Hotărârea nr. 395/2013

Hotărârea.nr.395 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi şi finanţarea cu suma de 3.500 lei, pentru derularea acţiunii „Jocul Junilor Dorobanţi de la crucea dreptăţii”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 395

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 3.500 lei, pentru derularea acțiunii „Jocul Junilor Dorobanți de la crucea dreptății”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Având în vedere referatul nr. 5629/2.08.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 3.500 lei, pentru derularea acțiunii „Jocul Junilor Dorobanți de

la crucea dreptății”, acțiune finanțată și aflată pe lista de activități a Comisiei de specialitate nr.4 a


Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 3.500 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 - „Cultură , Recreere și Religie”, pentru derularea acțiunii „Jocul Junilor Dorobanți de la crucea dreptății”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.            /

PREȘE Aristotel C:


TE,


țscuContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu