Hotărârea nr. 359/2013

Hotărârea.nr. 359 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 390.000 lei din sumele repartizate comunei Sânpetru din cota de 20 % din impozitul pe venit şi din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 359 din data de 23.07.2013

- privind aprobarea schimbării destinației sumei de 390 mii lei din sumele repartizate Comunei Sânpetru, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.Ad.6656/17.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea schimbării destinației sumei de 390 mii lei din sumele repartizate Comunei Sânpetru , din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 60 mii lei de la Cap. “Școală” ; suma de 70 mii lei de la Cap. „Sedii primării”; suma de 100 mii lei de la Cap.“Drumuri”; suma de 100 mii lei de la Cap.”Alimentare cu apă, canalizare”; suma de 60 mii lei de la Cap. “Alte programe” - în total 390 mii lei și majorarea cu aceeiași sumă pentru obiectivul “Construcție grădiniță” în scopul finalizării lucrărilor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.38/11.03.2013 referitoare la repartizarea cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 și aprobarea destinației sumelor;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3), lit.b din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, modificat prin O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar bugetare;

în temeiul art. 97 și art.103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumei de 390 mii lei din sumele repartizate Comunei Sânpetru , din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 60 mii lei de la Cap. “Școală”; suma de 70 mii lei de la Cap. „Sedii primării”; suma de 100 mii lei de la Cap.“Drumuri”; suma de 100 mii lei de la Cap.”Alimentare cu apă, canalizare”; suma de 60 mii lei de la Cap. “Alte programe" - în total 390 mii lei și majorarea cu aceeiași sumă pentru obiectivul “Construcție grădiniță” în scopul finalizării lucrărilor.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean

1 ex. D.I.U.A.T.

1 ex: Colecție