Hotărârea nr. 378/2013

Hotararea nr. 378-privind Fundatia Inima pentru Inima


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.378

din data de 23.07.2013

- privind darea în folosința gratuită Fundației „Inimă pentru inimă”, a unui spațiu în suprafață totală de 149.28 mp, situat în imobilul din municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, din domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Având în vedere propunerea doamnei consilier județean Olteanu Luminița Nicoleta, formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea dării în folosință gratuită Fundației „Inimă pentru inimă”, pentru o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață totală de 149,28 mp, situat în imobilul din municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, în cadrul Centrului de Plasament Albina, aflat în domeniul public al județului Brașov, poziția nr.435 -445, Anexa 1 la H.G. 972/2002;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”c” și art.124 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevedeile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 861 alin.3 și art.874 din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul Civil;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) - Se aprobă darea în folosință gratuită Fundației „Inimă pentru inimă”, pentru o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață totală de 149,28 mp, situat în imobilul din municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, în cadrul Centrului de Plasament Albina, aflat în domeniul public al județului Brașov, poziția nr.435 - 445, Anexa 1 la H.G. 972/2002 , conform schiței anexă.

  • (2) - Spațiul menționat la alin.(l) va fi folosit pentru dezvoltarea unei intreprinderi sociale având ca obiect de activitate producerea de produse de panificație și patiserie, în cadrul Proiectului „Economia socială - șanse reale pentru o viață mai bună!”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6.

  • (3) -Recompartimentarea și modificarea spațiului se poate efectua numai cu acordul Consiliului Județean Brașov și cu respectarea legislației în vigoare privind autorizarea și avizarea construcțiilor.

  • (4) -Fundația „Inimă pentru inimă” va fi resposabilă de administrarea spațiului, unde va funcționa intreprinderea socială, precum și de întregul flux tehnologic privind producerea de produse de panificație și patiserie, asigurând cheltuielile de înființare și funcționare a întreprinderii sociale.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Compartimentul Patrimoniu .Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu