor în găuri inclusiv menținerea acestora în poziția prevăzută în proiect;

 • •  aprovizionarea, fasonarea și montarea plasei sudate;

 • •   procurarea și prepararea betonului special și a mortarului special de finisare conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile inițiale, cu condiția ca grosimea stratului de beton special aplicat să fie de minimum 5 cm;

 • •   finisarea suprafețelor cu mortar special de finisare;

 • •   transportul în depozit, curățarea și depozitarea schelelor de lucru după demontare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 108. PRETUL 108 TRATAREA SUPRAFEȚEI BETONULUI PENTRU MĂRIREA ADEZIVITĂȚII

 • •   procurarea, transportul și manipularea componentelor produsului pentru mărirea adezivității și a celorlalte scule și materiale necesare;

 • •   curățarea și pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • •   prepararea produsului pentru mărirea adezivității;

 • •   aplicarea produsului pentru mărirea adezivității, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 109. PRETUL 109 DESFACERE CALE

Lucrarea consta din:

 • •   procurarea, transportul și manipularea sculelor necesare;

 • •   desfacerea straturilor de asfalt;

 • •   demolarea stratului de beton de protecție a hidroizolației;

 • •   desfacerea hidroizolației;

 • •   strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

 • •   redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 110. PRETUL 110 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

 • •   procurarea, transportul și manipularea sculelor necesare;

 • •  demolarea betonului de umplutură din trotuar și desfacerea bordurilor existente;

 • •   înlăturarea țevilor din PVC (unde există) și protejarea, poziționarea provizorie pe durata execuției lucrărilor a cablurilor existente (unde există);

 • •   desfacerea hidroizolației;

 • •   strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

 • •   redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

11 l.PRETUL 111 DESFACERE ROSTURI DE DILATAȚIE

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •   desfacerea elementelor de rost existente;

 • •  tăierea prin sudură a elementelor de fixare a elementelor de rost de suprastructură;

 • •   strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și împrăștierea în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

112.PRETUL 112


DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT

 • •   desfacerea piulițelor existente;

 • •   tăierea prin sudură;

 • •  separarea pieselor pe grupe de piese;

 • •   strângerea materialului, încărcarea în mijloace de transport, transportul, descărcarea în depozit și sortarea materialului rezultat pe sorturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 113. PRETUL 113 DEMOLARE BETON SIMPLU

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor și sculelor necesare;

 • •   procurarea, transportul, montarea și demontarea schelelor;

 • •   demolarea betonului la cotele și dimensiunile din proiect;

 • •  curățarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • •   încărcarea, transportul și împrăștierea molozului în depozit;

 • •   redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia (nivelare și înierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / mc.

 • 114. PRETUL 114 POD PROVIZORIU

 • •   proiectarea podului provizoriu;

 • •   obținerea tuturor avizelor;

 • •   execuția podului provizoriu, inclusiv procurarea și transportul materialelor, semnalizarea și întreținerea pe durata exploatării;

 • •   întreținerea și curățarea albiei pârâului pe toată durata funcționării podului provizoriu;

 • •   demontarea podului provizoriu, curățarea albiei și redarea terenului în folosința inițială;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 115.PRETUL 115 INJECTAREA FUNDAȚIILOR ȘUSAU A TERENULUI DE FUNDARE

 • •   stabilirea parametrilor injectării (investigații geotehnice ale blocului de fundație și a terenului de sub acesta; stabilirea oportunității injectării sau a altor măsuri, dacă este cazul; precizarea rețetei fluidului și tehnologia de injectare);

 • •   aprovizionarea, transportul și manipularea materialelor necesare execuției forajelor și injectării;

 • •  amenajarea platformei de lucru;

 • •   trasarea și materializarea poziției forajelor ;

 • •   execuția forajelor;


 • •   curățirea forajelor;

 • •   prepararea suspensiei de injectare;

 • •   verificarea parametrilor fiecărei șarje a suspensiei de injectare și prelevarea și încercarea probelor;

 • •   injectarea suspensiei;

 • •   întocmirea fișei forajului și a injectării;

 • •   verificarea rezultatelor injectării.

 • •   desfacerea platformei de lucru, curățarea albiei și redarea terenului în folosința inițială.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 116. PRETUL 116 INCINTĂ PENTRU CONSOLIDARE PRIN INJECTARE A FUNDAȚIILOR

 • •   procurarea, transportul în amplasament, montarea și demontarea utilajelor necesare execuției incintei;

 • •   transport, aprovizionare și manipulare materiale necesare execuției incintei;

 • •   amenajarea și dezafectarea platformei de lucru;

 • •   trasarea și materializarea conturului incintei;

 • •   execuția incintei.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp de proiecție verticală a peretelui incintei

 • 117. PRETUL 117 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE

PEREATE, etc.

 • •   desfacerea pereului existent

 • •   încărcarea materialului rezultat

 • •   transportul și depozitarea materialului rezultat în depozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 118. PREȚUL 118 DEMOLARE POD lungimea suprastructurii L < 12.00 m

 • •   procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de demolare;

 • •  demolarea podului;

 • •   transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • •   curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc

 • 119. PRETUL 119   DEMOLARE POD lungimea suprastructurii 12.00 m < L < 30.00 m

 • •   procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de

  demolare;


 • •  demolarea podului;

 • •   transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • •   curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc

 • 120. PREȚUL 120 DEMOLARE POD lungimea suprastructurii L > 30.00 m

 • •   procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operațiunii de demolare;

 • •  demolarea podului;

 • •   transportul și depozitarea materialului rezultat din demolare în depozit;

 • •   curățarea albiei și restaurarea condițiilor inițiale ale terenului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 121. PRETUL 121   ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON ȘI BETON ARMAT

 • •   trasarea si marcarea amplasamentului;

 • •   săpături pentru fundații si elevații, inclusiv epuismente;

 • •   transportul pământului rezultat din săpătură într-un depozit propus de Antreprenor și aprobat de Inginer;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • •   procurarea tuturor materialelor necesare inclusiv a cofrajelor;

 • •   transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • •   manipularea materialelor pentru execuția lucrării;

 • •   executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • •   cofrarea elevațiilor și montarea barbacanelor;

 • •  executarea și montarea armăturilor și elementelor metalice de parapet;

 • •   turnarea betonului în fundații și elevații;

 • •   decofrarea elevațiilor;

 • •   executarea drenului în spatele zidului de sprijin;

 • •   testările cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate.

 • •   hidroizolarea suprafețelor în contact cu drenul sau umplutura de pământ.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 122. PRETUL 122  DEZASAMBLARE CONFECȚII METALICE EXISTENTE

 • •   procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

 • •   procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • •  dezasamblarea precomprimarii existente

 • •   inlaturarea si transportul materialului rezultat


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei /1.

 • 123.PRETUL 123GRINDA DIN BETON CA FUNDAȚIE PENTRU PEREU

 • •   procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   execuția săpăturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • •   incarcarea, transportul pământului rezultat in urma execuției săpăturilor si imprastierea acestuia intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant;

 • •   amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • •   redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • •   confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor si susținerilor daca este cazul;

 • •   curatarea si depozitarea cofrajelor recuperate

 • •   turnarea betonului in cofraj, sau in săpătură;

 • •  compactarea betonului prin vibrare;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc.

 • 124.PRETUL 124 SALTEA DIN GABIOANE de 0.30m grosime

 • •   procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • •   execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • •   imprastierea pământului sapat in spatele lucrării sau incarcarea, transportul si depozitarea pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • •   amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • •   redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • •   confecționarea sau achiziționarea cutiilor din plasa de sarma;

 • •   așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;

 • •   realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • •   inchiderea saltelelor;


 • •   turnarea betonului de protecție;

 • •  compactarea prin vibrare a betonului;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc.

 • 125. PRETUL125   SALTEA DIN GABIOANE de 0.50m grosime

 • •   procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •  devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • •  execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • •   imprastierea pământului sapat in spatele lucrării sau incarcarea, transportul si depozitarea pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • •  amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • •   redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • •  confecționarea sau achiziționarea cutiilor din plasa de sarma;

 • •   așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;

 • •   realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • •   închiderea saltelelor;

 • •   turnarea betonului de protecție;

 • •  compactarea prin vibrare a betonului;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / mc.

 • 126. PRETUL 126   STRUCTURI DIN GABIOANE

 • •   procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •  devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

 • •  asigurarea semnalizării drumului in zona;

 • •   trasarea lucrării;

 • •  execuția săpăturilor, inclusive eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • •   imprastierea pământului sapat in spatele lucrării sau incarcarea, transportul si depozitarea pământului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

 • •   amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier si depozit;

 • •   redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • •   așezarea la poziție a cutiilor din plasa de sarma;

 • •   realizarea zidăriei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

 • •   includerea saltelelor;

 • •   asternerea mateterialului din geotextil in spatele gabioanelor;

 • •   turnarea betonului de protecție;

 • •   compactarea prin vibrare a betonului;

 • •   realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, dacă este cazul;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / inc.

 • 127. PRETUL 127   REPROFILARE ALBIE

 • •   procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   curățirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

 • •   devierea cursului albiei;

 • •   realizarea săpăturilor la profilul din proiect;

 • •   incarcarea si transportul materialului excavat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;

 • •   proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

 • •   reamenajarea suprafeței depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrărilor, in conformitate cu cerințele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobările obținute;

 • •   verificarea topografica a cotelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc de material excavat.

 • 128. PRETUL 128 CURATARE ALBIE

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor

toate transporturile pentru execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport; curățirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

incarcarea si transportul materialului adunat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de

Consultant;

proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

obținerea tuturor aprobărilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a dcpozituh±i^==^ o CONSTRUCTj.

MOARA VlĂS'gțL

V S.R.L. ~Z

 • •   reamenajarea suprafeței depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrărilor, in conformitate cu cerințele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobările obținute;

 • •   verificarea topografica a cotelor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc de material evacuat.

 • 129.PRETUL129 DREN DIN PIATRĂ BRUTĂ

 • •   procurarea, transportul și manipularea materialelor: piatră brută, balast, tuburi PVC, etc;

 • •   executarea zidăriei din piatră brută a drenului;

 • •   executarea filtrului invers;

 • •  montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prin proiect se va preciza dimensiunile drenului si natura pietrei brute.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 130.PRETUL130 DRENURI ÎN SĂPĂTURA DESCHISĂ-DRENURI LONGITUDINALE

 • •   procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat, etc.), manoperei, utilajelor și echipamentelor;

 • •   toate transporturile pentru procurarea materialelor și execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   semnalizarea rutieră a zonei;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

 • •   trasarea lucrării;

 • •  execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • •   realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • •   încărcarea, transportul și depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri

 • •   în depozitul agreat de Inginer;

 • •   amenajarea drumurilor de șantier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • •   obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • •   redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • •   verificarea topografică a cotelor fundului drenului;

 • •   montarea tubului riflat, a geotextilului si a tubului lis la putui de aerisire;

 • •   execuția umpluturii drenului;

 • •   execuția capacului drenului cu pământ local in varianta „b” ;

 • •   protecția capului drenului si a puțurilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;

 • •   luarea probelor și efectuarea testelor de laborator;

 • •   toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

 • •   curățarea zonei de lucru;

 • •   prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.


Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 131.PREȚUL 131   CĂMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI IN SĂPĂTURĂ DESCHISA

 • •   procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scări metalice, mortar), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • •   toate transporturile necesare lucrării, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • •   manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • •   marcarea pozițiilor unde se vor executa căminele de vizitare;

 • •   semnalizarea rutieră a zonei;

 • •   trasarea lucrării;

 • •   execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • •   realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • •   încărcarea, transportul și depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri în depozitul agreat de Inginer;

 • •   turnarea betonului monolit (fundația căminului de vizitare);

 • •   montarea tuburilor prefabricate;

 • •   execuția si finisarea cunetei;

 • •   verificarea topografică a cotelor fundului cunetei;

 • •   perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu mortar Ml 00 in jurul acestora;

 • •   execuția si montarea scărilor de acces;

 • •   montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

 • •   umplutura de pamant in jurul căminului de vizitare;

 • •   luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 132.PRETUL 132 CAMERE DE CĂDERE

procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; marcarea zonei de lucru;

execuția săpăturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul; evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer; obținerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării;

redarea in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit; cofrarea,decofrarea si armarea pereților camerei, daca este cazul;

turnarea betonului in radier si pereți;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafețe verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;

 • •   realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea pamintului in spatele pereților;

 • •   verificarea topografica a cotelor;

 • •   toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

 • •   curățirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 133. PREȚUL 133 PODEȚE TUBULARE LA INTRĂRI IN CURȚI , D=300 MM

 • •   pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • •   execuția săpaturilor pentru fundații;

 • •   montarea cofrajelor pentru elevații;

 • •   turnarea betonului in fundații si elevații;

 • •  procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • •  montare elemente prefabricate;

 • •   execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 134. PREȚUL 134 PODEȚE TUBULARE LA INTRĂRI IN CURȚI , D=500 MM

 • •   pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • •   execuția săpaturilor pentru fundații;

 • •  montarea cofrajelor pentru elevații;

 • •   turnarea betonului in fundații si elevații;

 • •  procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • •  montare elemente prefabricate;

 • •   execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 135. PREȚUL 135 PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE , D=800 MM

 • •   pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • •   execuția săpaturilor pentru fundații;

 • •  montarea cofrajelor pentru elevații;

 • •   turnarea betonului in fundații si elevații;

 • •   procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • •   montare elemente prefabricate;

 • •   execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 136.PREȚUL 136 PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE , D=1000MM

 • •   pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • •   execuția săpaturilor pentru fundații;

 • •   montarea cofrajelor pentru elevații;

 • •   turnarea betonului in fundații si elevații;

 • •   procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • •   montare elemente prefabricate;

 • •   execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 137. PREȚUL 137 PODEȚE PREFABRICATE CASETATE DIN CADRE PREFABRICATE, ÎNCHISE TIP C2, CU LUMINA L=2M

 • •  pichetarea si semnalizarea

 • •   săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • •   incarcarea pământului excavat si depozitarea lui

 • •  execuția cofrajelor

 • •   turnarea betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • •   montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T , a camerelor de cădere

 • •   execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe suprafețele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau înlocuitor

 • •  execuția umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele

 • •  execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • 138. PREȚUL 138 PODEȚE PREFABRICATE CASETATE DIN CADRE PREFABRICATE, DESCHISE TIP P2, CU LUMINA L=2M

 • •  pichetarea si semnalizarea

 • •   săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • •   incarcarea pământului excavat si depozitarea lui

 • •  execuția cofrajelor

 • •  turnarea betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • •   montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T, a camerelor de cădere

 • •  execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe suprafețele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau înlocuitor

 • •   execuția umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele

 • •  execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37


Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

o CONSTRUCTT

75 MOARA VLÂSIEI Z

Prețul se va prezenta in Iei / buc.

 • C. Obiectul 3 - Echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

LUCRĂRILE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CONSTAU IN:

 • A. Lucrări de marcaje rutiere

 • a. Marcajele longitudinale sunt:

 • (1) de separare a sensurilor de circulație pe drumuri cu două benzi;

 • (2) de delimitare a benzilor;

 • (3) de delimitare a părții carosabile.

Aceste marcaje sunt reprezentate prin :

linie simplă sau dublă continuă;

linie simplă sau dublă discontinuă;

linie dublă compusă dintr-o linie continuă și una discontinuă.

 • (1) Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulație pe drumuri cu doua benzi

o  Linie simplă discontinuă; cu spații între segmente în funcție de condițiile drumului;

o  Linie dublă compusă dintr-o linie continuă și una discontinuă, care permite depășirea numai

pentru sensul cu linie discontinuă;

o Linie dublă continuă, care nu permite depășirea.

 • (2) Marcaje de delimitare a benzilor

 • •   Linie discontinuă; cu spații între segmente în funcție de condițiile drumului.

 • •   Marcaje de delimitare a părții carosabile

 • •  Linie simpla continua pe drumuri pe partea exterioară a curbelor periculoase;

 • •   Linie simpla discontinua pentru marcarea benzilor de accelerare, dccelerare și de viraj față de benzile principale de circulație.

 • (3) Marcaje pentru supralărgirea în curbe

 • •   Pentru supralărgiri < lm, toate supralărgirile vor fi marcate pe partea interioară a curbei;

 • •   Pentru supralărgiri > lm, partea interioara a curbei va fi marcată cu lm + 60% din diferența peste lm, iar banda de circulație exterioară va fi marcată cu 40% din restul de peste 1 m.

 • b. Marcaje transversale

 • (1) Marcajul de oprire: Linie continuă cu lățimea de 400 mm.

 • (2) Marcajul „Cedează trecerea”: Linie discontinuă cu lățimea de 400 mm; poate fi precedată de un triunghi.

 • (3) Marcaje pentru trecerile de pietoni

o Linii cu lățimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului:

o linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/oră;

o linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza > 50 km/oră.

o Liniile de oprire cu lățimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 mm înaintea trecerii de pietoni pentru fiecare bandă de circulație.

 • (4) Marcaje de traversare pentru biciclete

o Două linii discontinue.

o carosabile.

 • B. TIPURI DE INDICATOARE, DIMENSIUNI

TIPURI DE INDICATOARE

 • 1. INDICATOARE DE AVERTIZARE

Sunt:

o triunghiuri echilaterale cu chenar roșu, prezentând o figură de culoare neagră pe fond alb. o dreptunghi sau săgeată roșie indicând direcția curbei, pe fond alb.

 • 2. INDICATOARE DE REGLEMENTARE

 • A. Indicatoare de prioritate:

o Săgeți albe cu chenar roșu;

o Triunghi echilateral alb cu chenar roșu;

o Octogon de culoare roșie cu inscripția STOP de culoare albă;

o Pătrat galben cu chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;

o Cerc cu chenar roșu cu două săgeți, una roșie și alta albă;

o Pătrat pe fond albastru cu două săgeți, una roșie și alta albă.

 • B.  Indicatoare de interdicție sau restricție:

o Cerc cu chenar roșu, cu inscripții negre sau roșii pe fond alb sau albastru.

 • C. Indicatoare de obligare

a. Cerc cu inscripții pe fond albastru.

 • D. Indicatoare de orientare și informare

Sunt panouri dreptunghiulare sau săgeată, cu înscris sau simboluri, pe fundal:

 • •   albastru pentru celelalte drumuri;

 • •   galben pentru devieri temporare.

 • a.  Indicatoare de orientare:

De formă dreptunghiulară sau săgeată, cu înscrisuri (denumire localități, etc.) de culoare albă pe fond verde sau albastru.

 • b.  Indicatoare de informare:

De formă pătrată sau dreptunghiulară, pe fond albastru, cu simboluri pentru utilități.

Pe indicatoarele pentru denumirile localităților la care se ajunge prin drumuri județene vor fi înscrise pe un câmp albastru cu chenar alb, distinctiv de fondul verde al indicatorului.

 • c.  Semne adiționale:

De formă dreptunghiulară sau pătrată, montate sub indicatoare, pentru atenționarea conducătorilor auto asupra unor particularități ale tronsoanelor de drum.

 • C.LIMITATOR REDUCERE VITEZA CAUCIUC

V.SIGURANTA CIRCULAȚIEI

NOTA : conține 12 preturi unitare

 • 1. PREȚUL 1 - semnalizare rutiera pe timpul excutiei lucrărilor

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   realizarea tuturor lucrărilor privind semnalizarea verticala, marcajul orizontal, semnalele luminoase, balize si bariere folosite ca masuri temporare pentru protejarea particpantilor la trafic in conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației, a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si pentru protejarea drumului” aprobate cu ordin de către Ministerul de Interne cu nr. 112/04.04.2000 si Ministerul Transporturilor cu nr.411/08.06.2000

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/km

 • 2. PREȚUL 2 - semnalizare verticala - montare indicator triunghi pe stâlp

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

 • •   trasarea si saparea gropii de fundație


fixarea stâlpului

 • •   procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

 • •   fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 3. PREȚUL 3 - semnalizare verticala - montare indicator patrat pe stâlp

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

 • •   trasarea si saparea gropii de fundație

 • •   fixarea stâlpului

 • •   procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

 • •   fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 4. PREȚUL 4 - semnalizare verticala - montare indicator dreptunghi pe stâlp

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

 • •   trasarea si saparea gropii de fundație

 • •   fixarea stâlpului

 • •   procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

 • •   fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 5. PREȚUL 5 - semnalizare verticala - montare indicator cerc pe stâlp

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

 • •   trasarea si saparea gropii de fundație

 • •   fixarea stâlpului

 • •   procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

 • •   fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

6. PREȚUL 6 - semnalizare verticala - montare indicator romb pe stâlp



o COMSTR'JCT ?

” MOARA VW&IE1 ;


 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

 • •   trasarea si saparea gropii de fundație

 • •   fixarea stâlpului

 • •   procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

 • •   fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 7. PREȚUL 7- realizare a marcajelor rutiere transversale cu vopsea pe baza de solvent organic -grosimea peliculei de 400 microni

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

 • •  execuția premarcajului;

 • •   verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

 • •   curatarea si uscarea suprafețelor ;

 • •   execuția marcajului rutier;

 • •  aplicarea microbilelor sau bilelor mari de sticla pe vopseaua uda ;

 • •   verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 8. PREȚUL 8 - realizare a marcajelor rutiere longitudinale cu vopsea pe baza de solvent organic -grosimea peliculei de 400 microni

 • •   procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

 • •   pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

 • •   execuția premarcajului;

 • •   verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

 • •   curatarea si uscarea suprafețelor ;

 • •   execuția marcajului rutier ;

 • •   aplicarea microbilelor sau bilelor mari de sticla pe vopseaua uda ;

 • •   verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/km

 • 9. PREȚUL 9 - Limitatoare de viteza

• procurarea, transportul benzilor de cauciuc inclusiv elementele de prindere;

o CONSTRUCT \ MOARA     *

 • •   pregătirea terenului (curatarea) unde se vor monta benzile

 • •   montarea benzilor de cauciuc ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 10. PREȚUL 10 - Lucrări de montaj bolarzi beton

 • •   procurarea, transportul bolarzilor din beton;

 • •   pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • •   montarea bolarzilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 11. PREȚUL 11 - Lucrări de montaj bolarzi metalici

 • •   procurarea, transportul bolarzilor metalici;

 • •   pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • •   montarea bolarzilor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 12. PREȚUL 12 - Lucrări de montaj bolarzi din piatra naturala

 • •   procurarea, transportul bolarzilor din piatra naturala;

 • •   pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

 • •   montarea bolarzilor ;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • D. Obiectul 4 - Program de investiții din surse proprii al operatorului economic

Program de investiții din surse proprii ale operatorului economic consta in construirea unui număr de 267 de statii de transport in comun pe baza unui proiect întocmit de către Operator si aprobat de către beneficiar. Proiectul va fi prezentat in termen de maxim 30 de zile de la data semnării contractului de delegare de gestiune si va fi verificat si aprobat de către beneficiar in termen de 30 de zile de la data primirii. Cuantumul minim al investiției este de 5.500.000 lei iar termenul maxim de realizare a investiției este de 12 luni de la semnarea contractului de delegare de gestiune.

DATE GENERALE

a)


In fiecare statie de transport in comun , in căpătui peronului, se montează cite un indicator de statie. Acesta este alcătuit dintr-o plăcută indicatoare fixata printr-o asamblare demontabila pe un stilp de susținere. Stilpul se confecționează din țeava de otel zincat 0 63mm , iar plăcută indicatoare din tabla de otel zincat.


m MOARA VLASIEI


 • b) Copertinele sunt construcții metalice care se montează in fiecare statie. Lungimea acestora este de 5 m , iar latimea de 2 m. La extremități se montează panouri publicitare ( citylight-uri) .

 • c)  Fiecare statie este prevăzută cu cite ( doua) coșuri de gunoi pentru resturile menajere.

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ELEMENTELOR COMPONENTE

o INDICATOR DE STATIE

Parametri tehnici și funcțonali

 • a) Pe plăcută indicatorului sunt inscipționate simbolul R.A.T.P.,numele stației și informații despre mijloacele de transport care trec prin stație

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare

 • a)  sistemul constructiv, prin îngroparea în pardoseală a tălpi de fixare în fundație a structurii, permite efectuarea cu cea mau mare ușurință a operațiunilor de curățenie

 • b)  Plăcută se realizează din tabla zincata , iar postamentul din țeava metalica de otel zincat

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

 • a) In conformitate cu normativele specifice din D.E.

o COPERTINA

Parametri tehnici și funcțonali

 • a)  Platformă betonată de 5 m lungime și lățime de 2 m.

 • b)  Circulație fluidă pe peron chiar în condiții de aglomerație

 • c)  Copertina este compusa dintr-o structură verticală modulată care susține un acoperiș în consolă, ce poate avea diferite forme,personalizând astfel fiecare stație

 • d)  Structura stației este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulară

 • e)  Acoperișul este închis cu plăci de policarbonat celular colorat

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare

 • a)  Sistemul de informații oferite călătorilor este integrat în structura construcției

 • b) Totemul pe care sunt inscipționate simbolul Consiliul Județean Brașov , numele stației și informații despre mijloacele de transport care trec prin stație,este integrat în structura adăpostului pentru călători

 • c)  Adăpostul are un sistem de iluminare propriu care permite vizionarea pe timpul nopții a informațiilor

 • d)  Sistemul constructiv: prin îngroparea în pardoseală a tălpii de fixare în fundație a structurii și sprijinul în consolă a locului de odihnă,permite efectuarea cu cea mai mare ușurință a operațiunilor de curățenie

 • e)  Locul de odihnă este format din module cu lungime și formă care să nu permită folosirea lor ca locuri de dormit în timpul nopții

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

 • a) In conformitate cu normativele specifice din U.E.

COS DE GUNOI

Parametri tehnici și funcțonali

 • a)  Capac și coș colector

 • b)  Golire se face prin detașarea coșului colector de capac.

 • c)  Prevăzut cu sistem de închidere cu cheie cu placă de metal pentru stingerea țigărilor,cu găuri pentru scurgrea apei ,cu însemn distinctiv pentru „ coș gunoi stradal”

Specificații de performanță si condiții privind siguranța în exploatare

 • a)  Ușor de curățat în interior și exterior,cu sistem de prindere cu platbandă moale ,tratată

 • b)  împotriva coroziuni.

 • c)  Material PE ,capacitate 55 1, culoare verde

 • d)  Rezistent la UV,rezistență la îngheț -35 cC,rezistent la coroziune și la șocuri

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

 • e)  In conformitate cu normativele specifice din U.E.

 • E. Obiectul 5 - Realizarea serviciilor de proiectare aferente lucrărilor de întreținere si reparații curente la drumuri județene si lucrări de arta, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • 1. Aceasta activitate implica realizarea unei documentații tehnico-economice pentru lucrările de întreținere si reparații curente ale drumurilor judene, lucrărilor de arta, se elaborează de regula in fazele normale de proiectare - DALI, proiect tehnic si detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului si amplorii lucrării. Se va realiza si documentația aferenta obținerii avizelor de specialitate necesare obținerii autorizaților de construire.

 • 2. Elaborarea documentației se efectuează astfel:

 • - pentru lucrări de întreținere drumuri județene, lucrări de arta

 • - pentru lucrări de reparații curente drumuri județene, lucrări de arta

 • - pentru lucrările de siguranța circulației rutiere

 • 3. La proiectarea lucrărilor aferente/ drumurilor județene /lucrărilor de arta se va tine cont de coexistenta cu alte instalații si construcții din zona: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, cai ferate, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apa, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.

4.Se va face o descriere funcționala si tehnologica a soluțiilor proiectate. Se vor descrie traseele de drum județean /lucrare de arta, lungimea acestora, suprafața.



 • 5. La proiectare se vor lua in considerare numai soluțiile tehnice descrise in caietul de sarcini si pentru care exista corespondent in devizul oferta. Este interzisa utilizarea altor soluții tehnice si tehnologii de execuție care nu se regăsesc in caietul de sarcini.

 • 6. La elaborarea proiectelor se vor avea in vedere si următoarele :

a. Condiții tehnice :

 • (1) Pentru drumurile județene existente, condițiile tehnice din prezentul caiet de sarcini trebuie respectate la

stabilirea soluțiilor din proiecte............

 • (2) Zona drumului județean include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de drumuri fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a drumurilor.

 • (3) Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului localităților urbane se stabilesc prin studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • (4) La proiectarea drumurile județene se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a drumurilor județene din Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

 • (5) Proiectarea, sistematizarea și realizarea drumurilor județene din localitățile urbane se face în corelare cu planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

 • (6) La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor județene se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici,sociali și de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști(daca este cazul).

 • (7) îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor județene se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă de trotuar.

 • (8) Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

 • (9) Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.

 • (10) Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare. Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

(11 )Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț-dezgheț se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

 • (12) La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de fluxurile circulației, de relațiile dintre curenții de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condițiile de vizibilitate și de siguranță a circulației, cu respectarea normelor în vigoare.

 • (13) Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

 • 7. Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizare a structurilor rutiere, pe baza de comanda scrisa.

 • 8. Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere si reparații curente a drumuri judetenelor se face de către comisia tehnica a Consiliului Județean Brașov.

 • F. Obiectul 6 - Indicatori de performanta.

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea activitatilor de întreținere si reparare a drumurilor județene trebuie să asigure:

a)gestiunea activitatilor de administrare si întreținere a arterelor,lucrărilor de arta aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, conform prevederilor contractuale;

bjînregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;

cjaccesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • •       modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • •       calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;

 • •       modului de conservare și menținere în funcțiune a sistemului rutier încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •       modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de reparare si întreținere a drumurilor județene, care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov;

 • •        stadiului de realizare a lucrărilor;

 • •       modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

1. Indicatorii de performanță generali ce trebuie urmăriți sunt următorii:

Nr

Indicatori de performanta generali

Trimestrial

Total

I

II

III

IV     |

An

1.1.

calitatea activitatilor prestate

a.numărului de reclamații privind degradările in:

drum

355

355

355

355

1420

lucrări de arta

220

220

220

220

880

deszăpezire

150

150

150

150

600

b.numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale: drum lucrări de arta

150

150

150

150

600

deszăpezire

50

50

50

50

200

50

50

50

50

200

c.numărul de reclamații privind gradul de asigurare în execuție

125

125

125

125

500 ___



MOARA VLÂSH


d.numărul de reclamații și notificări justificate si rezolvate de la punctele a), b) și c) în 48 de ore;

300

300

300

300

1200

e. numărului de reclamații și notificări justificate rezolvate de la punctele a), b) și c) în 5 zile lucrătoare.

150

150

150

150

600

1.2

răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau a autorității contractante

a. numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului

300

300

300

300

1200

b. procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

100

100

100

100

400

 • 1. Indicatori de performanta garantați:

  Nr

  Indicatori de performanta generali

  Trimestrial          Total

  I

  II

  III

  IV    An

  2.1.

  indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalitati conform programului de delegare a gestiunii

  a. valoarea despăgubirilor acordate de operator in cazul deteriorării imputabile lui a infrastructurii utilizatorului

  b. valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea termenelor de execuție

  2.2.

  Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobat(fizic si valoric)

  • a.       Totalul    fondurilor    alocate

  aprobat prin BVC

  • b.       Valoare lucrări realizate

  • c.       Raportul dintre a) si b)

  • d.       Respectarea         termenelor

  prevăzute de realizare a lucrărilor

  • e.       Procent de încadrare a lucrărilor în termenele de realizare prevăzute

  2.3.

  Gradul dc asumare a calitatii lucrărilor executate

  2.4.

  Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

  2.5

  Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

 • 2.3. Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

 • a) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum: 2 (ani)

 • b) Intervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum: 3 (ani)

 • c) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • 2.4.Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

//. \\

£ constru&B m moabavlasw *■/ k* S.R.L.

 • a) Durata maxima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere drumuri, (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (zile/lOOOmp)

 • b) Durata maxima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/lOOOmp)

 • c) Durata maxima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

 • d) Durata maxima de livrare pentru echipamente privind siguranța circulației rutiere (conform unitatiid e mesura din centarlizatorul financiar): 5 (zile)

 • e) Durata maxima de intervenție pentru curatat manual al zăpezii: 5(ore)

 • f) Durata maxima de intervenție pentru curatat mecanizat al zăpezii : 6(ore)

 • g) Durata maxima de intervenție pentru combaterea poleiului prin imprastiere de materiale antiderapante: 6(ore)

 • 2.5. Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

 • a) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la drumuri (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (ani)

 • b) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri (covor sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

 • c) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri : ( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

 • d) Termenul minim de garanție pentru echipamente privind siguranța circulației rutiere: 3 (ani)

 • 2.6.Caracteristicile aparente ale drumului

  Elementul

  Nivelul de serviciu

  Modul de măsurare

  Perioada de timp acordata pentru   reparare   sau

  toleranta

  Latimea       pârtii

  carosabile

  Latimea    prevăzută    in

  contract

  Manual, cu ruleta

  Nicio toleranta

  Starea de curățenie a suprafeței          si

  acostamentelor

  Constant curata, fara urme de pamant, deșeuri, alte obiecte

  Control vizual

  Pamantul, materiale diverse trebuie ridicate in:

  • - 1 ora, daca compromite securitatea drumului

  • - 36 ore, daca nu compromite securitatea drumului.

  Nivelul trotuarelor sau

  Acostamentelor in raport cu suprafața drumului

  Diferența de nivel nu trebuie sa depaseasca 15mm

  Măsurare cu rigla gradata

  Trotuare asfaltate sau pavate

  Trebuie     sa     ramana

  permanent:

  • - Etanșe, pentru evitarea infiltrării apei

  • - Sa nu prezinte de formații sau eroziuni

  Control vizual

  Reparațiile trebuie realizate intr-un interval de 7 zile de ia constatare

  Zone verzi (in afara suprafeței drumului si trotuarelor)

  înălțimea      vegetatiei(cu

  excepția arborilor:

  sub 20cm pe metru iarba

  sub Im in celelalte cazuri (gard viu, flori, vegetație ornamentala) sa    nu    deranjeze

  scurgerea apelor

  Control vizual Măsurare cu rigla gradata

  Vegetația        superioara

  valorilor limita trebuie taiata intr-un interval de 7 zile de la constatare.

  Gropi

  sunt admise

  Control vizual

  Gropile trebuie reparate intr-un interval de 3 zile de la constatare

  Reparații localizate

  Reparațiile trebuie:

  sa fie de forma patrata sau rectangulara

  sa fie Ia nivelul suprafeței restului      staziisa      fie

  realizatecu material similare celor

  din        restul        străzii

  sa       nu       prezinte

  fisuri       mai       mari

  de 3mm

  Control    vizual    pentru

  determinarea    formei    si

  materialelor          utilizate

  Utilizarea riglei pentru stabilirea nivelului fata

  Reparațiile neconforme trebuie refăcute intr-un interval de 3 zile de Ia detectare

  Fisurarea suprafeței

  Nu trebuie sa existe fisuri cu deschiderea mai mare de 3mm. Pentru o secțiune oarecare de 50m, zona fisurata nu poate sa reprezinte mai mult de 10% din suprafața drumului

  Utilizarea unei mici rigle transparente         pentru

  detectarea       deschiderii

  fisurilor Pentru fisurile izolate, "zona fisurata" include o suprafața de 50cm de o parte si de alta a fisurii multiplicata cu lungimea fisurii plus 50cm la fiecare extremitate

  Pentru fisurile multiple si cele care se intersectează, "zona fisurata" este o zona de

  forma patrata cu marginile paralele cu axa de circulație si care înglobează in totalitate fisurile, astfel incat acestea sa nu fie la mai puțin de 25cm de margine.

  Fisurile mai mari de 3mm deschidere trebuie colmatate intr- un interval de 3 zile de la detectare.

  Omieraj (fagase)

  Nu trebuie sa existe fagase mai mari de 15mm adâncime. Nici o secțiune de drum județean nu trebuie sa prezinte fagase peste 10 mm pe mai mult de 5% din lungimea sa

  Transversoprofilograf rutier

  Un ornieraj superior valorii limita trebuie eliminatintr-un

  interval de 15 zile

  Pelade

  Nu se admit

  Control vizual

  Suprafețele       afectate

  trebuie reparate intr- un interval de 30 de zile de la detectare

  Degradări      in

  corpul drumului (ruperi         de

  imbracaminte)

  Nu se admit

  Control vizual

  Suprafețele       afectate

  trebuie reparate intr- un interval de 30 de zile de la detectare

 • 2.7.Lucrari de arta

  Element


  Nivel de serviciu


  Mod măsurătoare


  de


  Perioada de timp acodata pentru reparare sau toleranta


  A^


  C°SX.

  o


  li                         V

  țo CONSTP.UCT țj C MOARA VLÂSIEI *

  S.R.L. 87j .£7/


  Va.


  Guri de scurgere. Geigere

  Trebuie sa aiba gratar,sa fie curate si îmbrăcămintea sa nu    prezinte    degradări

  importante in zona. Trebuie sa fie libere si fara obstrucții

  Control vizual

  Tolerante.

  Obstrucțiile echivalente ta cel puțin 10% din capacitatea dispozitivului.

  Obstrucțiile trebuie sa fie degajate intr-un interval de 7 zile de la detectarea lor.

  Degradările trebuie sa fie reparate in 3 saptamani de la detectarea lor.

  Colectoarele    de    apa

  pluviala

  Trebuie sa fie curate si sa nu    prezinte    degradări

  importante. Trebuie sa fie bine curatate de pamant si de alte materiale.

  Alte lucrări mici

  Trebuie sa fie curate si sa nu    prezinte    degradări

  importante. Trebuie sa fie bine curatate de pamant si de              materialele

  înconjurătoare.

co'%ț?^ sSES» k* S.P.L-

.A ★


PENALITATI P. TRU NERESPECTAREA NIVELELOR DE RVICIU

T

CRITERII

CONDIȚII   DE   APLICARE   A

PENALITATI!

BAREMURI PE ZI PENTRU NECONFORMITATE

SPECIFICAȚIA TEHNICA

MODALITATI DE CONTROL

A. Caracteristicile aparente ale drumului

Starea de curățenie a suprafeței           si

acostamentelor,

întreruperea circulației intr-un punct al drumului

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

Gropi

Viteza medie de parcurs inferioara vitezei minime fixate

1% din suma pentru secțiunea de drum prevăzută de contract pentru fiecare 5km/h sub limita

Reparații localizate neconforme

Viteza medie de parcurs inferioara vitezei minime fixate

Ornieraj

Adâncimea medie a făgașului superioara condiției admise pe cel puțin doua secțiuni de 100 m fiecare pentru 1 km drum

10% din suma lunara pentru 1 km, aplicata la fiecare secțiune dc 1 km ceconform

Adâncimea maxima a făgașului superiora condiției admise masurata intr-un punct oarecare al secțiunii de 1 km

50% din suma lunara pentru 1 km, aplicata Ia fiecare secțiune de 1 km neconform

Pelade, degradări in corpul drumului

Suprafața individuala a unei pelade sau altei degradări punctuale sa fie superioara la 1 m2

50% din suma lunara pentru 1 km, aplicata la fiecare secțiune de 1 km neconform

Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

a) Durata maxima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere    drumuri

județene,    (plombe

locale,badijionari fisuri):                   1

(zile/lOOOmp)

Depășirea terme, ui de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma Im /a prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

b) Durata maxima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații    curente,la

drumuri județene si (covor asfaltic 2 straturi+rep. locale infrastr):                1

(zile/lOOOmp)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

c)Durata maxima de execuție       pentru

lucrările            de

intretinere/proiectare la un pod( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie        si

rosturilor           de

dilatatie): 30 (zile)

Depășirea termenului de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica

0,5% din suma lunara prevăzută de contract

1% din suma lunara prevăzută de contract

10% din suma lunara prevăzută de contract

d)Durata maxima de livrare         pentru

elemente de siguranța tehnica circulației ( conform unitatii d e măsură din centarlizatorul financiar): 5 (zile) 1


Depășirea termen^mi de execuție cu 5 zile fata de termenul asumat prin propunerea


Depășirea termenului de execuție cu 15 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


Depășirea termenului de execuție cu peste 30 zile fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


Depășirea termenului de intervenție cu 5 ore fata de termenul asumat prin propunerea curatat manual al tehnica


f) Durata maxima de intervenție pentru


zăpezii: 5(ore)


Depășirea termenului de intervenție cu 15 ore fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


Depășirea termenului de intervenție cu peste 1 zi fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


g) Durata maxima de intervenție pentru curatat mecanizat al tehnica zăpezii: 6(ore)


Depășirea termenului de intervenție cu 6 ore fata de termenul asumat prin propunerea


Depășirea termenului de intervenție cu 15 ore fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


Depășirea termenului de intervenție cu peste 1 zi fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


0,5% din

contract


1% din contract


10% din contract


0,5% din

contract


1% din contract


10% din contract


0,5% din contract


1% din contract


10% din contract


suma


suma


suma


suma


suma


suma


suma


suma


suma


Iun. a


lunara


lunara


lunara


lunara


lunara


lunara


lunara


lunara



h) Durata maxima de intervenție pentru combaterea poleiului imprastiere materiale antiderapante: 6(ore)


Depășirea termenului de intervenție cu 6 ore fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


0,5% din

contract


suina


prin

de


Depășirea termenului de intervenție cu 15 ore fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


1% din contract


suma


lunara


Depășirea termenului de intervenție cu peste 1 zi fata de termenul asumat prin propunerea tehnica


10% din contract


suina


lunara




Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

Nota: Formula de calcul este reprezentata de procentul de 10% aferent garanției de buna execuție pentru fiecare drum judetean/lucrare de arta reparat/intretinut. Sumele se vor calcula pentru fiecare drum in parte afectat e lucrări.

a)Termenul minim de garanție        pentru

lucrările            de

întreținere, la drumuri județene (plombe locale, badijionari fisuri): 1 (ani)

Timp de intervenție 3 zile.


Timp de rezolvare deficientelor 5 zile


Timp de rezolvare deficientelor 10 zile


in


in


in


vederea


vederea


Timp de rezolvare deficientelor peste 30 zile


vederea


remedierii


remedierii


remedierii


50% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta *


75% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


100% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.

Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

b)Termenul minim de garanție lucrările de curente, la județene asfaltic


pentru < reparați i drumuri

(covor

2<


Timp de rezolva^ deficientelor 5 zile


Timp de rezolvare deficientelor 10 zile


in


in


vederea


vederea


remedierii


remedierii


straturi+rep. locale infrastr): 2 (ani)


Timp de rezolvare deficientelor peste 30 zile


c)Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere, la poduri : ( reparații locale la parapete, guri de scurgere hidroizolatie rosturilor dilatatie): 1 (ani)


Timp de rezolvare deficientelor 5 zile


Timp de rezolvare deficientelor 10 zile


si de


in


in


in


vederea


vederea


vederea


Timp de rezolvare deficientelor peste 30 zile


in


vederea


remedierii


remedierii


remedierii


remedierii


50% din garanția u prevăzută de contract autoritatea contractanta*


75% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


100% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.


Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.


50% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


75% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*


100% din garanția de prevăzută de contract autoritatea contractanta*




buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


buna execuție se retine de


Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate.


Nerezolvarea deficientelor intr-o perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.



d)Termenul minim de garanție pentru echipamente privind      siguranțe

circulației rutiere : 3 (ani),

Timp de rezolv^e in vederea remedierii deficientelor 5 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor 10 zile

Timp de rezolvare in vederea remedierii deficientelor peste 30 zile

50% din garanția ue buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta*

75% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta*

100% din garanția de buna execuție prevăzută de contract se retine de autoritatea contractanta*

Nerezolvarea    deficientelor     intr-o

perioada ce depășește 40 zile atrage sancțiunea de a plăti daune de 10% din valoarea plăților efectuate (aferent lucrărilor constatate ca neconforme)

Nerezolvarea    deficientelor    intr-o

perioada ce depășește 50 zile atrage sancțiunea rezilierii contractului.

Indicatorii de performanta prevazuti in caietul de sarcini se vor respecta in efectuarea serviciului de intretinere si reparare a drumurilor județene, lucrări de arta, de pe raza Consiliului Județean Brașov.

Lunar, trimestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov vor verifica respectarea indicatorilor de performanta.

 • 3.2. CONDIȚII IMPUSE DE NATURA BUNURILOR SI SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • (l)Conditiile de exploatare a serviciilor de intretinere si reparare a drumurilor județene si lucrărilor de arta vor fi urmărite de Consiliul Județean Brașov pe intreaga durata a contractului, si vor consta in:

-intretinerea, menținerea in stare de funcționare a drumurilor județene, lucrărilor de arta, lor prin realizarea lucrărilor de intretinere si reparații curente;

-refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitati publice .

- echiparea cu lucrări de siguranța circulației rutiere.

 • (2)Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere:

 • - imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor

 • - promovarea calitatii si eficienta activitatilor serviciilor de intrtinere si reparare

 • - dezvoltarea durabila a serviciului de intretinere si reparare

 • - protecția mediului înconjurător cu evidențierea masurilor de proiecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele europene

A. Condiții de exploatare in siguranța:

 • (1) Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantului,trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru serviciul de intretinere si repararea drumurilor județene si lucrărilor de arta pentru realizarea lucrărilor de intretinere curenta(pe timp de vara si pe timp de iarna) si a lucrărilor de reparații curente care fac obiectul contractului de delegare de gestiune.

 • (2) Utilajele prezentate trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activ itatii.

 • (3) Asigurarea dotării tehnice corespunzătoare desfășurării contractului de delegare a gestiunii:

1.       Dotare tehnica pentru execuția lucrărilor de intretinere,reparații

Cerințe minimie privind dotarea tehnica:

1 buc. stafie topo;

program de proiectare CAD pentru predare documentație tehnica;

1 buc. statie de mixturi asfaltice;

 • 1 buc. Statie de beton

 • 2 buc. repartizator finisor de asfalt cu sistem automat de control al nivelului;

2 buc. cilindru compactor;

2 buc. autogreder;

 • 1 buc. freza de asfalt;

6 buc. autobasculanta;

 • 2 buc. excavator;

2 buc. incarcator pe pneuri si/sau senile

2 buc.autobetoniera

Se prezintă declarație pe propria răspundere ca deține programul de proiectare solicitat/declaratie de punere la dispoziție;

Pentru statia de mixturi asfaltice/statie beton se prezintă si Certificatul de atestare/raport inspecție si Autorizația de mediu valabila pentru funcționarea acestora;

Pentru utilaje se vor prezenta, in copie, rapoarte de inspecție emise de organisme de certificare independente/ITP sau documente echivalente care sa ateste ca respectivele utilaje indeplinesc normele CE privind parametrii tehnico-functionali si de siguranța, precum si protecția mediului privind zgomotul si poluarea.

Pentru autovehicule licențe de transport valabile la data deschiderii ofertelor

Carte de identitate; pentru autobasculante

Polița de asigurare de răspundere civila auto (RCA)

Contract cu service autorizat RAR pentru reparația autoutilajelor ofertate.

In cazul depunerii unei oferte comune, cerințele minime se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociaților.

 • 2.       Dotare tehnica pentru activitatile de deszăpezire:

Cerințe minimie privind dotarea tehnica aferenta prestării activitatii de deszăpezire:

 • •   10 buc Utilaj multifuncțional

Cerințe pentru utilajul multifuncțional cu tracțiune integrala dotat cu :

o lama cu inaltimea minim 2,8 m cu acționare din cabina, in doua planuri (vertical

o

o si orizontal), dotata cu cutite de cauciuc

o raspanditor de material antiderapant cu capacitate de minim 3 mc.

 • •  28 buc Autobasculanta cu lama si raspanditor

Cerințe pentru autobasculanta cu lama si raspanditor:

o lama cu inaltimea minim 2,8 m cu acționare din cabina, in doua planuri (vertical si orizontal), dotata cu cutite de cauciuc

o raspanditor de material antiderapant cu capacitate de minim 7 mc dotata cu instalație de preumectare

o cablu sau bara de remorcare

o Pentru acest tip de autoutilaj trebuie prezentata dovada RAR ca este posibila echiparea cu lama de deszăpezire si dispozitiv imprastiere material antiderapant fara a fi influențate caracteristicile rutiere ale vehiculului .

 • •   15 buc buldoexcavator

Cerințe pentru buldoexcavator

o cu tracțiune integrala

o dotat cu cupa de min. 0,8 mc .

 • •  3 buc turbofreza zapada

Cerințe pentru turbofreza o lățime minim 2,2 m, o capacitate minim 3.300 mc/ora

r'tA


 • •   1 buc trailer de min. 40t

 • •   11 buc incarcator frontal cu cupa >3mc

 • •   7 buc automobil mixt cu min 7 locuri, sarcina utila min 700 kg

 • •   7 buc autoturism teren 4x4 - tracțiune integrala

Se vor prezenta documente care atestă deținerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziție) a utilajelor, instalațiilor, echipamentelor tehnice și laboratoarelor implicate în realizarea contractului Pentru utilajele descrise mai sus se vor prezenta rapoarte de inspecție (ICECON - INSPECT sau echivalent), copie conforma a licența de transport pentru fiecare vehicul care conform legii trebuie sa dețină acest document si licența de transport a deținătorului de vehicule in copie.

A. declarația privind dotarea cu autovehicule, utilaje, echipamente, care va cuprinde:

 • ■   marca si tip autovehicul, utilaj, echipament;

 • ■   număr inmatriculare, înregistrare, inventar;

 • ■   titlu de deținere ;

 • ■   formula roților;

 • ■   caracteristici pentru lama zapada, plug zapada, turbofreza zapada, perie, raspanditor material antiderapant, instalație preumecrate, cupa, sarcina cârlig automacara;

 • ■   valoare inventar daca se include in structura tarifului cheltuieli cu amortizarea

 • ■   data de achiziție autovehicul, utilaj, echipament.

B. pentru verificarea datelor din declarație sunt necesare următoarele documente atașate in copie:

 • ■   carte de identitate; pentru autobasculante se va prezenta si dovada RAR ca este posibila echiparea cu lama de deszăpezire si dispozitiv de imprastiere material antiderapant fara a fi influențate caracteristicile rutiere ale vehiculelor

 • ■   certificat inmatriculare cu anexa ITP valabila la data limita de deschidere a ofertei

 • ■  documente care atestă deținerea autovehicul, utilaj, echipament.

 • ■   Polița de asigurare de răspundere civila auto (RCA)

 • ■   Dovada verificare tahograf valabila la data limita de deschidere a ofertei

 • ■   Contract cu service autorizat RAR pentru reparația autoutilajelor ofertate

Dotări minime necesare pentru toate utilajele:

 • ■   telefoane mobile pentru deserventi pentru șefii de districte si conducerea secțiilor ;

 • ■   utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si marcaj pentru delimitarea gabaritului;

 • ■   deserventii vor avea In dotare sculele minim necesare intervențiilor accidentale.

 • ■   deserventii vor fi dotati cu echipament de lucru si protecție specific lucrului la temperaturi scăzute.

In cazul depunerii unei oferte comune, cerințele minime se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociaților

 • 3. Asigurarea cu personal de specialitate:

Personal specializat - cerințe minime:

 • - 1 proiectant - inginer specializarea “Cai Ferate Drumuri si Poduri”;

 • - 2 ingineri/subingineri autorizați topo pentru lucrări in sistemul de proiecție Stereografic;

 • - 2 Responsabili Tehnici cu Execuția lucrărilor in domeniul II “Construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tunele”;


  ^nginer/subln^jner o CONSTRUCT?

  MOARA VLÂSIEI >


 • - 1 Sef de șantier - inginer specializarea “Cai Ferate Drumuri si Poduri”; -specializarea “Cai Ferate Drumuri si Poduri”;

 • - 1 coordonator SSM (specialist in domeniul securității si sanatatii in munca);

 • - 30 asfaltatori;

 • - 10 muncitori necalificati;

 • - 1 manager al sistemelor de management de mediu (se va prezenta copie după contractul individual de munca/echivalent/declaratie de disponibilitate în original). Se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea de exercitare a acestor activitati.(atestat/certificat)

 • - 1 manager de proiect (se va prezenta copie după contractul individual de munca / echivalent / declarație de disponibilitate în original )Se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea de exercitare a acestor activitati.(atestat/certificat)

 • - 1 manager al sistemelor de management al calitatii sau 1 responsabil CQ Se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea de exercitare a acestor activitati. Se va prezenta copie după decizia interna si copia contractului individual de munca / echivalent + declarație de disponibilitate in original, semnata si datata .(atestat/certi ficat)

Se prezintă copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/ atestare/autorizare;

Se prezintă copii de pe contractul de munca sau contractul de prestări servicii;

Se prezintă declarație pe propria răspundere ca ofertantul are angajat/poate dispune in derularea contractului de numărul solicitat de asfaltatori si muncitori necalificati;

Se vor prezenta CV-uri si declarații de disponibilitate in original sau in copie.

Cerințele stabilite pentru personal sunt conforme cu legislația in vigoare si anume: MO 847 / 08.12.2009 pentru Responsabil tehnic cu execuția autorizat de ISC, se solicita in conformitate cu: Legea 10/1995, publicata în M.Of.12/24.01.1995, H.G. 925/1995, publicata în M.Of.286/11.12.1995, Ordin MLPTL 777/2003, publicat în M.0f.397/09.06.2003, modificat si completat prin Ordinul MDLPL651/2007, publicat în M.Of. 583/24.08.2007.

In cazul depunerii unei oferte comune, cerințele minime se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociaților.

 • 4. Tehnologii

Operatorul va prezenta in documentație concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a gestiunii serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere

B. Condiții privind protecția mediului, condiții privind protecția muncii condiții impuse de organele de sanatate publica, condițiile impuse de acordurile si convențiile internaționale la care Romania este parte, condițiile de adaptare trepatata la normele U.E.

La nivel european, la 11 ianuarie 2004, Comisia Europeană a adoptat Comunicatul COM(2004)60 „Către o strategie tematică asupra Mediului înconjurător Urban“ care definește ideile Comisiei referitoare la Strategia Tematică asupra Mediului înconjurător Urban care a fost adoptată în Decembrie 2005.

Comunicatul identifică problemele cu care se confruntă zonele urbane ale Europei, concentrându-se pe 4 teme prioritare:

 • - managementul mediului înconjurător în zonele urbane, abordează probleme cum ar fi rolul ONG-urilor și a societății civile în planificarea locală, noi sisteme administrative:

 • - transportul urban se referă, printre altele, la problema managementului transportului, la tendințele generale în evoluția traficului;

 • - construcția durabilă vizează baza legală privind normativele de construcție, eficiența în utilizarea energiei și resurselor etc.;

 • - degisn-ul urban privește, de exemplu, problema spațiilor verzi, relațiile dintre centrul orașelor și suburbii, starea clădirilor cu caracter istoric.

Strategia tematică asupra mediului înconjurător în zonele urbane este una dintre acțiunile cheie subliniate în Al Șaselea Program de Acțiune privind Mediul.

Convențiile internaționale la care România este parte și anume:

 • - Conveția internațională privind protecția vegetației, Roma 6.12.1951;

 • - Conveția privind protecția peisajelor europene, Florența 2000.                            /g

Ca răspuns la problemele urbanizării contemporane, la nivel comunitar a fost elaboratăllS't^^^^rfiîțică pentru mediul urban (2006), în baza celui de-al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu, prmdipalul ^ocumeîrf programatic în acest domeniu al Uniunii Europene. Documentul urmărește îmbunătățirea performanțelor de mediu la nivelul orașelor europene. Obiectivul strategiei este de a sprijini statele membre, precum și autoritățile locale și regionale în implementarea politicilor și legislației de mediu.

Serviciul de administrare a domeniului public si privat este reglementat din punct de vedere legal de următoarele acte normative:

Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificările si completările ulterioare

Ordonanța de Urgenta nr. 71/2002 - privind organizarea si funcționarea serviciilor -publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Legea nr. 195/2006 -Legea cadru a descentralizării;

H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltdrii serviciilor de utilitati publice ;

H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadrul de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Modalitatea de delegare a gestiunii .Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale este reglementat prin OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003. Prin HG nr. 955/2004 s-a adoptat regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • C. Competența Consiliului Județean Brașov:

 • (1) Competențele autorității publice în materia serviciilor de utilități publice sunt reglementate prin legea nr. 215/2001 care stabilește doar cadrul general în materia atribuțiilor si competentelor autorităților administrației publice locale, în materia serviciilor de utilități publice aceste dispoziții completându-se cu dispozițiile legale speciale care reglementează serviciile comunitare de utilități publice și reglementările speciale din materia serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • (2) Potrivit disp din legea nr. 215/2001 consiliul județean are atribuții în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al județului iar în exercitarea atribuțiilor prevăzute la aceasta hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a județului,, după caz precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii.

Potrivit art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, desfasurarea activitatilor specifice oricărui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizează pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administrației publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului de delegare de gestiune.

 • (3) Potrivit OG nr. 7 1/2002 , indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviilor de administrare a domeniului public se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu. Caietul de sarcini și regulamentul serviciuului se elaborează și se aprobă de consiliul județean.

 • (4) Consiliul Județean Brașov este autoritatea administrației publice județene care are în responsabilitate administrarea domeniului public si privat.

 • (5) Art. 5 pct. 2 din OG nr. 7 1/2002 prevede că principalele activități edilitar-gospodărești desfășurate la nivelul comunelor, orașelor municpiilor, județelor și municipiului București trebuie să asigure în domeniul adminsitrării drumurilor și străzilor :

 • a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor,în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

cjcreșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

djorganizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

execuțig^f



e)evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată d lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

fjelaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economicosocială de perspectivă a localităților;


j)amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

 • (6) Potrivit HG nr. 955/2004 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat , cap. IV art. 23 realizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat are loc prin activități edilitar gospodărești specifice domeniilor componente ale acestor servicii, domenii din care face parte administrarea și întreținerea drumurilor și a străzilor, respectiv activitățile enumerate la acest articol.

 • (7) Alegerea formei de delegare a gestiunii : Legea nr. 51/2006 si OG nr. 71/2002 reglementează modul în care se efectuează gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat și care poate fi organizată sub forma gestiunii directe sau gestiunii delegate.

Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 prevede ca modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se Stabilește prin hotarari ale autorităților deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale, in funcție de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unităților administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.

Potrivit disp. art. 10 alin. 2 din OG nr. 71/2002, „alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale.”

 • (8) Art. art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 prevede ca ”desfasurarea activitatilor specifice oricărui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizează pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritățile administrației publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului”.

In același timp, conform OG nr. 71/2002 art. 10 alin. (3), indiferent de forma de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează si se desfasoara pe baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu prin care se stabilesc nivelurile de calitate si indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator - utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

 • (9) Conform OG 71/2002 art 10 Alin (4) caietul de sarcini si regulamentul de serviciu se elaboraza si se aproba de Consiliul Județean Brașov.

 • (10) Potrivit disp. art. 11 din OG nr. 71/2002 în cazul gestiunii directe autoritățile administrației locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea si controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea si exploatarea infrastructurii aferente .

(1 l)Contractul de delegare a gestiunii are ca parte intrinsecă concesionarea (transmiterea dreptului de a administra și exploata) bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale din componența sistemelor de utilități publice pentru prestarea activităților ce fac obiectul delegării gestiunii care se transmit operatorului spre întreținere si reparare pe perioada delegării.

 • (12) în sfârșit, contractul de delegare a gestiunii este un contract în formă scrisă prin care unitatea administrativ teritorială, în calitate de delegatar, atribuie pe o perioadă determinată, unui operator economic , în calitate de delegat, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta un serviciu de utilitate publica sau, după caz, activități din componența acestui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și a exploata infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului sau activităților prestate .

 • (13) Conform disp art. 29 alin. (13) din Legea nr. 51/2006 coroborat cu disp. art. 13 alin. (7) din OG nr. 71/2002, contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

 • D. Protecția Mediului, Protecția muncii, sanatate si securitate in munca

Obiective de mediu

Pe perioada derulării contractului operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prj. normative emise de autoritatile de mediu competente


(1 )Se vor avea in vedere respectarea cerințelor in acest domeniu si se propune rea^i^âAaAWtGgrdt^r:



 • - datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din șantier.

 • - utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon si concentrațiile de emisii in gazele de eșapament si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

 • - se va exercita un control sever la transportul de beton asfaltic cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau drumurile publice.

 • - procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafețelor.

 • - eventualele lucrările de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a diminua impactul asupra calitatii apelor la sfârșitul saptamanii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

(2) Se vor respecta norme privind sanatatea si securitatea muncii

Personalul care lucrează pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta fata de mediul inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi ușor remarcata de utilizatorii drumului, precum si de conducătorii vehiculelor care circula in șantier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu. Pentru o buna percepție, culoara trebuie sa fie fluorescenta.

In situația in care se lucrează pe timpul nopții echipamentul va avea elemente retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil securității muncii la lucrările executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protecția a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind prevederile necesare pentru semnalizarea lucrărilor de drumuri, pentru lucrările de întreținere a drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrări de întreținere sau reparații drumuri trebuie obligatoriu semnalizate. Instalarea semnalizării sectorului de drum se va efectua numai sub supraveghereea conducătorului locului de munca.

Descărcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucrează pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia trebuie :

 • -   Sa aiba in atentie circulația rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

 • -  Sa cunoască indicatoarele rutiere si modul de împrejmuire a locului de munca;

 • -  Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducătorilor mijloacelor de transport.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligați sa se asigure fata de circulația rutiera din ambele senturi si sa traverseze atunci când nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci când se executa lucrări pe porțiuni de drum care prezintă pericolul de accidentare din cauza circulației, conducătorul locului de munca este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulației. Pilotii pentru dirijarea circulației trebuie dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzător si sa se posteze astfel incat sa poata fi vazuti de conducătorii autovehiculelor.


In perioada de inactivitate utilaj lele trebuie parcate pe aceeași parte pe care o


in exteriorul pârtii carosabile.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulației. Se interzice ieșirea lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulația si transportul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulație.

 • E. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

Cerințe minime:

 • (1) Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si menținerea unui sistem de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul achiziției. In cazul unei asociații, aceasta condiție trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte; copie conform cu originalul(,certificatul) in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor

 • (2) Certificat valabil ISO 14001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si menținerea unuisistem de management de mediu, emis de organisme naționale sau internaționale acreditate.

Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme naționale sau internaționale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu al firmelor ofertante.

In cazul unei asocieri, aceasta condiție trebuie îndeplinita de toti asociații.

Autoritatea contractanta se raportează la:

-standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde e uropene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitara ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

In conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

 • F. Condiții tehnice, economice si financiare urmărite de Consiliul Județean Brașov in exploatarea eficace a acestor servicii:

Obiective de ordin economic:

 • (1) Serviciul public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Actualizarea lor va fi făcută in funcție de în funcție de influențele intervenite în costurile de operare, (funcție de nivelul mediu al indicatorului de inflație sau deflatiei prevăzut in buletinele statistice ale INS) la solicitarea oricărei parti in condițiile art. 34 alin. (1) lit. b) din OG nr. 71/2002.

 • (4) Modificarea tarifului se va face in situații de schimbare semnificativa a echilibului contractului si va fi aprobata de către Consiliul Județean Brașov.

Obiective de ordin financiar: Redeventa

 • (1) Redeventa minima anuala este echivalentul in lei a sumei de 10.000 Euro.

 • (2) Redeventa se va achita in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la inceputul fiecărui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligații da dreptul Consiliului Județean Brașov sa ceara operatorului penalitati in cuantum de 0,10%/zi din plata restanta.Plățile se vor considera prioritar in contul penalitatilor(pana la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redeventei prestate.

Obiective de ordin tehnic:

1.Condiții tehnice privind siguranța circulației rutiere:

a.CONDITII TEHNICE PRIVIND EXECUȚIA MARCAJELOR RUTIERE



înainte de începerea lucrărilor pentru marcaje rutiere , vor fi acceptarc^m vederea uțmzarii numai materialele care respecta următoarele cerințe:

 • □   Vopsea de marcaj ecologică, albă, de tip masa plastica, monocomponentă, solubila in apă (fără solvenți organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.

 • □   Această vopsea trebuie să asigure vizibilitatea în orice condiții, atat ziua cat si noaptea. Vopseaua va fi aplicată peste o amorsă corespunzătoare. Durata minimă de serviciu a marcajelor este de 18 luni. Se avea in vedere menținerea calitatii si/sau refacerea marcajelor rutiere pe toata durata garanției.

 • □   Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu specificațiile tehnice Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu „Fisa tehnica”

Pentru toate materialele supuse aprobării beneficiarului prin intermediul consultantului desemnat, operatorul va prezenta agrementul tehnic.

Pentru aprobarea lotului aprovizionat, operatorul va prezenta beneficiarului certificatele de calitate eliberate de laboratoare autorizate cel puțin echivalent BAST (microbile) si LGA (vopsea).

CONTROLUL CALITATII VOPSELEI PENTRU MARCAJE

Prelevarea probelor și efectuarea încercărilor și determinărilor se vor face conform prevederilor Instrucțiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND - CESTRIN.

APLICAREA MARCAJELOR

înainte de începerea lucrărilor de marcaj, se va executa un sector de proba în lungime de minim 200m. Trecerea la execuția propriu-zisă a lucrărilor se va face doar după aprobarea autoritatii contractante.

Marcajele rutiere, realizate din vopsea de marcaj albă, ecologică, monocomponentă, solubila in apa, trebuie sa garanteze vizibilitatea în orice condiții atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Vopseaua va fi aplicata pe amorsa corespunzătoare.

Grosimea filmului marcajului va fi de 400pm.

La execuția marcajelor cu vopsea, suprafața părții carosabile trebuie sa fie uscată iar temperatura mediului ambiant să fie de min. +15°C.

Trasarea marcajelor

Trasarea punctelor va fi făcută pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare corespunzătoare;

 • □   Suprafețele vor fi bine curățate și uscate înainte de începerea aplicării marcajului;

 • □   Suprafețele marcate anterior vor fi curățate mecanic;

 • □   Amorsa și vopseaua vor fi aplicate conform instrucțiunilor producătorului.

beneficiarul va verifica trasarea înainte de a se face marcajul final.

La execuția marcajului rutier, se va ține seama de următoarele:

 • □   Tipul îmbrăcăminții rutiere și rugozitatea suprafeței;

 • □   Cartea marcajului (filmul marcajului);

 • □   Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregătire utilaj, pregătire suprafață, pregătire vopsea)

 • □   Dozaj de vopsea, dozaj de microbile

Execuția lucrărilor se face conform instrucțiunilor producătorului, astfel:

 • □   pre-semnalizarea sectorului


 • □   marcarea

 • □   pozare conuri pentru protecția vopselei ude

 • □   protejarea vopselei ude împotriva deteriorării marcajului până la uscare;

□ recuperarea conurilor.

Operațiunea de marcaj va fi semnalizată cu indicatoare și mijloace de avertizare luminoase.

Oprirea lucrărilor de marcaj trebuie să se facă în condiții care să nu pericliteze continuitatea traficului rutier.

Fiecare categorie de marcaj se execută conform standardelor in vigoare

In timpul executării marcajului rutier se fac verificări ale dozajului de vopsea și microbile.

Banda de marcaj trebuie sa aibă un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe lungimea și lățimea benzii de vopsea.

CONTROLUL EXECUȚIEI SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Cu 14 zile înainte de începerea lucrărilor, operatorul va supune aprobării beneficiarului, Procedura de Execuție a marcajului.

Procedura va conține, fără a se limita, următoarele:

 • □   măsuri care să asigure amestecul uniform al vopselei;

 • □   verificarea periodică a grosimii peliculei de vopsea, a cantității și distribuției microbilelor.

Controlul calității vopselei și a microbilelor va fi efectuat de un laborator autorizat desemnat de Beneficiar; costul testelor va fi suportat de operator.

Operatorul va respecta dozajele date de laborator, corectate în funcție de trafic, tipul și caracteristicile suprafeței drumului, și condițiile de mediu.

Recepția lucrărilor de marcaj

In vederea recepției lucrărilor de marcaj, se vor face următoarele verificări:

 • □   geometria benzii de marcaj,

 • □   dozajele de vopsea și microbile si grosimile peliculei ude și după uscarea acesteia.

b.Conditii tehnice privind indicatoarele rutiere

DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi conform standardelor si normativelor in vigoare. Pe drumurile județene se vor folosi indicatoare de dimensiuni mari.

CONFECȚIONAREA INDICATOARELOR

 • a.  Toate indicatoarele se vor confecționa din aluminiu, cu dimensiunile și formele descrise în prezentul Caiet de Sarcini.

 • b.  Indicatoarele de formă triunghiulară, rotundă, dreptunghiulară cu dimensiunea maximă sub 1 m, precum și cele în formă de săgeată, se vor executa din tablă de aluminiu cu grosimea min. 2 mm, având conturul ranforsat prin dubla îndoire.

 • c.  Panourile dreptunghiulare sau pătrate, cu dimensiunea cea mai mică de cel puțin 1 m, se execută din profile din aluminiu, îmbinate pe verticală.


 • d.  Cerințele pentru aluminiu sunt următoarele:

 • •   pentru tablă: 99,5 I4D (conform standardelor românești)

 • •  pentru profile: ALMGS1 - 0,5 F 22 (conform DIN)

 • e.  Prinderile se vor face prin șuruburi. Șuruburile și piesele de fixare pe stâlpi, vor fi protejate anticoroziv.

 • f.   Spatele indicatorului și rebordul se vopsesc în culoarea gri.

 • g.  Marginile indicatoarelor vor fi dublu ambutisate.

 • h.  Pregătirea suprafeței indicatoarelor în vederea aplicării foliei retro-reflectorizante se face conform recomandărilor producătorului foliei.

 • i.   Tipurile de folii retro-reflectorizante care se aplică pe indicatoarele rutiere:

 • •  Clasa 1 - „engineering grade” - pentru alte drumuri.

 • j.   In cazul folosirii foliei „diamant”, ținând cont de rigiditatea foliei, se recomandă:

 • •   Pentru indicatoarele cu inscripții, pentru fond se folosește un film colorat transparent în care se decupează inscripționarea, iar folia „diamant” se aplică pe panou sub filmul respectiv

 • •   Pentru indicatoarele curente (triunghi, cerc, romb, pătrat) inscripționarea se va face prin serigrafie (Paragraf scos de GT din varianta engleza).

CONFECȚIONAREA SI VOPSIREA STÂLPILOR

Pentru stâlpii care susțin panouri triunghiulare, rotunde și în formă de săgeată, cât și pentru panourile pătrate sau dreptunghiulare, cu dimensiunea maximă sub 1 m, se vor folosi tuburi de oțel de min. 3 mm grosime, cu diametrul de 48 - 51 mm sau stâlpi de tip Q.

Operatorul propune beneficiarului spre aprobare tipul de stâlp pe care dorește sa îl folosească.

Pentru dispozitivele de susținere a panourilor cu dimensiunea minimă de peste l m, se vor utiliza tuburi de oțel sau profile; dimensiunile vor varia corespunzător suprafeței panoului.

Caracteristicile acestor panouri vor fi specificate in Detaliile de Execuție.

Stâlpii vor fi prinși în fundație din beton

Suporturile panourilor vor fi vopsite cu vopsea gri, efectuându-se toate grunduirile si amorsele necesare.

CONTROLUL EXECUȚIEI SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Cele trei clase de folii retro-reflectorizante folosite in România sunt următoarele:

 • •  Clasa 1 „Engineering grade”, compusă din microbile de sticlă încorporate într-un material transparent pe bază de rășină;

 • •   Folia are adeziv pe ambele fețe și se aplică la cald sau la rece;

 • •   Clasa 1, cu un strat de aer între stratul de microbile și fața exterioară a foliei;

încercările constau în:

 • •   analiza fotometrică;

 • •  încercări mecanice

 • •   rezistența la medii agresive.

Pentru toate foliile supuse aprobării beneficiarului, operatorul va prezenta agrementul tehnic.

Prelucrarea și aplicarea foliilor retro-reflectorizante se vor face în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Probele de folii pentru încercare vor fi montate pe plăcuțe din aluminiu de 2 mm grosime, păstrate Ia temperatură de 23 °C ± 2°C și umiditate relativa de 50% ± 5%, timp de 24 ore înainte de încercare.

Rezultatele încercărilor se exprimă ca o medie a cel puțin trei 3 determinări a trei 3 mostre testate în condiții similare.

 • 2.Condiții tehnice privind lucrările de întreținere curenta (vara si iarna) la drumuri județene si lucrări de arta: a. condiții tehnice pentru întreținerea curenta pe timp de iarna: La utilizarea agregatelor naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare, utilizate Ia activitatea de prevenire si combatere a efectului negativ asupra circulației rutiere cauzat de poleiul sau straturile de zapada sau gheata formate pe partea carosabila a drumurilor publice :


 • a) agregatele naturale din prezentul caiet de sarcini se vor utiliza in perioada de iama, prin răspândire mecanica pe suprafața de rulare a drumurilor publice. Ele se folosesc sub forma naturala sau in amestec, in diferite proporții, cu materiale antiaglomerante ;

Tipurile de materiale antiderapante folosite la activitatea de combatere a lunecusului si inzapezirii sunt cele cu granulometrie incadrata in limitele 0-8 mm, procentul dimensiunii sub 1 mm sa nu depaseasca 10%.

Cantitatea se va aproviziona intr-un ritm care sa permită asigurarea a 75% din cantitate pana in decembrie anul curent.

Modul de recoltare si pregătire a probelor :

Pentru efectuarea verificărilor de lot se vor recolta probe in vederea stabilirii compoziției si a caracteristicilor specifice ale materialului, de către operator. Pentru fiecare lot se formează o proba alcatuita din cel puțin cinci probe elementare, luate din locuri diferite, astfel incat sa se obțină o proba cat mai reprezentativa ;

In cazul agregatelor naturale aflate in stoc probele se iau astfel:

la agregatele aflate in gramada sub forma plata, se fac niște gropi adanci de 100...300 mm, in funcție de inaltimea grămezii, cu ajutorul unei Iopeti si se is proba elementara de la baza acestor gropi;

la grămezile cu coama, probele elementare se iau de la 500 mm de la coama si de la baza, precum si la mijloc. Se pot lua probe si cu ajutorul unei sonde avand un diametru de 40...60 mm si o lungime de 600... 1000 mm.

Pentru agregatele sub 8,0 mm, care fac obiectul acestui caiet de sarcini, se va indeparta stratul superficial, proba luandu-se din partea umeda a grămezii.

Trebuie evitata luarea probelor din regiunile neuniforme (marginile sau fundul grămezii), cautandu-se regiunile omogene ;

Condiții tehnice de calitate

Verificarea calitatii agregatelor se face pe loturi constituite din același tip de agregate si rost, loturi de maxim 200 tone pentru agregatele cu dma, 8,0 mm.

Agregatele naturale trebuie sa provină din roci rezistente la intemperii. Se interzice folosirea agregatelor naturale cu un conținut mai mare de 10 % granule constituite din roci alterate, moi sau friabile.

Agregatele naturale nu trebuie sa conțină corpuri străine vizibile.

Verificarea cantitatii agregatelor se face prin:

-verificări de lot;

-verificări periodice.

Verificările de lot se efectuează pe fiecare lot in parte. Caracteristicile ce se verifica sunt prezentate in tabelul următor:

Caracteristica

Nisip

Natura petrografica si mineralogica

Da

Conținutul de fracțiuni sub 0,02 mm

Da

G ran uloz itate

da *)

Coeficient de neuniformitate

Da

Condiția de filtru invers

da *)



Conținut de impurități: corpuri străine humus

mica libera

cărbune

sulfați

da *)

da da

da

da

Parti levigabile

da *)

Echivalent de nisip

da *)

Coeficient de permeabilitate

Da

Daca Ia verificări sau obtinut rezultate necorespunzatoare, determinările se repeta; daca si in acest caz se obține chiar numai o determinare necorespunzatoare lotul se respinge si se iau masuri de imbunatatire a calitatii.

Recomandări pentru utilizarea clorurei de calciu la combaterea poleiului, ghetii si zăpezii bătătorite pe drumurile publice :

Pe plan mondial clorura de calciu este frecvent folosita pentru dezghețarea șoselelor, parcărilor, trotuarelor deoarece in contact cu apa produce o reacție exoterma si rezultatele obținute sunt superioare comparativ cu celelalte săruri folosite pentru dezgheț. Căldură degajata este utilizata pentru a usca suprafețele umede sau pentru a topi zapada si gheata. Rezultatele sunt vizibile după 15-30 minute.

Eficienta maxima se obține atunci când clorura de calciu macinata se amesteca cu nisip.

Efectele tratării diferitelor suprafețe cu clorura de calciu sunt:

-suprafețe acoperite cu polei se umezesc si se dezgheata;

-suprafețele acoperite cu gheata se perforează si permit pătrunderea materialului antiderapant in gheata formând o suprafața aspra si rugoasa;

- suprafețele acoperite cu gheata si zapada bătătorită se umezesc, se perforează, materialul antiderapant pătrund in golurile din gheata formate de clorura de calciu si sub acțiunea traficului se produce fisurarea stratului de gheata.

Rezultate obținute : imbunatatirea condițiilor de franare a autovehiculelor si inlaturarea pericolului de derapare.

Suprafețele acoperite cu gheata pot fi tratate cu rezultate foarte bune folosind produsele din rețetele de mai jos :_________________________________________________________________________________________________________

Nr. Crt.

Reteta

Doza (*)

Grosimea stratului de gheata

5 mm

1

Clorura de calciu macinata

100 g/m2

2

Clorura de calciu macinata

200 g/m2

20 mm

3

Clorura de calciu macinata 2% + nisip

250 g/m2

Sub20 mm

4

Clorura de calciu soluție 30%

11/m2

5 mm

5

Clorura de calciu soluție 30%

1,5 1/m2

20 mm

(*) Doza stabilita este eficienta la o temperatura atmosferica de -I8°C

Pentru topirea ghetii de aceeași grosime dar la temperaturi de -5°C dozele se reduc la jumătate. Procesul de dezghețare este cu atat mai pronunțat cu cat clorura de calciu este in cantitate mai mare.

 • G. Sarcinile Consiliului Județean Brașov si ale Operatorului in ceea ce privește serviciul de întreținere, reparații curente drumuri județene si lucrări de arta,inclusiv echiparea cu elemente de siguranța circulației rutiere:

Finanțarea lucrărilor se asigura din următoarele surse:

 • a)  venituri proprii ale operatorului

 • b)  buget local

 • c)  credite bancare garantate de către Consiliul Județean Brașov sau de către stat

 • d)  sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale

 • e)  taxe speciale instituite potrivit legii

 • f)  contribuția de capital privat a operatorului

 • g)  alte surse

1. Obligațiile Consiliului Județean Brașov:

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția operatorului orice informații pe care acesta le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.


Decontarea cheltuielilor pe timp de vara întreținere, reparații curente drumuri județene lucrări de siguranța circulației rutiere :                                                    II o CONSTRUCT r

(1) Autoritatea contractanta nu acordă plăți în avans .                                      II * MOARA VLĂSIEI > ț2) Autoritatea contractanta nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între operatorul economic desemnat câștigător și furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

(3)Documente obligatorii necesare decontării

In vederea efectuării plătii lucrărilor executate se vor prezenta următoarele documente:

 • 1) Centralizatorul lucrărilor executate in luna curenta si cumulat, pe devize si total obiectiv, comparativ cu devizele aprobate si cu diferentele (lucrări ce urmeaza a fi executate) pe devize , Situația de lucrări ce va cuprinde cantitati si valori pe articole de deviz pentru fiecare obiect din devizul general, care nu vor depăși oferta, extrasul consumurilor de materiale, manopera, utilaje transport, combustibil, etc. pentru fiecare situație de lucrări și deviz pe obiecte, (a căror macheta va fi elaborata de proiectant, cu respectarea prevederilor legale în vigoare), completate corespunzător, și care vor avea precizate:

perioada de execuția a lucrărilor

persoana care a întocmit situațiile de lucrări (numele și prenumele în clar, data, semnătura) responsabilul tehnic cu execuția din partea operatorului (numele și prenumele în clar, data, semnătura, ștampila RTE)

reprezentantul legal/împuternicit al operatorului (numele și prenumele în clar, data, semnătura, ștampila operatorului economic)

beneficiar (denumire, reprezentant legal, numele și prenumele în clar, spațiu pentru dată, spațiu semnătură);

 • 2) Procese-verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse, inclusiv orice alte documente justificative (fotografii, note constatare, etc.), elaborate, insusite si aprobate cf. Prevederilor legale;

 • 3) Documente doveditoare privind calitatea materialelor puse în operă: procese-verbale de recepție calitativă, declarații de conformitate, rapoarte de încercare, note de constatare ale organelor de control-dacă e cazul etc.);

 • 4) Dispozițiile de șantier, insusite si aprobate conform Prevederilor legale.

Acestea vor fi însoțite de Note de renunțare și/sau note de lucrări suplimentare, după caz.

Notele de renunțare / suplimentare vor fi aprobate de achizitor doar in cazul in care nu reprezintă consecința unor greșeli de proiectare sau execuție. Menționăm că atât notele de lucrări suplimentare, cât și notele de renunțare trebuie să fie foarte bine justificate si vor fi insusite de proiectant, operator. In cazul in care la NCS se întocmesc planșe si detalii de execuție, acestea vor fi insusite de verificatorul de proiect.

 • 5) Caietele de măsurători (atașamentele), pe care trebuie să se menționeze:

persoana care a realizat măsurătorile (numele și prenumele în clar, data, semnătura) responsabilul tehnic cu execuția (numele și prenumele în clar, data, semnătura, ștampila RTE) reprezentantul legal al operatorului economic (numele și prenumele în clar, data, semnătura, ștampila operatorului economic)

 • 6) Proces verbal de recepție a lucrărilor executate in perioada pentru care se întocmesc situații de lucrări.

In urma depuneri documentelor menționate mai sus operatorul va emite factura, numai pentru drumurile județene care au process verbal de receptive la terminarea lucrărilor, ce va cuprinde valoarea lucrărilor executate conform situațiilor de lucrări întocmite.

Procesele-verbale de fază determinantă, întocmite si aprobate cf. prevederilor legale (conform Programului de control al calității lucrărilor pe faze determinante, aprobat de inspectoratul in construcții teritorial), semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Construcții - ISC, RTE, dirigintele de șantier se vor depune si la beneficiar după ce au fost înregistrate la Inspectoratului de Stat in Construcții - ISC.

Operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea fluxului de numerar pentru executarea lucrărilor până la decontarea facturilor.

Operatorul este obligat sa asigure lucrările ce le executa, la o societate de asigurări, pe perioada execuției (de la începerea execuției pana la recepția de punere in funcțiune). La inceperea executării lucrărilor va prezenta documente doveditoare ca a indeplinit aceasta condiție.

Sistarea lucrărilor se face la apariția unor accidente tehnice, accidente de munca si atunci când factorii de mediu nu permit executarea lucrărilor conform caietului de sarcini si a tehnologiilor de execuție. Operatorul este obligat sa comunice in 24 de ore beneficiarului intenția de sistare a lucrărilor si motivația acesteia, cu viza dirigintelui de șantier si cea RTE.

Plata lucrărilor de întreținere curenta pe timp de iarna


MOARA VLĂSIEI >


In vederea efectuării plătii prestațiilor efectuate se vor trimite următoarele documente:

 • 1. pentru prestațiile de la iarna, aprovizionările si transport de mixtura stocabila: -factura

-formular 1 (aferent caietului de sarcini)situatie de plata a lucrărilor efectuate in luna________anul -formulare care atestă calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate ( declarații de conformitate

, agremente , rapoarte de incercari )

- proces verbal de predare amplasament ( la reparații cu mixtura stocabila )

 • 2.     pentru activitatea de iarna - aprovizionări nisip, sare si clorura de calciu:

 • - factura

 • - centralizatorul avizelor pentru marfa aprovizionata

 • - copie după avizele de expedite

 • - tichete de cântărire

 • 3.     pentru activitatea de iarna - închiriere utilaje

 • 4.          - factura

 • 5.         - formular 3 (aferent caietului de sarcini)- centralizatorul prestațiilor efectuate cu autovehicolul

- formular 4 (aferent caietului de sarcini) situație de plata a prestațiilor cu utilajele efectuate in perioada.................

- diagrama cu ore funcționare ( GPS)

Lucrările efectuate de operator, in afara celor prevăzute in Caietul de Sarcini, nu vor fi plătite .

Situațiile de plata a activitatilor efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, vor fi confirmate de către Consiliul Județean Brașov in cel mult 30 zile de la data înregistrării la sediul acestuia.


A

o CONSTRUCT ?

MOARA VLÂSiE! i / * r n' ,_ // ■r// Prezentarea cu date incomplete sau eronate. Fata de prevederile legale si ale contractului, a facturilor spre decontare, lace sa nu curgă termenul de plata, daca beneficiarul sesizează neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 30 de zile de la primirea acestora.

Daca in urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constata ca operatorul a incasat sume necuvenite de la beneficiar, operatorul are obligația sa restituie in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitățile, daune interese, majorările, dobânzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

Beneficiarul va factura aceste sume iar operatorul este obligat sa achite sumele încasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar beneficiarul va executa garanția de buna execuție. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, beneficiarul va formula acțiune in instanța prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

începerea lucrărilor se va face la ordinul scris al beneficiarului.

 • 2. Obligațiile operatorului economic:

a.Obligatii si responsabilități ale operatorului pentru programul de deszăpezire:

Operatorul poartă toata răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor din caietul de sarcini.

operatorul răspunde de integritatea utilajelor proprii precum si de echipamente.

Operatorul efectuează, pentru deserventii auto-utilajelor, instruirea personalului, acordarea echipamentului si a alimentației de protecția muncii, înregistrarea accidentelor de muncă. Operatorul va permite beneficiarului accesul permanent la sistemul de monitorizare baza de date GPS.

Operatorul va asigura achiziția de nisip, sare si clorura de calciu, inclusiv transportul in baze, cat si transportul sării la bazele de deszăpezire. Operatorul va asigura transportul zăpezii care nu se poate inlatura prin acțiunea mecanizata, in locuri speciale indicate de către Beneficiar.

Pe parcursul gestionarii serviciului, operatorul are obligația de a nu stiinjeni inutil sau in mod abuziv: confortul riveranilor; caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia beneficiarului sau a oricărei persoane.

Operatorul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine operatorului.

Operatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (conform OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002).

Operatorul este răspunzător atat de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat de calificarea personalului folosit pe durata contractului; operatorul are obligația de a supraveghea efectuarea serviciilor cerute.

Operatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a intervențiilor privind utilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le la dispoziția beneficiarului, la solicitarea acestuia.

Operatorul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

Programul de lucru saptamanal si cel zilnic se poate modifica in funcție de condițiile mete


o CONSTRUCT £ MOARA VLĂSIEI .

In cazul in care operatorul nu asigura execuția prestațiilor la intervalele prevăzute mai sus, nu se va confirma perioada de la ultima intervenție pe sectorul de drum respectiv.

Operatorul va respecta cu strictele comenzile emise de către beneficiar, privind numărul de auto-utilaje, data si ora intrării in baze, cu mențiunea ca se va respecta un interval de maxim 24 ore de la emiterea comenzii si pana la intrarea in baza.

La intrarea in baze se va întocmi un proces verbal intre reprezentantul operatorului si reprezentantul Consiliului Județean Brașov in care se va consemna starea autoutilajului si a echipamentelor la intrarea in baza ( corespunde , nu corespunde ).

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a contractului „In funcție de asigurarea financiara si de condițiile meteo"; notificarea va fi făcută cunoscuta operatorului cu cel puțin 48 de ore înainte de aplicare.

Operatorul poate modifica numărul de autovehicule si utilaje cu șofer, numărul de schimburi / autoutilaje si locația , in funcție de fondurile repartizate sau de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

După o perioada de „așteptare" (staționare tehnologica), nu este permis ca la intervenție utilajul sa nu funcționeze la parametrii normali, iar in situația in care se constata ca este defect, nu se mai plătesc orele de „așteptare" de la momentul ultimei intervenții.

Pentru situații neprevăzute, auto-utilajele pot fi dirijate in alte zone in care condițiile o cer (prin act scris) cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

 • 4. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

  • 4.1.Conținutul Ofertei tehnice

ÎNTOCMIREA propunerii tehnice

Pentru execuție si proiectare:

Operatorul economic are obligația de a prezenta detaliat propunerea tehnica, in conformitate cu specificațiile din Caietul de sarcini.

Atentie! Datele furnizate in acest capitol reprezintă angajamente ferme; in situația in care oferta este declarata castigatoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

Propunerea Tehnica - va fi inclusa intr-un volum distinct si va îndeplini si conține următoarele:

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerințele din specificații si ca soluțiile tehnice prezentate îndeplinesc intru totul aceste specificații.

Propunerea tehnica trebuie sa convingă Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de experiența necesara pentru a asigura proiectarea si execuția lucrărilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale in vigoare.

Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa includă informații si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat.

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului fata de cerințele prezentate in documentația de atribuire.

 • - Propunerea tehnica trebuie sa respecte întocmai cerințele Caietului de sarcini, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforma.

 • - Pentru toate materialele se vor prezenta analizele de preț, facturi de achiziție si Documente de calitate pentru materiale/ Certificatele de conformitate eliberate de laboratoare autorizate.

 • - Declarația privind furnizorii materialelor principale care trebuie puse in opera si locul furnizării materialelor importante din lucrare (mixturi asfaltice, agregate de balastiera si de cariera, beton de ciment, borduri prefabricate din beton, etc.). Pentru agregate nu se accepta decât balastiere si cariere cu permis sau licența de exploatare.

Ofertantul va prezenta:

Pentru proiectare:

Operatorul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic si detaliile de execuție in conformitate cu toate reglementările in vigoare, inclusiv caietele de sarcini pe specialități pentru execuția lucrărilor.

In acest scop propunerea tehnica va conține :

 • •  corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective;

 • •  descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea

  serviciilor




 • •   activitatile si sarcinile complete care vor fi încredințate personalului implicat in îndeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respective;

 • •  memoriu tehnic in care se va indica faptul ca elaborarea documentației solicitate a fost făcută cu respectarea legislației romane si europene in vigoare;

 • •   au tinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca si protecția muncii

 • •   lucrările vor fi executate cu respectarea reglementarilor privind protecția mediului;

Pentru execuție:

Propunerea tehnica va fi întocmită si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerințele prevăzute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificării si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. Propunerea Tehnică a ofertantului va include dar nu va fi limitată la următoarele:

Observație! Comentariile din parantezele [...] oferă îndrumări Ofertanților pentru pregătirea propunerilor lor tehnice și nu trebuie să apară în Propunerile Tehnice ce urmeaza să fie prezentate. Oferta tehnica va fi structurata după cum urmeaza:

 • 1 .Metodologie - Ofertantul va prezenta metodele de lucru pentru fiecare tip de lucrări descrise in caietul de sarcini, cu detalierea, acolo unde este considerat a fi necesar, inclusiv a prevederilor legate de protecția sanatatii si a mediului .

 • a) [Furnizati aici detalii din care să rezulte de unde vă aprovizionați cu materiale, cantitățile de materiale transportate, drumurile județene, drumuri naționale etc. și distanta pe care sunt transportate materialele până la locul de punere în opera, mijloacele de transport cu precizarea capacității (tonajului transportat) și a numărului acestora.]

 • b) -[Furnizați aici detalii pentru sursele de materiale. Identificați si prezentați sursele pentru materialele principale. Atașați facturi, contracte de Furnizare, oferte etc. pentru materialele principale din care să rezulte că sunteți în relații contractuale cu furnizorii de materiale]

 • c) - [Furnizați detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere, etc. pentru fiecare tip de lucrare.

 • d) - [Furnizați detalii complete privind gestiunea deșeurilor existente si generate avute în vedere, etc., pentru fiecare tip de lucrare. Se va indica locația depozitului de deșeuri]

 • e) -[Furnizați detalii privind subcontractorii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare și lucrările care vor fi executate de aceștia. Modul de abordare în lucrul cu subcontractorii, în raport cu natura activitatilor subcontractate daca este cazul]

 • f) - [Indicați resursele privind personalul cheie si mâna de lucru avute în vedere în conformitate cu graficul de execuție asumat. Ofertantii vor tine cont de lista privind consumurile de manopera rezultate din rulajul propriilor formulare].

 • g) - [Furnizați detalii complete privind utilajele și echipamentul disponibil și propus pentru desfășurarea acordului cadru și nu tot echipamentul deținut de către operatorul economic. Ofertantul va prezenta lista de utilaje si de mașini de transport, specificând si capacitatiile utilajelor si mașinilor de transport. Utilajele ce vor fi folosite in derularea contractului vor respecta reglementările si legislația in domeniu. ]

2 Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii ;

Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executării contractului si descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului, inclusiv listele

cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii.

2.1 Programul calității trebuie să cuprindă:

° construct’0 U* moara vlAsje;

Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității;

Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului și planul de control al calității, verificării și încercării;

Laboratoarele utilizate și autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor- dacă este cazul

Planul calității propus va cuprinde minimum următoarele subpuncte:

Scopul și domeniul de aplicare

Părțile implicate în realizarea lucrării

Modul de asigurare al calității aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertată

Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent

Lista standardelor și prescripțiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrării Controlul documentelor și a datelor

Identificarea și trasabilitatea

Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării

Inspecții și încercări

Controlul AMC-urilor utilizate

Recepția lucrărilor

Perioada de garanție și postgaranție

2.2 Programul privind calitatea construcțiilor trebuie sa asigure realizarea exigentelor specifice :

 • - rezistenta si stabilitate

-siguranța la foc

-siguranța in exploatare

-protecție împotriva zgomotului

-protecția mediului

 • - economie de energie

3 Planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a lucrărilor.

Acesta va conține :

 • •  Masuri generale de prevenire si protecție in timpul lucrărilor de execuție;

 • •  Masuri de protective colectiva;

 • •  Masuri de protecție individuala.

 • 4. Sanatatea oamenilor si protecția mediului

Plan din care sa rezulte ca materialele propuse a fi utilizate nu conțin substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene,deșeuri toxice, sau alte substanțe daunatoare sanatatii oamenilor sau integrității mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerințelor impuse de Legea 137/1995 - Legea protecției mediului

Ca urmare, pentru materialele ce vor fi propuse a fi utilizate se vor prezenta documente de calitate : agreement tehnic, certificate de calitate, certificate de producător , declarative de conformitate sau echivalent. Schimbarea furnizorilor de materiale pe parcursul derulării acordului cadru de lucrări se poate realiza numai cu o notificare prealabila a beneficiarului, respectând condițiile de calitate/pret din propunerea financiara.Aferent fiecărui tip de lucrări ,materialele utilizate vor fi centralizate sub forma de tabel ce va conține următoarele informatii:numele furnizorului,originea materialului,specificațiile producătorii lui,calitatea,greutatea,rezistenta


o CONSTRUCT r

73 MOARA VLĂSIEI

 • 5. Plan de intervenție in situații de urgenta.

Acesta va cuprinde :

 • •  Masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala;

 • •  Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus menționate;

 • •  Date de contact pentru instituțiile cu autoritate in domeniu :pompieri, salvare, aparare civila, agenția de mediu.

Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea lucrărilor si a serviciilor ofertate cu precizările tehnice din Caietul de sarcini, operatorul economic are obligația de a prezenta in propunerea sa tehnica, toate caracteristicile care definesc lucrările si serviciile din oferta.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic - va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelație cu Caietul de sarcini. Ofertantul va anexa propunerii tehnice :propunerea de contract din documentația de atribuire acceptata prin semnarea lui.

Propunerea tehnica va conține:

 • (l)Memoriul tehnic de execuție al lucrărilor de întreținere la drumuri județene cu următoarele obiective:

 • •  Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • •   1.2 Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere drumuri județene : 1 (zile/lOOOmp)

 • •   1.3Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la drumuri județene: 1 (ani)

 • •   1.4Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la drumuri județene : 3 (ani)

 • (2) Memoriul tehnic de execuție al lucrărilor de reparații curente Ia drumuri județene cu următoarele obiective:

 • •  Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • •   Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene: 1 (zile/lOOOmp)

 • •  Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene: 2 (ani)

 • •  Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene: 5 (ani)

 • (3) Memoriu tehnic al lucrărilor de intretinere/proiectare la un pod cu următoarele obiective:

 • •  Descrierea modului de realizare a lucrărilor de proiectare si de execuție

 • •   Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)

 • •   Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri: 1 (ani)

 • •  Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri : 3 (ani)

 • (4)Memoriu tehnic pentru fiecare reper de echipament de siguranța circulației care sa cuprindă toate caracteristicile tehnice ale produselor, materialelor folosite, finisajele, îmbinări, materialul din care este confecționat etc.

 • •   Durata minima de livrare pentru echipament de siguranța circulației (preț unitar): 5 (zile)

 • •   Durata maxima de livrare pentru echipament de siguranța circulației (preț unitar): 10 (zile

 • •  Termenul minim de garanție pentru echipament de siguranța circulației: 3 (ani),

 • •  Termenul maxim de garanție pentru echipament de siguranța circulației: 6 (ani),

• Durata medie de utilizare pe fiecare reper un parte

 • (5) 0fertanții sunt obligați sa fundamenteze pe baza de documente, toate informațiile cuprinse in oferta lor tehnica.

 • (6) Datele si informațiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a acesteia.

 • (7) Orice necorelare intre datele si informațiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da dreptul autoritatii contractante sa respingă in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerința. Ofertantii au obligația de a efectua o vizita pe teren, pe cont propriu, cu înștiințarea autoritatii contractante,ocazie cu care isi vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice si financiare. In cazul neefectuarii vizitei, oferta va fi considerata neconforma.

Organizarea informațiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa se permită validarea conformității ofertei.

Se vor respecta în totalitate prevederile din Regulamentul delegării serviciului public de întreținere si reparare a drumurilor județene , lucrări de arta, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere .

ALTE PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII

înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, executantul lucrărilor are obligația efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ofertantul va prezenta un calendar al activităților care să se încadreze în termenele precizate și care va ține cont de condițiile meteorologice, de condițiile de realizare a Proiectului tehnic și de legislația specifică în domeniul construcțiilor.

Ofertantul câștigător este singurul răspunzător de siguranța lucrărilor de constructie-montaj, amenajari exterioare, de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului, cat si de asigurarea respectării legislației privind încadrarea in munca.

înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, executantul lucrărilor are obligația efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CERINȚE PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE:

 • a) perioada de garanție începe cu data recepției la terminarea lucrărilor de construcții.

 • b) achizitorul va notifica imediat contractorul, în scris, asupra oricăror neconformitati calitative ce apar în perioada de garanție;

 • c) la primirea unei astfel de notificări, contractorul are obligația de a confirma primirea notificării si de a se prezenta pentru constatarea și remedierea in cel mai scurt timp a defecțiunilor.

 • 4.2.Continutul Ofertei financiare

Oferta se va realiza in urma centralizării datelor din oferta tehnica si va cuprinde :

(1) Centralizatorul de tarife unitare

Pentru fiecare poziție de preț prevăzută în listă, se va întocmi câte un deviz ofertă, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formării prețului propus de ofertant. Prețul pe fiecare operație prevăzută în listă va conține ca elemente de fundamentare, materialul, manopera, utilajul, transportul, încheierea de deviz, cheltuielile indirecte și profitul, specifice fiecărui ofertant în parte. Acest preț va fi utilizat pentru întocmirea situațiilor de lucrări și a facturilor pe înfres^perioadă a contractului de delegare de gestiune. Preturile unitare se vor justifica prin prezentarea: centralizatorului financiar al categoriilor de lucrări, lista cuprinzind cantitatile de lucrări, lista consumuri de resurse materiale, lista consumuri cu mana de lucru, lista consumuri de ore funcționare a utilajelor, lista consumuri privind transporturile.

Preturile unitare ofertate pentru fiecare tip de lucrare înscrisa in Anexa 1 vor fi fundamentate prin prezentarea analizelor de preț intocmite de către ofertant pe baza propriilor consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport), precum si a preturilor/tarifelor practicate de furnizori.

Prețul unitar va cuprinde toate costurile necesare executării respectivului tip de lucrare: cheltuielile directe, de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale operatorilor economici, profit, tariful aferent serviciilor de proiectare va fi cuprins in prețul unitar ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Nota:

La categoria proiectare și inginerie vor fi incluse cheltuielile referitoare la proiectarea tehnică propriu-zisă, dar și cele referitoare și asistenta tehnică a proiectantului pe perioada derulării lucrărilor. Documentațiile tehnice pentru obținerea de avize si acorduri in vederea obținerii autorizației de construcție, inclusiv documentația pentru obținerea acesteia vor fi intocmite de către proiectantul desemnat.

Ofertantul va detalia următoarele elemente constitutive precum si modul de calcul al tarifelor ofertate la utilajele de deszăpezire:

 • 1 Valoarea de inventar

 • 2 Durata normala de serviciu

 • 3 Preț combustibil

 • 4 Consumul normat de combustibil

 • 5 Număr anvelope

 • 6 Durata de serviciu anvelope

 • 7 Preț anvelope

 • 8 Număr acumulatori

 • 9 Durata de serviciu acumulatori

 • 10      Preț acumulatori

 • 11       Costuri întreținere periodica

 • 12      Norma de întreținere periodica

 • 13       Cheltuieli indirecte

  • 14

  • 15


Profit

Salarizare deserventului

 • 4.3. Criteriu de atribuire al contractului: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Oferta ce întrunește punctajul maxim va fi declarata castigatoare.

Factori de evaluare, ponderi, punctaj maxim

Factor de evaluare


Pondere



Prețul ofertei


82,65%


82,65pct


Valoarea redeventei


5%


5 pct


Durata de execuție /intervenție


3.5%


3.5 pct


Termenul de garanție


3.85%


3.85 pct


Program de investiții


5%


5 pct


TOTAL


100%


lOOpct


 • (3) . Valoarea redeventei: Valoarea minima a redeventei anuale este 10.000 Euro.

 • (4) . Termenul de execuție

 • •   Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de întreținere drumuri județene, : 1 (zile/1 OOOmp)

 • •  Durata minima de execuție/proiectare pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene si : 1 (zile/1 OOOmp)

 • •   Durata minima de execuție pentru lucrările de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)

 • •   Durata minima de intervenție pentru curatat manual al zăpezii: 5(ore)

 • •   Durata minima de intervenție pentru curatat mecanizat al zăpezii: 6(ore)

 • •   Durata minima de intervenție pentru combaterea poleiului prin imprastiere de materiale antiderapante: 6(ore)

 • (5) .Termenul de garanție.

 • •   Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la drumuri județene: 1 (ani)

 • •   Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la drumuri județene: 3 (ani)

 • •   Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene: 2 (ani)

 • •  Termenul maxim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la drumuri județene: 5 (ani)

 • •   Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri : 1 (ani)

 • •   Termenul maxim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri : 3 (ani)

 • (6) Programul de investiții din surse proprii al operatorului economic cu indicarea valorii acestuia si a termenului de realizare. Valoarea investițiilor nu poate fi mai mica de minimul de 5.500.000 lei. Termenul de realizare nu poate fi mai mare de 12 luni de la semnarea contractului de delegare de gestiune.

 • (7) Indicatorii de performanta

 • 5. CUANTUMUL GARANȚIILOR CE URMEAZA A FI DEPUSE DE CĂTRE OPERATOR

IN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA IN VIGOARE:

 • a) Garanție de participare

Pentru participarea Ia licitație se depune o garanția de participare de 300.000 lei,

 • b) Garanție de bună execuție

Garanția se va constitui după cum urmeaza:


- garanția de bună execuție se constituie in suma fixa de 1 000 0001ei,care se va depune în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria.........................în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

contractului care se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de Ia reglarea plăților și penalităților . Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului

Model de Contract cadru de delegare de gestiune a serviciului de întreținere si reparații a drumurilor județene si a lucrărilor de arta din Județul Brașov aflate in administrarea Consiliului Județean Brașov

Intre:

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul. Eroilor, nr. 5, Municipiul Brașov, județul Brașov, reprezentat legal prin Aristotel Cancescu, cod fiscal [*], cont [*] deschis la Trezoreria municipiului Brașov, reprezentat de Consiliul Județean Brașov prin Președintele Consiliului Județean dl. Aristotel Cancescu, in calitate de beneficiar, pe de o parte, (denumit in cele ce urmeaza „Beneficiarul „)

si

SC [*], persoana juridica [*], cu sediul in [*], avand nr. de înmatriculare Ia Registrul Comerțului [*] CUI [*]cont nr. [*], deschis la [*] reprezentata prin [*] in calitate de operator de servicii de întreținere si reparații drumuri, pe de alta parte, (denumit ]n cele ce urmeaza „Operatorul”)

Beneficiarul si Operatorul vor fi denumiți in mod colectiv „Părțile” si in mod individual „Partea".

In temeiul Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificări le si completările ulterioare; legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ultcrioare;Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, aprobata cu modificări prin Legea nr. 515/2002, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor- cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare; si ca urmare a Hotărârii Consiliului Județean nr [*] din data de 20.06.2013 de aprobare a delegării gestiunii serviciului de inlretinere si reparații a drumurilor județene din Județul Brașov aflate in administrarea Consiliului Județean Brașov,

In considerarea premizelor si a acordurilor reciproce prevăzute in prezentul Contract, Părțile convin după cum urmeaza:

 • 2. DEFINIȚII

In prezentul Contract, cu excepția cazului in care rezulta altfel din context:

Contract              desemnează prezentul Contract, anexele sale si orice document încheiat in baza

lui sau care il modifica sau il completează

Tarife

tarifele unitare plalibile Operatorului pentru indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract, in propunerea tehnica si financiara, conform caietului de sarcini;

Redeventa

suma de bani plătită anual de către Operator Beneficiarului in schimbul incredintarii gestiunii Serviciilor, provenita din veniturile Operatorului obținute din exploatarea investițiilor si din contractele incheiate cu operatorii de utilitati ce efectuează intervenții pe drumurile județene sau la lucrările de arta

Servicii

activitatile componente ale serviciului de utilitate publica de intretinere si reparații a drumurilor județene si lucrărilor de arta, ce sunt in administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, care fac obiectul prezentului Contract astfel cum sunt detaliate in cuprinsul caietului de sarcini;

Forța Majora

orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul Pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut Ia momentul incheicrii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparule ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerata forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Parti;

Zi

zi calendaristica;

An

365 de zile;

Bunuri de retur

bunurile de retur reprezintă acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata Contractului, in scopul îndeplinirii obiectivelor si care, la incetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligații, Beneficiarului; Bunurile de retur sunt indentificate in Inventarul bunurilor aferente serviciului delegat si vor fi predate pe baza unui proces-vcrbal de predare-primire; intra in categoria bunurilor de retur rețeaua drumurilor județene identificata in caietul de sarcini, echipamente de semnalizare rutiera aferente acestora, precum si clădiri, spatii de parcare, spatii de depozitare, necesare pentru desfasurarea aclivitatilor cuprinse in caietul de sarcini, situate in următoarele districte: Sercaia, Cincsor, Soars, Rupea Gara;

Bunuri proprii

bunurile care aparțin Operatorului si sunt utilizate de către acesta pe durata Contractului. La incetarea Contractului acestea raman in proprietatea Operatorului, cu excepția cazului in care Părțile nu prevăd altfel;

Bunuri de preluare

bunuri apartinand Operatorului si care au fost utilizate pentru executarea aclivitatilor specifice prestării serviciului ce face obiectul Contractului

 • 3.     OBIECTUL CONTRACTULUI

  • 3.1.    Obiectul Contractului il constituie delegarea gestiunii serviciului de intretinere si reparații a drumurilor județene si lucrărilor de arta aflate in administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere , atal pe timp de vara cat si pe timp de iarna. Rețeaua de drumuri si lucrări de arta ce fac obiectul contractului sunt prevăzute in inventarul anexa la prezentul Contract.

  • 3.2.    Activitățile specifice Serviciilor ce fac obiectul preznctului Contract constau in, dar fara a se limita la:

 • a)      Executarea lucrărilor reparare si intretinere a drumurilor județene, lucrărilor de arta, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție descrise in regulamentul serviciului si in caietul de sarcini;

 • b)      Verificarea stării tehnice a drumurilor județene, lucrărilor de arta, aflate în administrarea Consiliul Județean Brașov, identificarea, localizarea și remedierea operativă a degradărilor ;

 • c)      Amenajarea, organizarea si exploatarea unui program de investiții din surse proprii ale Operatorului, constând in construirea de statii de transport in comun pe care le va exploata pe toata durata Contractului

 • d)      Amenajarea la nivelul drumurilor a elementelor de siguranța circulației rutiere;

 • e)      Realizarea activitatilor legate de realizarea documentațiilor tehnico-economice aferente drumurilor județene, lucrărilor de arta;

 • 3.3.     Descrierea în totalitate a obiectului Contractului si condițiile delegării sunt stabilite in caietul de sarcini si regulament, care fac parte integranta din prezentul Contract si pe care Operatorul le accepta integral.

 • 3.4.    Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini care prevede detalierea completa a acestora.

 • 3.5.    Operatorul preia in gestiune reteua de drumuri si lucrări de arta conform inventarului anexa la prezentul Contract pe baza de proces verbal de predare primire. In cazul in care Beneficiarul intenționează sa demareze acțiuni de modernizare sau reabilitare pe oricare dintre drumurile județene sau lucrări de arta predate, acestea vor putea fi preluate din gestiunea Operatorului pe baza unei notificări transmise Operatorului si a încheierii unui proces-verbal care va constitui anexa la prezentul Contract, fara nicio alta formalitate suplimentara.

 • 4.    DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  • 4.1. Documentele enumerate mai jos sunt anexe la prezentul Contract si fac parte integranta din acesta:

 • a)       caietul de sarcini;

 • b)       regulamentul serviciului;

 • c)       studiu de oportunitate

 • d)       procesele-verbale de predare-preluare a bunurilor de retur

 • f)        inventarul bunurilor aferente activitatilor delegate;

 • g)       oferta financiara, propunerea tehnica, graficul de prestare a serviciilor, garanția de buna execuție;

 • e)       orice act adițional care se va incheia la prezentul Contract, după caz;

 • 5.    DURATA CONTRACTULUI

Durata pentru care se deleaga Serviciile este de 8 (opt) ani, începând de la data semnării Contractului. Durata poale fi prelungita în condițiile legii.

Prelungirea duratei Contractului va fi consemnata intr-un act adițional care va deveni parte integranta a prezentului Contract si va opera in condițiile legii in vigoare la momentul incheierii actului adițional.

 • 6.     CESIUNE, SUBDELEGARE, SUBCONTRACTARE

Cesiunea sau novatia Contractului este posibila numai in cazul divizării, fuzionării sau infiinlarii unei filiale a Operatorului, cu respectarea condițiilor din prezentul Contract si doar cu aprobarea prealabila a Beneficiarului.

Subdelegarea Serviciilor de către Operator este interzisa.

Subcontractarea Serviciilor sau înlocuirea subconlractantilor este permisa Operatorului daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Exista acordul prealabil al Beneficiarului

Beneficiarului i se prezintă datele de identificare ale subconlractantilor

Contractele care urmeaza sa se incheie cu subcontractantii se încheie in aceleași condiții ca si prezentul Contract si nu sunt de natura sa modifice oferta tehnica si financiara a Operatorului

Contractele încheiate cu subcontractantii prevăd in mod clar partea din Contract pe care o vor executa aceștia

 • 7.     DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Drepturile Operatorului:

 • (1) de a exploata si administra rețeaua de drumuri județene precum si bunurile afectate serviciului de intretinere si reparații care fac obiectul Contractului;

 • (2)     de a incasa după fiecare operațiune efectuata contravaloarea Serviciilor prestate, corespunzător cantitatii si cal itatii acestora si tarifului aprobat de Beneficiar;

 • (3)     de a iniția modificarea si/sau completarea prezentului Contract, in cazul modificării reglementarilor si/sau a condițiilor tehnico->-economice care au stat la baza incheierii acestuia, prin acte adiționale;

 • (4)     sa propună Beneficiarului ajustarea periodica a tarifelor in funcție de influentele intervenite in costurile de operare;

6) de a i se asigura echilibrul contractual pe durata Contractului.

 • 7.2. Obligațiile Operatorului :

 • (1)     sa obțină si /sau sa rcinnoiasca toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele si avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activitali componente a Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;

 • (2)     sa respecte regulamentul serviciului, indicatorii de performanta precum si toate

angajamentele, obligațiile si operațiunile asumate prin prezentul Contract si in caietul de sarcini;

 • (3)     sa respecte programul de lucru convenit cu Beneficiarul si graficul de execuție a

lucrărilor si sa inceapa executarea numai la ordinul scris al Beneficiarului;

 • (4)     sa  furnizeze Beneficiarului, informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate

informațiile si documentele necesare in vederea verificării evaluării funcționarii si dezvoltării Serviciilor, in conformitate cu caietul de sarcini si cu prevederile legale in vigoare;

 • (5)     sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute normele legale in vigoare pentru achizițiile publice;

 • (6)     sa nu subcontracteze Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract si sa nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin Contract, fara acordul scris al Beneficiarului;

 • (7)     sa plateasca redeventa, la valoarea prevăzută si la termenul stabilit in Contract;

 • (8)     sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciilor;

 • (9)     sa ia masurile necesare privind igiena, siguranța la locul de munca si normele de protecție a muncii si evitarea accidentelor;

 • (10)    sa predea Beneficiarului la incheierea Contractului toata documentația tehnico-economica referitoare la aclivitatile efectuate;

 • (11)    sa nu constituie garanții reale asupra bunurilor de retur pe toata durata derulării Contractului, sa le mențină in buna stare si sa le exploateze cu diligenta unui bun proprietar; Utilitățile (apa, curent, etc.) aferente exploatării bunurilor de retur vor fi suportate de Operator pe toata perioada Contractului;

 • (12)    in cazul in care intervin împrejurări care deși neimputabilc Operatorului pot determina modificări in graficul de execuție, Operatorul este obligat sa continue prestarea Serviciilor in noile condiții stabilite de Beneficiar, l'ara a putea solicita încetarea Contractului;

 • (13)    sa prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de incercare si termenul de valabilitate al materialelor utilizate;

 • (14) .   sa asigure exploatarea in regim de continuitate si de permanenta a rețelei de drumuri

județene, potrivit obiectivului stabilit de către Beneficiar;

 • (15)    sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si utilajele la care s-a angajat prin oferta si sa dispună de personalul aferent prestării Serviciilor si sa dimensioneze personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, in funcție de volumul de activitati estimate astfel incat suprafața drumurilor județene sa fie zilnic in stare optima de funcționare prin executarea tuturor aclivitatilor necesare - in funcție de anotimp - in scopul obținerii si menținerii calitatii din caietului de sarcini

 • (16)    sa asigure colectarea si îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de întreținere si reparații a drumurilor județene;

 • (17)    sa transmită periodic precum si ori de cate ori este necesar informări către Beneficiar cu privire la starea drumurilor conform caietului de sarcini referitoare, dar fara a se limita la, starea semnalizării rutiere, deteriorări ale echipamentelor ( parapete, stâlpi de dirijare, borne km. hm, etc.) produse de accidente rutiere sau de furturi, accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident, cauze, pagube produse, orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide pe carosabil), care poate afecta siguranța traficului rutier si starea pârtii carosabile, informații meteo, orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului si a bunurilor aferente acestuia avand obligația de a notifica Beneficiarului aceste împrejurări in cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 2 zile de la identificare;

 • (18)    la încetarea Contractului din orice motiv, Operatorul este obligat sa predea Beneficiarului, pe baza de proces verbal, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, in care se va consemna starea in care au fost preluate;

 • (19)    sa transmită bunurile de preluare in proprietatea Beneficiarului, la solicitarea acestuia exprimata in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • (20)    sa permită Beneficiarului accesul permanent la sistemul de monitorizare si baza de date GPS

 • (21) sa transmită zilnic, in scris, Beneficiarului programul cu drumurile, activitatile programate, numărul de persoane si numărul de utilaje cu care se executa aceste lucrări

(220 sa transfere la incctarea Contractului fara plata si libere de orice sarcini investițiile, pe baza de proces verbal

 • 7.3.    Obligațiile privind realizarea programului de investiții.

 • (1)     Operatorul se obliga sa realizeze un program de investiții din surse proprii in cuantum de [*] lei, ce au in vedere dezvoltarea Serviciilor ce fac obiectul Contractului, care cad exclusiv in sarcina acestuia.

Programul de investiții din surse proprii va consta in finanțarea, realizarea si construirea de statii de transport in comun, astfel cum sunt prevăzute in caietul de sarcini, pe care le va exploata pentru realizarea de venituri. Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor pentru utilizare.

 • (2)     Investiția se va realiza in termen de maxim 12 luni de la dala semnării Contractului, pe baza proiectului prezentat Beneficiarului în termen de 30 de zile de la data semnării contractului si aprobat de către Beneficiar în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

 • (3)     Operatorul este obligat sa folosească investiția realizata, conform destinației stabilite prin Contract si caietul de sarcini. Cuantumul investițiilor va fi verificat si certificat de către Beneficiar.

 • (4)     Operatorul se obliga sa intrcprinda in nume propriu orice demers pentru obținerea documentațiilor si avizelor necesare pentru realizarea investiției, va face cereri, va solicita avize, autorizații sau acorduri, se va prezenta in nume propriu si cu puteri depline in fala autoritatilor publice, va achita taxe si va face orice alte demersuri necesare si utile, toate cheltuielile aferente fiind in sarcina Operatorului.

 • 7.4.    Drepturile Beneficiarului:

 • (1)     de a inspecta drumurile județene ce fac obiectul Serviciilor, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin desfasurarea Serviciilor, verificând respectarea obligațiilor asumate prin Contract precum si pe cele prevăzute in caietul de sarcini;

 • (2)     de a urmări, controla si supraveghea calitatea si eficienta Serviciilor prin verificarea respectării indicatorilor de performanta in tot timpul executării Contractului,

 • (3)     de a coordona execuția investițiilor in scopul realizării acestora intr-o concepție unitara;

 • (4)     de a-si manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare si de a solicita Operatorului încheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri;

 • (5)     de a confirma graficele de execuție prezentate de Operator, care vor conține toate elementele necesare desfășurării activitalii, inclusiv operațiunile si termenele de indeplinire a acestora; Beneficiarul are dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a Contractului in funcție de asigurarea financiara si de condițiile meteo; printr-o notificare transmisa către Operator cu cel puțin 48 de ore inainte de aplicare;

 • (6)     Beneficiarul poate modifica in privința activitatilor pe timp de iama numărul de autovehicule si utilaje cu șofer, numărul de schimburi/autoutilaj si locația, in funcție de fondurile repartizate sau de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii Contractului;

 • (7)     sa sancționeze Operatorul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice in vigoare;

 • (8)     sa verifice, sa solicite refundamentarea si sa aprobe structura, nivelurile si ajustările tarifelor propuse de Operator.

 • 7.5. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1)     sa achite tarifele unitare prevăzute in oferta financiara Anexa la prezentul Contract, in baza documentelor justificative prevăzute in caietul de sarcini si acceptate de către Beneficiar;

 • (2)     sa predea Operatorului toate bunurile, aferente intregii aclivitati, ce se vor intretine si repara de către Operator, cu inventarul existent, libere de sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare ce constituie anexa la prezentul Contract;

 • (3)     sa furnizeze Operatorului Programul anual si lunar de lucrări, in urma primiri propunerilor de la Operator si sa convină cu Operatorul asupra intocmirii graficului de execuție a lucrărilor;

 • (4)     sa desemneze reprezentantul pentru urmărirea prestării Serviciilor;

 • (5)     sa verifice reclamatiile primite, sa le aduca la cunoștința Operatorului;

 • (6)     sa ia act de sesizările Operatorului asupra oricăror anomalii sau disfunctii care impiedica prestația Serviciilor si sa asigure acestuia condiții de desfășurare;

 • (7)     sa nu-1 tulbure pe Operator in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;

 • (8)     sa notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.

  8.


CANTITATEA SI CALITATEA SERVICIILOR, INDICATORI DE PERFORMANTA

 • 8.1.    Indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea Serviciilor prestate, modul de evaluare a acestora si garanțiile acordate fiecărui lip de activitale/'lucrare componenta a Serviciilor sunt prevăzute in caietul de sarcini si in regulamentul serviciului.

 • 8.2.    Indicatorii de performanta se refera la:

 • (1) calitatea activitatilor prestate

 • (2) răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau a autorității contractante

 • (3) Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobat(fizic si valoric)

 • (4) Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

 • (5) Gradul de indeplinire a termenelor de execuție

 • (6) Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

 • (7) Caracteristicile aparente ale drumului

 • (8) Caracteristicile pentru lucrările de arta

  • 8.3.    Lunar sau trimestrial, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov vor verifica respectarea indicatorilor de performanta.

 • 9. RECEPȚII, ASIGURĂRI,GARANȚII

  • 9.1.    Recepție

   • 9.1.1.  Documentele pentru recepția Serviciilor prestate in legătură cu operațiunile de întreținere si reparații pe timp de vara si pe timp de iarna sunt cele prevăzute in caietul de sarcini precum si de reglementările normative in vigoare.

   • 9.1.2.   Recepția Serviciilor se va face saplamanal sau ori de cate ori este necesar, in zilele stabilite de comun acord de reprezentanții desemnați ai Pârtilor. Cu ocazia recepției se va încheia un proces verbal la terminarea lucrărilor semnat de reprezentanții Pârtilor. Pe baza proceselor verbale de recepție Operatorul va intocmi situații de lucrări si un centralizator al lucrărilor care vor fi înaintate spre verificare si decontare Beneficiarului.

   • 9.1.3.   Operatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situațiile de lucrări.

   • 9.1.4.  Operatorul are obligația de a intocmi propuneri lunare in urma verificărilor din teren care vor fi analizate de către Beneficiar urmând ca propunerile considerate întemeiate de către Beneficiar sa fie incluse in programul de lucru pe luna următoare.

   • 9.1.5. In cazul in care Operatorul sesizează Beneficiarului anumite probleme aparute in executare/prestarea Serviciilor va propune Beneficiarului executarea unor operatuni care se impun pentru remedierea respectivelor probleme. In cazul in care in programul lunar sunt prevăzute lucrări de natura celor menționate in prezentul articol, acestea se vor realiza cu prioritate.

 • 9.1.4. Documentele primare se vor păstră si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea documentelor respective, la Operator pentru a fi puse la dispoziția Beneficiarului si a organelor de control abilitate ori de cate ori este nevoie.

 • 9.2. Asigurări

  • 9.2.1.  Operatorul răspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfășurare a Serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programele anuale, lunare si/sau zilnice si prin graficele de execuție. In acest sens, Operatorul se obliga sa incheie in termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o polița de asigurare complexa pentru toate riscurile aferente prestării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o suma asigurata care sa acopere integral eventualele prejudicii ale Beneficiarului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se refera la cutremure, inundații, incendii si explozii, riscuri electrice si stricarea utilajelor, furt, accidente de munca cauzale de manipularea utilajelor si materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, accidente rutiere survenite ca urmare a executării sau neexecutarii activitatilor componente ale Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;

  • 9.2.2.  Operatorul va încheia si prezenta Beneficiarului si asigurări pentru cantilatile de indicatoare rutiere si parapete direcționale, aprovizionate si montate in urma programului primit de la Beneficiar

  • 9.2.3.  In mod regulat si cel puțin o data pe an, Operatorul va comunica Beneficiarului un tabel, in care va fi cuprinsa o enumerare a polițelor de asigurare in vigoare. Polițele si modificările lor sunt tinute la dispoziția Beneficiarului. Operatorul se obliga sa-1 informeze pe Beneficiar despre orice incctare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implica o schimbare semnificativa in ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul va informa Beneficiarul si asigurătorul ori de cate ori arc Ioc o schimbare de situație, prezenta sau potențiala, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător;

  • 9.2.4.  Oricând considera ca este necesar, Beneficiarul poale recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei parti mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 9.3. Garanția de buna execuție

Operatorul va constitui o garanție de buna execuție pentru activitalile de întreținere si de reparații curente in cuantum fix de 1.000.000 lei care se va depune în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria [*] in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului. Garanția de buna execuție se constituie in numerar si se va restitui la data încetării Contractului in termen de 30 de zile de la reglarea plăților si penalităților. Contul astfel deschis este purtător de dobanda in favoarea Operatorului.

Constituirea garanleiei de buna execuție de către Operator constituie o condiție suspensiva pentru intrarea in vigoare a Contractului.

 • 10. TARIFE, REDEVENTA

  • 10.1.   Tarile

   • 10.1.1. Tarifele aferente Serviciilor sunt cele prevăzute in oferta financiara anexa la Contract.

   • 10.1.2. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea facturilor lunare, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor, sub condiția ca acestea să fie insotite in mod obligatoriu de documentele specifice activilatilor de întreținere si reparații prevăzute in caietul de sarcini si de legislația in vigoare in funcție de anotimp, respectiv proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor in original confirmat de către Beneficiar, documente de calitate pentru materialele puse in opera, situație de lucrări acceptata de responsabilul de zona care sa precizeze dala si numărul contractului conform caruia se emite si perioada in care au fost executate lucrările aferente precum si orice alte documente care confirma prestarea Scrvciilor pe care Beneficiarul le solicita.

   • 10.1.3. Prezentarea facturilor cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale Contractului, amana scadenta termenului de plata, daca Beneficiarul sesizează neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 30 de zile de la primirea acestora.

   • 10.1.4. Beneficiarul nu efectuează plăti in avans si nici lucrări care nu au fost comandate sau care nu au fost incluse in caietul de sarcini

   • 10.1.5. In valoarea tarifelor Operatorul isi asuma acoperirea completa a tuturor costurilor legate de prestarea Serviciilor, inclusiv cele neprevăzute.

   • 10.1.6. Ajustarea tarifelor se va face numai cu aprobarea Consiliului Județean Brașov, in funcție de influentele intervenite in costurile de operare, (funcție de nivelul mediu al indicatorului de inflație sau deflatiei prevăzut in buletinele statistice ale INS) la solicitarea oricărei Parti, pe baza unei formule de calcul aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

   • 10.1.7. Nivelul tarifelor pentru plata Serviciilor se fundamentează pe baza costurilor de producție si exploatare, a costurilor de întreținere si reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din Contract si include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării si modernizării infrastructurii administrate, precum si profitul Operatorului.

  • 10.2. Redeventa

Redeventa anuala care se va plăti de către Operator Beneficiarului este echivalentul in lei a sumei de [*] euro care se va plăti in lei la cursul BNR afișat pentru ziua plătii.

Redeventa se va achita in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a Contractului.

11. încetarea contractului

 • 11.1. Cazuri de încetare a Contractului

 • (1)     la expirarea duratei stabilite prin Contract, daca Părțile nu convin in scris, prelungirea acestuia in condițiile legii;

 • (2)     prin acordul scris al Pârtilor;

 • (3)     in cazul in care cazul de Forța Majora durcaza mai mult de 2 luni de zile;

 • (4)     prin reziliere unilaterala de către Beneficiar printr-o notificare transmisa Operatorului cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterala va produce efecte, caz in care Operatorul se obliga sa plateasca cu titlu de clauza penala Beneficiarului o suma egala cu 5.500.000 lei dacă rezilierea unilaterală are loc în primul an contractual sau o suma egala cu 1.000.000 lei daca rezilierea unilaterala are loc in următorii ani contractuali, respectiv începând din anul 2 pana in anul 8 inclusiv, si sa asigure continuitatea prestării Serviciilor in condițiile stipulate in prezentul Contract, pana la preluarea acesteia de către Beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data incelarii Contractului, in următoarele cazuri:

 • a)      Operatorul nu executa lucrări de calitate si in conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripțiile si standardele in vigoare si nu remediază lucrările necorespunzatoare calitativ in termen de maxim 6 luni, deși a fost notificat in acest sens de Beneficiar;

 • b)      Daca pe parcursul desfășurării Contractului apare o intarziere privind plata Redeventei datorate de Operator mai marc de 15 zile;

 • c)      In cazul in care împotriva Operatorului s-a declanșat procedura dizolvării in condițiile Legii nr. 31/1990

 • d)      Operatorul nu respecta termenul de realizarea a investițiilor la care s-a obligat prin oferta anexa la Contract cu mai mult de 15 zile si/sau nu realizează investițiile in cuantumul Ia care s-a obligat, cuantumul investițiilor urmând a fi certificat de către Beneficiar.

 • e)      Operatorul are mai mult de 3 (trei) abateri repetate de la indicatorii de performanta si nivelele de servicii prevăzute in caietul de sarcini;

1) Operatorul subcontracteaza Serviciile fara acordul Beneficiarului sau incalca interdicția de subdelegare a Serviciilor;

 • g)      In perioada de garanție, Operatorul nu remediază deficientele Serviciului in termenele de remediere prevăzute in caietul de sarcini, iar perioada de intarziere depășește 50 zile de la notificarea Beneficiarului;

 • h)     in cazul in care Operatorul nu întregește cuantumul garanției de buna execuție cu suma reținuta de către Beneficiar conform caietului de sarcini sau prezentului Contract in termen de 15 zile de la data la care Beneficiarul a reținui suma respectiva;

 • (5)     prin reziliere unilaterala de către Beneficiar printr-o notificare transmisa Operatorului cu 15 zile inainte de data la care rezilirea unilaterala va produce efecte, caz in care Operatorul se obliga sa plateasca cu titlu de clauza penala Beneficiarului o suma egala cu 500.000 lei, in următoarele cazuri:

 • a)      Operatorul nu prezintă polițe de asigurare in condițiile prevăzute la art. 9.2.1 si art. 9.2.2. din Contract;

 • b)      operatorul nu constituie garanția de buna execuție conform disp. art. 9.3. din prezentul Contract;

 • (6)     prin denunțare unilaterala de către Beneficiar in cazul in care interesul local sau național o impune sau in cazul in care Beneficiarul este supus unui proces de reorganizare avand ca rezultat modificări in competenta sa administrativa;

 • (7)     (8) Operatorul are dreptul de a solicita instanței competente rezilierea prezentului contract, in cazul in care Beneficiarul nu onorează plata facturilor pentru o perioada mai mare de 100 de zile de la termenul scadent.

 • 11.2.   Transferul bunurilor la incetarea Contractului

 • a)      Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Beneficiarului, la incetarea Contractului, inclusiv investiția realizata din surse proprii ale Operatorului; Obligația de a incheia procesul verbal de prealuare a Bunurilor de retur nu necesita indeplinirea niciunei alte formalilali din partea Beneficiarului. In caz de refuz de semnare a procesului verbal de predare primire, in sarcina Operatorului se vor aplica penalitati in cuantum de 0,1%/zi de intarziere, calculate la valoarea redeventei plătite in anul anterior pana la indeplinirea obligației de predare

 • b)      Bunurile proprii raman in proprietatea Operatorului la expirarea Contractului;

 • c)      Bunurile de preluare pot reveni Beneficiarului la expirarea Contractului in măsură in care acesta din urma isi manifesta intenția de a prelua bunurile respective in schimbul plătii unei compensări egale cu valoarea contabila actualizata; la data incetarii Contractului, Operatorul este obligat sa prezinte Beneficiarului un inventar al bunurilor de preluare iar Beneficiarul are dreptul ca in termen de 7 zile sa isi manifeste voința de a le achiziționa specificând si termenul in care va incheia contractul de vanzare cumpărare

 • 11.3.   încetarea Contractului nu afecteaza executarea obligațiilor scadente intre Părțile Contractante si

nu exonerează Partea in culpa, in caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

12. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 12.1. Penalitățile aplicabile, cu titlu de daune interese, pentru neindeplinirca in totalitate sau in parte a Serviciilor ce fac obiectul Contractului, in legătură cu aclivitalile de intretinere si reparații sunt prevăzute in caietul de sarcini.

 • 12.2.   Simpla implinire a termenelor de execuție a lucrărilor sau activitalilor componente ale Serviciilor prevăzute in caietul de sarcini sau a oricăror alte termene prevăzute in prezentul Contract sau in caietul de sarcini produce efectele depline a unei puneri in intarziere a Operatorului.

 • 12.3.   Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a obligației de plata obliga Operatorul la plata către Beneficiar a unor penalilati in cuantum de 0,10%/zi de intarziere din suma restanta. Plățile se vor considera prioritar in contul penalităților (pana la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redeventei prestate.

 • 12.4.   Modul de aplicare a sancțiunilor de către Beneficiar

Toate sumele pe care Operatorul are obligația sa le plateasca către Beneficiar, cu titlu de daune - interese , stabilite conform prevederilor caietului de sarcini si prezentului Contract, vor fi facturate de Beneficiar. Operatorul are obligația de a achita aceste facturi in termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de ncachilare a acestora in termenul stabilit Beneficiarul va executa garanția de buna execuție a Contractului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare Beneficiarul va formula acțiune in instanța prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate prin procedura ordonanței de plata.

 • 12.5.    Operatorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Operatorului.

 • 12.6.   întrucât rețeaua de drumuri impreuna cu bunurile si echipamentele aferente acestora trec in

intretinerea si repararea lor, Operatorului acesta este in mod exclusiv răspunzător de orice prejudiciu creat drumurilor (definite potrivit art. 2 si 14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) precum si bunurilor si echipamentelor aferente acestora pe perioada derulării Contractului, cauzat de orice acțiuni sau inacțiuni ale sale, ale personalului sau ale colaboratorilor, indiferent de modalitatea juridica a colaborării, precum si de eventualele accidente produse din culpa sa. In situația in care orice tert va acționa in justiție Beneficiarul pentru orice prejudiciu cauzat ca efect al intretinerii si reparării rețelei de drumuri ce face obiectul prentului contract, pe perioada in care prezentul contract este in vigoare, dar si după incetarea acestuia, pentru orice prejudiciu cauzat ca efect al intretinerii si reparării rețelei de drumuri, Operatorul este de acord sa preia calitatea de parat in aceste eventuale procese, urmând a-si face apararea in aceasta calitate.

 • 12.7.    Operatorul este răspunzător alai de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata Contractului.

 • 13. Legea aplicabila si soluționarea litigiilor

Prezentul Contract este supus legii romane. Orice divergente sau neintelegeri aparute in legătură cu prezentul Contract sau referitoare la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau incetarea acestuia sau la incalcarea sau nulitatea oricărei prevederi a acestui Contract vor fi soluționate in prealabil de către Parii pe cale amiabila iar in caz de eșec al negocierilor, de către secția de contencios administrativ a Tribunalului Brașov.

 • 14. CLAUZE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

  • 14.1.   Părțile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, in cazul apariției unor circumstanțe care lczeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii Contractului.

  • 14.2.   In situația in care, independent de Operator si de voința sa, de prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natura sau, in general, evenimente grave si neprevăzute, datorate sau nu Beneficiarului, altereaza echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarile/ajustarile de preturi, Părțile convin sa renegocieze termenii si condițiile Contractului, in urma notificării scrise provenind de la oricare dintre Parti, in scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

  • 14.3.   In acest caz, Părțile se angajeaza sa depună toate diligentele pentru a ajunge la o intelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract in termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute in alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu inca atat o singura data, la cererea oricăreia dintre Parti.

 • 15. NOTIFICĂRI

  • 15.1. Orice notificări sau alte comunicări necesare sau permise conform prezentului Contract se vor comunica numai in scris in limba romana prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax cu confirmare primire sau e-mail cu confirmare primire sau inmanate direct Pârtii careia ii sunt adresate, la adresele menționate mai jos:

Către: Consiliul Județean Brașov

Către:


Brașov, str. Eroilor nr.5, județul Brașov

e-mail:


fax:


e-mail: fax:

In atentia [.j                                                                        In atentia:[.J

sau la orice alta adresa indicata de oricare Parte si comunicata ulterior celeilalte Parti prin notificare scrisa transmisa conform prezentului articol. Fiecare notificare sau orice alta comunicare care va fi predata personal sau expediata prin posta sau intr-unui dintre modurile descrise mai sus, va fi considerata recepționată in mod adecvat (i) in ziua in care este predata destinatarului (confirmarea de primire, confirmarea de predare, declarația sau confirmarea curierului fiind considerate dovezi concludente, insa nu limitative, ale predării către destinatar, e-mail cu mesajul rclurn receipt, raport fax) cu excepția cazului in care notificarea se transmite prin fax caz in care se considera recepționată in prima zi lucratoare după cea a fost expediata sau (ii) la momentul la care destinatarul refuza primirea notificării sau comunicării respective in urma prezentării.

 • 15.2. Notificările sau comunicările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 16. Forța majora

  • 16.1.   Forța majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul Pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indcplinirca contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou. enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerata forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti

  • 16.2.   Forța majora este constatata printr-un certificat emis de către Camera de Comerț si Industrie a României a cărui solicitare, care se va realiza in cel mai scurt timp, si obținere revine pârtii care o invoca si constituie o cauza de exonerare de răspundere care scutește partea care o invoca de indcplinirca acelor obligații pe care cazul de forța majora le impiedica. Partea care invoca forța majora este obligata sa furnizeze celeilalte parti certificatul emis de Camera de Comerț si Industrie a României, in termen de 2 zile de la data obținerii acestuia.

  • 16.3.   Daca o parte nu poate sau nu va putea sa isi indeplineasca obligațiile contractuale datorita unui caz de forța majora, atunci va notifica de indata celeilalte parti evenimentele care reprezintă un caz de forța majora si va nominaliza obligațiile de la indeplinirea carora este sau va fi impiedicata, dar nu mai târziu de 7 zile de la dala producerii evenimentului.

  • 16.4.   Daca Operatorul nu notifica Beneficiarul, in termenul prevăzut la art. 16.3., cu privire la apariția unui caz de Forța Majora, Operatorul va fi obligat la plata de daune-interese in cuantum egal cu valoarea prejudiciului produs Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligației de notificare in termenul convenit.

  • 16.5.   Executarea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

  • 16.6.   Partea care invoca forța majora va lua orice masuri si va inlreprinde orice acțiuni in vederea limitării consecințelor. Partea care invoca forța majora va fi scutita de indeplinirea sau de indeplinirea in termenul stabilit a obligației pe care este impicdicat sa o execute. După incetarea cazului de forța majora va transmite o notificare celeilalte parti, in termen de 5 zile de la incctare.

  • 16.7.   Daca partea care invoca cazul de forța majora fusese deja pusa in intarzicre cu privire la o obligație inaintea apariției cazului de forța majora atunci aceasta nu va fi liberata de indeplinirea obligației respective.

  • 16.8.   Daca prestarea unor parti substanțiale din serviciile ce fac obiectul contractului este impiedicata pe o perioada mai mare de 2 luni datorita unui caz de forța majora, atunci oricare dintre parti ii poate transmite celeilalte parti o notificare referitoare la rezilierea contractului. In acest caz, rezilierea va intra in vigoare la 14 zile după transmiterea notificării de reziliere, iar concesionarul va preda toate documentele deja elaborate si va notifica concedentul in vederea incheierii unui process verbal de predare primire a bunurilor de retur.

17. ALTE CLAUZE

 • 17.1.   Renunțări

Renunțarea de către o Parte Ia oricare dintre drepturile sale născute din prezentul Contract sau din prevederile legale aplicabile nu va fi valabila decât daca renunțarea respectiva este formulata in scris in mod expres si este semnata de către Partea in cauza. Renunțarea de către una dintre Parti la drepturile sale in cazul incalcarii uneia dintre prevederile prezentului Contract nu va produce efecte in legătură cu nici o alta prevedere a prezentului Contract si nici nu va fi considerata drept o renunțare in legătură cu o inculcare ulterioara a prevederii contractuale pentru care s-a formulat respectiva renunțare. Nici o prelungire a termenului de indeplinire a unei obligații sau de exercitare a unui drept prevăzute in prezentul Contract nu va fi interpretata ca o prelungire a termenului de indeplinire a unei alte obligații sau acțiuni, întârzierea exercitării de către o Parte a unui drept care ii este conferit prin prezentul Contract sau de dispozițiile legale aplicabile sau ncexercitarca dreptului respectiv nu va fi interpretata ca o renunțare la acest drept.

Fiecare Parte din prezentul Contract este de acord sa isi îndeplinească, sa semneze, sa execute si sa predea obligațiile care ii revin in virtutea prezentului Contract si se va îngriji ca fiecare dintre asociații, personalul de conducere, si/sau angajatii sai sa isi exercite atribuțiile, sa semneze, sa perfecteze si sa predea orice înscrisuri, documente, instrumente si acte care le pot fi cerule in mod rezonabil pentru îndeplinirea efectiva si implementarea integrala a prevederilor prezentului Contract si a drepturilor si obligațiilor Pârtilor in conformitate cu acesta

 • 17.2.   Independenta Clauzelor

Daca una dintre prevederile prezentului Contract este declarata nula, ilegala, sau neaplicabila in orice privința, acest lucru nu va afecta sau prejudicia valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. In acest caz, Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-crcdinta in vederea înlocuirii acelei prevederi cu o noua prevedere, dar care sa difere in cea mai mica măsură posibila de prevederea înlocuita.

 • 17.3.   Modificări

Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat intre Părțile Contractante.

 • 17.4.   Integralitate

Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini si regulamentul serviciului, Părțile avand obligația de a aplica respecta in totalitate, obligațiile si sarcinile stabilite prin aceste acte care au caracter obligatoriu.

 • 17.5.   Intrarea in vigoare

Prezentul Contract intra in vigoare la data constituilii garanției de buna execuție si a fost încheiat in 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru Beneficiar si un exemplar pentru Operator.

Beneficiar                                                                          Operator

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA DE ADMINISTRARE DRUMURI ȘI PODURI Anexa 1M


SITUA TIE

privind drumurile publice județene - delegare in gestiune

Nr. crt.

Categoria si nr.drumului,localitatea de început,localitatea principala de pe traseu.Localitatea principala

Poziții km.ale sectoruluițde la

Lg sector de drum Pe tip de îmbrăcăminte

Suprafețe mp

Stare drum

km... la km...)

IA

BC

PV

IAU

P

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

DJ 101 Râșnov-U.M.01454

L= 9,100 km

0+000-9+100

-

-

-

-

9.100

-

50.050.00 1

M

2

DJ 10lA:DJ 103C(ICA Ghimbav)-Ocolitoarea mare a municipiului Brașov L=7,500 km

0+000-7+500

7,500

41.250.00

R

3.

DJ 102 Viștea de Jos(DJ 103D) - Drăguș Lg=6,300 km

0+000 - 6+300

-

-

-

-

6,300

-

34.650,00

R

4.

DJ 102A Olteț (DNl)-Rucăr sat Lu= 3,462 km

0+000-3+462

3,462

-

-

-

-

20.772,00 .

B

5.

DJ102B: Șercâița(DJ 104A) - Mănăstirea Bucium

L,. = 6.100 km

0+000-6+100

6,100

33.550,00

R

6.

DJ 102 C: Breaza(DJ 103 F)~ Mănăstirea Breaza

L= 3,700 km

0+000 - 3+700

0,800

2,900

20.750.00

M

DJ 102 E: DJ 103 B - Teliu(DN 10) Lg= 2,300 km

0+000 - 2+300

2,300

13.800,00

B

8.

DJ 102 F :Sâmbăta de Jos(DN 1) - Drăguș Lg = 4.800 km

0+000-4+800

4,800

26.400,00

M

9.

DJ 102 G: Victoria(DJ 105C)-Viștișoara

- Stațiunea Sâmbăta

Lr = 9,900 km

0+000 - 9+900

9,900

54.450.00

M

10

DJ 1021: lim. jud. Prahova- DN 1A-

Șanțuri

Lg=l3,684 km

49+910-

52+910

52+910-

63+594

1.594

-

-

-

12,090

-

9.564,00

66.495,00

R M

11

DJ 103: Brașov - Sânpetru - Bod - lim. jud. Covasna

ln.= 17,987 km

0+000 - 4+305

4+305- 17+987

4,305

13,682

-

-

-

-

-

25.830,00

82.092.00

B B

12

DJ 103A: Brașov - Cărpiniș - Tărlungeni

- Zizin - Dălghiu

Lg=38,500 km

0+000 -

3+350

3+350 -

14+000

14+000-21+000

21+000-28+000

28+000-32+000

32+000-38+500

3,350

10,650

-

7,000

7,000

6,500

4.000

20.100.00

63.900,00

38.500,00

38.500,00

22.000.00

35.750,00

B B M

R R

B

13

DJ 103B: Săcele - Cărpiniș - Tărlungeni -Budila-Teliu - lim. jud. Covasna Lr= 17.750 km

0+000 - 0+490

0+490 - 2+450

2+450-17+750

15,300

-

-

0,490

1,960

-

-

2.940,00

11.760.00

91.800,00

B B B

Nr. crt.

Categoria si nr.drumului,localitatea de început,localitatea principala de pe traseu.Localitatea principala

Poziții km.ale sectoruluițde la km... la km...)

Lg sector de drum Pe tip de îmbrăcăminte

Suprafețe mp

LA

BC

PV

IAU

P

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

DJ 103C: Ghimbav - Brașov

Lg=8,180 km

0+000-1+300

1+300-4+000

4+000-8+180

-

1,300

2,700

4,180

-

7.800,00

16.200.00

25.080,00

B

B

B

15

DJ 103 D Viștea de Jos(DNl)- Viștea de Sus -Vistisoara

Lg=9,320 km

0+000 - 5+500

5+500 - 9+320

5,200

-

0,300

3,820

32.850.00

21.010.00

B

R

IC

i DJ 103F: Voila - Voivodeni - Pojorta -Breaza

L= 13.300 km

0+000- 13+300

4,800

8,500

79.800.00

B

1'

DJ I03G: Măieruș (DJ 131) — lim.jud.Covasna

LR=2.385 Km

0+000-2+385

1.300

1.085

14.310.00

B

DJ 104: Șercaia- Pârău - Veneția de Jos -Comăna - Cuciulata - Fântâna - Hoghiz L,.=23,830 km

0+000 - 23+830

*

23,830

142.980,00

R

ÎS

DJ 104 A: Perșani - Șinca Veche-Șercăița - Bucium - Mărgineni - Sebeș -Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus - Victoria L.= 45,850 km

0+000-0+260 0+260 - 3+240 3+240 - 45+000 45+000-45+850

8,000

2,980

-

0,260

33,760

0,850

-

-

1.560.00

17.880.00

250.560,00

5.100,00

B

M

M

M

2(

DJ 104B Făgăraș - lleni - Hârseni -

Sebeș

0+000-4+604

4+604- 13+862

1.500

-

-

4,604

7.758

-

-

27.624,00

55.548.00

M M

L.- 13,862 km

2

DJ 104C: Făgăraș - Hurez—Săsciori -

Recea

13.200 km

0+000 -4+972

4+972-13+200

-

4,972

8,228

29.832,00

49.368.00

B M

DJ I04D. Făgăraș - Șoarș - Bărcut- lim. jud. Sibiu

L.= 27,400 km

0+000-1+960

1+960- 10+200

10+200-12+200 12+200-12+500 12+500-14+300 14+300-19+300 19+300-27+400

2,000

1,800

1,960

8,240

0,300

5,000

8,100

11.760.00 49.440.00 12.000.00 1.800,00

10.800,00

30.000.00

44.550.00

B M M M R R R

23

DJ I04E Șinca (DN 73A)-Mânăstirea Șinca-Coinplex al Fundației Orlodox-Culturala

" Maica Sfânta-Bucuria Neașteptata” Lg=3.420 Km

0+000-3+420

3,420

20.520,00

B

24

DJ 104F: DN13 - Mănăstirea Bunești

U= 1.000 Km

0+000-1+000

1.000

6.000,00

B

25

DJ 104 J: DJ 104 D(Făgăraș) - Calbor -

Boholț

1^=12,080 Km

0+000- 1+981

1+981-7+900

7+900-12+080

5,919

-

-

-

1,981

4,180

-

10.895,50

35.514,00

22.990,00

B

R

B

26

DJ 104K: Comăna de Jos - Crihalma -

Ticușu Nou - Ticușu Vechi

10,947 km

0+000 - 2+680

2+680 - 8+680

8+680-10+947

2,680

2,267

-

-

6,000

-

-

16.080,00

36.000,00

13.602.00

B B

B

Nr. cit.

Categoria si nr.dnimului,localitatea de început,localitatea principala de pe

Poziții km.ale sectorului! de la

Lț sector de drum

Pe tip de îmbrăcăminte

Suprafețe mp

traseu.Localitatea principala

km... la km...)

IA

BC

PV

IAU

P

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

DJ 104 L Dacia - Viscri - Bunești

L.= 15,O13 km

0+000-9+013

9+013-15+013

6.000

-

-

-

9,013

-

49.571,50

36.000,00

M

M

28

DJ 104N: Comăna de Jos (DJ 104) —

Comăna de Sus

1^=4,300 Km

0+000-4+300

4,300

25.800.00

B

4

DJ 105: Voila - Cincșor - Cincu - lim. jud. Sibiu

18.843 km

0+000- 18+843

5.000

13,843

113.058.00

M

30

DJ 105A: lim. jud. Sibiu - Cincu - Rotbav

 • - Șoarș - Văleni - Lovnic - Jibert - Dacia

 • - Rupea

Lg= 52.820 km

29+473 -

37+473

37+473 -

41+608

41+608-

61+800

61+800 -

65+000

65+000 -

81+600

81+600-

82+293

8,000

3.200

0,108

0,585

20,192

16,600

4.135

48.000.00

22.742,50

121.152,00

19.200,00

99.600.00

4.158,00

B

R

R

B M

M

31

DJ 105B. Sâmbăta de Jos - Sâmbăta de

Sus - Stațiunea Sâmbăta

1^=14.620 km

0+000- 14+620

14,620

87.720,00

B

32

DJ 105C: Ucea de Jos - oraș Victoria

Lg= 8,731 km

0+000-6+300

6+300-8+731

6,300

2,431

-

-

-

-

37.800,00

14.586.00

M M

33

DJ 105D: DJ 105A(Statiunea Băile

Rodbav) -

DJ 105

U= 3.278 km

0+000-3+278

3,278

19.668.00

M

34

DJ 105P: Ucea de Sus - lim. jud. Sibiu

Lg= 3,800 km

0+000 - 1+500

1+500-3+800

1,500

2.300

-

9.000.00

12.650.00

B

R

35

DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A)-Vladeni (DNl)-Dumbrăvița

I.,.= 8,570 Km

0+000-8+570

8,570

47.135.00

R

36

DJ 106A: DN73A- Paltin

Lg= 3,300Km

0+000-3+300

3,300

19.800.00

B

37

DJ 106 B: Vulcan(DJ 112 A) - Holbav -

Paltin(DJ 106A)

Lg= 13,300 km

0+000 - 6+240

6+240-13+300

6.240

-

-

-

7.060

-

37.440,00

38.830.00

B

R

DJ 107: DN1- Gara Ucea

0+000-0+357

-

-

1 -

0,357

-

2.142.00

B

U= 0.357 Km

-------r

x

39

DJ 107B: DN 1 - Feldioara

Lg= 1,931 Km

0+000- 1+931

1.931

10.620,50 p

L

X B

40

DJ 107C : VadfDN 73 A) - Poiana Narciselor

0+000-3+100

-

-

-

3,100

-

18.600,00 1

B

L,.= 3,lOOKm

I

41

DJ 107D : DJ 104 B- Râușor

L.= l,550Km

0+000- 1+550

1,550

9.300,00 1

M

Nr.

Categoria si nr.drumului,localitatea de

Poziții km.ale

Lj sector de drum

Suprafețe 1

cri.

început,localitatea principala de pe traseu.Localitatea principala

sectoruluitde la

Pe tip de îmbrăcăminte

mp

km... la km...)

LA     |

BC

PV

IAU

p

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42

DJ 107E:DJ105C - Corbi

U= 2,750Km

0+000-2+750

2,750

15.125,00

M

43

DJ 108 llărman (DJ 112A)- Sâmpelru 1^=4,380 km

0+000-4+380

4,380

26.280.00 1

B

44

DJ 108 A: DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ 104 A)

U=0.420 km

0+000 - 0+420

0,420

2.520.00

B

45

DJ 108B : DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus - Valea Sâmbetei

L.=5.000 km

0+000 - 5+000

5,000

27.500,00

R

46

DJ 109: Beclean(DNl)- Luța - Ludișor -

0+000-5+000

-

-

-

-

5,000

-

27.500.00

R

VoivodenifDJ 103F)

5+000 - 8+000

3,000

-

-

-

-

18.000,00

B

Lg= 8,000 km

47

DJ 109 A: BccleanfDN 1)- Hurez

Lr=5.000 km

0+000-5+000

5,000

27.500,00

R

48

DJ 109 B :DJ 104 D - Mănăstirea Făget

Lj.= 1.500 km

0+000- 1+500

1,500

8.250.00

R

49

DJ 110: DC5 - între Văi -lim.com.Poiana

0+000-6+000

6,000

-

-

-

-

-

36.000,00

B

Mărului (spre corn. Vulcan)

U= 7.000 Km

6+000-7+000

-

-

-

-

-

1,000

5.500,00

R

5(

DJ 111: DJ 112A-Colonia 1 Mai

Lg= 1,450 Km

0+000-1+450

1.450

8.700,00

B

5

DJ 112: I iărman - Podu Olt - lim. jud. Covasna

0+000-10+100

10,100

-

-

-

-

-

60.600,00

B

10,100

5:

DJ 112A Hărman - Bod - Hălchiu -

0+000-22+800

22,800

-

-

-

-

-

136.800.00

B

Codlea - Vulcan - DN73A

22+800-26+050

3,250

-

19.500.00

B

Lg= 38.980

26+050-38+980

12,930

-

-

-

-

-

77.580.00

B

52

DJ 112B: Cristian - Vulcan

Lg= 5,030 km

0+000 - 5+030

5.030

30.180,00

B

5z

DJ 112C: Hălchiu - Satu Nou -

0+000 - 2+700

2,700

16.200.00

B

Dumbrăvița- Vlădeni

2+700-5+000

-

2,300

12.650,00

M

Lg=15,500km

5+000-8+200

-

3.200

17.600.00

R

8+200-10+500

2,300

-

-

13.800,00

B

10+500-

-

5,000

-

27.500,00

M

15+500

5^

DJ 1 12D: 1 ărlungem - Cărpiniș - Prejmer

0+000 - 2+000

2.000

12.000.00

B

- Lunca Câlnicului

2+000-7+218

5,218

-

31.308,00

B

Lg= 11,330 km

7+218-11+330

-

-

-

4,112

-

-

24.672.00

B

Nr.

| Categoria si nr.drumului,localitatea de

Poziții km.ale

L, sector

de drum

Suprafețe

crt.

început.localitatea principala de pe traseu.Localitatea principala

sectorului(de la

Pe tip de îmbrăcăminte

mp

km... la km...)

IA

BC

PV

IAU

p

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

56

DJ 1 12E: I ohanu Vechi — Tohanu Nou Lg= 3,420 km

0+000-3+420

3,420

20.520.00

B

57

DJ 112F: Moieciu de Jos - Cheia-

0+000 - 3+500

3,500

21.000 00

B

Moieciu de Sus

I !-.= 8,450 km

3+500-8+450

-

-

4,950

-

-

29.700.00

M

58

DJ 112G: Peștera-Măgură - Zămești Lg= 10.700 km

0+000-4+000

4+000-10+700

-

6.700

4,000

22.000.00

36.850,00

R M

59

DJ 11211 Zărnești - Predeluț - Bran

Lg=8,186 km

0+000 - 0+500

-

-

0,500

-

-

3.000,00

M

0+500-3+500

-

3,000

18.000.00

R

3+500-8+186

4,686

-

-

-

-

28.116.00

B

II

60

DJ 112J: DN 1 - Dumbrăvița (D.I 112C) Lg= 4,770 km

0+000 - 4+770

4,770

28.620,00

B

\

61

DJ 112K: DJ 112G - Manastirea

Sf.Treime

Lc= 1.500 km

0+000- 1+500

1,500

8.250.00

M

62

DJ 113: Sânpetru(DJ 103)- Preventoriu

TBC Sânpetru

Lg=2,50() km

0+000 - 0+500

0+500-2+500

-

-

-

0,500

2,000

-

3.000.00

11.000.00 ;

M

R

63

DJ 130A Veneția de Jos (DJ 104) —

Veneția de Sus

Lg= 3.000 km

0+000-3+000

3,000

18.000.00

B

64

DJ 130B: Părău(DJ 104)-Grid-

Perșani(DN 1)

U= 9,364 km

0+000 - 9+364

9,364

51.502.00

R

65

DJ 130C:DJ 104K-Ticusu Nou-DC21

L= 1,800 km

0+000-1+800

1,800

9.900.00

B

66

DJ 131: Măieruș - Apața - lim. jud.

Covasna

u= 7.314 km

0+000-7+314

7,314

43.884.00

B

67

DJ 131 A: DN 13 (Gara Rupea)-

Homorod (DJ 132)

Lj= 2,878 Km

0+000-2+555

2+555-2+878

2,555

-

0,323

-

-

15.330,00

1.938,00

B

M

68

DJ 131B: Apața - Ormemș - Augustin -Gara Augustin;

1T= 12,978 km

0+000-7+314

7+314-12+978

-

-

-

7,314

5,664

-

43.884,00

31.152,00

M

R

*     69

DJ 131C: Augustin - Racoș - DN 13 L,.= 29,050 km

0+000- 17+000

17+000-

20+000

20+000 -

29+050

3,000

-

-

9,050

17,000

-

93.500.00

18.000,00

54.300.00

R

B

M

70

DJ 131D: Bogata Olteană - Dopca -

Mateiaș

Lg= 10,416 km

0+000 - 2+000

2+000-10+416

2,000

-

-

-

8,416

-

12.000,00

46.288,00

M

B

Nr. crt.

Categoria si nr.drumului,localitatea de început,localitatea principala de pe traseu.Localitatea principala

Poziții km.ale sectoruluilde la km... la Iun...)

L,. sector de drum

Pe tip de îmbrăcăminte

Suprafețe mp

IA

BC

PV

IAU

P

DP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

71

DJ 131F DN 13(Rupea Gară)-Ungra

Lj.=4,848 km

0+000 - 4+848

4,848

29.088,00

M

72

DJ 131 P: Șercaia(DN 1)-Hălmeag

L.=6,800 km

0+000 - 5+800

5,800

1.000

40.300.00

B

73

DJ 132: Rupea - Homorod - Mcrchcasa -

Jimbor - lim. jud. Harghita

L.= 18,220 km

0+000- 16+220

16+220-18+220

2,000

16,220

97.320.00

12.000,00

M

R

74

DJ 132B: Homorod - Cața - Drăușeni -lonești - lim. jud. Harghita

u= 16,516 km

0+000- 16+516

16,516

99.096.00

B

75

DJ 132 C Criț-Meșendorf

Lg= 6,000 km

0+000 - 6+O6X)

6,000

36.000,00

B

76

DJ 137A: lim. jud. Harghita - Beia -

Paloș - Cața

Lg= 11,457

16+000-

22+580

22+580 -

27+457

-

-

-

4,877

6,580

-

36.190,00

29.262,00

M B

T

DJ 730: lim jud Argeș-Șimea

1^=5,400 km

9+550-14+950

5,400

29.700.00

M

7f

DJ 730A: Fundata - Fundățica- lim. jud.

Argeș

Lg=7,713 km

0+000-4+213

4+213-7+713

4,213

-

-

-

3,500

25.278.00

19.250.00

B

|     M

7<

) DJ 730 B: DJ 730 - Cătun Podul

Paltinului

1 = 3 000 km

0+000 - 3+000

3,000

16.500

R

TOTAL

792.090

| 294,306

5,411

3,908

247,892

203,803

36,770

NOTA: IA = Îmbrăcăminte asfaltica

BC = îmbrăcăminte cu dale de beton

PV = Îmbrăcăminte cu piatra cubica IAU = îmbrăcăminte asfaltica ușoara P = Drum de pamant

DP = Drum pietruit


Către:         UAT JUDEȚUL BRAȘOV


Oglindă Nemeș Voicu SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

Calea Moșilor 51. etaj 3,

030144, București

T 004 021 320 02 62

F004 021 326 70 71 office@onvlaw.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Contract nr.-.754365/19.06.2013 - Consultanță delegare gestiune drumuri

Referitor:   Procedura de delegare de gestiune a drumurilor din Județul

Brașov

în urma studierii și analizării din punct de vedere juridic a documentației privind delegarea de gestiune a serviciului de intretinere si reparații a drumurilor județene si a lucrărilor de arta din Județul Brașov aflate in administrarea Consiliului Județean Brașov, primită de la Consiliul Județean Brașov, vă transmitem atașat modelul de Contract cadru de delegare de gestiune, care a fost elaborat pe baza caietului de sarcini. In ceea ce privește câmpurile marcate [*] în conținutul modelului de contract, acestea trebuie completate de către autoritatea contractantă.

Având în vedere că procedura de delegare de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local este reglementată atât de Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, împreună cu Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cât și de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, documentația a fost studiată și analizată din punct de vedere juridic pe baza acestor acte normative și pe baza normelor europene privind serviciile de interes general cu caracter economic. De asemenea, la analiza procedurii de delegare am avut în vedere și punctul de vedere al ANRSC, pe care vi-l atașăm alăturat.

Toate recomandările ONV LAW cu privire la operarea unor modificări in documentația de delegare de gestiune (Instrucțiuni, Regulament, Caiet de sarcini, Norme de procedura) se rezumă la analiza aspectelor juridice și corelarea acestora cu legislația în vigoare sus-menționată și nu privesc aspectele tehnico-economice


PASSIDN FOR PERFORMANCE


Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice



S.C. P.A. OGLINDĂ NEMEȘ VOICU

3ATA


Doamnei Alina Bilan - avocat

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 1134/28.06.2013, înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. cu nr. 107529/D.C./02.07.2013, prin care ne solicitați un punct de vedere, vă comunicăm următoarele:

I. Reiterăm ce am menționat prin adresa noastră anterioară nr. 185/D.C./13.02.2013, prin care precizam că potrivit art. 29 alin. (12) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, (anterior în forma modificată era art. 30 alin. 12) care stipulează în mod expres că „Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a) - g) se stabilește în baza procedurii-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, elaborată de A.N.R.S.C. și aprobată prin hotărâre a Guvernului.”

Având în vedere că legiuitorul a instituit în sarcina A.N.R.S.C. elaborarea procedurii enumerate mai sus, până la intrarea în vigoare a actului normativ precizat anterior, în situația prezentată de dumneavoastră se aplică legislația existentă la momentul actual.

Legislația specială aplicabilă în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local este reglementată de O.G. privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

II. în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră privind interpretarea art. 21 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 955/2004, facem mențiunea că, după cum ați constatat și dumneavoastră, O.G. nr. 71/2002 a rămas singura reglementare neabrogată în mod expres în anul 2006 când s-a armonizat toată legislația specifică serviciilor comunitare de utilități publice.

Ordonanța în cauză cuprinde în afară de prevederea contradictorie pe care ați sesizat-o și o serie de alte dispoziții contradictorii cu legislația specifică serviciilor comunitare de utilități publice, precum și o serie de paralelisme cu alte acte normative incidente în materie (de ex. cuprinde dispoziții referitoare la iluminatul public sau la salubrizare) care sunt reglementate prin legi speciale separate.

Totodată, facem mențiunea că, potrivit art. 1 din H.G. nr. 671/2007 coroborat cu art. 14 și urm. din Legea 51/2006, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, organizată în temeiul Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.

în acest sens, art. 12 lit. c) din legea - cadru, Legea nr. 51/2006, prevede că exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul

București, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: RO 14935787;

Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO92TREZ7035032XXXQ12298

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81

fax:021/317.97.52; 021/326.17.96 www.anrsc.ro; cabinet@anrsc.ro


Pag. 2 / 2

serviciilor comunitare de utilități publice este încredințată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având și atribuția inițierii, elaborării și promovării proiectelor de legi, hotărâri ale Guvernului și alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

în aceste condiții, M.D.R.A.P. îi revine sarcina de a iniția un nou proiect de lege privind administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, iar A.N.R.S.C. are, potrivit art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006, ca atribuție elaborarea și stabilirea reglementărilor sectoriale de nivel secundar și terțiar cu caracter obligatoriu.

Tocmai din acest motiv, deoarece A.N.R.S.C. nu a elaborat acest act normativ, nu putem formula un punct de vedere avizat cu privire la interpretarea art. 21 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 955/2004, luând în considerare în plus și aspectul că anterior legislației actuale exista Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare, abrogată de Legea nr. 51/2006, care, la fel, punea în sarcina Guvernului (respectiv Ministerul Administrației Publice pe atunci) elaborarea și inițierea proiectelor de legi în domeniu.

în considerarea acestei situații de fapt, suntem de părere că, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul civil, „Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială.”.

Cu toate acestea, apreciem că dispoziția prevăzută de art. 21 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 955/2004, și anume: „în cazul parteneriatului între doi sau mai mulți operatori care doresc să contracteze serviciul de administrare a domeniului public și privat, fiecare partener este obligat să îndeplinească condițiile cerute de autoritatea contractantă pentru selecție.", se referă la situația în care legea permite asocierea, potrivit art. 41 coroborat cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, astfel că „Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.”, respectiv „Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.”.

Față de cele de mai sus, considerăm că până la apariția unei legi cu privire la administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și până la apariția procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice, trebuie aplicată legislația în vigoare actuală, respectiv O.G. nr. 71/2002, precum și H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, chiar dacă există o serie de interpretări ambigue, contradictorii și paralelisme cu alte legi incidente în materie.

Cu stimă,

DORU^fbcAN;;\

București, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: RO 14935787;

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81

fax:021/317.97.52; 021/326.17.82

VAnxnA/ anrcr rrv rshirwf/Thnrcr rr\


Cod IBAN: i rezoreria Operativă a Sectorului 3 - R092TREZ7035032XXX012298