Hotărârea nr. 346/2013

Hotărârea.nr. 346 – privind aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Şercaia, pe anul 2013

România


.IUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 346

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând referatul nr. Ad. 6570/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, pe anul 2013, ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 77/2013;

Având în vedere dispozițiile art.5 din Anexa nr. 2 din H.G.R. nr. 329/2003 pentru aprobarea rugul amentelor-cadru de organizare si funcționare a instituțiilor de protecție speciala a persoanelor cu handicap, dispozițiile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, pe anul 2013, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană - SRUSI

1 ex.- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție