Hotărârea nr. 387/2013

Hotărârea.nr.387 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie, reabilitare - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare şi reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Corp B)

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR387 din data de 19.08.2013

- privind aprobarea modificării Listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov -Corp B)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.Ad. 6546/14.08.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care, având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov se propune aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții cuprins la Cap. 66.10 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - punctul B -Lucrări noi, prin schimbarea denumirii poziției „Modernizare clădire corp B”, în „Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B);

în referat se propune, totodată și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B), precum și modificarea listelor de investiții cuprinse la Cap. 66.10 și Cap. 66.02;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”b” și art. 41, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 191, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea denumirii lucrării în Lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, de la Cap. 66.10 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - punctul B -Lucrări noi: poziția „Modernizare clădire corp B”, devine „Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B).

Art2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Se aprobă modificarea Listelor de investiții 02 - Buget local și 10 -Venituri proprii și subvenții, după cum urmează:

Se diminuează Lista obiectivelor de investiții - 10 venituri proprii și subvenții, cu următoarea poziție la:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV Cap. 66.10 - B, Obiective noi,:

1. Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B).......................................................................................................................8.186 mii lei

Se majorează Lista obiectivelor de investiții 02 - buget local cu aceeași sumă de 8.186 mii lei la Cap. 66.02 SĂNĂTATE — B Obiective noi, poziția:

1. Proiectare și execuție reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență ( Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean Brașov - Corp B.................................8.186 mii lei

Art4. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 203/16.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Corp B - arhitectură, rezistență, instalații) își încetează aplicabilitatea.

Art5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

Anexa

„Proiectare si execuție reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta" ( Consolidare s reamenajare Spitalului Clinic Județean Brașov- Corp B)

  • Denumirea lucrării: „ Proiectare si execuție reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta "( Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean Brașov - corp B )

  • Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov.

  • Amplasament: Brașov, Str. Calea București, nr. 25-27.

  • Situația juridică : Clădirea este inclusa în domeniului public al județului, conform CF nr. 16891 Brașov.

  • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 27.186,67 mii lei inclusiv TVA

din care: C+M : 23.759,81 mii lei

din care : - proiectare si inginerie : 1.103,82 mii lei

- construcții si instalații: 23.524,56 mii lei

  • 2. CAPACITĂȚI:

1. - Suprafața construita : 6.580 mp

  • - Regim de inaltime : S + P + 5 + 6 retras -AC: 1562,7 mp

  • - clasa de importanta a construcției: I — categoria de importanta B

  • 3. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII: 12 luni

  • 4, TERMEN PLATA ; 36 luni de la data semnării contractului

Director Executiv DIUAT

Emil Ciricp.

- ____■