Hotărârea nr. 344/2013

Hotărârea.nr. 344– privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Braşov, pe anul 2013, precum şi aprobarea schimbării denumirii pentru această instituţie

România
ONSÎLII L JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.344

din data de 23.07.2013

  • - privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Brașov, pe anul 2013, precum și aprobarea schimbării denumirii pentru această instituție

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând referatul nr. 7095/17.07.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Brașov, pe anul 2013, ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 77/2013, cu următoarele modificări:

  • - aprobarea schimbării denumirii Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Brașov, în Centrul de Zi pentru Nevăzători “Raza de lumină” Brașov;

  • - la nivelul statului de funcții se propune înființarea unor posturi prin preluarea lor din cadrul Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, instituție care se desființează;

Modificările propuse nu implică majorarea fondului de salarii aprobat în bugetul pentru anul 2013;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 181/16.12.2008, prin care Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Brașov s-a înființat ca persoană juridică sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, dispozițiile art. 250 si 251 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă schimbarea denumirii Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Brașov, în Centrul de Zi pentru Nevăzători “Raza de lumină” Brașov.

Art.2. - Instituția va face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a certificatului de înregistrare fiscal.Art,3. - Se aprobă înființarea unor posturi, prin preluarea lor din cadrul Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, instituție care se desființează

Art,4. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul de Zi pentru Nevăzători “Raza de lumină” Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul de Zi pentru Nevăzători “Raza de lumină” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană - SRUS1

1 ex.- Centrul de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină” Brașov.

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL DE ZI PENTRU NEVÂZĂTORI "RAZĂ DE LUMINĂ" BRAȘOV

STR. MĂRĂȘEȘTINR. 2 BIS

ORGANIGRAMĂ


Număr total de posturi 21

Funcții de Conducere      3

Funcții de Execuție        18

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL DE ZI PENTRU NEVĂZÂTORI „RAZĂ DE LUMINĂ” BRAȘOV STR. MĂRĂȘEȘTI NR 2BIS


STAT DE FUNCȚII

Nr crt

Funcția

Nivel studii

Nr. posturi

Grad/ Treapta profesionala

Salariu de baza

Spor in afara salariului de

Salariu brut

1

Director

s

1

II

2,694

2,694

2

Director adjunct

s

1

n

2,320

2,320

3

Sef serviciu - economist

s

1

ii

2,513

2,513

4

Psihopedagog

s

4

principal

4,437

648

5,085

5

Educator specializat

s

1

-

1,126

308

1,434

6

Asistent social

s

1

principal

1,126

102

1,228

7

Asistent medical

PL

1

principal

989

282

1,271

8

Instructor de educație

M

2

principal

2,072

592

2,664

9

Instructor ergoterapie

M

1

principal

1,234

296

1,530

10

Psiholog

S

1

principal

1,241

298

1,539

11

Economist

S

1

IA

1,568

1,568

12

Consilier juridic

S

1

IA

1,568

178

1,746

13

Inspector specialitate

S

1

I

1,627

1,627

14

Administrator

M

1

I

1,242

1,242

15

Referent

S

1

-

1,064

1,064

16

Șofer

-

1

I

1,045

1,045

17

îngrijitor

-

1

-

960

960

TOTAL

21

28,826

2,704

31,530