Hotărârea nr. 361/2013

Hotărârea.nr. 361 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov şi, corespunzător, al Judeţului Braşov pe anul 2013, cu suma de 4,68 mii lei, din sponsorizări


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 361

din data de 23.07.2013

privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Brașov și, corespunzător, al Județului Brașov pe anul 2013, cu suma de 4,68 mii lei, din sponsorizări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând referatul nr. 5569/27.06.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la cap. 67.10 - „Cultură, recreere și religie”, și, corespunzător, al Muzeului de Artă Brașov, cu suma de 4,68 mii lei, din sponsorizări;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(l), lit. „d” și art. 69, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Capitolul 67.10 - „Cultură, recreere și religie” și, corespunzător, al Muzeului de Artă Brașov, cu suma de 4,68 mii lei, din sponsorizări.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu