Hotărârea nr. 379/2013

Hotărârea.nr. 379 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi, corespunzător, al Camerei Agricole Judeţene Braşov pe trimestrul III 2013, cu suma de 17 mii lei

România
Consiliul Județean Bras

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 379

din data de 23.07.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și, corespunzător, al Camerei Agricole Județene Brașov pe trimestrul III 2013, cu suma de 17 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând propunerea domnului vicepreședinte Valentin Mihai Popa, precum și referatul nr. 7226/23.07.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și, corespunzător, al Camerei Agricole Județene Brașov pe anul 2013, cu suma de 17 mii lei;

Propunerea de suplimentare cu suma de 17 mii lei a bugetului Camerei Agricole este determinată de adresa nr. 127798/2013 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de H.G.R. nr.335/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” și titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de O.U.G. nr. 71/2009, O.G.R. nr. 17/2012 și O.U.G. nr.92/2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. 1, lit. b și alin. 2, precum și dispozițiile art. 68, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, -Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și, corespunzător, al Camerei Agricole Județene Brașov, pe trimestrul III 2013, cu suma de 17 mii lei, astfel:

BUGET LOCAL Secțiunea de funcționare

MII LEI

Denumire indicatori

Cod

Suma

VENITURI

17

Subvenții pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

17

CHELTUIELI

17

Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

17

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

MII LEI

Denumire indicator

Cod

Suma

VENITURI

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

-17

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

17

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

1 ex. - Instituția Prefectului Jud.Brasov

1 ex. - Cabinet Președinte

1 ex. - d-nul vicepreședinte Valentin Mihai Popa

1 ex. - Serviciul Buget                  ft/'

1 ex. - Colecție         e