Hotărârea nr. 326/2013

Hotărârea.nr. 326 – privind aprobarea delegării în gestiune a serviciilor de întreţinere şi reparare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.326

din data de 20.06.2013

Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea delegării în gestiune a serviciului de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Matei Gavril și referatul nr. 6041/20.06.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea demarării procedurilor legale în vederea delegării în gestiune a serviciului de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de dispozițiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea delegării în gestiune a serviciului de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția Economică, Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.