Hotărârea nr. 341/2013

Hotărârea.nr. 341 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov pe anul 2013

România


CONSILIUL .JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 341

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.6981/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Salvamont Brașov pe anul 2013, urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin 1, lit.''a" și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează la:

1 ex: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

1 ex: S.R.U.S.I.

lex: Colecție

Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Saivamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517; C.F. 14008586

Aprobat


Organigrama

Serviciului Public Județean Saivamont Brașovdin care:


Total posturi: 17

Posturi de conducere: 2

Posturi de execuție: 15Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517; C.F. 14008586


Anexa nr. 2 la adresa nr. 158/12.07.2013

AprobatStat de funcții

al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Cu aplicarea prevederilor Legii - cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare și ale O.U.G. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

Nr. crt

Funcția

Studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi

Salariu de bază

1.

Director

S

II

1

2.581

2.

Contabil șef

S

n

1

2.966

3.

Inspector de specialitate

s

IA

2

3.276

4.

Salvator montan

I

7

12.177

5.

Salvator montan

ni

4

4.159

6.

Inspector (contabil)

M

IA

1

974

7.

Magaziner

M;G

1

829

Total

17

26.962

Director