Hotărârea nr. 40/2013

Hotărârea.nr.40 - privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.40

din data de 11.03.2013

- privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11,03.2013;

Analizând Referatul nr.2131/06.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean ..Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.520/2011;

Având în vedere dispozițiile art.2, alin.(l) și alin.(2), art.3, art.7 și art.9 al Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și art.5, alin.(l) și art.6 din H.G.R. nr.53/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă anexa actualizată la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

LISTA IMOBILELOR SUPUSE EXPROPRIERII ȘI SUMELE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR-ETAPA II-1IJ


Nr. crt

Județul

Unitatea administra tiv-teritorială

Nume și prenume proprietar/persoană aparent îndreptățită

Tarla și parcela

Categoria de folosință

Număr top/Număr cadastral

Număr carte funciară/număr titlu de proprietate

Suprafața totală (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare despăgubire (lei)

Observații

1

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Constantin Ghcorghe Butuza Doina

Zărnești, str. Stejerișului, nr.2 (fost proprietar Stanciu Silviu Octavian si Stanciu Emitna)

A 138/6

Arabil

1581

Contract de Vanzare-Cumparare nr.

1468/2010, extras CE 101221, Ghimbav, nr. cad. 1581

50.000

23.745

833.687

2

Brașov

Orașul Ghimbav

Muntcanu Rodica prin succesiune după Roman Maxim

Brașov, str. 1. Maniu nr. 67, ap. 4.

A 138/7

Arabil

1409

-C.F. 101610 Ghimbav, cad. 101610

-C.F. 101609 Ghimbav, nr. cad. 101609

50.000

4.952

173.865

3

Brașov

Orașul Ghimbav

Vlădăreanu Victor

Ghimbav. str. Ștefan ccl Mare. nr. 346 (fost proprietar Ratulea Lucia)

A 136/4

Arabil

1544

C.F. 101297. cad 101297

C.F. 101298, cad

101298

25.000

2.550

89.531

4

Brașov

Orașul Ghimbav

Prunoiu Viorica Brașov, str. 1. Maniu nr. 59,

Morariu Doina, Brașov, str. Gării nr. 12, ap. 8

A 136/5

Arabil

1543

C.F. 101295, cad.

101295

C.F. 101296,cad.

101296

25.000

11.038

387.544

5

Brașov

Orașul Ghimbav

Ca urmare insrierii titlului de proprietate si conf. Cm devin proprietari Dragusel Viorica, Dragusel Sorin, Dragusel Gheorghe

A 136/6

Arabil

C.F. 102656, nr. cad.

102656

25.000

13.378

469.702

6

Brașov

Orașul Ghimbav

Grigorescu Paraschiva Brașov, str. Dumbrava Roșie nr 26.

A 136/7

Arabil

101251

C.F. 101251, nr. cad.

101251

6.000

3.558

124.921

7

Brașov

Orașul Ghimbav

Barza Anastasia

Brașov, str. Lacurilor nr. 45 lonescu Cornelia

București, Aicea Băiuț, nr. 3

A 136/8

Arabil

101302

C.F. 101302, Nr. cad.

101302

C.F. 101303, nr. cad.

101303

5.800

3.568

125.272

8

Brașov

Orașul Ghimbav

Sârbu loan și Opriș Cristina Ioana, conform CM după Sârbu Elena

A 136/9

Arabil

1641

C.F. 101300, nr. cad.

101300

C.F. 101301, nr. cad.

101301

11.600

7.514

263.8179

Brașov

Orașul Ghimbav

Ungureanu Anca Corina

Ghimbav, str. A. lancu nr. 432

A

136/10

Arabil

1514

C.F. 101307, nr. cad.

101307

C.F. 101308, nr. cad.

101308

4.700

3.407

119.620

10

Brașov

Orașul Ghimbav

Lazăr Neculae conform CM după Șușu Elvira

Ghimbav, str. Av. lancu nr. 300

A

136/11

Arabil

102411

C.F. IO24ll,nr. cad.

102411

8.300

7.491

263.009

11

Brașov

Orașul Ghimbav

Cotnsa Maria - soție cola 1/12 Comsa Cristian Dumitru - fiu cota 1/12 Comsa Sorin Claudiu - fiu cota 1/12 Comsa Paul - fiu cola 1/12 Ghimbav, str. Făgărașului nr. 41, bl. 12, sc. C, ap. 16, et. 3

Puc arc an Marian Leontin si Rucarean Doina cota 2/12

S.C. Veclra Service S.R.L. Zamesti cota

6/12 Brașov, str. Carierei nr. 162

A

136/12

Arabil

1584

C.F. 101117, (provenit din conversie CF .3897 nr. cad. 1584)

50.000

47.097

1.653.576

12

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Marcel

Zamesti, str. Saturn bl. 1, sc. A, ap. 5, jud. Brașov

A

136/13

Arabil

1583

C.F 100587 Ghimbav

Nr. Cad. 1583

33.600

15.825

555.616

13

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Constantin Gheorghe și Butuza Doina

Zărnesti, str. Stejerișul, nr. 2 (fost proprietar Dumitrascu Elena si Anghcl Eugenia)

A

136/14

Arabil

1427

C.F 100970 Nr. Cad. 1427 Contract de vânzarc-cumparare nr. 2456/2007

25.000

1.131

39.709

14

Brașov

Orașul Ghimbav

Stanciu Silviu Octavian Stanciu Emima Ghimbav, str.Morii, nr.130 Rucarean Marian Leontin Rucarean Doina Goman Fluture Goman Aurica

A

133/1/2

Arabil

1571

CF nr. 101114( provenit prin conversie din CF 3878) Ghimbav

Nr. cad. 1571

50.000

29.044

1.019.735

15

Brașov

Orașul Ghimbav

Radu Vasile

Radu Elena

Codlea, str. Crisan nr. 5, jud. Brașov

Vay Reimond

Vay Lavinia

A 133/1/3

1537

Extras CF nr.101113 (provenit din conversie CF 3792) Ghimbav

Nr. cad. 1537

3.700

3.700

129.907

■'

16

Brașov

Orașul Ghimbav

Mocanu Cornelia, București, str. Trestiana nr. 9, bl. 11, ap. 26, sector 4 llie Ersilia, llie Romeo Dan, Ilie Cătălin Comeliu, conform CM după Ilie lon.Codlca, str. Petuniei bl. 11, ap. 5, llie Paulina, llie Paul Alexe, Dinu Mariana, conform CM după llie Alexe, Codlca, str, Constituției nr. 69

Ilie Maria, Ilie Florin, conform CM după Ilie Dumitru, București, Sos. Colentina bl. 33, se. B

A

133/1/4

Arabil

1516

C.F. 101116 CAD. 1516 (provenit din conversie CF 3775 )

3.700

3.700

129.907

17

Brașov

Orașul Gliimbav

După succesiune proprietari sunt Mocanu Cornelia, llie Ersilia, Ilie Romeo Dan, Ilie Cătălin Comeliu, conform CM după Ilie Ion, Ilie Paulina, Ilie Paul Alexe, Dinu Mariana, conform CM după llie Alexe, Ilie Maria și Ilie Florin, conform CM după Ilie Dumitru, Muntcanu Ion, Munteanu Nicolac. Radu Vasile, Radu Elena, Vay Reimond, Vav Lavinia, Cristea Constantin

A

133/1/5

Arabil

1536

C.F. 101119 (prpvenit din conversie CF 3784 ) CAD. 1536

3.700

3.700

129.907

18

Brașov

Orașul Ghimbav

Maerusan Cornel.Ghimbav, str. Av. lancu nr. 279,

A 133/1/6

Arabil

1510

C.F. 101611, cad. 101611

C.F. 101612. cad.

101612

31.400

14.859

521.699

19

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Roșa

Ghimbav, str. Noua nr. 203

A

18/1/1

Arabil

FP 00461

27.700

2.220

77.944

20

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Francisc Gunter

Ghimbav, str. Noua nr. 203

A

18/1/2

Arabil

TP 00440

31.400

5.436

190.858

-

21

Brașov

Orașul Ghimbav

Vladareanu Maria prin moștenire de la Depner Ecatcrina Ghimbav, str. Av. lancu nr. 306

A 18/1/3

Arabil

TP 00428, CM nr. 383/1994 CM suplimentar Nr. 2150/1994, Contract de donație Nr. 33893/1995

16.000

3.180

111.650


22

Brașov

Orașul Ghimbav

Duck Mihail

Duck Claudia, Duck Gerhard, Duck Wilhelm jr. prin moștenire, după Duck Wlihelm

A 18/1/4

Arabil

1317/1/1/3/

2

1317/1/1/3/

1

Extras CF nr. 101213 Ghimbav,

Extras CF nr. 101209 (provenit din conversie CF4119) Ghimbav Procura speciala pe împuternicit Duck Claudia

8000

8000

1690

1656

117.478

23

Brașov

Orașul Cîhimbav

Astrid Agachc

Iași, str. Stejar nr. 55 Waldtraut Ingrid Kertesz Satele, str. G. Moroianu nr. 37, jud.

Brașov

A 18/1/5

Arabil

2120

Extras CF nr. 101210 (provenit din conversie CF 4328) Ghimbav

Nr. cad. 2120 Adresa de corespondenta: Av. Ioan Claudiu Prunaru Av. Peter Stephan Kertesz Brașov, str. N. Titulcscu nr. 4 500010

15.000

3.251

114.143

24

Brașov

Orașul Ghimbav

Dragan Herta Johanna Brașov, str. Dealul de Jos nr. 5B, ap. 6

A 18/1/6

Arabil

TP 00436 Certificat de atestare fiscala

28.600

6.415

225.231

25

Brașov

Orașul Ghimbav

Jekel Hanz Otto

A 18/1/7

Arabil

1669

TP 00439 Extras CF nr. 101208 (provenit din conversie

CF 3997)

Ghimbav

Nr. cad. 101208

22.000

5.081

178.394

26

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus I. loan Herman Markus I. Ana-Elsa Ghimbav, str. Lunga nr. 67

A

18/1/8

Arabil

1546

TP 00437 Extras CF nr. 101214 (provenit din conversie

CF 3798)

Ghimbav

18.000

4.232

148.586


27

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus L. Roșa

Ghimbav, str. Lunga nr. 67

A 18/1/9

Arabil

1545

TP 00477 Extras CF nr. 101211 (provenit din conversie

CF 3797)

Ghimbav

Nr. cad. 1545

15.000

3.523

123.693

28

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Peter Robert Laubner Andrea Streilferdl Ana Germania

A 18/1/10

Arabil

1621

TP 00435 Extras CF nr. 100427 (provenit din conversi

CF 3929) Ghimbav

Nr. cad. 1621 (nu s-a depus) Procura speciala pe imputemicit lancovici Adrian Cristina Brașov, str. I (armanului

Nr. 44, sc. D, ap. 16

25.000

5.084

178.499

29

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Maria Markus Mariane Markus Prânz Yurgcn Ghimbav, str. Lunga, nr. 54

A

18/1/11

Arabil

1535

TP 00470

Extras CF nr. 101216 (provenit din conversie CF 3781) Ghimbav Nr. cad. 1535

15.000

2.518

88.407

30

Brașov

Orașul Ghimbav

Oyntzen G. Gerhard

Ghimbav, str. Morii nr. 171

A 18/1/12

Arabil

1751

Extras CFnr. 101222 (provenit din conversie CF4091) Ghimbav Nr. cad. 1751

15.000

2.121

74.468

31

Brașov

Orașul Ghimbav

Theil Liliana prin moștenire titlu de proprietate Obregia Romana Sighișoara, str. Ec. Varga nr. 14, jud. Mureș

A 18/1/13

Arabil

TP 00434 CM nr. 13/1995

20.000

2.215

77.769

32

Brașov

Orașul Ghimbav

Rasnovean P. Roșa Rasnovean Mariana Ghimbav, str. Lunga nr. 11

A

18/1/14

Arabil

1317/1/1/1/

1/1/2

Extras CF nr. 101215 (provenit din conversie CF 3657)GhimbavNr. Cad.1317/1/1/1/1/1/2

35.000

2.202

77.312

33

Brașov

Orașul Ghimbav

Plajer Christian

Str. Curtea Johanncs Hontcrus nr. 2,

Brașov

A

18/1/15

Arabil

TPNr.

00429/22.08.1994 Contract dc Donație nr. 2146/1996

25.000

311

10.91934

Brașov

Orașul Ghimbav

Șteblea Maria, Brașov,B-dul

Victoriei,nr.4,bl.41 ,sc.C, ap. 10 Gheorghe Adrian conform CM nr.

53/2011 după Flondra Ciprian

F 18/2/1

Fâneață

TP 00454

CM nr. 90/2001

10.000

10.000

231.600

35

Brașov

Orașul Ghimbav

Sabareze Elena

Ghimbav, str. St. cel Mare nr. 402 Obancea Maria,Coca Ana Maria Coca Ionut,Ghimbav, slr. St. cel Mare nr.333

Neagu loanaSebes-Petrcsti str 1 Mai nr. 50, jud. Alba

F 18/2/2

Fâneață

TP 00306

CM nr. 11/2008

6.000

6.000

138.960

36

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/3/1 - Cristea G. Marcela Codlea, str. 15 noiembrie nr. 7, cod 505100

Ptr F 18/2/3/2 - Olteanu G. Silvia -decedat,Olteanu Ion

Ghimbav, str. Fagarasului bl. 14, se. B, ap. 6

Olteanu Dorin Ion

Ghimbav, str. Fagarasului nr.502 Olteanu Adrian

Ghimbav, str. Fagarasului bl. 18, se. A, ap. 8

Ptr F 18/2/3/3 - Obancea C. Silvia Ghimbav. str. Fagarasului nr. 502

Ptr F 18/2/3/4 - Hirdoiu G. Camelia Ghimbav, str. Calea Fagarasului nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 10

Ptr F 18/2/3/5 - Obancea G. Florin Corn. Galautas, str. Centru nr. 5, ap. 14, jud. Harghita

F 18/2/3

Fâneață

TP 00380

Act dezmembrare si partaj voluntar

5.000

5.000

115.800

37

Brașov

Orașul Ghimbav

Roman Maria - fiica Ghimbav

Balaș Mircca- fiu

Morcni, B-dul Panduri nr. 14, bl. D3C, et. 1, ap. 5, jud. Dambovita

Pcrccc Daniela - nepoata de fiu predecedat,Ghimbav, str. Strada Făgărașului nr. 40, bl. 6, sc. C, et. III, ap. 14

Balaș Gheorghe nepot de fiu predecedat,Ghimbav, str. Morii nr. 139 Balaș Nicolae - Nepot de fiu predecedat, Ghimbav, str. Morii nr. 139A Balaș Marioara - soție supraviețuitoare Balaș Florin - fiu, Balaș loan - fiu Ghimbav, str. Făgărașului nr. 37, sc. B, ap. 11

Balaș Ana-Paraschiva - soție supraviețuitoare

Balaș Octavian Constantin - fiu Balaș Florentina -fiica

Ghimbav, str. Făgărașului, nr. 37, sc. B, ap. 11

F 18/2/4

I'âneață

100008

TP 00302 Extras CF 100008 Ghimbav Nr. cad. 100008, Sacte-10.000 mp.SrF=9.868 mp CM nr. 79/2008 CM suplimentar nr. 80/2008

10.000

10.000

231.600

38

Brașov

Orașul Ghimbav

Szasz (Tccusan) Stela Petrosan (Tecusan) Ortenzia Ghimbav, str. Făgărașului nr. 40 Skcrbck loan, prin cumpărare de la Tecușan Doina

F 18/2/5

Fâneală

TP 00402/30.06.1994

2.900

2.900

67.164

39

Brașov

Orașul Ghimbav

Surariu Victoria - soție

Surariu Ioana Bianca Ghimbav, str. Av. Iancu nr. 317 Surariu I. Petre Adrian București, str. Delfinului nr. 3

F 18/2/6

Fâneață

TP 00371

CM nr. 185/2000

10.000

9.648

223.448

40

Brașov

Orașul Ghimbav

l’tr F 18/2/7/1 - Chitu Neculae

Chitu Maria

Brașov, str. Nicolae Balcescu nr. 52 Pir F 18/2/7/2 - Rasnoveanu V. Viorcl Ghimbav, str. Avram Iancu nr. 294 Ptr F 18/2/7/3 - Vladarcan V. Maria Brașov, str. Grivitei nr. 77, sc. A, bl. IA. ap. 35

F 18/2/7

Fâneață

TP 00392 Act de dezmembrare si partaj voluntar Contract de vanzare-cumpararc nr. 2001/2004

18.300

13.881

321.484

41

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/8/1 - Balan Elena

Ghimbav, str. Unirii nr. 471

Ptr F 18/2/8/2 - Guguian Nicolae Guguian Viorel

Ghimbav, str. Unirii nr. 486

Guguian Gabriela

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 18, bl. 18, sc. B. ap. 3

Guguian Nicusor

Corn. Victoria, jud. Braila

Guguian Lucian

Ghimbav. str. Unirii nr. 486

Apostol Mioara n. Guguian

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 34, bl. 14. sc. A. ap.6

F 18/2/8

Fâneață

TP 00293

Act de dezmembrare si partaj voluntar CM nr. 44/1998

10.000

5.433

125.828

42

Brașov

Orașul Ghimbav

PtrF 18/2/9/1 - Dam ian 0. Maria

Ghimbav, str. Cuza Vodă nr. 434 Ptr F 18/2/9/2 - Stanciu Gh. Gheorghe

Cluj Napoca, str. C. Brancoveanu nr. 54, ap.56, jud. Cluj

Abrudan Ghe. Reveca

București, str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl.

50, sc. 4, et. 1, ap. 138, sector 3

Ciucur Ghe. Ana decedată

F 18/2/9

Fâneață

TP 00308

Act de dezmembrare si partaj voluntar

10.000

3.902

90.370

43

Brașov

Orașul Ghimbav

Antonie Gheorghe

Antonie Simona-Ioana

Brașov, slr. Sitarului nr. 15, bl. D3, sc. C. ap. 4

Radu lese u Iulian

Radulcscu Maria-Elisabeta

Brașov, slr. I. L. Caragiale nr 8, bl. 15., sc. D, ap. 5

F

18/2/10

Fâneață

TP 00307 Contract de vanzare-cumparare nr.

4038/2005

10.000

1.552

35.944

44

Brașov

Orașul Ghimbav

Poparad F. Ida

Poparad Ioan

Brașov, C. Cosminului nr. 53

(fost proprietar in cota de ’A Bcrgher F. Ioana)

F

18/2/19

Fânealâ

1317/1/1/1/

1/2

CF 101631 Ghimbav

Nr. Cad. 590

Nr. Top 1317/1/1/1/1/2

4.600

2.828

65.496

Total

10,474,069

Județul Brașov prin

Președintele Consiliului Județean Brașov,