Hotărârea nr. 357/2013

Hotărârea.nr. 357 – privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de actualizare de date înscrise în CF cu recalcularea cotelor părţi de uz comun pentru imobilul situat în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1 şi înscrierea în CF

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 357

din data de 23.07.2013

- privind însușirea documentațiilor cadastrale de actualizare de date înscrise în CF cu recalcularea cotelor părți de uz comun pentru imobilul situat în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1 și înscrierea în CF

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.7075/17.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune spre aprobare însușirea documentațiilor cadastrale de actualizare de date înscrise în CF cu recalcularea cotelor părți de uz comun pentru imobilul situat în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1 și înscrierea în CF;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 176/2013, precum și Documentația cadastrala întocmită de expert topo Bolocan Adrian;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.91, alin.l lit c și art.119 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușesc documentațiile cadastrale de actualizare de date înscrise în CF cu recalcularea cotelor părți de uz comun pentru imobilul situat în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, întocmite de expert topo Bolocan Adrian, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre și înscrierea în CF.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu