Hotărârea nr. 391/2013

Hotărârea.nr.391 – privind desemnarea domnului Ticuşan Adrian – Radu, membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Braşov


Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.391 din data 19.08.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A

- privind desemnarea domnului Ticușan Adrian -Radu, membru al Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în baza selecției prealabile efectuată de către Comisia de selecție

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A

Analizând pocesul verbal al comisiei de selecție/ evaluare prealabilă organizată în data de 19.07.2013 în vederea desemnării unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, înregistrat cu nr. 7187/19.07.2013 precum și comunicarea comisiei de selecție /evaluare către Adunarea Generale a Acționarilor al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov prin care este propus domnul Ticușan Adrian Radu, candidat pentru funcția de membru al consiliului de administrație

în conformitate cu dispozițiile art.111, alin. (2), lit.b din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, art.29, alin.(l) și (3); art.60 din OUG nr.109/2011 privind guvemața corporativă a întreprinderilor publice, precum și art.91 alin.(l), Iit.”a” și alin. (2) lit.”d” din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se desemnează domnul Ticușan Adrian -Radu, cetățean român, născut la data de 21.03.1966, în municipiul Brașov, cu domiciliu în municipiul Brașov str. Neagoe Basarab, nr.39, ap.3, posesor al C.I. seria BV, nr. 676841, membru al Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în baza selecției prealabile efectuată de către Comisia de selecție.

ArL2. - Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov, va duce la


Contraseinneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu