Hotărârea nr. 398/2013

Hotărârea.nr.398 - privind aprobarea demolării parţiale şi a reabilitării unor obiective existente şi incluse în anexa nr.1 la H.G.R. nr. 972/2002, precum şi construirea unor obiective noi la Staţia de Epurare Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: oSce&iudbrasov.ro Webslte: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 398

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea demolării parțiale și a reabilitării unor obiective existente și incluse în anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, precum și construirea unor obiective noi la Stația de Epurare Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 7889/9.08.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care, ținând cont de solicitarea S.C. Compania Apa Brașov S.A. se propune aprobarea demolării parțiale și a reabilitării unor obiective existente și incluse în anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, de la poziția nr. 622, până la poziția nr. 640, inclusiv, precum și construirea unor obiective noi la Stația de Epurare Brașov, care este parte integrantă a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”;

La finalizarea investiției S.C. Compania Apa Brașov S.A. urmează:

  • - să pregătească documentația necesară casării și radierii obiectivelor demolate din domeniul public al județului;

  • - să pregătească documentația pentru includerea în domeniul public al județului a valorii obiectivelor reabilitate, precum și a celor nou construite;

Având în vedere H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al județului Brașov, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l), lit. „c”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aprobă demolarea parțială și reabilitarea unor obiective existente și incluse în anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, de la poziția nr. 622, până la poziția nr. 640, inclusiv.

Art2. - Se aprobă construirea unor obiective noi la Stația de Epurare Brașov, care este parte integrantă a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”.

Art.3, - La finalizarea investiției S.C. Compania Apa Brașov S.A. urmează:

  • - să pregătească documentația necesară casării și radierii obiectivelor demolate din domeniul public al județului;

  • - să pregătească documentația pentru includerea în domeniul public al județului a valorii obiectivelor reabilitate, precum și a celor nou construite.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism si Amenaiarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu și S.C. Compania Apa Brașov S.A.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu