Hotărârea nr. 356/2013

Hotărârea.nr. 356 – privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Oancea Anca-Măriuca, pentru întregul cabinet stomatologic nr. 15 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, prin act aditional la contractul de concesiune nr. 2157/2005

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov, ro Website: www,judbrasov.ro


;) VSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.356 din data de 23.07.2013

- privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Oancea Anca-Măriuca, pentru întregul cabinei stomatologic nr. 15 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, prin act adițional la contractul de concesiune nr. 2157/2005

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la dala de 23 iulie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 12352/12.04.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Oancea Anca-Măriuca, pentru întregul cabinet stomatologic nr. 15, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi". cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, prin act adițional la contractul de concesiune nr. 2157/2005;

Dr. Oancea Anca Măriuca, codeținătoare a Cabinetului medical stomatologic nr. 15, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, conform contractului de concesiune nr. 2157/2005, cu termen - până în luna februarie 2020, solicită preluarea întregului cabinet medical, întrucât Dr. Păcurariu Corina-Maria, codeținătoare a aceluiași spațiu, a renunțat la concesiune, la dreptul de preemțiune și cumpărare în favoarea d-nei Dr. Oancea Anca-Măriuca, conform declarației autentificate sub nr. 1407/16.10.2012;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/2012 privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza H.G.R. nr.884/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237/22.05.2012:

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 235/2011 prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind vânzarea, concesionarea sau închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (teren și construcții) aparținând domeniului privat al Județului Brașov, completată prin Hotărârea Consiliului Județean ' Brașov nr. 424/2011;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b”, art. 123, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul , art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Oancea Anca-Măriuca, pentru întregul cabinet stomatologic nr. 15 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, prin act adițional la contractual de concesiune nr. 2157/2005.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-

Red.BC/BC

Se difuzează :

1 ex.- DIUAT -Compartiment Patrimoniu

1 ex.- Direcția economică - Compartiment Venituri

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- Instutuția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție