Hotărârea nr. 345/2013

Hotărârea.nr. 345 – privind desfiinţarea Agenţiei Judeţene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, a Persoanelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov şi reorganizarea în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov care va prelua personalul şi atribuţiile acesteia

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.345 din data 23.07.2013

- privind desființarea Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov și reorganizarea în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov care va prelua personalul și atribuțiile acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7097/17.07.2013, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, privind tranferul personalului și reorganizarea Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, urmare aplicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere prevederile art.l, alin.l lit „d” și art.3 din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor art.250 și art.251 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil precum și art.91 alin. 1 lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se desființează Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov și se reorganizează în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov care va prelua personalul și atribuțiile acesteia.

Art.2.- Patrimoniul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov precum și obligațiile nepatrimoniale se preia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.3. -Sumele de funcționare rămase neutilizate se vor prelua din bugetul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin virare de credite în cadrul Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”.

Art.4 - Sumele aferente ajutoarelor sociale rămase până la sfârșitul anului 2013 se vor prelua prin virare de credite în cadrul Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială” de la Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov în bugetul Consiliului Județean Brașov.

Art.5, - Protocolul de predare primire a patrimoniului, a drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale se va întocmi si se va semna în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.08.2013.

Art.7, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.