Hotărârea nr. 347/2013

Hotărârea.nr. 347 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 347 din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.Ad.6570/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2013, urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin 1, lit.”a” și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru , conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: S.R.U.S.I

1 ex: Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

1 ex: Colecție