Hotărârea nr. 381/2013

Hotărârea.nr. 381 – privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 286/7.06.2013

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 381

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 286/7.06.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu privind completarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov, aprobate prin art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 286/7.06.2013, și cu Comuna Sânpetru;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 286/7.06.2013 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sânpetru;

Ținând cont de:

  • •  Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 325/2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Brașov orizonturi 2013 -2020 -2030;

  • •  Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”e” și alin.(6), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 286/7.06.2013 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sânpetru, în sensul completării dispozițiilor art. 1 al acestei hotărâri, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov, precum și cu Comuna Sânpetru și finanțarea cu 100.000 lei, în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sânpetru’’.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Administrare Drumuri și


Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

-DADP

  • - Serviciul Buget

  • - DIUAT

  • - d-nul consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu

  • - Colecție