Hotărârea nr. 337/2013

Hotărârea.nr. 337 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.337

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul nr.7094/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană -Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr. 77/2013, și a reorganizării Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21001/2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu