Hotărârea nr. 388/2013

Hotărârea.nr.388 – aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, la Cap. 66.02 – Sănătate, poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.388

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.02 — Sănătate, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2013

Analizând referatul nr.7736/06.08.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.02 - Sănătate, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”;

Având în vedere dispozițiile art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, de la Cap. 66.02 - Sănătate, prin diminuarea cu suma de 300 mii lei, a poziției „Modernizare corp B - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ioan Aurel. Zbârcea” din anexa lb - lista poziției C „Alte cheltuieli de investiții”, litera - e, Total alte cheltuieli, și introducere unei poziții noi „Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. I.A. Zbârcea Brașov” cu suma de 300 mii lei, la Cap. 66.02 - Sănătate, litera b, Total dotări independente .

ArL2. Se aprobă modificarea listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, de la Cap. 66.02 - Sănătate prin diminuarea cu suma de 380 mii lei, a poziției „Rk ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Copii ”, din anexa lb - lista poziției C „Alte cheltuieli de investiții” litera e, Total alte cheltuieli și introducerea unei poziții noi ”Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Copii Brașov”, cu suma de 380 mii lei, la Cap. 66.02 -Sănătate, litera b, Total dotări independente.

Art3.Președintele Consiliului Județean asieură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și 1                                     ajarea Teritoriului.