Hotărârea nr. 355/2013

Hotărârea.nr. 355 – privind aprobarea dezmembrării cabinetului medical nr.20 din imobilul situat in mun. Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1

I«|l'

«III"

JtllH

Hi ' nr
( (Hisiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.355

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea dezmembrării cabinetului medical nr.20 din imobilul situat in mun. Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

L 'w Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.07.2013;

in'" IIIHK

Analizând referatul nr. 4519/03.06.2013 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu prin care se solicita aprobarea documentației de dezmembrare a cabinetului medical nr. 20, din imobilul situat in municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, în două loturi, respectiv Lotul I -cabinet dr. Berariu Mariana și Lotul II - cabinet - Județul Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit”c” și “f” si art.123 alin 3 din Legea nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă dezmembrarea cabinetului medical nr.20, din imobilul situat in " .        municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, în două loturi, respectiv Lotul I - cabinet dr.

hîiin         Berariu Mariana și Lotul II - cabinet - Județul Brașov, conform documentației cadastrale

U         anexate, întocmită de pers, fizică autorizată - Categ. A, dipl. Ing Adrian Bolocan.

Art.2. - Se aprobă înscrierea în CF a documentației de dezmembrare a cabinetului medical nr.20, din imobilul situat in municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu

h

H'h

III II" OUI'" hHH pili
Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuȘl PVBUCfTATC imobiliara O.CP.L 'PROIECT NR.

48 / 11.07.2013

DENUMIRE PROIECT

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

PENTRU DEZMEMBRARE UNITATE INDIVIDUALA

ÎNSCRISA ÎN CF 119041-C1-U30 Brașov, cu nr.cad. 119041-C1-U30

SITUAT IN MUNICIPIUL BRAȘOV- STR.DIACONUL CORESI NR. 1CERTIFICAT DE AUTORIZARE seria RO-B-F nr. 1056/2010 persoana fizica autorizata - Categoria A dipl. ing. ADRIAN BOLOCAN


BENEFICIARI |

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
RELEVEU SPAȚIU 7 - ETAJ II

scara 1:100


J Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

119041

527,00

Str.Diaconu Coresi nr.1 Brașov

Cartea Funciara colectiva nr.

374

UAT

Brașov

Cod unitate individuala (U)

119041-C1-U30

CF individuala
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Cabinet 20

29,24

Suprafața utila=29,24rhp.......

Executant

Data

Recepționat

Data

dipl.ing.BolocqnAdrian

/ cT       - tx»       e' \

/> «tfV0        «A

% &OV° ’/

Vi-,                 ,A- /

\K       -.•.O''"/'

27.10.2011

- - - -


RELEVEU SPAȚIU 7 A - ETAJ II

scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

119041

527,00

Str.Diaconu Coresi nr.1 Brașov

Cartea Funciara colectiva nr.

374

UAT

Brașov

Cod unitate individuala (U)

119041-C1-U

CF individualaANEXA nr. 10

la Regulamentul privindconbnutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale in vederea înscrierii "n cartea funciara, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 si 785/2011 al directorului general al A.N.C.P I.

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

Str. Diaconu Coresi nr. 1, municipiul Brașov, județul Brașov.

2. Beneficiarul lucrării

Județul Brașov - b-dul Eroilor nr. 5, mun. Brașov.

3. Persoana fizică autorizată

Adrian Bolocan - seria RO-B-F nr. 1056 - categoria A.

4. Numărul lucrării în registrul propriu

48/ 2013.

5. Obiectul lucrării

Unitatea individuală nr.119041-C1-U30-spațiu 7 etaj II-Cabinet nr.20

6. Scopul lucrării

în vederea dezmembrării Unității Individuale.

7. Amplasamentul imobilului

Etajul II este situat în clădirea din str. Diaconu Coresi nr. 1, mun. Brașov, clădire care se mărginește pe latura nordică cu strada Republicii, pe latura estică cu imobilul din str. Republicii nr. 4, pe latura sudică cu imobilul din str. Diaconu Coresi nr. 3, iar pe latura vestică cu str. Diaconu Coresi și se află la aproximativ 200 m de Biserica Neagră, 550 m de sediul Consiliului Județean și 400 m de Liceul Aprily Lajos.

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate

Măsurătorile s-au efectuat prin metoda drumuirii și radierii cu stația totală “Nikon DTM 410’’ și telemetrul digital cu laser “Bosch DLE 70 Professional” în Sistemul de proiecție Stereografic 1970 și în Sistemul de referință Marea Neagră 1975 folosind ca puncte geodezice de sprijin vechi, punctele: boma 525 și Biserica Neagră, care erau în stare bună la data efectuării măsurătorilor. în anexe sunt prezentate măsurătorile clasice efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, calculul suprafețelor, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare, inventarul de coordonate. Limitele sunt materializate prin zidurile construcțiilor, cu excepția porțiunilor nordică (punctele 17 - 62) și vestică (punctele 62 - 26) unde limita se găsește pe trotuar și nu se va materializa.

9. Situația juridică a imobilului

Unitatea individuală ce face obiectul prezentei documentații are următoarea situație tabulară: C.F. 119041-C1-U30 Brașov la poziția A.1 nr.cad. 119041-C1-U30 - etaj II cu cota de 2272/87000 din părțile de uz comun cu cota de teren de 1376/52700, pâtțile de uz comun sunt terenul cu nr.cad. 119041 în suprafață de 527 mp, branșamentele de apă, gaz, electricitate, canal și acoperișul, proprietar sub B.2.1 Județul Brașov cu titlu de drept proprietate dobândit prin lege conform H.G. 972/2002 - act nr. 48029/2007 cf, act nr. 73856/2010 cf și act nr. 87643/2011 cf.


Data întocmirii

11.07.2013