Hotărârea nr. 324/2013

Hotărârea.nr. 324 – privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 110 m.p., din domeniul public al judeţului Braşov, aflată în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 324

din dala de 20.06.2013

- privind avizarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 110 m.p., din domeniul public al județului Brașov, aflată în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând propunerea domnului Pascu Mihai Lucian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrai sub nr. 5839/18.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, privind avizarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 110 m.p., din domeniul public al județului Brașov, aflată în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov; în referat se solicită inserarea în contractul ce urmează a fi încheiat între părți, a tarifului de chirie/m.p. și plata utilităților;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/29.10.2013 privind aprobarea dării în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov a unor imobile incluse în domeniul public al județului. în care își desfășoară activitatea;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.287/22.05.2012 privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov să încheie contracte de închiriere pentru suprafețe de teren din domeniul public al județului, aflate în incinta acestei unități sanitare, cu persoane juridice interesate, pentru desfășurarea unor activități comerciale;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”c*' și alin.(4), lit.”a”. dispozițiile art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiie ari. 14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 110 m.p., din domeniul public al județului Brașov, aflată în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

In contractul de închiriere a suprafeței de teren descrise la alin. 1, al art. 1 din prezenta hotărâre, se vor insera clauze privind tariful de chirie/m.p. și plata utilităților.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, asigură           îndeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘEDIM® Aristotel Cănce»cu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT - Compartimentul Patrimoniu

1 ex.

- Colecție