Hotărârea nr. 334/2013

Hotărârea.nr. 334 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Etnografie Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.334 din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul de Etnografie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul ad. nr.6570/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul de Etnografie Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr. 77/2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 311/2003, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul de Etnografie Brașov și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
ORGANIGRAMĂposturi de conducere : 3 posturi posturi de execuție : 20 posturi TOTAL           23 posturiCONTABIL SEF, URDEA LUCIAMuzeul de Etnografie Brașov

Bd. Eroilor nr. 21 A, 500030 Brașov, România

Telefon: +40.268.476243; Fax: +40.268.475562

E-mail: muzeu@etnobrasov.ro

http://www.etnobrasov.ro


Nr. 585/ 11.07.2013


CONSILIUL JUDEȚEAN B PREȘEDINTE ARISTOTEL C


STAT DE FUNCȚII pentru anul 2013

Nr. crt

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/ treaptă

Număr posturi (normă întreagă)

Salariu brut

1

Director - manager

s

li

1

7309

2

Cercetător științific

s

I

1

4319

3

Cercetător științific

s

iii

1

3336

4

Șef Serviciu

s

ll

1

3391

5

Muzeograf

s

IA

1

1710

6

Muzeograf

s

II

2

2252

7

Muzeograf

SSD

I

1

1417

8

Muzeograf

SSD

I

1

1224

9

Conservator

S

I

1

1367

10

Conservator

M

IA

1

1447

11

Restaurator

M

IA

1

1664

12

Gestionar custode

M

III

2

2496

13

Supraveghetor Muzeu

M/G

-

4

3884

14

Contabil Sef

S

II

1

2775

15

Contabil

M

IA

1

1558

16

Referent de specialitate

S

II

1

1653

17

Șofer

M

I

1

1619

18

Muncitor Calificat

M

I

1

1801

TOTAL

23

45222

DIRECTOR, Dr.


CONTABIL SEF, Urdea Lucia


Muzeul de Etnografie Brașov Bd. Eroilor nr. 21 A, 2200 Brașov, România Telefon: +40.268.476.243; Fax: +40.268.475.562 E-mail: muzeu@etnobrasov.ro http: // www.etnobrasov.ro/ CONSILIUL JUDEȚEAN

BRAȘOV


DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1) Muzeul de Etnografie Brașov este o persoană juridică română care funcționează potrivit Deciziei nr. 227/11.06.1990 a Primăriei Județului Brașov.

 • (2) Muzeul de Etnografie Brașov își desfășoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.

 • (3) Cheltuielile de funcționare și investiții se finanțează din alocații de la bugetul de stat și în completare din venituri proprii.

Art.2. Sediul muzeului este în localitatea Brașov, Bd. Eroilor, nr.21A.

CAPITOLUL II. SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3. (1) Muzeul de Etnografie Brașov este o instituție publică de cultură, organizată pe principiul teritorial, în serviciul societății și al dezvoltării sale, deschisă publicului și care face cercetări privind mărturiile materiale și manifestările spirituale ale omului în mediul său ambiant, le achiziționează, le conservă și le restaurează, le comunică și le expune, pentru studiu, educație și delectare.

 • (2) Păstrează pentru a transmite generațiilor viitoare patrimoniul cultural care face parte din patrimoniul public.

Art.4. Muzeul are ca obiectiv de activitate colectarea și păstrarea bunurilor pe care le valorifică prin introducerea în circuitul public cu scop educativ, contribuind la definirea și dezvoltarea conștiinței individuale și colective.

Art.5. Muzeul de Etnografie Brașov îndeplinește următoarele atribuții generale:

 • (1) Muzeul are ca autoritate tutelară Consiliul Județean Brașov, care asigură condițiile materiale și morale necesare funcționării și îl protejează social de ingerințele unor criterii comerciale și propagandistice.

 • (2) Muzeul își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile fundamentale care guvernează sfera culturală, așa cum sunt formulate în Hotărârile Guvernului României și Hotărârile Consiliului Județean Brașov.

 • (3) La baza activității muzeului se află legislația, actele normative și reglementările în vigoare, sub incidența cărora se desfășoară activitatea instituțiilor publice de cultură și artă, în general, și a muzeelor, în particular.

 • (4) Au caracter obligatoriu pentru muzeu toate ordinele, dispozițiile, instrucțiunile, regulile, măsurile și reglementările emise de autoritatea tutelară județeană și centrală, care pun în aplicare strategia domeniului.

 • (5) Apelează la asistența de specialitate asigurată de autoritatea tutelară județeană și centrală.

 • (6) Concepe strategia generală a muzeului, în concordanță cu "țintele” manageriale stabilite (fundamentate științific pe baza situațiilor existente, a analizelor, diagnozelor, prognozelor), întocmește și urmărește atingerea obiectivelor prin programe și proiecte pe termen scurt, mediu și lung.

 • (7) Muzeul, ca instituție publică de cultură, se identifică prin firmă și sigiliu.

Art.6. Atribuțiile principale ale muzeului:

 • (1) Activitatea de cercetare a personalului de specialitate are un caracter aplicativ, și este orientată spre cercetarea istoriei locale, a aspectelor etnologice ale zonei și vizează cunoașterea științifică a patrimoniului cultural mobil și imobil al instituției.

 • (2) Inventarierea și organizarea evidenței științifice a bunurilor culturale mobile se face în conformitate cu sistemul național de evidență și metodologia stabilită de Ministerul Culturii și Cultelor.

 • (3) Expertizează și propune clasarea bunurilor culturale pe categorii, în baza unor criterii științifice unice pe plan național, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor.

 • (4)  Achiziționează bunuri culturale mobile cu valoare istorică, artistică, documentară, etnologică, științifică, tehnică, arhitecturală cu respectarea legislației în vigoare.

 • (5) Pentru depozitarea și păstrarea bunurilor culturale mobile aplică normele de conservare aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului National.

 • (6) Acționează pentru asigurarea condițiilor de microclimat corespunzătoare pentru bunurile culturale aflate în expozițiile permanente și temporare, precum și pentru patrimoniul mobil aflat în depozitele, spațiile de tratamente și carantină și ateliere de conservare - restaurare.

 • (7) Execută lucrările de conservare-restaurare la bunurile culturale mobile pe care le administrează cu respectarea strictă a normelor și a metodologiei stabilite și elaborate.

 • (8) Păstrează, protejează și asigură securitatea bunurilor culturale mobile care aparțin muzeului.

 • (9) Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor se desfășoară în conformitate cu legislația existentă și actele normative specifice obiectivelor cu profil cultural și care aparțin patrimoniului cultural național, aprobate de Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul de Interne și Inspectoratul General Corpul Pompierilor Militari (Ordinul ministrului culturii nr.4138/1999).

 • (10) Asigură buna desfășurare a vizitării muzeului de către turiștii individuali și grupurile organizate.

 • (11) Stimulează interesul publicului românesc și din străinătate, indiferent de categorii socio-profesionale sau de vârstă, pentru muzeu.

 • (12) Folosește toate ocaziile pentru a-și îndeplini rolul de sursă educațională pentru comunitate.

 • (13) Organizează expoziții permanente,temporare și itinerante cu respectarea circulației bunurilor culturale stabilite de normele de conservare ale Ministerului Culturii și Cultelor.

 • (14) Urmărește cu consecvență completarea, reactualizarea și reorganizarea expozițiilor permanente.

 • (15) Trece peste frontieră bunuri culturale, numai temporar, pe perioada expozițiilor organizate în străinătate, cu respectarea legislației vamale românești și a metodologiei stabilite de Ministerul Culturii și Cultelor.

 • (16) Organizează evenimente culturale, științifice și artistice de importanță locală, națională și internațională.

 • (17) Colaborează cu reprezentanți ai administrației publice județene, instituții publice, organizații nonguvemamentale, persoane juridice și fizice pentru elaborarea și realizarea de proiecte culturale comune.

 • (18) Pentru realizarea proiectelor culturale, muzeul poate organiza colective de specialitate interdisciplinare împreună cu alte instituții sau/și cu terțe persoane din țară și străinătate.

 • (19) Facilitează și încurajează desfășurarea în muzeu a manifestărilor specifice sistemului educațional pentru tineret și adulți.

 • (20) Acționează pentru asumarea responsabilităților, obligațiilor și conduitei profesionale de către personalul muzeului așa cum sunt stabilite de Codul deontologiei profesionale adoptat la cea de-a XlV-a Adunări a ICOM, reunită la Buenos Aires, în 4 noiembrie 1986.

 • (21) încurajează și sprijină pregătirea, perfecționarea și specializarea salariaților în general, a personalului de specialitate în special, la cererea acestora, potrivit necesităților muzeului și aptitudinilor salariaților.

 • (22) Este membru cu drepturi depline sau poate adera la asociații și organizații nonguvemamentale, naționale și internaționale care au ca obiect de activitate muzeele și personalul lor de specialitate și care acționează pentru promovarea intereselor muzeologiei, al disciplinelor legate de administrarea și activitățile specifice acestor instituții sau a deținătorilor de monumente istorice și de arhitectură (ICOM, ICOMOS).

 • (23) Organizează ansamblul mijloacelor de informare a vizitatorilor (pagina de web, pliante cu programe, afișe etc.).

 • (24) Are drept de exclusivitate în autorizarea și executarea replicilor după bunurile culturale pe care le are în patrimoniul muzeal.

 • (25) Editează și tipărește publicații de specialitate, repertorii, cataloage etc.

Art.7. Atribuții specifice:

 • (1) Asigură asistență tehnică de specialitate, la cerere, în cazul unor inițiative private sau publice pentru organizarea unor muzee sau expoziții.

 • (2)  Stimulează activitatea de creație prin organizarea de manifestări specifice,inclusiv pentru meșterii din domeniul artizanatului autentic și a meșteșugurilor tradiționale (târguri,demonstrații, ateliere ș.a.m.d.).

 • (3) încurajează și sprijină conservarea in situ a monumentelor de arhitectură și a instalațiilor de tehnică tradițională.

Art.8. Muzeul administrează bunuri proprietate publică, precum și alte bunuri dobândite în condițiile legii. Bunurile proprietate publică, precum și cele dobândite, se află în administrația muzeului și se evidențiază distinct în patrimoniul acestuia.

 • (1) . Muzeul de Etnografie Brașov dispune de următoarele spații imobiliare aflate în propietatea Statului Român, domeniul public al județului Brașov, cu drept de administrare operativă (cf. Deciziei nr. 227/11. 06.1990 a Primăriei Județului Brașov și H.G. nr. 972/05.09.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, anul XIV, nr. 697 bis din 24 septembrie 2002, Anexa nr. 1), după cum urmează:

 • •  Muzeul de Etnografie Brașov - sediu central, Bd. Eroilor nr. 21A, Brașov

 • •  Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (secție), Piața Sfatului nr. 15, Brașov

 • •  Muzeul de Etnografie Săcele (secție), Bd. Brașovului nr. 153, Săcele, jud. Brașov

 • •  Muzeul Etnografic “Gheorghe Cernea” (secție), str. Republicii nr. 191, Rupea, jud. Brașov

 • (2) .Muzeul de Etnografie Brașov deține colecții cu bunuri proprietate publică reprezentând următoarele domenii:

 • •  Port popular

 • •  Textile

 • •  Icoane pe sticlă

 • •  Obiecte din glajă

 • •  Lemn

 • •  Metal, piele, os

 • •  Ceramică

 • •  Ouă încondeiate

 • •  Jucării

 • •  Fond documentar

 • •  Bibliotecă (cărți de specialitate)

Art.9. Execută periodic inventarierea patrimoniului, inclusiv a celui muzeal în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare și a normelor stabilite de Ministerul Culturii și Patrimoniului National și Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte acte normative în vigoare.

Art.10. Rezultatele cercetărilor concretizate în expoziții permanente și temporare, publicații, documentații efectuate și finalizate din fonduri publice sau alte fonduri, sunt bunuri dobândite ale muzeului, dacă prin contract nu se prevede altfel.

Art.11. Patrimoniul instituției este protejat conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Art.12. In exercitarea drepturilor sale, muzeul posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acesta în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art.13. închirierea de servicii sau spatii se poate face temporar în condițiile prevederilor legale corespunzătoare și numai cu aprobarea conducerii muzeului.

Art.14. Patrimoniul instituției, inalienabil și ocrotit de legile statului român, este valorificat prin expoziții permanente sau temporare, publicații, manifestări științifice și culturale, activități economice cu caracter specific.

Art.15. Structura organizatorică a muzeului, numărul total de posturi și statul de funcții se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

Art.16. - (1) Structura organizatorică proprie a muzeului include un compartiment fmaciar - contabil și administrativ și un serviciu de specialitate fără personalitate juridică, ce îndeplinesc activități necesare realizării obiectului de activitate.

 • (2) .Structura organizatorică (organigrama) se află în anexa nr.1, fiind parte componentă a prezentului regulament.

 • (3) .Ocuparea posturilor prevăzute in organigrama se face prin concurs, organizat conform prevederilor legale.

 • (4) . Personalul contractual are obligația de a respecta normele de conduita profesionala ale codului etic intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.477/2004 si aprobat prin Decizia directorului nr.11/15.03.2013.

 • (5) . Incalcarea dispozițiilor codului de conduita atrage răspunderea disciplinara a personalului contractual, in condițiile legii.

Art.17. In scopul realizării obiectului de activitate, muzeul poate propune autorității tutelare, înființarea de filiale, fără personalitate juridică, inclusiv prin punerea în valoare, in situ și aducerea în circuitul de vizitare a unor monumente istorice, gospodării și instalații tehnice tradiționale.

Art.18. Directorul muzeului stabilește relațiile funcționale, competențele, răspunderile și relațiile compartimentelor aflate în structura muzeului cu terți și acordă împuterniciri de reprezentare în numele instituției, cu avizul autorității tutelare.

Art.19. Șefii compartimentelor funcționale din structura muzeului răspund în fața conducătorului instituției de îndeplinirea atribuțiilor și competențelor încredințate.

Art.20. Compartimentele funcționale ale muzeului sunt:

 • a) Conducerea:

 • -  Director- manager,

 • -  Șef serviciu,

 • -  Contabil șef.

 • b) Serviciu de specialitate:

 • -  Evidență; Conservare - restaurare; Valorificare; Relații cu publicul.

 • c) Compartiment financiar - contabil și administrativ:

 • -  Compartiment financiar - contabil și administrativ,

 • - ~ Magazin artizanat - artă populară(cu vanzare in regim de consignație).

Art.21. între compartimentele din muzeu se stabilesc relații funcționale și relații ierarhice.

Art.22. Serviciul de specialitate este coordonat de un sef de serviciu si are următoarele atribuții privind activitatea de evidenta, conservare-restaurare, valorificare si relații cu publicul:

 • a) imbogatirea patrimoniului muzeal prin identificarea si achiziționarea de obiecte muzeale;

 • b) întocmirea fiselor analitice de evidenta pentru obiectele muzeale din colecții;

 • c) desfasurarea activitatii de cercetare in teren vederea depistării patrimoniului muzeal, precum si cercetare științifica (arhive, biblioteci, colecții, teren), conform planului de cercetare anual si de perspectiva al muzeului;

 • d) imbogatirea fondului documentar prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal;

 • f)  editarea si tipărirea publicațiilor de specialitate;

 • g) întocmirea documentelor privind recepția, evaluarea, inventarierea patrimoniului sau clasarea unor bunuri culturale;

 • h) studierea factorilor microclimatici din depozite si expoziții si inregistrarea permanenta a valorilor acestora, in vederea asigurării unor condiții de păstrare si depozitare a bunurilor muzeale, conform normelor in vigoare;

 • i)  tratarea obiectelor la care se descoperă procese evolutive de degradare cu respectarea normelor de conservare;

 • j)  efectuarea operațiunilor de desprafuire, aerisire si curățire a obiectelor si aplicarea tratamentelor chimice si umede (după caz);

 • k) ritocmirea fiselor de conservare in care se consemnează datele referitoare ia starea de conservare a obiectului muzeal la un moment dat;

 • l)  restaurarea bunurilor din colecții se realizează conform principiilor si normelor restaurării științifice;

 • m) supravegherea si asigurarea dezinfectiei si dezinsectiei obiectelor care se introduc in depozit si expoziții;

 • n) răspunderea permanenta privind patrimoniul pe care il gestionează;

 • o) redactarea de repertorii, cataloage științifice, cataloage de expoziții si publicații de popularizare (ghiduri, pliante etc.);

 • p) asigura la cererea publicului sau a unor specialiști, asistenta in sălile de expunere, in sala de studiu st in depozit;

 • q) efectuarea sondajelor de opinie ale vizitatorilor pe baza chestionarelor specihce, elaborate si aprobate ae director;

 • r) îndeplinește orice alte aributii cu caracter cultural sau științific impuse de dezvoltarea continua a acxivitatii muzeului,

Art.23 (1). Compartimentul Financiar - Contabil si Administrativ este organizat conform prevederilor Legii nr.32/1991 republicata,cu modificările si completările ulterioare si a Legii 506/2002 a finanteior publice ,cu modificările si completările ulteriaoare fiind coordonat de către contabilul sef

 • (2). Acest comparument organizează contabilitatea veniturilor încasate (proprii si subvenții) si a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului anual aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinație speciaia, cu respectarea principiilor echilibrului si realitatii, îndeplinind următoarele atribuții:

 • a) raspunoe de încasarea si inregistrarea veniturilor proprii .potrivit dispozițiilor legale;

 • b) urmărește îndeaproape modul de folosire a mijioacelor bănești încasate de la persoanele juridice si fizice, respectiv donații sau sponsorizări, cu respectarea prevedenicr iega.e;

 • c) urmărește respectarea termenului ia incasari si la plăti;

 • d) răspunde de operațiunile financiare efectuate pentru realizarea investițiilor;

 • e) urmărește mooul de derulare a contractelor încheiate cu tertii sau a comenzilor, conform prevederilor legale, in vederea realizării achizițiilor publice;

 • f)  asigura regizarea evidentei contabile cu respectarea capitolelor si subcapitolelor, articole, aliniate oin clasificatia bugetara,

 • g) respecta principiile contabiiitatii prin inregistrarea cronologica si sistematica a operațiunilor patrimoniale reflectate in documentele justificative,in conturi sintetice si analitice ,

 • h) întocmește si prezintă irimestriai si anual bilanțul si darea de seama contabila in structura si la termenele prevăzute ue lege ,

 • i)  efectuează operațiuni de incasari si plăti către saîariatii instituției si terti;

 • j)  elaborează si propune Consiliului de Administrație proiectul anuai ai bugetului de venituri Si cheiîuieli;

 • k) asigura rapo turiie institu6ei cu Trezoreria sau unitățile bancare, după caz;

 • l)  întocmește documente contabile, statistice, salariate;

 • m) verifica respectarea prevederilor legale cu privire la: existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale si bănești efectuarea recepțiilor, a plăților, a inventarierii, a constituirii de garanții ale gestionarilor;

 • n) respecta normele care reglementează metodologia de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor efectuate de către instituție;

 • o) urmărește recuperarea sumelor reprezentând debite constante ale salariatilor;

 • p) urmărește si coordonează activitatea de caserie cu toate obligațiile care decurg din gestionarea mijloacelor bănești, prin respectarea disciplinei de casa;

 • q) urmărește si verifica activitatea de gestiune a magaziei de materiale si de publicații;

 • r)  asigura activitatea de secretariat a instituției prin înregistrarea si pastrarea documentelor intrate sau ieșite,a deciziilor directorului, a hotărârilor Consiliului de administrație, asigura multiplicarea si difuzarea celor interesați;

 • s) asigura pastrarea documentelor din arhiva instituției si a ștampilelor.

 • (3). Activitatea Administrativului aparține de compartimentul Financiar- Contabil si are urmataorele atribuții:

 • a) asigura si urmărește întreținerea in stare optima de funcționare si exploatare a instalațiilor electrice, sanitare, lacatuserie, încălzire centrala etc.;

 • b) asigura si urmărește lucrările de reparații curente la clădirile aflate in administrarea instituției (zidărie, zugrăveli, vopsiri etc.);

 • c) efectuează operativ lucrări de remediere a defecțiunilor ce apar la bunurile mobile sau imobile;

 • d) asigura aprovizionarea cu materiale de întreținere, rechizite, obiecte de inventar, in limita necesarului solicitat;

 • e) urmărește si verifica întreținerea curățeniei in spatiile interioare si exterioare aferente clădirilor aflate in administrarea instituției;

 • f)  asigura activitatea de PSI prin achiziționarea materialelor specifice;

 • g) urmărește colectarea selectiva a deșeurilor si valorificarea lor;

 • h) participa la inventarierea anuala a patrimoniului;

 • i)  participa la diverse comisii constituite in cadrul instituției cu ocazia receptionarii bunurilor sau serviciilor prestate de către terti;

 • j)  gestionează si întreține corespunzător autoturismul instituției;

 • k) îndeplinește orice alte atribuții care nu sunt prevăzute in fisa postului.

 • (4). Activitatea de Resurse Umane. Atribuțiile principale ale acestei activitati sunt următoarele:

 • a) întocmește contractele individuale de munca ale angajatilor;

 • b) încheie contracte de prestări servicii cu prestatorii din afara instituției;

 • c) întocmește statele de plata conform pontajelor zilnice;

 • d) completează situații statistice lunare specifice activitatii de personal;

 • e) întocmește si actualizeaza statul de funcții si de personal al muzeului;

 • f)  gestionează documentația aferenta activitatii de evaluare a salariatilor;

 • g) asigura organizarea si secretariatul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, respectând prevederile legale;

 • h) organizează întocmirea fiselor de post si completarea la zi a Registrului de evidenta a salariatilor;

 • i)  pastreaza documentele de personal ale angajatilor,in condițiile legii;

 • j)  asigura aplicarea dispozițiilor legale privind timpul de munca si de odihna, acordarea sporurilor legale (vechime, stabilitate etc.) pensionarea etc;

 • k)  îndeplinește orice alte atribuții date in competenta sa prin lege.

CAPITOLUL VI. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.24. Conducerea muzeului este asigurată de directorul-manager, șeful de serviciu și contabilul șef, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

M.25.Principalele atribuții, răspunderi și competențe aie directorului-managersunt:

 • (1) - Exercită atribuțiile și răspunderile care îi revin conform prevederilor legale, aprobă și ia măsuri privind activitatea muzeului;

 • (2) - Are obligația să realizeze o bună gestionare și administrare a patrimoniului muzeal;

 • (3) - Asigură conducerea curentă și reprezintă muzeul în relațiile cu organismele statului, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;

 • (4) - Propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov, structura organizatorică a muzeului, numărul de posturi și statul de funcții pe compartimente, precum și înființarea sau desființarea compartimentelor muzeului;

 • (5) - Stabilește atribuțiile, structura, conducerea, competențele ierarhice și structuri pe toate nivelurile organizatorice, atribuțiile și relațiile acestora cu terții;

 • (6) - Asigură elaborarea și aplicarea strategiei de dezvoltare;

 • (7) - Analizează și adoptă programele de activitate și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;

 • (8) - Examinează și propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov bugetul de venituri și cheltuieli al muzeului;

 • (9) - Asigură aplicarea structurilor organizatorice,reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice controlului financiar preventiv si auditului intern prin implementarea sistemului de control intern / managerial, legislația privind gestiunea financiară, utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public.

 • (10) - Fundamentează, avizează și prezintă autorității tutelare propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri și cheltuieli al muzeului, pentru finanțarea activității acestuia;

 • (11) - Acționează pentru creșterea veniturilor proprii ale muzeului și îndeplinirea prevederilor bugetului instituției;

 • (12) - Analizează și avizează bilanțul contabil pe care îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de muzeu pe anul precedent.

 • (13) - La încheierea exercițiului financiar, în primul trimestru al fiecărui an, înaintează un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs Consiliului Județean Brașov.

 • (14) - Analizează raportările trimestriale privind activitatea realizată de muzeu, aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;

 • (15) - Gestionează, monitorizează și urmărește aplicarea legislației în vigoare privind salarizarea personalului contractual al instituției;

 • (16) - Aprobă metodologia de încheiere a contractelor precum și decontarea obligațiilor financiare ce revin instituției;

 • (17) - Angajează, prin semnătură, muzeul în raporturile cu terții;

 • (18) - Decide cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate conform programelor de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse bugetare proprii sau din alte surse legal constituite, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • (19) - Aprobă lucrări de investiții, potrivit competențelor sale;

 • (20) - Aprobă valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

 • (21) - Răspunde de administrarea legală și eficientă a bunurilor muzeului;

 • (22) - Asigură măsurile necesare pentru paza și protecția bunurilor si de prevenire a incendiilor;

 • (23) - Asigură și stabilește măsurile pentru respectarea ordinii și disciplinei, a protecției și securității muncii precum și protejarea mediului;

 • (24) - Emite decizii, potrivit legii, pentru stabilirea răspunderii materiale, disciplina personalului și pentru prevenirea pagubelor;

 • (25) - Angajează și concediază personalul propriu al instituției, numește și revocă personalul de conducere pe funcții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • (26) - Aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe funcție;

 • (27) - Recompensează, în condițiile legii, personalul muzeului;

 • (28) - Poate da mandat pentru delegare de atribuții executive, pe perioadă determinată,cu aprobarea Consiliului Județean Brașov;

 • (29) - Aprobă programul de publicații;

 • (30) - Exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de Ministerul Culturii și Cultelor și Consiliul Județean Brașov.

Art.26. Contabilul șef este numit la propunerea directorului, cu respectarea reglementărilor legale în materie.

Art.27. - Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale contabilului șef sunt:

 • (1) - Exercită atribuțiile prevăzute de Legea contabilității și celelalte acte normative în materie pentru această funcție;

 • (2) - Răspunde de legalitatea operațiunilor financiare ale muzeului;

 • (3) - Asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (4) - Organizează compartimentul financiar-contabilitate,resurse umane în cadrul instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor și inventarelor de bunuri;

 • (5) - Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar-contabil .resurse umane;

 • (6) - Organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

 • (7) - Analizează și propune măsuri pentru creșterea veniturilor extrabugetare;

 • (8) - Asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor muzeului către bugetul statului și terți;

 • (9) - Asigură întocmirea la timp a bilanțurilor contabile trimestriale și anuale;

 • (10) - Angajează muzeul prin semnătură, alături de directorul muzeului, în toate operațiunile economico-financiare;

 • (11) - Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pentru asigurarea investițiilor necesare muzeului;

 • (12) - Exercită controlul financiar preventiv propriu în muzeu, în mod unitar, potrivit actelor normative emise in aplicarea acestuia de către autoritățile competente;

 • (13) - Organizează și răspunde de arhiva financiar-contabilă si arhiva administrativa;

 • (14) - în lipsa contabilului șef, toate atribuțiile sale se exercită de către un înlocuitor numit de director.

Art.28. Conducerea secțiilor are dreptul de a coordona operativ activitățile și de a administra mijloacele materiale și resursele umane încredințate de director.

Art.29. - Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale șefului de serviciu sunt:

 • (1) - Șeful de serviciu - deoarece gestionează un patrimoniu public - are obligația și răspunderea de a asigura respectarea legalității, regularității, eficienței și eficacității în administrarea bunurilor imobile și mobile, încredințate lui de conducerea muzeului.

 • (2) - Șeful de serviciu are obligația să îndeplinească obiectivele, indicatorii culturali și criteriile de performanță stabilite prin programele anuale și de perspectivă.

 • (3) -Șeful de serviciu întocmește rapoarte și programe trimestriale și anuale de activitate pe care le înaintează direcțiunii.

 • (4) -Șeful de serviciu răspunde în fața directorului de orice încălcare a disciplinei specifice muzeului, de către salariații din subordine.

 • (5) -Abaterile disciplinare sunt sancționate cu respectarea legislației în vigoare la propunerea șefului de secție, cu cercetarea prealabilă a faptelor.

 • (6) -Șeful de serviciu înaintează directorului propunerile de sancționare a personalului din subordine.

 • (7) - In cazul în care șeful de serviciu absentează mai mult de două zile din muzeu, desemnează, cu acordul conducerii instituției, un înlocuitor.

Art.30. Cercetarea în muzee revine, ca o obligație a întregului personal de specialitate (muzeografi, conservatori, restauratori) care condiționează progresul instituției.

Art.31. Activitatea de cercetare în muzee urmărește cu prioritate:

 • (1) . - Buna cunoaștere a caracteristicilor științifice și a valențelor culturale ale obiectelor din inventarele muzeale, a celor din posesia altor deținători, dar care au directă legătură cu acestea;

 • (2) - Dezvoltarea prin lucrări și investigații de teren specifice a patrimoniului muzeal;

 • (3) - Determinarea factorilor climatici și fizico-chimici, care condiționează starea de conservare a bunurilor culturale, respectiv permit restaurarea acestora;

 • (4) - Stabilirea datării, identităților, autenticității, originalității, paternității corecte a bunurilor culturale.

Art.32. Specialitățile pentru care se pot crea posturi de cercetător în rețeaua muzeală sunt: muzeologie (arheologică, istorică, etnografică, de artă, de istoria culturii, tehnică, de științele naturii), investigații conservare - restaurare.

Art.33. Numărul posturilor de cercetător în muzee nu poate depăși 15% din schema personalului de specialitate.

Art.34. încadrarea pentru fiecare nivel al postului de cercetător de muzeu (l-lII) se face, în limita posturilor existente și în funcție de performanța profesională, experiența de cercetare specifică constituind un criteriu de promovare la concursul de la o treaptă la alta.

Art.35. Funcția de cercetător se dobândește prin concurs (conform legislației în vigoare), cu respectarea întocmai a condițiilor stabilite.

Art.36. Comisiile de concurs se aprobă de către Ministerul Culturii și Patrimoniului National, membrii acestora având obligatoriu gradul didactic de profesor universitar, cercetător I și specializare în muzeografie.

Art.37. Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale cercetătorului sunt:

 • (1) - Asigură și răspunde de calitatea documentațiilor de evidență și restaurare specifice elaborate de personalul de specialitate în vederea valorificării publice și a protejării bunurilor culturale.

 • (2) Este notat anual și trebuie să justifice conform proiectelor și programelor de profil contribuția sa la dezvoltarea patrimoniului muzeal, la introducerea acestuia în circuit public prin lucrări specifice: expoziții, cataloage, repertorii, monografii, tematici etc.

 • (3) Activitățile de cercetare sunt cuantificare și proiecte pe termen lung (2-5 ani) și anual, stabilindu-se precis etapele de predare (parțiale și finale) sau finalizare.


io

 • (4) Temele de cercetare muzeale trebuie subordonate cu prioritate intereselor instituției muzeale: de cunoaștere și dezvoltare a propriului patrimoniului, pe zone și domenii stabilite ca atare.

 • (5) Muzeul are obligația să susțină îndeplinirea lor prin asigurarea condițiilor materiale, financiare și morale.

 • (6) Proiectele și programele de cercetare, respectiv rapoartele de cercetare muzeală se comunică anual, până la 31 decembrie:

 • -  ordonatorului de credite

 • -   Ministerului Culturii și Patrimoniului National.

Art.38. Pentru asigurarea eficienței activităților, creșterea performanței și calității deciziilor, în condițiile respectării cadrului legislativ, în muzeu funcționează Consiliul de administrație .organism de conducere consultativă și executivă.

 • (1). Consiliul de administrație, format din director manager, șef de serviciu și contabil-șef, își desfășoară activitatea lunar sau ori de câte ori este nevoie luând hotărâri cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenți;

Art.39. Pentru luarea unor decizii complexe, conducerea muzeului poate atrage în activitatea de analiză, consultanța unor specialiști din afara muzeului.

 • (1) Activitatea directorului general este sprijinită și de Consiliul științific.

 • (2) . Consiliul științific este un organism colegial cu rol consultativ avand următoarea componență: director, șefii de serviciu de specialitate și specialiști din Muzeu. Constituirea și funcționarea Consiliului științific se face pe baza deciziei directorului manager. Consiliul științific este condus de un președinte, care este directorul manager al Muzeului.

Consiliul științific sprijină Consiliul de administrație în toate problemele importante ale desfășurării activității instituției prin îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • - dezbate programele anuale și de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri organizatorice, financiare și materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină și alte programe de interes pentru instituție;

 • - examinează programe muzeologice - etnologice și formulează aprecieri; propune colectivele de specialiști care le realizează, împreună cu materialul științific și cultural însoțitor: ghiduri, pliante, afișe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor;

 • -  se pronunță asupra ponderilor și priorităților în activitatea Muzeului și a specialiștilor săi în domenii de importanță majoră ca: orientarea cercetărilor de teren și noile achiziții; starea colecțiilor și măsurile care se impun; diversificarea modalităților de valorificare a patrimoniului de obiecte, date și informații; pregătirea profesională a angajaților; tematica tipăriturilor și publicațiilor; relații științifice și culturale internaționale; expoziții, schimburi de experiență, stagii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialiști străini;

 • -  analizează rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului Muzeului; face evaluări periodice asupra contribuției compartimentelor și specialiștilor acestora la dezvoltarea vieții științifice, culturale, economice și organizatorice a Muzeului;

 • (3) . Consiliul științific se întrunește trimestrial în ședințe ordinare precum și ori de cîte ori este necesar, pentru analize și lansarea activităților curente și de perspectivă.

 • (4) . La ședințele Consiliului științific pot fi invitați specialiști din Muzeu și din afara Muzeului.

 • (5) . Consiliul științific este legal întrunit dacă la ședințe sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

 • (6) . Pentru adoptarea hotărârilor privind materialele și lucrările supuse dezbaterii este necesar votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți.

Art.40.-(1) In muzeu funcționează comisii de specialitate permanente sau temporare.

 • (2) Obiectivele, durata și modul de funcționare, precum și termenele de realizare a atribuțiilor și competențelor se stabilesc, pentru fiecare comisie în parte de director.înființarea comisiilor și numirea membrilor se stabilește prin decizie de tot director.

 • (3) La expirarea termenului pentru fiecare comisie înființată sau la date stabilite de director, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentații la cererea directorului.

 • (4) Fiecare comisie are între 3 până la 9 membri, în funcție de specificul activității.

 • (5) în muzeu funcționează următoarele comisii:

 • a) Comisia pentru evaluarea și achiziționarea de bunuri culturale:

 • - funcționează potrivit prevederilor legale în materie și a actelor normative stabilite de autoritatea tutelară;

 • - are până la 5 membri în funcție de specificul bunurilor culturale și implicit de beneficiarul achiziției;

 • - directorul numește anual componența nominală a comisiei;

 • - comisia este convocată prin decizia dată de directorul muzeului;

 • b) Comisia de recepție mijloace fixe, obiecte inventar și materiale achiziționate;

 • c) Comisia de evaluare a ofertelor - achiziții publice;

 • d) Comisia recepție lucrări RK sau reparații curente;

 • e) Comisia de inventariere anuală;

 • f) Comisia de casare;

 • g) Comisiile de verificare a gestiunilor colecțiilor muzeale;

 • e) Alte comisii, potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VII. ANGAJAREA, PROMOVAREA Șl SALARIZAREA PERSONALULUI MUZEULUI

Art.41. Personalul muzeului este angajat, promovat, sancționat sau concediat de către director în condițiile legii.

Art.42. încadrarea și promovarea personalului se face prin concurs, la solicitarea compartimentelor existente în muzeu, în limita numărului de posturi aprobat de Consiliul Județean Brașov, a nevoilor funcționale, a resurselor financiare existente și preliminate.

Art.43. Atribuțiile detaliate, răspunderile și competențele individuale ale personalului se stabilesc prin fișa postului, semnată de șeful ierarhic și de titular.

Art.44. Nivelul salariilor pentru pesonalul pe funcții și categorii de personal, sporuri și adaosuri se stabilesc potrivit legii.

Art.45. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului se asigură prin încadrarea în resursele financiare alocate anual și a numărului de posturi.

CAPITOLUL VIII. CONDIȚII Șl DURATA DE MUNCA

Art.46. Conducerea instituției va acționa pentru asigurarea condițiilor de mediu în atelierele de restaurare, camerele de carantină și în spațiile destinate tratamentelor pentru consevarea bunurilor culturale.

Art.47. Echipamentul de protecție de lucru se asigură de muzeu gratuit, cu evidențierea distinctă a destinației în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.48. Durata de muncă este în medie de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Pentru activitatea desfășurată, pentru public, în zilele de sâmbătă și duminică, minimum de 8 ore, se acordă recuperare.

CAPITOLUL IX. BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI, SURSE DE FINANȚARE

Art.49. - (1) Muzeul de Etnografie Brașov întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul Județean Brașov, ordonatorul principal de credite bugetare al Muzeului de Etnografie Brașov.

 • (3) Bilanțul contabil se întocmește pe formulare speciale și la termenele prevăzute de lege și se depune la autoritatea tutelară.

Art.50. Exercițiul economic începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.51. Consiliul Județean Brașov stabilește cuantumul subvenției alocate muzeului în funcție de realizarea programelor și proiectelor minimale convenite.

Art.52. Corelat cu veniturile proprii, muzeul determină anual volumul de venituri de realizat și cheltuielile totale de efectuat.

Art.53. (1) Sursele de finanțare ale muzeului sunt: subvenția de stat precum și veniturile proprii.

(2) Veniturile muzeului sunt realizate, în principal, din: taxe de intrare, fotografiat, filmat, vânzări de publicații științifice și materiale de popularizare, obiecte de producție artizanală și alte surse.

Art.54. (1) Operațiile de încasări și plăți ale muzeului se efectuează prin conturi deschise la Trezoreria Brașov.

(2) Muzeul poate efectua încasări și plăți prin caseria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiară stabilite prin actele normative în vigoare.

Art.55. Muzeul are control financiar preventiv potrivit legii.

CAPITOLUL X. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art.56. Litigiile muzeului cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse soluționării instituțiilor de judecată române de drept comun.

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.57. Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea muzeelor.

Art.58. Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare se pot face la propunerea conducerii muzeului cu respectarea actelor normative în vigoare.

Art59. Pentru aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit dispozițiilor legale, se aplică instituțiilor publice.

DIRECTOR-MANAGER, Dr. LIG^ FVLGA