Hotărârea nr. 339/2013

Hotărârea.nr. 339 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pe anul 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 339

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.Ad.6570/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și a statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov pe anul 2013. urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin 1, lit.”a” și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Direcției de Pază și Ordinea a Județului Brașov pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Se difuzează la:

1 ex: Președintele Consiliului Județean

1 ex: S.R.U.S.I.

1 ex: Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BRAȘOV

Anexa nr. 1


STAT DE FUNCȚII

Pentru personalul Direcției de Paza si Ordine Brașov

NR. CRT

NUMĂR POSTURI

FUNCȚIA

NIVEL STUDII

1

1

Director

s

2

1

Director economic

s

3

2

Contabil

M,S

4

1

Consilier juridic

S

5

1

Sef serviciu

M,S

6

2

Sef birou

M,S

7

1

Inspector resurse umane

M,S

8

1

Responsabil Prot. Muncii, Inspector

M,S

9

1

Șofer

M

10

4

Coordonator grupa

M

11

105

Agent public

M,G

Total postu

120


Convîlîul