Hotărârea nr. 399/2013

Hotărârea.nr.399 – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 112F, Moieciu de Jos – Cheia – Moieciu de Sus, Km. 0+000-8+445”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.399

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 112F, Moieciu de Jos — Cheia - Moieciu de Sus, Km 0+000-8+445”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013

Analizând referatul nr.7835/07.08.2013 întocmit de Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 112F, Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus, Km 0+000-8+445”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 112F, Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus, Km 0+000-8+445”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu