Hotărârea nr. 396/2013

Hotărârea.nr.396 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013 şi al Camerei Agricole Judeţene Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 396

din data de 19.08.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 și al Camerei Agricole Județene Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul nr. 7462/7.08.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 și al Camerei Agricole Județene Brașov, ca urmare a:

- adresei nr. 128302 /18.07.2013 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind modificările de plan în indicatorii financiari aprobați de Ministerul Finanțelor Publice, prin care bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Brașov a fost majorat cu suma de 119 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) lit.”a” și lit.”b” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006^ privind finanțele publice locale, cu moificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 și al Camerei Agricole Județene Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Camera Agricolă Județeană Brașov .
Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu

-

Anexa nr. 1
A) Secțiunea de funcționare:

Trim III Suplimentare

Trim III Diminuare

Trim IV Suplimentare

Trim IV Diminuare

Total

TOTAL

86,90

73,50

32,10

32,10

13,40

16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

73,50

32,10

-105,60

42.02.44 Subvenții de la bugetul de stat pentru Camerele Agricole

86,90

32,10

119,00


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

Trim III Suplimentare

Trim III Diminuare

Trim IV Suplimentare

Trim IV Diminuare

Total

TOTAL

86,90

73,50

32,10

32,10

13,40

Cheltueli de personal

0,00

73,50

0,00

32,10

-105,60

Transferuri intre unitati ale administrației publice

86,90

0,00

32,10

0,00

119,00

Cap.51.02 Autorități publice si acțiuni externe

0,00

73,50

0,00

32,10

-105,60

1 .Județul Brașov

0,00

73,50

0,00

32,10

-105,60

10.01.01 Salarii de baza

0,00

73,50

0,00

32,10

-105,60

Cap. 83.02

AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCI CULTURA SI VANATOARE

86,90

32,10

119,00

1 .Camera Agricola a Județului Brașov

86,90

32,10

119,00

51.01.49Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

86,90

32,10

119,00

BUGET AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURI

DIRECTOR EXECUTIV, / AURELIA POPESCU


A) Secțiunea de funcționare: Mii lei

Trim III Suplimentare

Trim III Diminuare

Trim IV Suplimentare

Trim IV Diminuare

Total

TOTAL

86,90

0,00

32,10

0,00

119,00

43.10.15 Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

86,90

32,10

119,00

CHELTUIELI

A) Secțiunea de funcționare: Mii iei

Trim III Suplimentare

Trim III Diminuare

Trim IV Suplimentare

Trim IV Diminuare

Total

TOTAL

86,90

0,00

32,10

0,00

119,00

Cheltuieli de personal

73,50

0,00

32,10

0,00

105,60

Cheltuieli materiale

13,40

0,00

0,00

0,00

13,40

Cap. 83.10

AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCI CULTURA SI VANATOARE

86,90

0,00

32,10

0,00

119,00

1.Camera Agricola a Județului Brașov

86,90

0,00

32,10

0,00

119,00

Cheltuieli de personal

73,50

0,00

32,10

0,00

105,60

10,01,01-Salarii de baza

53,40

25,10

78,50

10.01.11-Fond aferent plătii cu ora

1,50

1,50

10,03,01-Contribuții de asigurări sociale de stat

13,75

5,30

19,05

10,03,02-Contributii de asigurări de șomaj

0,26

0,13

0,39

10,03,03-Contributii de asigurări sociale de sanatate

4,07

1,31

5,38

10,03,04-Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0,08

0,04

0,12

10,03,06-Contributii pentru concedii si indemnizații

0,44

0,22

0,66

Cheltuieli materiale

13,40

0,00

0,00

0,00

13,40

20,01,01-Furnituri de birou

0,40

0,40

20,01,05-Carburanti si lubrefianri

2,50

2,50

20,01,08-Posta .telecomunicații,radio,tv,internet

0,80

0,80

20,01,30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1,66

1,66

20,02,-Reparații curente

0,59

0,59

20,06,01-Deplasări interne,detasari,transferuri

1,15

1,15

20,14,Protecția muncii

0,15

0,15

20,30,03-Prima de asigurare non-viata

0,65

0,65

20,30,04-Chirii

5,50

5,50

SEF SERVCIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU