Hotărârea nr. 389/2013

Hotărârea.nr.389 - privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.389

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.7442/01.08.2013, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea unor virări de credite bugetare între capitole, în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, având în vederea fondurile necesare derulării activităților curente a județului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. „b” și alin.(3). lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 49, alin. (4) și alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă virările de credite bugetare între capitole în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa nr. 1


BUGET LOCAL

CHELTUIELI
A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

Trim III Suplimentare

Trim III Diminuare

TOTAL

182

182

Cheltuieli cu Bunuri si servicii

182

0

Dobânzi

0

182

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

182

0

Cheltuieli cu Bunuri si servicii

182

0

20,01,01 Furnituri de birou

30

20.01.09 Materiale si prestări servicii

132

20,11 Cârti, publicații si materiale

20

CAP.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

0

182

30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

182


SEF SERVCIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU