Hotărârea nr. 390/2013

Hotărârea.nr.390 – privind desemnarea doamnei Râpea Cristina, membru al Consiliului de Administtraţie al S.C. Carfil Industiral Parc S.A. Braşov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Consiliu! Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.390 din data 19.08.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov

- privind desemnarea doamnei Răpea Cristina, membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19.08.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov

Analizând pocesul verbal al comisiei de selecție/ evaluare prealabilă organizată în data de 19.07.2013 în vederea desemnării unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, înregistrat cu nr. 7186/19.07.2013 precum și comunicarea comisiei de selecție /evaluare către Adunarea Generale a Acționarilor al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov prin care este propusă doamna RÎPEA Cristina, candidat pentru funcția de membru al consiliului de administrație,

în conformitate cu dispozițiile art.lll, alin. (2), lit.b din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, art.29, alin.(l) și (3); art.6O din OUG nr.109/2011 privind guvemața corporativă a intreprinderilor publice, precum și art.91 alin.(l), lit.”a” și alin. (2) lit.”d” din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se desemnează doamna Râpea Cristina, cetățean român, născută la data de 23.12.1984, în orașul Zămești, cu domiciliul în orașul Zămești, str. Zorilor, bl.2, Sc.A, ap.8, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV, nr. 777322, având C.N.P. 2841223082576, membru al Consiliului de Administrație al S.C. C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art2. - Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

preș:


AristobContrasemneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu