Hotărârea nr. 317/2013

Hotărârea.nr. 317 – privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanţare şi majorarea marjei de dobândă la Contractul nr. 70005/2007 încheiat de judeţul Braşov cu Banca Comercială Română S.A.


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.317 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanțare și majorarea marjei de dobândă la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013,

Analizând referatul nr.5231/19.06.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanțare până la data de 31.10.2013 și majorarea marjei de dobândă la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A.. peste Robor 3 M de la 2,75 p.p. la Robor 3 M la 3 p.p. pe an, care va fi valabilă de la 1.07.2013;

Ținând cont de faptul că perioada de tragere integrală a finanțării rambursabile contractate de la BCR SA prin contractul de credit nr.70005/25.01.2007 - pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov, va expira la data de 30.06.2013, iar suma rămasă de tras este necesară în continuare pentru realizarea lucrărilor aprobate la obiectivele culturale;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.61 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea termenului de tragere a liniei de finanțare, până la data de 31.10.2013. la Contractul nr.70005/2007, încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A., pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă nivelul dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A., pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov, la Robor la 3 luni + o marjă de 2.90 p.p. pe an, care va fi valabil de la 1 iulie 2013.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu