Hotărârea nr. 39/2013

Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea repartizării în bugetul județului Brașov pe anul 2013, a sumei de 6.420 mii lei din TVA pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținere și reabilitarea drumurilor județene


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 39 din data de 11.03.2013

privind aprobarea repartizării în bugetul județului Brașov pe anul 2013. a sumei de 6.420 mii lei din TVA pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținere și reabilitarea drumurilor județene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013;

Analizând referatul nr. 1951/06.03.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea repartizării în bugetul județului Brașov pe anul 2013, a sumei de 6.420 mii lei din TVA pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținere și reabilitarea drumurilor județene;

Având în vedere dispozițiile art. 4, lit. ”c” și anexa nr. 6 din Legea nr. 5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se repartizează în bugetul județului Brașov pe anul 2013, suma de 6.420 mii lei din TVA pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținere și reabilitarea drumurilor județene

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.