Hotărârea nr. 340/2013

Hotărârea.nr. 340 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov, pe anul

România

w


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 340

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov pe anul 2013

L-

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.Ad.6570/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statui de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Protecție a Plantelor Brașov pe anul 2013, urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin 1, lit/’a’* și alin.2, lit.’V’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2» Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu cXX -

Se difuzează la:

1 ex: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

1 ex: S.R.U.S.I.

1 ex: Colecție

'                            ANEXA 1

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE Fx<OTECȚIE A PLANTELOR

APROBAT,consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Str. Lânii, nr.47, Brașov, Tel/fax 0268/442567

STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2013

Nr. crt.

Funcția

o

'vMMT.'.

■o

5

• -ilili

s

= j Gradul profesional

H Număr posturi

■_______

ra N (0

J3

0) ■o

u

JJJ

(0 co

2789

1

Director

2

Contabil sef

s

II

1

2752

3

Inginer

s

E

1

2603

4

Consilier

s

IA

1

1668

Tehnician

M

IA

1

1072

Magaziner

M

I

1

1119

7

Casier

M

I

1

1119

8

Muncitor calificat

I

4

4200

9

Muncitor necalificat

1

821

10

Paznic

I

5

4196

TOTAL

17

22339

NOTĂ

Paznicii vor beneficia de un spor de 25% din salariul de bază pentru munca prestată în timpul nopții între orele 22-6, aproximativ 3.800 lei / an

Director

Ing.Scurtu Gabriel