Hotărârea nr. 323/2013

Hotărârea.nr. 323 - privind aprobarea redistribuirii pe localităţi a sumei de 1.959 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităţilor din judeţul Braşov pe anul 2013


tOnsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.323 din data de 20.06.2013

Privind aprobarea redistribuirii pe localități a sumei de 1.959 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităților din județul Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând referatul nr. 5979/20.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea redistribuirii pe localități a sumei de 1.959 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităților din județul Brașov pe anul 2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 38/11.03.2013 privind aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere dispozițiile art. 33, alin. (3), lit. *’b*’ din Legea nr. 2732006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:


Art.l, - Se redistribuie pe localități suma de 1.959 mii lei din cola de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităților din județul Brașov pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Suma de 1.959 mii lei repartizează pe unități administrativ-leritoriale din județul Brașov, având ca destinație programe de dezvoltare locală și proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, va fi utilizată conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 38/11.03.2013 privind aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘED1N

Aristotel Căn '


:s:u


oAContrasemnează, SECRETAR, ria Dumbrăveanu

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.-DIUAT

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

APROBAT

^PRE^EDINTE

SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2013

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

SUME REPARTIZATE

0

1

2

1

Codlea

-688,00

2

Fagaras

362,00

3

Predeal

79,00

4

Râșnov

-858,00

5

Bod

118,00

6

Comana

197,00

7

Dumbravita

118,00

8

Feldioara

355,00

9

Maierus

39,00

10

Sinpetru

79,00

11

Sercaia

118,00

12

Teliu

81,00

TOTAL GENERAL

0,00

APROBAT f PREȘEDINTE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA

BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2013

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

SUME REPARTIZATE

0

1

2

1

Codiea

-184,00

2

Fagaras

97,00

3

Predeal

21,00

4

Râșnov

-229,00

5

Bod

32,00

6

Coroana

53,00

7

Dumbravita

32,00

8

Feldioara

95,00

9

Maierus

11,00

10

Sinpetru

21,00

11

Sercaia

32,00

12

Teliu

19,00

TOTAL GENERAL

0,00


REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SI SUME DEFALCATE DEN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2013

Mii LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

Sume repartizate pe localități de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din: impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Scoli si grădinițe

Sedii Primarii

Drumuri

Alimentare cu apa -Canalizare

Studii

Cofinantari

Alte programe

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=2:8

1

Fagaras

459,00

459,00

2

Predeal

100,00

100,00

3

Bod

150,00

150,00

4

Comana

20,00

200,00

30,00

250,00

5

Dumbravila

150,00

150,00

6

Feldioara

450,00

450,00

7

Maierus

50,00

50,00

8

Sinpetru

100,00

100,00

9

Se rea ia

150,00

150,00

10

Teliu

30,00

20,00

50,00

100,00

TOTAL GENERAL

600,00

20,00

959,00

30,00

50,00

150,00

150,00

1.959,00