Hotărârea nr. 352/2013

Hotărârea.nr. 352– privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 352

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7084/.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Aprobat MANAGERSpitalul de Pneumoftiziologie Brașov

S-r Aleea Dealul Spini or. 12 A t ieșire Nr.Aprobat cu HCJBV

A

In ședința din data de


ORGANIGRAMA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE B


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE IMANAGER


_________FC=1_________

■ I ■

COMITET DIRECTORDIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

FC=1

FC=1r             1

r

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘlCĂ SPITAL

UJ

5

AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI

CM

UJ ll

ii UJ LL

CM II UJ LLr

r                1

r

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE. CONTRACTARE

COMPARTIMENT

SALARIZARE

SERVICIUL ADMIN , APROVIZIONARE Șl TRANSPORT

<*> II

UJ ll

B UJ LL

II UJ LL

IO

CD li »-O ii IX UJ

u.


COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENT INFORMATICĂ

COMP EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ spital

CI UJ LL

II UJ IL

II UJ LL


COMP R U N O

O Q ar n

Q.

6 o

COMP INFECȚII NOZOCOMIALE.

CM

CM

II

II

II

UJ

UJ

UJ

IL

u.

LL


Manager funcții de execuție-11 Dir. Fin-Cont funcții de cond-1 funcții de executie-23,5 Dir. Med.

funcții de cond-7 funcții de executie-129


r             ’

E

CABINET DE CONSULTAȚII

h-o d F" ui Z CD < O

FE=165

CM II

UJ U.


DISPENSAR TB Brașov


FE=28


COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘlCĂ DISPENSAR

TB Brașov

LABORATOR DE RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ MEDICALĂ

II UJ IX

î

UJ u.


I—


DISPENSAR TB Săcele


FE=3


COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE DISPENSAR TBC

COMPARTIMENT STATISTICĂ Șl REGISTRATURĂ MEDICALĂ DISPENSAR

TBC

CM

UJ Ll

CM II

UJ IX


Nr. maxm posturi aprobate 174,5

din care:

  • - funcții contractuale de conducere 11

  • - funcții contractuale de execuție 163,5ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL DE PNELMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov. Aleea Dealul Spirii. nr. 12. Cod 500.1 18 Tel.: 0268.477.01 1.0268.477.263; Fax.: 0372.870.370 e-mail: managenffipneu mologie.ro; websitc: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235


STAT DE FUNCȚII

la data de U1.U7.2U13

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Clasa

Grad profcsional/grad salarizare

Număr post

Salariu de bază

Sporuri în afara salariului de bază

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

l

l

3

4

5

6

7

8

9

IO

A.Finanțare din venituri proprii

l

Manager

sănătate publică și management

S

medicprimar / gradul II

1

3562

2561

6123

2

Director medical

sănătate publică și management

S

medicprimar / gradul II

1

3676

2481

6157

3

Director financiar contabil

economice

S

economist

1/gradul II

1

3532

2161

5693

4

Sef secție

pneumologic

S

medicprimar / gradul 11

2

7649

5500

13149

5

Șef secție

pneumologie

S

medieprimar / gradul I

1

3794

2598

6392

6

Șef laborator

medicină de laborator

S

medieprimar / gradul I

1

3758

2598

6356

7

Șef serviciu

economist gradul IA

S

economist specialistlA/grad ul 11

1

2428

1701

4129

8

Asistent medical șef

medicină generală

PL

asistent medical principal

->

6218

4409

10627

9

Medic

pneumologie

S

primar

8

26164

17836

44000

IO

Medic

medicină de laborator

S

primar

1

3225

2202

5427

1 ]

Medic

pneumologie

S

specialist

3

6903

5282

12185

12

Medic

epidemiologie

S

specialist

1

2221

1777

3998

13

Medic

radiologie

S

specialist

1

2221

1777

3998

14

Medic

medicină de laborator

S

specialist

1

2520

1777

4297

15

Medic

cardiologie

s

specialist

1

2221

1777

3998

16

Medic

sănătate publică și management

s

primar

1

3036

2202

5238

17

Farmacist

farmacie

s

1

1461

1047

2508

18

Asistent social

sociologie

s

1

1866

1330

3196

19

Chimist

chimie

s

principal

1

2435

1814

4249

20

Asistent medical

medicină generală

s

principal

4

9403

6644

16047

21

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

30

56588

41041

97629

22

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

2

3972

2736

6708

23

Asistent medical

pediatric

M

principal

1

1725

1186

2911

24

Asistent medical

igienă

PL

principal

1

1847

1368

3215

25

Asistent medical

radiologie

PL

principal

2

3881

2736

6619

26

Asistent medical

laborator

PL

principal

5

9378

6840

16218

27

Asistent medical

laborator

M

principal

1

1725

1186

2911

28

Asistent medical

dietetică

PL

principal

1

1917

1368

3285

29

Asistent medical

medicină generală

PL

3

4896

3663

8559

30

Asistent medical

farmacie

PL

1

1592

1221

2813

31

Asistent medical debutant

farmacie

PL

1

812

600

1412

32

Infirmieră

20

19182

13640

32822

33

îngrijitoare

12

10899

7452

18351

34

Analist programator

analist programator

S

IA

1

2102

1660

3762

35

Consilier juridic

juridice

S

1

1

1631

1327

2958

36

Referent de specialitate

juridice

S

III

1

1335

1141

2476

37

Referent de specialitate

economice

S

II

1

1567

1073

2640

38

Referent de specialitate

economice

S

III

1

1420

1141

2561

39

Economist specialist

economice

S

IA

2

4132

2886

7018

40

Economist debutant

economice

S

1

1033

700

1733

41

Economist

economice

S

I

1

1706

1327

3033

42

Economist

economice

S

I

2

3123

2147

5270

43

Contabil

contabilitate

M

IA

1

1340

1027

2367

44

Referent

resurse umane

M

IA

1

1340

892

2232

45

Casier

M

1

1198

955

2153

46

Magaziner

M

1

1198

830

2028

47

Șofer 1

șofer

1

1380

933

2313

48

Muncitor calificat

electrician

1

1

1333

896

2229

49

Muncitor calificat

șofer

II

1

1274

852

2126

50

Muncitor calificat

lacatus

II

1

1274

852

2126

51

Muncitor calificat

instalator

II

1

1274

852

2126

52

Muncitor calificat

bucatar

III

3

3567

2382

5949

53.

Muncitor calificat

bucalar

. III

1

1149

794

.   1943

54

Muncitor calificat

zugrav

III

1

1189

794

1983

55

Muncitor necalificat

1

1

995

657

1652

56

Muncitor necaii ficat

I

0.5

482

331

813

57

Spălătoreasă

G

1

944

621

1565

58

Spălătoreasă

G

1

812

621

1433

Total finanțare venituri proprii

143.5

255505

182202

437709

B.Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

pneumologie

primar

3.5

11694

7707

19401

2

Medic

radiologie

S

primar

0.5

1794

1213

3007

3

Medic

pneumologie

S

specialist

2

4442

3554

7996

4

Asistent medical

medicină generală

S

principal

1

2397

1661

4058

5

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

14

27208

19152

46360

6

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

1986

1368

3354

7

Asistent medical

radiologie

PL

principal

4

7806

5472

13278

8

Statistician medical

M

....

1

1319

897

2216

9

Registrator medical

M

1

1319

897

2216

10

îngrijitoare

G

3

2606

1863

4469

TOTAL Finanțare de la bugetul de stat

31

62571

43784

106355

TOTAL UNITATE SANITARA

(A+B)

174.5

318076

225986

544064

Total posturi

Total posturi

conducere

11

din

aprobate

aprobate

execuție

163.5

care

din care

Total posturi

Total posturi

venituri proprii

143.5

din

aprobate

aprobate

buget de stat

31

care

din care
COMPARTIMENT RUNO

Marta Tamara POPESCUVIZAT VICELIDER SINDICAT MEDISAN SANțTAS BRAȘOV As.Marian SIMIONEL