Hotărârea nr. 402/2013

Hotărârea.nr.402 – privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.10 – Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA Nr.402

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.10 - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013

Analizând referatul nr.ad. 7838/08.08.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.10 - Spitalul de Pneumoftiziologie, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”;

Având în vedere dispozițiile art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, de la Cap. 66.10 - Spitalul de Pnumoftiziologie, prin diminuarea cu suma de 170 mii lei, de la poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, litera e, Total alte cheltuieli, după cum urmează:

  • a. Reamenajare și extindere construcții - a pavilioanele 3, administrativ, camera de gardă și farmacie - Spitalul de Pneumoftiziologie, în valoare de 80 mii lei;

  • b. Extindere rețea gaz, canalizare, legare la generator a pavilioanelor 2 și 3 - Spitalul de Pneumoftiziologie, în valoare de 50 mii lei;

  • c. Inlocuire geamuri termopan pavilion 1 și 3 - Spitalul de Pneumoftiziologie, în valoare de 40 mii lei;

Se introduce o poziție nouă, Reabilitare, reamenajare, extindere rețea apă, modificare rețea încălzire și înlocuire geamuri termopan, pavilion 1, la Cap. 66.10- Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, cu suma de 170 mii lei, litera e, Total alte cheltuieli.

Art.2,- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează SECRETAR, Maria Dumbrăveanu