Hotărârea nr. 342/2013

Hotărârea.nr. 342 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 342 din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Camerei Agricole Județene Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.6828/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statul de funcții pe anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov, urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.l, lit. ”’*a” și alin.2, lit.”c*" din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Camerei Agricole Județene Brașov pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Camera Agricolă a Județului Brașov.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ BRAȘOV

Aprobat/

Consiliul Județean Brașov


ORGANIGRAMA

01.07.2013


Total posturi =16

d.care - funcții publice de conducere = 1

  • - funcții publice de execuție = 13

  • - funcții contractuale de execuție = 2


S) AGRICOLĂ


JUDEȚEANĂ W


Aprobai,           /

Consiliul Județean Brașov


Consiliul Județean Brașov

Camera Agricolă Județeană Brașov

Cod inregistrare fiscala 11335486

Str. Calea Feldioarei, Nr.20B, Cod Postai :500483

Tel /fax : 0368 465033; e-mail:caj.brasov@yahoo.com

Trezoreria Brașov: R086TREZ1315010XXX010946


STAT DE FUNCȚII CENTRALIZAT Ia 01.07.2013

Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Studii

Grad profesional

Treapta profes.

Număr posturi

Salariu de baza

Funcție publica de conducere

1

Director executiv

S

11

1

3603

Funcția publica de execuție

2

Consilier

s

superior

13

29888

Posturi in regim contractual

3

șofer

M

1

2

2202

Total posturi

16

35693

Director executiv,