Hotărârea nr. 404/2013

Hotărârea.nr.404 - privind introducerea în lista de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013 a poziţiei „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav”, la Cap. 84.02 „Transporturi” şi alocarea sumei de 120.000 lei

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR404

din data de 19.08.2013

- privind introducerea în lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013 a-poziției „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”, la Cap. 84.02 „Transporturi” și alocarea sumei de 120.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul nr. 8107/14.08.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care, ținând cont de modificările apărute în această perioadă, care impun actualizarea Planului Urbanistic Zonal - Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, se propune:

- aprobarea modificării listei de investiții 02 - buget local, prin introducerea în lista de investiții pe anul 2013 a poziției „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”, la Cap. 84.02 „Transporturi”, C -Alte Cheltuieli de Investiții, lit. c - Studii de fezabilitate, cu o valoare de 120.000 lei, care se va obține, prin diminuarea cu această sumă a valorii de 3.336 mii lei alocate obiectivului de investiții prevăzut în Lista de investiții, la Cap. 84.02 — „Transporturi” : „Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapă a doua din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov- Ghimbav”; valoarea totală a listei de investiții rămâne neschimbată;

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se aprobă introducerea în lista de investiții 02 - buget local, din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, a poziției „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”, la Cap. 84.02 „Transporturi”, C - Alte Cheltuieli de Investiții, lit. c - Studii de fezabilitate, și alocarea sumei de 120.000 lei, care se va obține prin diminuarea cu această sumă a valorii de 3.336 mii lei alocate obiectivului de investiții prevăzut în Lista de investiții, la Cap. 84.02 - „Transporturi” : „Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapă a doua din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov- Ghimbav”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

președi «rș; Aristotel Căn pi $

$


:uContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu