Hotărârea nr. 397/2013

Hotărârea.nr.397 – privind aprobarea întocmirii documentaţiilor cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în C.F. nr. 114694 Braşov cu nr. top 4820, 4821, 4841 şi 4842, a imobilului cu destinaţia de Bază Sportivă Olimpia, situat în municipiul Braşov, str. G. Cosbuc, nr.2, în vederea finalizării contractului de vânzare- cumpărare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR» 397

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea întocmirii documentațiilor cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în CF nr. 114694 Brașov cu nr. Top 4820, 4821, 4841 și 4842, a imobilului cu destinația de Baza Sportivă Olimpia, situat în municipiul Brașov, str. G. Coșbuc nr. 2, în vederea finalizării contractului de vânzare-cumpărare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013;

Analizând referatul nr. 7863/08.08.2013 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea întocmirii documentațiilor cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în CF nr. 114694 Brașov cu nr. Top 4820, 4821, 4841 și 4842, a imobilului cu destinația de Baza Sportivă Olimpia, situat în municipiul Brașov, str. G. Coșbuc nr. 2, în vederea finalizării contractului de vânzare-cumpărare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 256/2013 privind aprobarea achiziționării de către Județul Brașov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, compus din teren în suprafață de 5098 m.p.și construcțiile aflate pe acesta, înscris în C.F. nr. 114694 a localității Brașov, nr. top 4820, 4821, 4841 și 4842;

Având în vedere dispozițiile ari 19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă întocmirea documentațiilor cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în CF nr. 114694 Brașov cu nr. Top 4820, 4821, 4841 și 4842, a imobilului cu destinația de Baza Sportivă Olimpia, situat în municipiul Brașov, str. G. Coșbuc nr. 2, în vederea finalizării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.2. - Se aprobă decontarea lucrărilor realizate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale stipulate la art.l, în sumă de de 39.123,24 (TVA inclus) din cadrul bugetului județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 70.02.50-„Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, art. 20.30.30-”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Qi ^Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR, Mana Dumbrăveanu