Hotărârea nr. 333/2013

Hotărârea.nr. 333 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, pe anul 2013

România
'iinsiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.333

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul nr.ad.nr.6570/2013 întocmit de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr. 77/2013;

Având în vedere dispozițiile art.6, alin. (1) din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale precum și art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 Iit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuCENTRUL CULTURAL "REDUTA" BRAȘOV

APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEANJ3RAȘOV PREȘEDIN


Aristotel CĂ

STAT DE FUNCȚII

9

Funcția

Studii

Gradul / Treapta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr.posturi cu timp parțial

Salariul de bază brut

MANAGER

S

II

1

3388

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

S

II

1

2927

ȘEF SERVICIU - CULTURAL

s

II

1

2961

ȘEF SERVICIU - TEHNIC - ACHIZIȚII PUBLICE

s

II

1

2344

ȘEF BIROU - RESURSE UMANE. CALITATE. SECRETARIAT, RESURSE PATRIMONIALE

s

II

1

2255

CONSILIER

s

1

3

5052

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

2

3608

ECONOMIST

s

II

3

3687

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1

1574

SUBINGINER

SSD

1

1

1360

SECRETAR

M

1

800

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1193

REFERENT

S

1

3

3491

REFERENT (4 ore/zi)

M

1

0.5

472

REFERENT

M

IA

1

1115

DOCUMENTARIST

S

1

1

1059

DOCUMENTARIST

M

IA

1

1079

MAESTRU DE STUDII BALET

S

1

1

1412

MAESTRU BALET-DANS

1

1

1079

SECRETAR MUZICAL (2 ore/zi)

s

1

0.25

297

COREGRAF (4 ore/zi)

s

II

0.5

476

DIRIJOR (2 ore/zi)

s

II

0.25

300

DIRIJOR COR (2 ore/zi)

s

II

0.25

214

REFERENT (2 ore/zi)

s

1

0.25

200

COREPETITOR

1

1

947

COREPETITOR (2 ore/zi)

1

0.25

209

DANSATOR (4 ore/zi)

III

0.5

400

MAESTRU LUMINI SUNET

1

1

1079

MAESTRU LUMINI SUNET (4 ore/zi)

1

0.5

539

MUNCITOR CALIFICAT

1

3

3363

ȘOFER

1

1

1168

ÎNGRIJITOR

5

4066

POMPIER

4

3338

40

3.25

TOTAL POSTURI CU NORMĂ DE 8 ore/zi

43.25

57452

NOTĂ: Cei 4 pompieri beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, potrivit turelor de lucru.

MANAGER, Marius - Cristian CIS


'ICONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL “REDUTA”

Adresa                 Str. Apollonia Hlrscher, nr. 8, BRAȘOV

Telefon                +40.268.419.706

Fax                    +40.268.475.239

E-mail                centrulcultural_reduta@yahoo.com

APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE, Aristotel CĂNCE^CU


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE CENTRUL CULTURAL “REDUTA” BRAȘOV

CUPRINS

CAP. 1

DISPOZIȚII GENERALE

pag. 2

CAP. II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

pag. 3

CAP. III

PATRIMONIUL

pag. 4

CAP. IV

PERSONALUL Șl CONDUCEREA

pag. 5

CAP. V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pag. 15

CAP.VI

DISPOZIȚII FINALE

pag. 17

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Centrul Cultural „Reduta” Brașov este o instituție publica de cultura de interes județean, cu personalitate juridica, finanțata din venituri proprii și din subvenții de la bugetul județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Alt 2

Denumirea de Centrul Cultural „Reduta” a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350 din 11.09.2003, iar Ministerul Culturii și Cultelor a eliberat Autorizația nr. 33 din 20.06.2006 pentru funcționarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

Art. 3

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Brașov.

Art. 4

Centrul Cultural „Reduta" are sediul în Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, județul Brașov.

Art. 5

Imobilul ce adăpostește Centrul Cultural „Reduta" Brașov este nominalizat monument istoric cu indicativul 08 B 0137/362/92 și face parte din Centrul Istoric al municipiului Brașov, cu titlul de rezervație de arhitectură cu indicativul 08 E 0001/326/92.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfâșoarâ activitatea, în principal, pe baza de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia și aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art. 7

Desfășurarea activității Centrului Cultural „Reduta" Brașov urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective :

 • a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturala;

 • b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) educația permanenta și formarea profesionala continua de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

 • d) organizarea și desfășurarea unor activități de interes comunitar.

Art.8

. în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 7, Centrul Cultural „Reduta” Brașov organizează și desfășoară activități de tipul:

 • a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment : festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

 • b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

 • c) promovării turismului cultural de interes local;

 • d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • e) cursuri de gimnastică, dans sportiv, dansuri populare, balet și teatru;

 • f) colaborării cu instituțiile de cultură din județ (case de cultură, cămine culturale);

 • g) cooperării cu instituții cultural-artistice din țară și din străinătate;

 • h) organizarea de proiecte și programe de petrecere a timpului liber, pentru valorificarea obiceiurilor din comunitate;

 • i) organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

 • j) conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • k) constituirea și pregătirea formațiilor artistice de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, naționale și internaționale;

 • l) sprijinirea și afirmarea creatorilor și interpreților în domeniul literar și artistic;

 • m)     cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative din toate genurile - muzica, coregrafie, teatru, arta plastica, literatura, artizanat, etc.;

 • n) stimularea creativității și talentului;

 • o) difuzarea de filme documentare;

 • p) activități pentru persoane defavorizate.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art. 9

 • (1) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” Brașov este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publica sau privata a statului și/sau a unității administrativ-teritoriale, dupd caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privata a instituției.

 • (2) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane fizice din țara sau din strdinâtate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligata sa aplice masurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV PERSONALUL Șl CONDUCEREA

Alt 10

 • (1) Personalul Centrului Cultural „Reduta” Brașov se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov se realizează în condițiile legii.

Alt 11

 • (1) Structura organizatorică și numărul de posturi, aprobate de Consiliul Județean Brașov prin hotărâre, sunt cele prevăzute în organigramă.

 • (2) Atribuțiile personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov sunt cele prevăzute în fișele de post.

Art. 12

Centrul Cultural „Reduta" Brașov are următoarea structură organizatorică:

 • • Consiliul de Administrație

 • • Manager

 • • Director Adjunct Economic

 • • Biroul Resurse Umane, Calitate, Secretariat, Administrare Patrimoniu

 • • Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă

 • • Compartimentul Financiar - Contabil

 • • Serviciul Cultural, format din 3 compartimente:

 • ■ Compartimentul Marketing, Relații cu publicul

 • ■ Compartimentul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

 • ■ Compartimentul Educație Permanentă

 • • Serviciul Tehnic - Achiziții Publice, format din 5 compartimente:

 • ■  Compartimentul Investiții - Achiziții Publice

 • ■ Compartimentul Operare Sunet

 • ■ Compartimentul Tehnic Ateliere / Scenă

 • ■ Compartimentul întreținere

 • ■ Compartimentul P.S.I.

Art. 13

 • (1) Centrul Cultural „Reduta" Brașov este condus de un manager, numit prin concurs, conform legii.

 • (2) Managerul îndeplinește următoarele atribuții specifice :

 • a) asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • b) administrează, cu diligența unui bun proprietar, patrimoniul instituției;

 • c) asigură condiții de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizație a instituției;

 • d) conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile specifice instituției;

 • e)  elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în bune condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

 • f) reprezintă instituția în raporturile cu terții (persoane fizice și persoane juridice din țară și străinătate);

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, conform competențelor sale;

 • h) selectează, angajează, promovează, premiază, sancționează și concediază personalul instituției, cu respectarea dispozițiilor legale;

 • i) supune, anual, aprobării Consiliului Județean Brașov, Statul de Funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

 • j) supune aprobării Consiliului Județean Brașov, atunci când sunt modificări, Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției;

 • k) analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, cu consultarea șefilor de servicii, potrivit legii;

 • l) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

 • m)  asigură întocmirea fișelor de post prevăzute în structura organizatorică și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine;

 • n) angajează și utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru chetuielile strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale;

 • o) este ordonator de credite;

 • p) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

r) îndeplinește obligațiile asumate, aferente proiectului de management;

s) îndeplinește programele și proiectele culturale minimale proprii, precum și indicatorii ecomomici și indicatorii culturali;

ș) ia masuri pentru asigurarea pazei instituției și pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituție;

t) stabilește masuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

ț) informează trimestrial Consiliul de Administarție asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității sau măsuri de sancționare;

u) informează Consiliul Județean Brașov, la solicitarea acestuia, asupra realizării obiectivelor stabilite și propune măsurile necesare pentru desfășurare activității în condiții optime și asigurarea calității proiectelor.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite dispoziții și decizii.

 • (4) în absența managerului, Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de manager prin dispoziție scrisă.

Alt 14

 • (1)  Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

 • (2) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • a) Președinte : Managerul Centrului Cultural „Reduta” Brașov

 • b) Membri:    bi) Director Adjunct Economic

b2) Șef Serviciul Cultural

b3) Șef Serviciul Tehnic - Achiziții Publice

b4) Șef birou Resurse Umane, Calitate, Secretariat, Resurse Patrimoniale.

 • c) Secretar-Șef birou Resurse Umane, Calitate, Secretariat, Resurse Patrimoniale.

La întrunirile Consiliului de Administrație este invitat liderul de sindicat, avănd statut de observator.

 • (3) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a

unei treimi din numărul membrilor sdi;

 • b) este legal întrunit în prezenta a doua treimi din numărul total al membrilor sdi și ia hotărâri cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor prezenji;

 • c) Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte ;

 • d) dezbaterile Consiliului de Administrare au loc potrivit ordinei de zi, comunicata membrilor sdi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbăl de ședință, înserat în registrul de ședințe ;

 • f)  procesul-verbăl de ședință se semneăzd de către toti părticipănții lă lucrările Consiliului de Administrație.

 • (4) Consiliul de Administrație are urmâtoarele atribuții principale:

 • a) analizeazd și aproba programele de activitate ale instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale Centrului Cultural „Reduta" Brașov ;

 • b) avizeazâ proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea aprobârii acestuia de câtre Consiliul Județean Brașov ;

 • c) analizeazd Statul de Funcții și organigrama instituției, rinând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia ;

 • d) aprobâ Regulamentul de Ordine Interioarâ al instituției;

ej analizeazd și propune modificâri ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și structurii organizatorice a instituției ;

 • f) urmârește buna gospodârire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând mâsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, dupâ caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • g) monitorizeazâ modul în care se utilizeazâ bugetul și sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adoptâ hotârâri. Hotârârile Consiliului de Administrare sunt întocmite de câtre Șeful biroului Resurse Umane, Calitate, Secretariat, Resurse Patrimoniale.

Art. 15

 • (1) în exercitarea atribuțiilor sale, Managerul este ajutat de un Director Adjunct Economic. Directorul Adjunct Economic se subordonează managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) coordonează Compartimentul Financiar-Contabil;

 • b) organizează și conduce evidența contabila privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești;

 • c) exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

 • d) efectuează lunar, control inopinat asupra gestiunii de bilete date spre vânzare persoanei desemnate cu aceasta responsabilitate ;

 • e) urmărește și verifica activitatea de achiziții publice, oportunitatea acestora, pentru funcționarea în bune condiții a instituției ;

 • f) organizează și răspunde de efectuarea inventarului patrimoniului instituției;

 • g) propune masuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a instituției;

 • h) participa în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov ;

 • i) prezintă rapoarte despre activitatea Compartimentului Financiar -Contabil solicitate de Consiliul Județean Brașov ;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

 • (3) în absența Directorului Adjunct Economic, toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.

Art. 16

 • (1) Biroul Resurse Umane, Calitate, Secretariat, Resurse Patrimoniale este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei și statului de funcții al instituției și la propunerea directorului le înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov;

 • b) organizează, în condițiile legii, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;

 • c) întocmește dispozițiile / deciziile de numire, angajare, promovare, avansare, mutare, detașare, suspendare, încetare a activității, pensionare, reîncadrare și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu / muncă ;

 • d) întocmește contracte de muncă și ține evidența fișelor postului;

 • e) aplică indexările, majorările și orice modificări privind salarizarea personalului;

 • f) coordonează activitatea de evaluare anuala a performanțelor profesionale individuale ale salariaților instituției și de acordare a gradelor și treptelor profesionale ;

 • g) ține evidenta cererilor de concedii de odihna, de studii, fard plata, concedii medicale, de maternitate ;

 • h) întocmește situații statistice și alte situații solicitate pe linie de resurse umane;

 • i) întocmește foile de prezența pentru personalul instituției;

 • j) eliberează adeverințe de salarizare ;

 • k) întocmește dosarele profesionale ale personalului instituției, conform prevederilor legale în vigoare ;

 • l) înregistrează și ține evidența declarațiilor de avere și de interese ;

 • m) consiliază în probleme de resurse umane conducătorii compartimentelor instituției;

 • n) ține legătură cu toate compartimentele funcționale ale instituției;

 • o) întocmește și supune aprobării Directorului, graficul de eloborare și octuolizore pentru toote procedurile / instrucțiunile necesore în octivitâțile desfășurate în cadrul instituției și urmărește îndeplinireă lui;

 • p) identifică necesitățile de instruire pe linie de ăsigurareă călității, rezultăte în urmă inspecțiilor și ouditurilor efectuote, o modificărilor sou octuălizorilor documentelor sistemului de monogement ol călitdții;

 • q) este responsăbil pentru implementăreă stăndărdelor de control intern / monogeriălîn instituție;

 • r) preio documentele erecte de compertimentele instituției lă erhive, în conformităte cu Legeă nr. 16/1996, cu modificările și completările ulteriocre;

 • s) selecționecză documentele cu termen de păstrare expirat, în vedereă înlăturării ăcestora, respectând legislățiă în vigocre ;

 • t) osigurâ doscrele cu termen de păstrare permenent împotrivă degradării;

 • u) primește și expedieze corespondență instituției;

vj redecteezâ documentele instituției;

w) multiplice documentele din instituție, în funcție de cerințe;

 • x) osigurâ protocolul cu profesionelism;

y) gestioneeze vestimenteție și recuzită neceserâ spectecolelor formețiilor proprii;

z) osigurâ pâstreree în bune condiții o costumelor;

io

aa) pregătește costumele formațiilor artistice pentru spectacole, concursuri, festivaluri ;

bb) întocmește documentația referitoare la mișcarea obiectelor de consum, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe din magazie.

Alt 17

 • (1) Compartimentul de Securitate și Sdndtate în Munca este în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) ia masuri pentru respectarea regulilor de securitate și sdndtate în munca în instituție;

 • b) îndruma, controleazâ și organizează activitatea de securitate și sdndtate în muncâ în cadrul instituției;

 • c) asigura aplicarea legislației din domeniu și aduce la cunoștința conducerii apariția unor situații neprevâzute ;

 • d) întocmește note, analize și informări dispuse pe cale ierarhicâ în legătură cu activitatea de securitate și sdndtate în muncâ ;

 • e) acordâ asistența de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului.

Alt 18

 • (1) Compartimentul Financiar - Contabil este coordonat de Directorul Adjunct Economic.

 • (2) Principalele atribuții ale Compartimentului Financiar - Contabil sunt:

 • a) contabilitatea financiara;

 • b) contabilitatea de gestiune;

 • c) contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • d) evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • e) evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 cu modificârile ulterioare - privind finanțele publice și Legea 273/2006 cu modificârile ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • f)  execuția bugetelor de venituri și cheltuieli;

 • g) evidența patrimoniului, întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu.

Alt 19

 • (1) Serviciul Cultural este coordonat de câtre un șef de serviciu, care se aflâ în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Cultural sunt:

 • a) întocmește Programul de Acțiuni Culturale și toate devizele aferente;

 • b) asigura derularea acțiunilor / proiectelor culturale, în conformitate cu Programul de Acțiuni Culturale aprobate ;

 • c) acceseazâ programe cu finanțare naționala și internaționala în vederea susținerii de proiecte culturale ;

 • d) contribuie la obținerea de parteneriate și relații pe plan național sau internațional cu alte instituții de cultura ;

 • e) sprijină dezvoltarea așezămintelor culturale din zona (case de cultura, cămine culturale);

 • f)  asigura consiliere în domeniul educației adultilor;

 • g) promovează imaginea instituției prin realizarea de materiale informative pentru comunicarea evenimentelor instituției;

 • h) organizează următoarele cursuri : balet, gimnastica ritmica, gimnastica de întreținere, dans sportiv, dansuri populare și teatru :

 • i)  organizează cursuri de educație civica, de educație permanenta și formare profesionala continua.

 • j)  realizeazâ producții de spectacol, concursuri și festivaluri la nivel de amatori și profesioniști;

 • k)  atrage tineri în formațiile artistice în vederea asigurării continuității acestora;

 • l)  realizeazâ politica repertoriala a formațiilor artistice ale instituției;

 • m) organizează evenimente literar-muzicale, simpozioane, sesiuni de comunicări, seminarii, lansâri de carte și altele ;

 • n) organizează participarea formațiilor artistice la concursuri și festivaluri naționale și internaționale la care sunt invitate ;

 • o) organizează activități culturale, educative, recreative destinate vârstnicilor, în cadrul Academiei Seniorilor;

 • p) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • q) inițiazâ și sprijinâ proiecte și programe de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare din județul Brașov ;

 • r)  propune zone de obiceiuri și tradiții populare protejate din cadrul județului;

 • s)  efectueazâ studii și cercetâri privind obiceiurile, tradițiile populare și activitâțile meșteșugârești tradiționale ;

 • t)  inițiazâ și aplicâ programe pentru conservarea și protejarea obiceiurilor, tradițiilor populare și meșteșugârești tradiționale ;

 • u) colaborează cu alte instituții culturale din țara și strdindtate în vederea elaborării unor proiecte culturale comune, având drept scop o mai buna cunoaștere a valorilor culturale ale poporului nostru;

 • v) executa componentele prevăzute de actele normative în vigoare cu privire la combaterea tendințelor de degradare a culturii și civilizației tradiționale.

 • (3) în Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfâșoarâ activitatea următoarele formații și ansambluri artistice :

 • a) Ansamblul folcloric „Poienița”;

 • b) Ansamblul folcloric maghiar „Buzavirag”;

 • c) Ansamblul folcloric german „Korona”;

 • d) Orchestra populara „Țara Bârsei" ;

 • e) Ansamblul de dans contemporan „Contraste”;

 • f) Ansamblul de balet „Arabesque";

 • g) Ansamblul de dans sportiv ;

hj Ansamblul de dans modern „Versus”;

 • i) Trupa de break - dance „Tupeu”;

j) Trupa de teatru de amatori;

 • k) Corul mixt de camera „Concentus";

 • l) Corul de voci egale feminin „Melos”;

mJCorul mixt maghiar;

n) Corul de copii „Camerata Vesela”;

o) Trioul vocal „Anatoly”.

Art. 20

 • (1) Serviciul Tehnic - Achiziții Publice este coordonat de către un șef de serviciu, care se afla în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Tehnic - Achiziții Publice sunt:

 • a) gestionează întregul patrimoniu al instituției;

 • b) realizeazâ achizițiile și investițiile instituției, cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Publice ;

 • c) gestionează lucrările de reparații curente ;

 • d) întocmește și actualizează Cartea Construcției;

 • e) întocmește toată documentația referitoare la mișcarea obiectelor de consum, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe;

 • f)  asigură asistența tehnică în desfășurarea spectacolelor;

 • g) asigură întreținerea și buna funcționare a instalațiilor de sonorizare, lumini, mecanica scenei, grup electrogen, detecție și semnalizare incendii;

 • h) semnaleazâ la timp deficiențele survenite care afecteazd starea tehnica a utilajelor și aparaturilor din dotare, asigurând remedierea eficienta a acestora ;

 • i)  asigura curățenia și îngrijirea permanenta a tuturor spațiilor instituției;

 • j)  desfâșoarâ activități de întreținere și reparații în cadrul instituției ;

 • k)  participa la activitățile comune când este solicitat, alâturi de alte servicii, pentru bunul mers al activității instituției;

 • l)  confecționează și întreține decorurile pentru spectacolele instituției;

 • m) asigura serviciul permanent de paza și protecție împotriva incendiilor prin compartimentul specializat, care supraveghează activitățile și spațiile cu pericol mare de incendiu ;

 • n) intervine în caz de incendiu prin grupul de pompieri, alâturi de ceilalți salariați, conform planului de intervenție.

CAPITOLUL V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 21

Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Cultural „Reduta” Brașov se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

 • (1) Veniturile extrabugetare se realizeazd din activitățile realizate direct de Centrul Cultural „Reduta" Brașov, și anume, din:

 • a) încasări din spectacole, proiecții filme, expoziții, înregistrări, alte manifestări culturale;

 • b) închirieri spații și bunuri mobile (aparatura);

 • c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanentă;

 • d) editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de alta producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;

 • f)  derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • g) prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Serviciile prestate contra cost în cadrul Centrului Cultural „Reduta” Brașov sunt:

 • 1. încasări din cursurile organizate;

 • 2. încasări din spectacole și alte manifestări culturale;

 • 3. închirieri de spații pentru spectacole, conferințe, expoziții, concerte și alte activități cu caracter artistico-educativ, pe baza unui contract încheiat între părți (anexa 1);

 • 4. Derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate.

Alt 22

 • (1) Condiții de înscriere la cursuri:

 • 1. La cursurile profesionale se pot înscrie persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, indiferent de studii sau profesie, iar pentru cursurile artistice se pot înscrie copii cu vârste începând de la 6 ani;

 • 2. Persoanele care doresc sâ se înscrie la cursuri trebuie sâ completeze un formular tip al instituției cu datele personale (anexa 2) și sâ achite taxa de curs pentru care se eliberează chitanța;

 • 3. Costul unui curs este stabilit de Consiliul de Administrație al instituției conform Ordinului nr. 353/5202 din 13.07.2003 pentru aprobarea Metodologiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și aprobat de Direcția Economica a Consiliului Județean Brașov;

/       4. Personalul instituției și al Consiliului Județean Brașov se poate înscrie la

cursuri fârâ plata aferenta acestora. De acest drept vor beneficia și copiii proveniți din Case de Copii, Orfelinate ( copiii instituționalizați).

 • 5. Pensionarii din județul Brașov pot participa la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” pentru aceștia, fârâ platâ.

 • (2) Drepturile utilizatorilor de servicii:

Orice utilizator se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri simultan sau pe rând;

 • (3) Obligațiile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Sâ respecte programul de pregătire;

 • 2. Sâ păstreze în bune condiții materialele din dotarea sâlilor de curs și a tuturor bunurilor din instituție;

 • 3. Sâ aibâ o atitudine civilizata fața de personalul de la cursuri și personalul instituției.

 • (4) Sancțiuni:

Orice abateri de la obligațiile ce-i revin ca utilizator se sancționează conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 23

Centrul Cultural „Reduta" Brașov are arhiva proprie în care se pdstreazâ conform prevederilor legale :

 • -  actul normativ de înființare;

 • -  documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, ddri de seama și situații statistice;

 • - corespondența;

 • -  alte documente, potrivit legii.

Art. 24

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

Art. 25

Orice modificare sau completare a prezentului Regulament vor fi propuse de către manager, în vederea aprobării Consiliului Județean Brașov.

MANAGER,

Marius - Cristian CISAI