Hotărârea nr. 400/2013

Hotărârea.nr.400 - privind aprobarea modificării Listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 66.10 – „Sănătate” şi Cap. 84.02 – „Transporturi”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: WNVt.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 400

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea modificării Listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 66.10 - „Sănătate” și Cap. 84.02 - „Transporturi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul nr.8009/13.08.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării Listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 66.10 — „Sănătate” și Cap. 84.02 — „Transporturi”; se precizează, totodată, că valoarea totală a sumei alocate, precum și cheltuielile de investiții, nu se modifică;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), precum și dispozițiile art. 41, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă modificarea Listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, după cum urmează:

în anexa 1 b -Lista poziției C „Alte cheltuieli de investiții” se diminuează cu suma de 900 mii lei, la: SPITALUL CLINIC DE COPII

Cap. 66.10 - „Sănătate” - b.Total, dotări independente, poziția:

1. C entral ă termică..............................................................................................................................900 mii lei

Se suplimentează cu aceeași sumă, de 900 mii:

Anexa lb - lista poziției C „Alte cheltuieli de investiții":

Cap. 84.02 - „Transporturi”- e. Total, alte cheltuieli, poziția:

1. Reparație capitală pod de lemn de pe DJ 103 G Măieruș - Lim. Jud. Covasna km. 0+554............900 mii lei

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu