Hotărârea nr. 33/2013

Hotărârea.nr.33 - privind constatarea încetării calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Niţă Emil, ca urmare a demisiei acestuia

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 33 din data de 29.01.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

- privind constatarea încetării calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Niță Emil, ca urmare a demisiei acestuia


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013, care s-a constituit în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând adresa înregistrată sub nr. 779/25.01.2013 a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, prin care se propune Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, constatarea încetării calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Niță Emil, ca urmare a demisiei acestuia;

Văzând procesul-verbal înregistrat sub nr. 879/29.01.2013 întocmit de către Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/29.10.2012 privind desemnarea membrilor Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, dispozițiile art. 29. alin. (I) și (3). art. 60 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile art. 111. alin. (2), lit. *‘b”, ari. 137A1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit. a și alin.(2) lit. ,,d’’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Niță Emil, ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2. - Comisia de selecție/evaluare constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.83/22.08.2012 va demara procedurile de selecție și evaluare pentru propunerea noului candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov.

Art.3. - Se numește domnul Iosif Răzvan, cetățean român, născut la data de 10 martie 1983, în Municipiul Brașov, domiciliat în Municipiul Brașov, str. Emil Racoviță. nr.9. bloc 31. apari. 30, posesor al C.I. seria BV nr. 503080, eliberată la data de 2 martie 2007 de S.P.C.L.E.P. Brașov, având codul numeric personal 1830310080088, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, până la finalizarea procedurilor de selecție și evaluare.

Art.4. - Consiliul dt                              Industrial Parc S.A. Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu