Hotărârea nr. 380/2013

Hotărârea.nr. 380 – privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, cu suma de 35 mii lei

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.380 din data de 23.07.2013

- privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, cu suma de 35 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând propunerea domnului vicepreședinte Valentin Mihai Popa, precum și referatul nr. 6971/19.07.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, cu suma de 35 mii lei, ca urmare a adresei nr. 529/27.06.2013 a Muzeului de Etnografie Brașov, care solicită modificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 35 mii lei; această sumă reprezintă depășirea veniturilor proprii prevăzute a se realiza pe trimestrele I-1I, la subcapitolul “Alte venituri” și este compusă din: suma de 31,20 mii lei, reprezentând finanțare nerambursabilă proiect cultural;

suma de 3, 80 mii lei, reprezentând alte venituri încasate pe semestrul 1-2013;

Muzeul de Etnografie Brașov este beneficiarul proiectului cultural cu finanțare nerambursabilă din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu denumirea „Gala Tezaurelor Umane Vii”, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 6182/27.11.2012; finanțarea nerambursabilă, în valoare de 31.204,13 lei, aferentă proiectului cultural, a fost virată de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în contul Muzeului de Etnografie Brașov, prin ordinul de plată nr. 104/29.01.2013, conform prevederilor contractuale;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. 1, lit. b și alin. 2, precum și dispozițiile art. 68, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, cu suma de 35 mii lei, după cum urmează:

La Venituri: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. III

Capitolul 36.10 „Diverse venituri”, Subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”

+ 35

La Cheltuieli: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. III

Capitolul 67.10„Cultură, recreere și religie”,Titlul II „Bunuri și servicii”. Articolul 20.01 „Bunuri și servicii”. Alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”

+ 35

Art2. — Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Muzeului de Etnografie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC


Se difuzează: 1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-


Muzeului de Etnografie Brașov Direcția Economică-Serviciul Buget Instituția Prefectului Județului Brașov Președintele Consiliului Județean Brașov Colecție