Hotărârea nr. 360/2013

Hotărârea.nr. 360 – privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov


C() \ S1LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 360

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.6265/27.06.2013, întocmit de către Direcția Economică, prin care, având în vedere sumele necesare pentru plata dobânzilor și a rambursărilor de credite, ca urmare a Convenției de împrumut nr. 4575/16.05.2013 privind acordarea unui împrumut de către Ministerul Finanțelor Publice, pentru achitarea arieratelor, se propune aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. „b” și alin.(3). lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 49, alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din presenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.

- Colecție

APROBAT PREȘEDINTE


A) Secțiunea de funcționare:

CHELTUIELI

BUGET LOCALMII RON

INDICATORI

BUGET 2013

ESTIMĂRI

Trim. III

Trim. IV

2014

2015

2016

Diminuare

Suplimentare

Diminuare

Suplimentare

TOTAL

34,70

34,70

34,32

34,32

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

34,70

7,34

34,32

6,98

-109,40

-109,40

-109,40

Rambursări de credite

0,00

27,36

0,00

27,34

109,40

109,40

109,40

CAP.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

34,70

7,34

34,32

6,98

-109,40

-109,40

-109,40

30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe din care:

34,70

7,34

34,32

6,98

-109,40

-109,40

-109,40

CAP.65.02 INVATAMANT

0,00

4,47

0,00

4,46

17,87

17,87

17,87

Rambursări de credite- MF arierate

0,00

4,47

0,00

4,46

17,87

17,87

17,87

81,02,05 - Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

4,47

4,46

17,87

17,87

17,87

CAP. 84.02 Transporturi

0,00

22,89

0,00

22,88

91,53

91,53

91,53

Rambursări de credite- MF arierate

0,00

22,89

0,00

22,88

91,53

91,53

91,53

81,02,05 - Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

22,89

22,88

91,53

91,53

91,53