Hotărârea nr. 329/2013

Hotărârea.nr. 329 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

IslHi.

llHli'ii Wll!' • 1|'«:


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 329

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de23.07.2013;

Analizând Referatul nr.7093/2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pe anul 2013, urmare aplicării O.U.G. nr.77/2013;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.27093/2013;

w            Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea

î[i> nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare o! precum și O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității U administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pe anul 2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Președinte Aristotel&ă ncejMfu


F94                                        //

STAT DE FUNCȚII             Aprobat cu HCJBV nr.:

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov        ,

In ședința din data de:

pentru anul 2013

HBH

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte         |

s

2

11.304

3

Administrator public |

s

1

6.616

Total

funcții publice

131

384.137

4

Secretar

s

II

1

6.525

5

Manaqer Public

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

18

78.766

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

5

23.203

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

8

Sef serviciu

s

II

9

37.072

9

Sef birou

s

II

1

4.444

Funcții publice de execuție

110

288.087

10

Consilier

s

I

superior

68

195.734

11

Consilier

s

I

principal

16

30.934

12

Consilier

s

I

asistent

5

6.782

13

Auditor

s

I

superior

4

14.220

14

Auditor

s

I

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

I

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

I

principal

3

4.802

17

Referent

M

III

superior

4

7.288

Posturi in regim contractual

39

66.494

18

Sef Cabinet Președinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

17.339

21

Consilier

s

I

1

2.286

22

Consilier

s

II

1

1.866

23

Consilier

s

D

1

750

24

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

25

Inspector de specialitate

s

I

1

1.842

26

Inspectoi de specialitate

s

II

6

12.830

27

Referent

M

IA

2

2.852

28

Casier

M/G

1

1.320

29

Arhivar

M/G

1

1.097

30

Maqaziner

M/G

1

1.193

31

Șofer

I

3

3.736

32

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

33

Leqator manualfmunc.calif.)

III

1

1.151

34

Funcționar

M/G

1

975

35

Inqrijitor

2

2.160

36

Paznic

4

3.540

37

Muncitor calificat

II

1

1.151

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

171

457.247

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

174

475.167


BIROU AUDIT INTERN


COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU


CABINET PREȘEDINTE


RELAȚII CU PRESA


SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE —


SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE


BIROUL ADMINISTRATIV


COMPARTIMENTUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALAa g <->     g < 2.

SERVICIUL RELAȚII EXTERNE InvațAmănt, cultura TURISM -

3 exec p.c

COMPARTIMENTUL REGIONAL DE INFORMARE EUROPEANA .CORONA’

1 exec pc

SECRETARIAT ADMINISTRATOR PUBLIC

2

f.psp.

MANAGER PUBLIC

•b

COMPARTIMENT COORDONARE CONSILII LOCALE SI RELAȚIA CU CJBv

. CD "O S

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP

«*'?«>-Ț> .— 8 Ș g b ■o g < 2.

SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALĂ

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

- 8 _ |g 3 8   2 a.

SERVICIUL BUGET

■° 8 ~

COMPARTIMENTUL VENITURI

__ CD

■b co 471 o

COMPARTIMENTUL DECONTĂRI

m

n-s-S 2 a

SERVICIUL CONTABILITATE

■o S

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

  • I sefserv

  • II exec

fp

SERVICIUL INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLIE


a

8

b

COMPARTIM. PROTECȚIA MEDIULUI


SERVICIUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI SI PROTECȚIA MEDIULUI
— 2 ■o o *

COMPARTIMENTUL COORDONARE. PROGRAMARE ADMINISTRARE DRUMURI

■b 1 ~

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE. EXECUȚIE LUCRĂRI

M ■° 8

COMPARTIMENT UL EXPLOATARE DRUMURI

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI-VERIFICĂRI TRANSPORTURI RUTIERE

1 exec p.c

SECRETARIAT

CD

OD •O g

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL ASISTENTEI MEDICALE

- £ ■° 8 ~

COMPARTIMENTUL DE CONTROL AL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

4 exec p.c

SECRETARIAT