Hotărârea nr. 335/2013

Hotărârea.nr. 335 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.335

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul nr.6872/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr. 77/2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 311/2003, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul Casa Mureșenilor Brașov și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


MUZEUL CASA MUREȘENILOR C BRAȘOV

Stat de funcții
Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Nr. posturi

Total salariu de bază

1

Manager

S

II

1

3371

2

Muzeograf

S

IA

4

8,955

3

Conservator

S

IA

1

2,175

4

Gestionar custode

M

IA

1

1,421

5

Conservator

M

IA

1

1,338

6

Restaurator

S

IA

1

2,175

7

Bibliotecar

S

IA

1

2,175

8

Supraveghetor muzeu

M;G

2

1,835

9

Contabil șef

S

II

1

2,847

10

Economist

S

IA

1

1,804

11

Casier

M

1

1,038

12

Administrator

M

I

1

1,179

13

Muncitor calificat

1

1,210

Total

X

X

17

31,523

Contabil șef, Gheorghe Tatiana

ORGANIGRAMA MUZEULUI „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Aprobat, Consiliul Județean BTotal posturi

Funcții de conducere

Funcții de execuțiecasa MUREȘENILOR


țs Scriem iste-'Piața Sfatului nr. 25 Brașov 500025 Tel./Fax 0268-477864 Coordonator: Consiliul Județean Brașov, Tel. 0268-410777


Nr. 528/10.07.2013

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MUZEULUI „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MUZEULUI „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, denumit în continuare Muzeul, este o instituție de cultură de importanță locală, independentă, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Brașov, înființată cu data de 01 octombrie 1997 conform prevederilor Hotărârii C.J. Brașov nr. 92/29.09.1997.

Art. 2. - Muzeul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare și cu dispozițiile prezentului Regulament.

Art. 3. -Muzeul are sediul în Municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, județul Brașov. Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori scrisorile emise de instituție vor conține denumirea, sediul și codul de înregistrare fiscală a Muzeului.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. - Muzeul este o instituție de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător, care funcționează și este organizată în conformitate cu Legea muzeelor nr. 311/2003, modificată și completată, cu legislația românească în vigoare și cu prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 5. - Muzeul urmărește îndeplinirea scopului și funcțiilor sale principale prin următoarele activități specifice obiectului său de activitate:

 • a) cercetarea științifică, în conformitate cu programele anuale și de perspectivă, a patrimoniului pe care îl administrează;

 • b) cercetarea și documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;

 • c) organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d) conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

 • e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;

 • f)  punerea în valoare si comunicarea către publicul larg a rezultatelor științifice pe care le obține în activitatea de cercetare;

 • g) menținerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia și orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcție de acestea;

 • h) menținerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizații neguvernamentale, culturale, instituții de învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale de profil;

Art. 6. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, Muzeul are următoarele atribuții principale:

 • 1. elaborează programele si proiectele culturale proprii, în concordanță cu strategia sectorială promovată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;

 • 2.  stabilește măsuri tehnice, organizatorice și economice pentru aducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate și răspunde de îndeplinirea acestora;

 • 3. propune Consiliului Județean Brașov acțiuni culturale concrete și, după aprobarea acestora, răspunde de realizarea și desfășurarea lor;

 • 4.  răspunde pentru realizarea lucrărilor de reparații capitale, restaurare, conservare și protecție a patrimoniului cultural mobil și imobil aflat în administrarea sa;

 • 5.  colaborează cu toate instituțiile, organizațiile și organismele abilitate de lege în domeniu, pentru aplicarea măsurilor privind evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor imobile și mobile aparținând patrimoniului cultural național.

Art. 7. - în realizarea atribuțiilor sale, Muzeul va respecta dispozițiile actelor normative în vigoare, precum și deontologia profesională, așa cum este definită în documentele emise de Consiliul Internațional al Muzeelor.

CAPITOLUL III.

PATRIMONIUL

Art. 8. - Patrimoniul Muzeului este format din bunuri imobile și bunuri mobile, aflate în proprietatea publică a statului, pe care le administrează, în condițiile legii, cu diligența unui bun proprietar.

Art. 9. - Patrimoniul instituției se poate îmbogăți prin achiziții, donații, transferuri, precum și prin preluarea în custodie de bunuri materiale ori bunuri culturale, de la persoane fizice si persoane juridice de drept public sau privat, din țară ori din străinătate.

Art. 10. - Transferul, custodia sau itinerarea bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul instituției în interiorul sau exteriorul țării, în scopul valorificării științifice, expozițional ori în vederea restaurării lor se va face numai cu respectarea strictă a dispozițiilor legale cu aplicabilitate în materie.

Art. 11. - Bunurile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării bunurilor din administrare, cu diligența unui bun proprietar.

CAPITOLUL IV. ORGANIZARE, CONDUCERE, PERSONAL

Art. 12. - (1) Personalul Muzeului este structurat în personal de conducere și personal de execuție, funcționând într-o structură compusă din trei compartimente.

 • (2) Ocuparea posturilor din Muzeu se face prin concurs, organizat potrivit prevederilor legale.

 • (3) Personalul contractual al Muzeului respectă normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 • (4) Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competentă, cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru a îl determina să încalce dispozițiile legale în vigoare, ori să le aplice necorespunzător.

 • (5) Persoana împuternicită să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizia Managerului.

 • (6) Eliberarea din funcție a personalului Muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se face în condițiile legii.

Art. 13. - (1) Muzeul este condus de manager, numit prin dispoziția Consiliului Județean Brașov, în urma câștigării concursului pentru ocuparea postului.

 • (2) Activitatea Managerului este sprijinită de contabilul șef, numit în urma promovării concursului/examenului organizat în condițiile legii, prin decizia managerului.

 • (3) Managerul și contabilul șef conduc și răspund de buna funcționare a activității Muzeului, conform prevederilor cuprinse în contractul de management și, respectiv ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 14. - (1) Managerul asigură conducerea executivă a Muzeului., coordonând nemijlocit activitatea contabilului șef, precum și a structurilor organizatorice aflate în subordinea sa, respectiv Compartimentul Istorie, Compartimentul Literatură și Serviciul Financiar-Contabilitate-Administrativ.

 • (2) Managerul are următoarele competențe și atribuții principale:

 • a) este ordonator terțiar de credite;

 • b) numește, organizează și prezidează Consiliului de Administrație;

 • c) îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de management, precum și obiectivele și indicatorii culturali și economici stabiliți, pentru Muzeu, prin contractul de management;

 • d) îndeplinește atribuțiuni privind implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intern/ managerial;

 • e) prezintă, spre aprobare, anual, programele și proiectele minimale, acțiunile și ansamblul manifestărilor culturale pe care urmează să le realizeze instituția în anul următor;

 • f)  solicită Consiliului Județean Brașov, atunci când consideră că este temeinic și oportun, modificarea obiectivelor și a indicatorilor culturali și economici ai Muzeului și a programelor și proiectelor minimale;

 • g) elaborează și aplică strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a Muzeului;

 • h) angajează, promovează, sancționează, încetează contractele individuale de muncă și concediază personalul salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

 • i)  aprobă fișele de post ale personalului Muzeului și stabilește sarcinile de serviciu ale personalului din compartimentele din subordine;

 • j)  acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al Muzeului, inițiind programe și măsuri eficiente pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • k) asigură respectarea destinației subvențiilor bugetare aprobate de Consiliul Județean Brașov;

 • l)  prezintă, trimestrial, compartimentelor competente din cadrul Consiliului Județean Brașov situația economico-financiară a Muzeului, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor culturali și economici, a proiectelor și programelor asumate, inclusiv măsurile pentru optimizarea activității acesteia, când este cazul;

 • m) ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și pentru asigurarea protecției contra incendiilor în instituție;

 • n) soluționează contestațiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor și a altor drepturi salariale;

 • o) stabilește măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

 • p) împuternicește, prin decizie, persoanele competente să cerceteze încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004 și să propună aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Codului Muncii, cu modificările și completările ulterioare, aducând, totodată, la cunoștință angajaților, conținutul acestei decizii;

 • q) administrează, cu diligența unui bun proprietar, patrimoniul Muzeului;

 • r)  reprezintă Muzeul în raporturile cu terții;

 • s) încheie acte juridice în numele și pe seama Muzeului, conform competențelor care-i revin;

 • t)  propune, spre aprobare, Consiliului de Administrație proiectul de Regulament de ordine interioară al Muzeului;

 • u) avizează proiectele de Regulament de organizare și funcționare și de Organigramă ale Muzeului, pe care le transmite în vederea aprobării, conducerii Consiliului Județean Brașov;

 • v) aprobă, în condițiile legii, programarea anuală a concediilor de odihnă ale personalului Muzeului;

 • w) organizează, în condițiile legii, activitatea de control financiar preventiv;

 • x) numește membrii Consiliului Științific;

 • y) inițiază, în condițiile legii, negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul instituției și participă la acțiunea de negociere, în condițiile legii.

 • (3) Managerul decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități, precum:

 • -  evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe;

 • -  evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor de donații sau achiziții muzeale;

 • -  expertizarea, avizarea și recepția lucrărilor de conservare-restaurare;

 • -  selectarea și evaluarea bunurilor ce urmează a fi valorificate în incinta Muzeului;

 • -  achiziționarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural național;

 • -  casarea de bunuri;

 • -  alte comisii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 15. - (1) în exercitarea atribuțiilor sale, Managerul emite decizii.

 • (2) în absența Managerului, conducerea este asigurată de contabilul șef, în baza deciziei scrise a Managerului Muzeului.

 • (3) Managerul și contabilul șef asigură coordonarea și conducerea efectivă a structurilor din subordine.

Art. 16. - Managerul are următoarele atribuții cu caracter general:

 • a) îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Compartimentului Istorie și a Compartimentului Literatură;

 • b) îndeplinește atribuțiuni privind implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intem/managerial;

 • c) răspunde de întocmirea materialelor de analiză și sinteză ce privesc activitățile pe care le coordonează și le supune dezbaterii Consiliului de Administrație sau, după caz, Consiliului Științific;

 • d) participă la elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului;

 • e) asigură și răspunde de colaborarea între compartimente și celelalte structuri organizatorice ale Muzeului;

 • f)  întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine;

 • g) este, de drept, membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate vacante din structurile subordonate;

 • h) decide premierea sau, după caz, sancționarea personalului din subordine;

 • i)  este președintele Consiliului de Administrație al Muzeului',

 • j)  vizează documentația privind starea de conservare a patrimoniului muzeal.

Art. 17. - (1) Contabilul șef coordonează și conduce Serviciul Financiar-Contabilitate-Administrativ și se subordonează Managerului.

 • (2) Contabilul șef exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare asupra operațiunilor referitoare la:

 • -  angajamentele legale și bugetare;

 • -  modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare aprobate, inclusiv prin virări de credite;

 • -  efectuarea de plăți din fondurile publice;

 • -  efectuarea de încasări în numerar;

 • -  alte tipuri de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • (3) Contabilul șef, împuternicit să exercite controlul financiar preventiv propriu răspunde pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv.

 • (4) Contabilul șef are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în cazul în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune ce face obiectul controlului nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei.

 • (5) în cazul în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, managerul Muzeului dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere, Contabilul șef este obligat să informeze în scris Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și Consiliul Județean Brașov.

 • (6) Contabilul șef mai îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) respectă reglementările legale privind evaluarea patrimoniului, precum și celelalte norme și principii contabile;

 • b) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare, de exactitatea datelor contabile furnizate, de întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil la timp, de controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și de realitatea acestora, de evaluarea corectă a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii efectuate și reflectarea acestora în bilanțul contabil, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • c) îndeplinește atribuțiuni privind implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intem/managerial;

 • d) răspunde de legalitatea utilizării subvențiilor bugetare și a resurselor financiare extrabugetare ale instituției și semnează actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului;

 • e) răspunde de completarea potrivit destinației și în mod ordonat a registrelor de contabilitate și de păstrarea acestora și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum și de reconstituirea în termenul legal a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;

 • f)  Ia întocmirea bilanțului contabil, întocmește raportul explicativ și verifică respectarea corecțiilor obligatorii și a regulilor prevăzute de normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • g) în cadrul Consiliului de Administrație, contabilul șef propune spre aprobare bugetul anual de venituri și cheltuieli al Muzeului, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice; proiectul bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde cheltuieli de investiții pe baza listei de investiții, cu desfășurarea acestora pe obiecte, atât fizic, cât și valoric;

 • h) urmărește alocațiile pentru cheltuielile de personal și capital aprobate de Consiliul Județean Brașov, în cadrul acestora pe capitole și articole bugetare;

 • i)  urmărește ca execuția de casă să se realizeze prin trezorerie, potrivit dispozițiilor legale;

 • j) răspunde de respectarea și aplicarea dispozițiilor Ordinului ministrului culturii nr. 2069/1997, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea în instituțiile muzeale a prevederilor art. 14 din Legea nr. 22/1969 cu privire la angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - în lipsa contabilului șef, toate atribuțiile se exercită de persoana desemnată de acesta, din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ, în baza deciziei scrise a Managerului.

CAPITOLUL V.

ORGANE DELIBERATIVE, CONSULTATIVE ȘI

COMISII DE SPECIALITATE

Art. 19. - (1) Activitatea Managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

 • (2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin decizie de către Managerul Muzeului.

 • (3) Consiliul de Administrație are următoarea componență:

 • -  președinte: Managerul;

 • -  membrii: Contabilul șef, Muzeograful, Administratorul, Responsabilul Resurse Umane

 • -  secretarul - prin rotație, unul dintre membrii Consiliului de Administrație, numit de către președinte.

Art. 20. - La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitate și personalități ale vieții economice, culturale, artistice și științifice, în calitate de consultanți, cu drept de opinie, fără drept de vot.

Art. 21. - Consiliul de Administrație este obligat să invite liderul ales al sindicatului reprezentativ din unitate la ședințele în care se discută probleme de interes profesional, economic, social și cultural. Reprezentantul sindicatului participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de observator, cu drept de opinie, fără drept de vot.

Art. 22. - Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi;

 • b) este legal întrunit în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c) lucrările Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte;

 • d) președintele numește un secretar dintre membrii Consiliului de Administrație, sau un alt salariat din instituție;

 • e) dezbaterile Consiliului de Administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin șapte zile înainte, prin grija secretarului Consiliului de Administrație;

 • f)  dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, în registrul de ședințe sigilat și parafat;

 • g) procesul-verbal al ședinței se semnează de către toți participanții la lucrările ședinței;

 • h) Consiliul de Administrație adoptă hotărâri și verifică modul de aducere la îndeplinire a acestora.

Art. 23. - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și aprobă proiectele de regulamente de organizare și funcționare a Muzeului, precum și de organigramă, pe care le înaintează spre avizare Managerului, urmând ca Muzeul să le transmită Consiliului Județean Brașov, spre aprobare;

 • b) avizează programele de activitate ale Muzeului, pe care le supune aprobării conducătorului Muzeului;

 • c) elaborează și supune aprobării Consiliului Județean Brașov programele culturale anuale și de perspectivă ale Muzeului;

 • d) aprobă programe culturale și proiecte minimale proprii și dispune luarea măsurilor necesare, pentru realizarea lor;

 • e) aprobă colaborările Muzeului cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • f)  elaborează și supune aprobării Consiliului Județean Brașov programele de investiții, reparații capitale și reparații curente necesare Muzeului}

 • g) inițiază și controlează activitățile de întreținere ale imobilelor aflate în administrare (inclusiv reparații curente și capitale, restaurarea și conservarea lor);

 • h) elaborează, anual, statul de funcții al instituției, în raport cu scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale Muzeului, și îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov;

 • i)  adoptă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului;

 • j)  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

 • k) aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii și programe de perfecționare a activității;

 • l)  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale Muzeului, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • m) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în condițiile legii;

 • n) analizează periodic modul în care se realizează protecția și securitatea Muzeului}

 • o) asigură legătura cu sindicatele din instituție pentru rezolvarea optimă a diferitelor probleme profesionale, economice, sociale;

 • p) propune, în vederea aprobării de către Consiliului Județean Brașov, taxele de intrare în Muzeu și sistemul prin care se fac vânzările prin stand.

Art. 24. - (1) Consiliul Științific este organ colegial consultativ în domeniul de activitate al Muzeului.

 • (2) La ședințele Consiliului Științific pot fi invitate și personalități ale vieții economice, culturale, artistice și științifice, în calitate de consultanți, cu drept de opinie, fără drept de vot.

 • (3) Consiliul Științific este alcătuit din 5 membri numiți prin decizie de Manager.

 • (4) Consiliul Științific este condus de Manager, în calitate de președinte, și de un secretar, ales dintre membrii săi.

 • (5) Consiliul Științific se întrunește trimestrial în sesiuni ordinare sau, după caz, de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, pentru analizarea și evaluarea activităților proiectate pentru perioada care urmează.

 • (6) Convocarea sesiunilor ordinare se face de către președinte. Pentru formularea de propuneri sau avizarea materialelor, lucrărilor etc. supuse dezbaterii este necesar votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Procesele-verbale ale sesiunilor se consemnează într-un registru special și propunerile se comunică Consiliului de Administrație, sub semnătura președintelui.

Art. 25. - Consiliul Științific sprijină Consiliul de Administrație în toate problemele importante ale desfășurării activității Muzeului., îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a) examinează programe și formulează propuneri privind: colectivele de specialiști care le realizează, împreună cu materialul științific și cultural însoțitor: ghiduri, pliante, afișe, texte de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor ș.a.;

 • b) se pronunță asupra ponderilor și priorităților activității instituției și specialiștilor săi în domenii de importanță majoră, precum: noile achiziții; starea colecțiilor și măsurile ce se impun; diversificarea modalităților de valorificare a patrimoniului de obiecte, date și informații, pregătirea profesională a angajaților; tematica tipăriturilor și publicațiilor, participare și organizare la sesiuni, conferințe, simpozioane etc.;

 • c) analizează rapoartele privind stadiul îndeplinirii programelor și proiectelor Muzeului;

 • d) face evaluări periodice asupra activității compartimentelor de specialitate ale Muzeului.

Art. 26. - în cadrul Muzeului funcționează următoarele comisii de specialitate, înființate prin decizie a Managerului:

 • a) Comisia de inventariere are ca obiect de activitate efectuarea inventarelor întregului patrimoniu al Muzeului, în condițiile și la termenele prevăzute de reglementările în vigoare; face propuneri pentru optimizarea activității de gestionare și de casare sau de declasare, le supune aprobării conducerii și urmărește aplicarea lor;

 • b) Comisia de recepție, evaluare, achiziții de obiecte de patrimoniu și achiziții obiecte stand, funcționează conform prevederilor legale în materie;

 • c) Comisia pentru recepționarea lucrărilor de reparații capitale urmărește dacă lucrările realizate corespund exigențelor și dacă sunt în concordanță cu documentația tehnică și economică avizată și aprobată;

 • d) Comisia de casare este responsabilă de verificarea situației în teren și de întocmirea listelor de casare pentru obținerea aprobărilor necesare, conform prevederilor legale;

 • e) Comisia privind constituirea structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemelor proprii de control managerial funcționează în baza OMFP nr. 946/2005;

 • f)  Alte comisii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI. BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 27. - Muzeul este instituție de cultură, ale cărei cheltuieli de funcționare și capital se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul de stat.

Art. 28. - Veniturile proprii se realizează din următoarele activități:

 • a) comercializarea publicațiilor proprii sau ale terților din domeniul activităților Muzeului (broșuri, ilustrate, pliante, reviste, CD-uri, etc.), prin standurile Muzeului',

 • b) taxe pedagogie muzeală la cursurile/activitățile organizate de către Muzeu',

 • c) închirierea de spații pentru diverse activități care nu contravin legislației în vigoare;

 • d) închirierea echipamentelor electronice și a costumelor de epocă;

 • e) taxe de fotografiere sau filmare;

 • f)  taxe pentru susținere conferințe;

 • g) sponsorizări și donații acceptate de către Muzeu, potrivit legii;

 • h) alte surse, în condițiile legii.

Art. 29. - Propunerile de venituri și cheltuieli se fac avându-se în vedere:

 • -  reglementările și normele în vigoare, precum și structura organizatorică existentă la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli;

 • -  sursele de venituri și baza legală a încasării lor, nivelul taxelor sau tarifelor.

CAPITOLUL VII.

STRUCTURI FUNCȚIONALE

Art. 30. - Pentru realizarea atribuțiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie conform organigramei.

Art. 31. - Muzeul funcționează structurat pe compartimente si serviciu.

Art. 32. - Activitățile Muzeului se desfășoară la sediul din Piața Sfatului nr. 25 și la Compartimentul Literatură din str. Baiulescu nr. 9.

Art. 33. - (1) Compartimentul Istorie este coordonat de manager și are următoarele atribuții:

 • a) asigurarea conservării arhivelor, în colaborare cu alte compartimente;

 • b) cercetarea, evidența și valorificarea patrimoniului specific, structurarea și fișarea colecțiilor conform normelor în vigoare;

 • c) recepția, evaluarea/reevaluarea și inventarierea patrimoniului;

 • d) redactarea fișelor de evidență, de catalog, realizarea clișeelor și întocmirea documentației pentru clasarea bunurilor culturale;

 • e) organizarea tehnică a expozițiilor permanente și temporare, a manifestărilor științifice și culturale;

 • f)  realizarea temelor și tematicilor din cadrul programelor curente și de perspectivă pentru dezvoltarea și diversificarea activității științifice a muzeului;

 • g) elaborarea lucrărilor de cercetare științifică incluse în programele de cercetare;

 • h) înaintează Managerului propuneri pentru planul anual de activități, pentru proiectul de buget anual și pentru planul anual de cercetare;

 • i)  asigură îndrumarea de specialitate în expoziții;

 • j)  se preocupă de completarea patrimoniului cultural, prin achiziționarea de noi obiecte muzeale;

 • k) aduce, în scris, la cunoștință Managerului cazurile de necesitate privind restaurarea;

 • l)  determină cauzele care duc la degradarea bunurilor de patrimoniu și le aduce la cunoștință Managerului, acționând totodată pentru eliminarea lor;

 • m) acționează pentru identificarea și stoparea factorilor care favorizează deteriorarea, distrugerea, substituirea și sustragerea bunurilor patrimoniale și, de asemenea, pentru limitarea distrugerilor care ar putea fi provocate în eventualitatea unor calamități naturale;

 • n) răspunde de integritatea patrimoniului pe care îl gestionează;

 • o) supraveghează și îndrumă operațiunile de aerisire și curățare a spațiilor de expunere și depozitare;

 • p) face propuneri pentru planul anual al manifestărilor artistice;

 • q) asigură supravegherea spațiilor expoziționale și a bunei funcționări a aparaturii audio-video din dotare;

 • r)  întocmirea planului anual de cercetare și a planului de perspectivă;

 • s)  organizarea conferințelor, sesiunilor științifice ale muzeului;

 • t)  editarea de materiale cu caracter științific;

 • u) orice alte atribuții cu caracter științific impuse de dezvoltarea activității Muzeului.

(2) Atribuțiunile privind activitatea de Resurse umane. Responsabilul Resurse Umane este în subordinea managerului și are următoarele atribuții principale:

 • a) îndeplinește atribuțiuni privind implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intem/managerial;

 • b) elaborează proiectul statului de funcții al Muzeului, precum și a statului de personal, în vederea aprobării acestuia de Consiliul Județean Brașov;

 • c) întocmește contractele individuale de muncă ale angajați lor;

 • d) gestionează documentația aferentă activității de evaluare;

 • e) organizează întocmirea fișelor de post și ținerea evidenței acestora precum și menținerea Registrului de evidență al salariaților;

 • f)  coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților Muzeului',

 • g) asigură aplicarea dispozițiilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, condițiile de muncă, salarizarea personalului, sancționare, pensionare, acordarea sporurilor etc;

 • h) completează foile de prezență colectivă;

 • i)  efectuează calculul vechimii în muncă a salariaților, în scopul acordării sporului de vechime, în condițiile legii;

 • j)  întocmește, eliberează și păstrează legitimațiile de serviciu ale salariaților sau, după caz, ale personalului care își încetează raporturile de muncă cu Muzeul',

 • k) asigură organizarea și secretariatul concursurilor pentru ocuparea, în condițiile legii, a posturilor vacante din cadrul Muzeului',

 • l)  întocmește situațiile statistice specifice activității de personal, respectiv cele referitoare la numărul personalului, structura acestuia etc.;

 • m) răspunde de legalitatea, exactitatea și corectitudinea operațiilor efectuate;

 • n) urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea și efectuarea concediilor de odihnă de către salariații Muzeului',

 • o) întocmește și răspunde de păstrarea, în condițiile legii, a documentelor de personal ale angajaților Muzeului’,

 • p) întocmește formele de angajare, în urma concursurilor susținute conform legii, precum și de pensionare a personalului;

 • q) efectuează consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită și întocmirea rapoartelor în acest sens;

 • r)  îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege.

(3) Activitatea arhivei de documente este subordonată managerului și are următoarele atribuții:

 • a) întocmește Nomenclatorul Arhivistic al Muzeului „Casa Mureșenilor”, propune modificările necesare bunei desfășurări a activității de arhivare;

 • b) urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la registratură și compartimente pentru constituirea corectă a arhivei curente;

 • c) verifică și preia anual documentele create la compartimente, pe bază de inventar și procese verbale;

 • d) organizează depozitul de arhivă pe ani și termene de păstrare;

 • e) asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele de arhivă, pe baza Registrului de evidență curentă;

 • f)  depune inventarele anual la Arhivele Naționale Direcția Brașov;

 • g) este secretarul comisiei de selecționare, sesisează președintele pentru convocarea comisiei în vederea selecționării documentelor;

 • h) întocmește formele pentru confirmarea selecționării de către Direcția Brașov a Arhivelor Naționale;

 • i)  asigură predarea documentelor propuse pentru retopit la unitățile de colectare a hârtiei, depunând acestora și o copie după confirmarea Arhivelor Naționale;

 • j)  pune la dispoziție compartimentelor documentele solicitate, pe bază de semnătură, consemnată în Registrul de depozit;

 • k) pe poliță, în locul documentelor, pune fișa de control, până la restituirea unităților arhivistice împrumutate, când verifică integritatea documentelor și apoi le reintegrează în fond;

 • l)  asigură ordinea și curățenia în depozitul de arhivă;

 • m) informează conducerea instituției despre eventualele nereguli (degradări, distrugeri, sustrageri de documente) și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

 • n) pune la dispoziție delegatului Arhivelor Naționale cu prilejul efectuării operațiunilor de control, toate datele, informațiile și documentele solicitate privind situația fondurilor create și deținute;

Art. 34. - Compartimentul Literatură este în subordinea directă a Managerului Muzeului și are următoarele atribuții:

 • a) asigurarea conservării arhivelor, în colaborare cu alte compartimente;

 • b) cercetarea, evidența și valorificarea patrimoniului specific, structurarea și fișarea colecțiilor conform normelor în vigoare;

 • c) recepția, evaluarea și inventarierea patrimoniului;

 • d) redactarea fișelor de evidență, de catalog, întocmirea documentației pentru clasarea bunurilor culturale;

 • e) organizarea tehnică a expozițiilor permanente și temporare, a manifestărilor științifice și culturale;

 • f)  realizarea temelor și tematicilor din cadrul programelor curente și de perspectivă pentru dezvoltarea și diversificarea activității științifice a muzeului;

 • g) elaborarea lucrărilor de cercetare științifică incluse în programele de cercetare;

 • h) înaintează Managerului propuneri pentru planul anual de activități, pentru proiectul de buget anual și pentru planul anual de cercetare;

 • i)  asigură îndrumarea de specialitate în expoziții;

 • j)  se preocupă de completarea patrimoniului cultural, prin achiziționarea de noi obiecte muzeale;

 • k) aduce, în scris, la cunoștință Managerului cazurile de necesitate privind restaurarea;

 • l)  determină cauzele care duc la degradarea bunurilor de patrimoniu și le aduce la cunoștință Managerului, acționând totodată pentru eliminarea lor;

 • m) acționează pentru identificarea și stoparea factorilor care favorizează deteriorarea, distrugerea, substituirea și sustragerea bunurilor patrimoniale și, de asemenea, pentru limitarea distrugerilor care ar putea fi provocate în eventualitatea unor calamități naturale;

 • n) răspunde de integritatea patrimoniului pe care îl gestionează;

 • o) supraveghează și îndrumă operațiunile de aerisire și curățare a spațiilor de expunere si depozitare;

 • p) face propuneri pentru planul de acțiuni anuale;

 • q) asigură supravegherea spațiilor expoziționale și a bunei funcționări a aparaturii audio-video din dotare;

 • r)  întocmirea planului anual de cercetare și a planului de perspectivă;

 • s)  organizarea sesiunilor științifice ale muzeului;

 • t)  editarea de materiale cu caracter științific;

 • u) orice alte atribuții cu caracter științific impuse de dezvoltarea activității Muzeului.

Art. 35. - (1) Serviciul Financiar-Contabilitate-Administrativ este organizat și funcționează în baza Legii nr. 82 din 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, este coordonat și condus de către Contabilul șef.

Serviciul Financiar-Contabilitate-Administrativ organizează contabilitatea veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare și a fondurilor cu destinație specială, cu respectarea principiilor unicității, universalității, echilibrului, realității și anualității, îndeplinind următoarele atribuții:

 • a) răspunde de încasarea și înregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispozițiilor legale;

 • b) urmărește modul de folosire a mijloacelor bănești primite de la persoane juridice și fizice prin transmitere gratuită (sponsorizări, donații), cu respectarea dispozițiilor legale;

 • c) urmărește ca încasările și plățile instituției să fie efectuate la termen, cu respectarea dispozițiilor legale;

 • d) răspunde de operațiunile financiare efectuate pentru derularea investițiilor;

 • e) urmărește din punct de vedere economic derularea contractelor încheiat de Muzeu;

 • f)  asigură realizarea evidenței contabile conform capitolelor și subcapitolelor din clasificația bugetară; în cadrul contabilității, subvențiile, veniturile proprii, plățile de casă și cheltuielile efective le structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli și, în cadrul acestora, pe articole și alineate, potrivit bugetului aprobat; cheltuielile efectuate de Muzeu sunt reflectate unitar în contabilitate pe articole și alineate prevăzute în Clasificația economică;

 • g) asigură înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice și analitice;

 • h) întocmește și prezintă trimestrial și anual bilanțul și darea de seamă contabilă în structura și la termenele prevăzute de lege;

 • i)  efectuează operațiunile de încasări și plăți către salariații instituției și către terți;

 • j)  elaborează și propune Consiliului de administrație proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • k) potrivit dispozițiilor legale, deschide conturi de disponibil pentru fiecare sursă financiară, numai la Trezoreria municipiului Brașov; asigură raporturile instituției cu Trezoreria sau unitățile bancare, după caz;

 • l)  întocmește documentele contabile, statistice, salariale;

 • m) verifică respectarea normelor legale cu privire la: existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale și bănești, efectuarea recepțiilor și plăților, efectuarea recepțiilor și inventarierilor, angajarea și constituirea de garanții, obligațiile și răspunderile gestionarului, conducerea evidenței contabile și realizarea datelor înscrise în bilanțuri și conturi de execuție;

 • n) respectă normele care reglementează metodologia de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • o) urmărește recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, sancțiuni contravenționale aplicate, precum și a celorlalte creanțe în sarcina salariaților.

 • (2) Activitatea de Secretariat-Registratură are următoarele atribuții:

 • a) asigură activitatea de secretariat a conducerii prin înregistrarea și păstrarea documentelor intrate sau ieșite, a deciziilor Managerului, a hotărârilor Consiliului de administrație, asigură multiplicarea și difuzarea acestora celor interesați;

 • b) asigură păstrarea registrelor Muzeului',

 • c) răspunde de evidența, selecționarea, păstrarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele care au legătură cu activitățile specifice muzeului;

 • d) păstrarea registrelor și a ștampilelor Muzeului;

 • e)  îndeplinește alte atribuții stabilite prin fișa de post.

 • (3) Atribuțiunile privind activitatea de casierie a instituției se subordonează Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ și sunt următoarele:

 • a) păstrează și răspunde de sumele în numerar;

 • b) numerarul încasat se depune zilnic la casieria instituției;

 • c) depune zilnic sumele încasate la Trezoreria Brașov;

 • d) ridică de la bancă documentele (extrasele de cont, anexele, etc.);

 • e) respectă disciplina de casă, înregistrând zilnic în Registrul de casă sumele încasate și plătite;

 • f)  ridică de la bancă sumele cu fila cec ce reprezintă plăți pentru diverse cheltuieli materiale, salariale;

 • g) efectuează plata cheltuielilor materiale pe baza documentelor aprobate;

 • h) nu are voie să păstreze în casa de bani a instituției numerar și valori străine fără precizări scrise și semnate de manager;

 • i)  toate plățile sunt personale și confidențiale, astfel încât nu are voie să comunice nimănui informații profesionale fără aprobarea Managerului;

 • j)  răspunde de păstrarea și securitatea valorilor încredințate;

 • k) nu poate efectua plăți din încasări.

 • (4) Activitatea de gestiune a magaziei de materiale a instituției este subordonată Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ și are următoarele atribuții:

- asigură activitatea magaziei de materiale a instituției.

 • (5) Atribuțiuni în activitatea de gestiune a magaziei de publicații a instituției este subordonată Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ și are următoarele atribuții:

- asigură activitatea magaziei de publicații a instituției.

 • (6) Administrativul este subordonat Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ și are următoarele atribuții în activitatea de întreținere și PSI:

 • a) asigură și urmărește întreținerea în stare optimă de funcționare și exploatare a instalațiilor electrice, sanitare, încălzire centrală, tâmplărie, lăcătușerie etc;

 • b) asigură și urmărește efectuarea operativă a lucrărilor de remediere a defecțiunilor ce apar la instalațiile și mașinile din dotarea instituției;

 • c) asigură și urmărește lucrările de reparații curente la clădirile aflate în administrarea instituției (zidărie, zugrăveli, vopsitorii, etc.);

 • d) asigură aprovizionarea cu materiale de întreținere și de consum, bunuri de inventar, mijloace fixe etc., necesare desfășurării activităților specifice instituției;

 • e) asigură administrarea optimă a spațiilor din dotare;

 • f)  urmărește și controlează întreținerea curățeniei în spațiile interioare, precum și a spațiilor exterioare aferente clădirilor din administrarea instituției;

 • g) urmărește realizarea planului de investiții, reparații capitale, reparații accidentale;

 • h) analizează ofertele, în limita competențelor;

 • i)  urmărește activitatea dirigintelui de șantier;

 • j)  gestionează și întreține autoturismul instituției.

 • k) asigură protecția bunurilor din administrarea instituției;

 • l)  asigură activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă din instituție;

 • m) asigură activitatea de P.S.I. (situațiile de urgență), de protecție civilă;

 • n) asigură evidența mijloacelor fixe din instituție (registrul numerelor de inventar);

 • o) participarea la diverse comisii în cadrul instituției (comisia de recepție materiale și mijloace fixe, comisii de inventariere, comisia de casare etc.);

 • p) îndeplinește atribuțiuni privind implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intem/managerial;

Activitatea de achiziții publice se subordonează Serviciului Financiar-Contabilitate-Administrativ și are următoarele atribuții principale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • a) elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente/servicii din cadrul autorității contractante;

 • b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate prevăzute de prevederile legale din domeniu;

 • d) aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • e) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • f)  alte atribuții, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 36. - Muzeul dispune de ștampilă proprie.

Art. 37. - Muzeul are arhivă proprie, în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • -  actul normativ de înființare;

 • -  Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • -  Regulamentul de Ordine Interioară;

 • -  documentele financiar-contabile;

 • -  registrul de evidență a activității culturale, inclusiv materialele publicitare care atestă această activitate;

 • -  planul, programele de activitate, dări de seamă și situații statistice;

 • -  corespondența;

 • -  alte documente, potrivit legii.

Art. 38. - (1) Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează, de drept, cu dispozițiile ordinelor și instrucțiunilor în domeniu, emise de ministrul culturii și cultelor sau cu alte dispoziții legale în vigoare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Pe baza și cu respectarea dispozițiilor legale și a prezentului regulament, Consiliul de Administrație va adopta Regulamentul de Ordine Interioară.

 • (4) Orice modificare și completare a prezentului Regulament va fi propusă de managerul instituției, după consultarea Consiliului de Administrație, în vederea aprobării prin hotărâre a ordonatorului principal de credite.

Art. 39. - Litigiile Muzeului cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de drept comun.