Hotărârea nr. 343/2013

Hotărârea.nr. 343 – privind desfiinţarea Centrului de Readaptare Funcţională pentru Deficienţii de Vedere Tardivi Braşov şi reorganizarea în cadrul Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Braşov, care va prelua personalul şi atribuţiile acesteia

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 343 din data 23.07.2013

- privind desființarea Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov și reorganizarea în cadrul Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov, care va prelua personalul și atribuțiile acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7096/17.07.2013, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, privind aprobarea desființării Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov și preluarea atribuțiilor și a personalului de către Centrul de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov, urmare aplicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere prevederile art.l, alin. 1 lit „d” și art.3 din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor art.250 și art.251 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil precum și art.91 alin. 1 lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se desființează Centrul de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov și se reorganizează în cadrul Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov, care va prelua personalul și atribuțiile acesteia.

Art.2.- Patrimoniul Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov precum și obligațiile nepatrimoniale se preia de către Centrul de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov.

Art.3. -Sumele rămase neutilizate se vor prelua din bugetul Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov în bugetul Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov prin virare de credite în cadrul Cap. 68.02 . Asigurări și asistență socială”

Art.4. -Protocol de predare- primire a patrimoniului, a drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale se va întocmi și se va semna în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.Ș.Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.08.2013.

Art.6, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economica, Centrul de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi Brașov și Centrul de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu